Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 86

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  linia elektroenergetyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
The article presents the results of analyses concerning the seasonality and causes of damage to equipment and facilities operated in 110kV, MV and LV power distribution networks. These facilities include 110kV overhead lines, 110kV/SN substations, MV overhead and cable lines, MV/LV overhead and indoor substations, and LV overhead and cable lines. Months with increased failure rates of individual devices were identified. The most common causes of failure of electric power facilities have been identified. The analysis was based on failures that occurred over a ten-year period at a major electricity distribution company in the country.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analiz dotyczących sezonowości oraz przyczyn uszkodzeń urządzeń i obiektów eksploatowanych w elektroenergetycznych sieciach dystrybucyjnych 110kV, SN oraz nn. Do obiektów tych zalicza się linie napowietrzne 110kV, stacje 110kV/SN, linie napowietrzne i kablowe SN, stacje elektroenergetyczne SN/nn napowietrzne i wnętrzowe oraz linie nn napowietrzne i kablowe. Wskazano miesiące o zwiększonej awaryjności poszczególnych urządzeń. Zidentyfikowano najczęstsze przyczyny awarii obiektów elektroenergetycznych. Analizy zostały przeprowadzone na podstawie awarii, które wystąpiły w okresie dziesięciu lat na terenie dużej spółki dystrybucyjnej energii elektrycznej w kraju.
PL
Przedstawiono trzy sposoby podejścia (modele obliczeniowe) służące do wyznaczania oddziaływań na słupy linii energetycznej poddanej przemieszczeniom spowodowanym deformacjami terenu. Wskazano wady, zalety oraz trudności w implementacji poszczególnych modeli. Zaprezentowano wyniki przykładowych obliczeń wykonane za pomocą autorskiego programu komputerowego. Uzasadniono wagę uwzględniania podatności słupów dla uzyskania realistycznych wyników.
EN
Three approaches (computational models) for determining the impacts on power line towers subjected to displacements caused by ground deformation are presented. The disadvantages, advantages and difficulties in the implementation of individual models were indicated. The results of exemplary calculations made with the use of a proprietary computer program are presented. The importance of considering the flexibility of the towers in order to obtain realistic results is justified.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę krajowych linii elektroenergetycznych średnich i niskich napięć. Omówiono strukturę krajowej sieci dystrybucyjnej SN i nN. Przedstawiono rozwiązania linii napowietrznych i kablowych SN stosowanych w kraju. Omówiono również rozwiązania linii napowietrznych i kablowych nN stosowanych w kraju.
EN
In this paper, profile of national medium and low voltage electric power lines is presented. Structure of national MV and LV distribution network is described. Solutions of overhead and cable MV lines used in Poland are presented. Solutions of overhead and cable LV lines used in Poland are described.
4
EN
The article presents an overview of the thresholding algorithms. It compares the algorithms proposed by Pun, Kittler, Niblack, Huang, Rosenfeld, Remesh, Lloyd, Riddler, Otsu, Yanni, Kapur and Jawahar. Additionally, it was tested how the tuning of the Pun, Jawahar and Niblack methods affects the thresholding efficiency and proposed a combination of the Pun algorithm with a priori algorithm. All presented algorithms have been implemented and tested for effectiveness in detecting overhead lines.
PL
W artykule przedstawiono przegląd algorytmów progowania. Porównano w nim algorytmy zaproponowane przez Puna, Kittlera, Niblacka, Huanga, Rosenfelda, Remesha, Lloydaa, Riddlera, Otsu, Yanni, Kapura i Jawahara. Dodatkowo przetestowano, jak dostrajanie metod Puna, Jawahara i Niblacka wpływa na skuteczność progowania oraz zaproponowano połączenie algorytmu Puna z algorytmem a priori. Wszystkie przedstawione algorytmy zostały zaimplementowane i przetestowane pod kątem skuteczności w wykrywaniu linii napowietrznych
PL
Podczas projektowania przesyłowych linii elektroenergetycznych wykonuje się wiele szczegółowych analiz oddziaływania tych obiektów na środowisko. Do typowych zadań należy obliczeniowa identyfikacja rozkładu generowanego pola elektromagnetycznego w zakresie jego składowej elektrycznej oraz magnetycznej dla różnych warunków środowiskowych związanych z temperaturą powietrza oraz wpływem sadzi, która może wystąpić na przewodach linii elektroenergetycznej. Wraz ze wzrostem mocy obliczeniowej współczesnych komputerów ułatwione jest przeprowadzanie analiz dla wszelkich możliwych stanów pracy linii. W niniejszym artykule autorzy podjęli się oszacowania wpływu przemieszczeń przewodów linii wywołanych parciem wiatru na zmiany rozkładu generowanych pól elektromagnetycznych oraz określenie miejsc występowania lokalnych maksimów i minimów natężenia pola dla kilku wybranych konfiguracji przewodów.
EN
When designing power transmission lines, many detailed analyzes of the environmental impact of these facilities are performed. Typical tasks include computational identification of the distribution of the generated electromagnetic field in terms of its electrical and magnetic components for various environmental conditions related to air temperature and the influence of ice or snow, that may occur on the power line wires. With the increase in computing power of modern computers, it is easier to carry out analyzes for all possible operating states of the line. In this paper, the authors check to estimate the impact of the wind and the associated so-called blowing the wires of powerlines to changes in the distribution of the generated electromagnetic fields and determining the location of local maximum and minimum of strength of EM fields for a few selected cases.
PL
Przesył energii elektrycznej za pomocą linii elektroenergetycznych związany jest z emisją pola elektromagnetycznego niskiej częstotliwości. Wśród wielu parametrów posiadających wpływ na wielkość oraz zasięg oddziaływania elektromagnetycznego istotne znaczenie ma konfiguracja geometryczna przewodów roboczych. W liniach najwyższych napięć o napięciu 400 kV i wyższym, przewody robocze wykonywane są w postaci wiązek rozdzielonych odstępnikami. W niniejszym artykule autorzy zbadali wpływ układu przewodów w ramach wiązki oraz długości zastosowanych odstępników na wypadkowy rozkład pola elektrycznego, które jest generowane podczas pracy takiej linii.
EN
Transmission of the electrical energy through high voltage power lines is associated with the emission of a low-frequency electromagnetic field. Many parameters have influence for the intensity and range of the generated electromagnetic field. The geometric configuration of phase wires is of great importance. By the high voltage power lines with a voltage of 400 kV and higher, the phase wires are made in the form of bundles separated by spacers. In this paper is analysis of the effect of the arrangement of wires within the bundle and the length of the spacers used on the resultant distribution of the electric field generated during the work of such a line.
7
Content available remote Badania gniazd zakładkowych poprzeczników słupów powłokowych
PL
W artykule zaprezentowano badania polowe nowych typów gniazd zakładkowych poprzeczników słupów powłokowych. Przedstawiono metodę badań oraz budowę stanowiska testowego. Testy obejmowały statyczne próby obciążeniowe gniazd wykonanych w skali 1:1. Celem badań była weryfikacja nośności granicznej węzłów z uwzględnieniem niestateczności lokalnej. Zaprezentowano kluczowe wyniki z dwóch testów gniazd przeznaczonych dla elektroenergetycznych słupów przelotowych. Uzyskano dobrą powtarzalność wyników będącą podstawą walidacji badań numerycznych z wykorzystaniem zaawansowanej metody elementów skończonych (MES).
EN
In the article field tests of new solutions of lap type joint querbeam socket for steel transmission poles it is presented. The methodology of research and construction of the test stand was presented. Tests included static load tests of joint sockets performed in the scale 1:1. The purpose of the research was the verification of the limit capacity of the sockets considering the effect of local instability. The key results of two tested socket for transmission suspension poles were presented. Good repeatability of results was obtained for validation of numerical research with the use of advanced finite element method (FEM).
EN
In the industrial sector, transmission lines are an important part of the electrical grid. Thus it is important to protect it from all the different faults that may occur as soon as possible to supply the electric power continuously. This paper presents a modern solutions and a comparative study of fault detection and identification in electrical transmission lines using artificial neural network (ANN) compare to the fuzzy logic. Faults in transmission line of various types have been created using simulation model. An intelligent monitoring system (IFD: Intelligent Fault Diagnosis) was used at both ends of a 230 kV overhead transmission line, voltage and current measurements exploited as indicator data for this system. Both approaches were found to be robust, accurate and reliable to detect the fault when it occurs, to determine the fault type short circuit or opening of a power line (open circuit), to locate the fault and to determine which phase was faulted.
PL
Do obliczeniowej identyfikacji natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego stosuje się metody, w których opis różniczkowy opisujący w sposób ciągły przestrzenny rozkład potencjału jest zamieniony na dyskretny opis różnicowy. W zależności od złożoności centralnej różnicy poszukiwanej funkcji w metodzie różnicowej wartość każdego punktu siatki standardowo można wyznaczyć przy zastosowaniu różnicy centralnej drugiego lub czwartego rzędu. Dla wybranego przypadku linii napowietrznej 110 kV autorzy dokonali porównania wpływu zastosowanego rzędu różnicy centralnej na czas wykonania obliczeń oraz wartość maksymalnego błędu względnego symulacji.
EN
For the digital identification of intensity of electrical component of the electromagnetic field the method can be used where the continuous description of the potential distribution with differential equations is transformed to a discrete differences description with the grid of nodes. Depending on the complication level for construction of the central difference of the searched function with the differences description the value for each node of a grid can be calculated in a standard way with central differences of second or fourth order. For the selected case of the 110 kV overhead power line, the authors compared the influence of the applied order of the central difference on the calculation time and the value of the maximum relative error of the simulation.
PL
Przedstawiono zakres projektów badawczych prowadzonych przez firmę Enprom Sp. z o.o. we współpracy z jednostkami naukowymi. Zaprezentowano badania doświadczalne całych obiektów w skali naturalnej oraz badania niszczące wyizolowanych elementów konstrukcyjnych i połączeń, wykonanych na Politechnice Warszawskiej. Wyniki tych badań posłużyły do oceny normowych procedur projektowych.
EN
The article reports the scope of research projects conducted by Enprom Ltd. in cooperation with scientific institutions. Experimental tests of entire objects on a natural scale are presented, as well as destructive tests of isolated structural members and connections, carried out at the Warsaw University of Technology. The results of the tests were used to evaluate standard design procedures.
PL
Brak zgody właściciela nieruchomości na przebieg przez jego nieruchomość linii energetycznych może skutkować wydaniem decyzji o tzw. małym wywłaszczeniu, czyli decyzji zezwalającej przedsiębiorstwu energetycznemu na czasowe zajęcie nieruchomości i wybudowanie na niej urządzeń wchodzących w skład linii elektroenergetycznych. Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami przewidują także wydanie decyzji zezwalającej na niezwłoczne zajęcie nieruchomości – niezależnie od toczącego się postępowania odwoławczego.
PL
W artykule zaprezentowano przykłady widocznych gołym okiem błędów wykonania elementów linii wysokiego napięcia. Wyjaśniono, na czym polegają oraz czym mogą skutkować. Przypuszczalne przyczyny ich powstania odniesiono do uwarunkowań obecnego procesu inwestycyjnego, szczególnie uwzględniając ewolucję projektowania zaistniałą w czasie ostatniego pokolenia inżynierów.
EN
The article presents visible to the naked eye examples of erroneous HV overhead power line construction. Each fault is clarified and its consequences are assessed. Presumable causes of the faults are matched against the design and construction process, putting stress on the evolution of the design process that occurred within the last generation of engineers.
PL
W artykule opisano rozwiązania konstrukcyjne oraz specjalistyczne badania innowacyjnych stalowych słupów kratowych przeznaczonych dla linii elektroenergetycznych 400 kV. Nowe serie słupów opracowano w związku z wdrożeniem wyższych standardów bezpieczeństwa dla linii elektroenergetycznych, zawartych w normie PN-EN 50341-2-22:2016. Pełnowymiarowy prototyp nowych słupów poddano badaniom poligonowym obejmującym, poza weryfikacją nośności dla obciążeń normowych, określenie obciążenia niszczącego nową konstrukcję. W pracy przedstawiono podstawowe wyniki badań oraz dokonano analizy porównawczej z procedurami normowymi zawartymi w PN-EN 50341-2-22:2016 oraz PN-EN 1993-3-1:2008. Wykazano dobrą zgodność analiz teoretycznych oraz rezultatów z badań słupów w skali 1:1.
EN
The article describes structural solutions and specialised testing of new, innovative, steel lattice tower intended for OHL (Overhead Line) 400 kV. The new series of towers was developed in connection with the implementation of higher standards of the safety for OHL determined by current PN-EN 50341-2-22:2016 standard. The full-size prototype of new tower was subjected to research range, including the verification of the load capacity for standard loads also the destructive test, to determine the ultimate capacity of the new structure. The paper presents basic research results and it performs a comparative analysis with the standard procedures contained in PN-EN 50341-2-22:2016 and PN-EN 1993-3-1:2008 standards. Good agreement between theoretical analyses and results from 1:1 scale test was demonstrated.
EN
Civil engineering projects deal with different risks over their life-cycle. Generally, risk sources are categorized into three types of cost, time, and project quality. The Modified Advanced Programmatic Risk Analysis Model (MAPRAM) is one of the leading approaches in this field that can assess the risks of the project on its whole life cycle. Electricity transmission lines have always been one of the most costly and time-consuming infrastructure projects. The costs of these projects play a significant role in a country's development budget. Given the considerable time and cost of constructing the foundations for power transmission towers, providing an economical design will significantly help in reducing duration and budget of these projects. In this study, using MAPRAM, first, different types of foundations of power transmission lines were studied; then the optimal foundations were introduced for a specific place as a case study, shaping a general framework to appoint the optimal foundation for power transmission lines in different areas. The foundations studied in this study included: pad & chimney foundation, auger foundation, steel grillage foundation, concrete piles, and helical piles. Initially, different types of foundations were designed, and then, the costs of each foundation in a whole life-cycle were estimated. Next, the risks and probability of their occurrence were identified for each type of foundation. Finally, the appropriate foundation was determined for the studied soil samples by performing an optimization process.
PL
W artykule przeprowadzono symulację rozkładu natężenia pola elektrycznego i magnetycznego dla linii elektroenergetycznych wyposażonej w dodatkowe przewody redukcyjne zawieszone pod przewodami fazowymi. Obliczenia rozkładu natężenia pola elektrycznego i magnetycznego wykonano dla linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 110 kV.
EN
The paper presents simulates reducing the intensity of the electric and magnetic field for power lines equipped with additional reduction wires suspended under phase conductors. Calculations of the intensity of electric and magnetic field made for power lines with a voltage of 110 kV.
16
PL
Rozważne połączenie niezawodności obiektu budowlanego z trwałością materiałów użytych do jego budowy pozwala na znaczącą poprawę produktywności. Na przykładzie elektroenergetycznej linii przesyłowej przedstawiono korzyści wynikające z przyjmowania czasu życia obiektu, uwzględniającego optymalizację kosztów cyklu jego życia (LCC).
EN
A prudent combination of the reliability of a construction object with the durability of the materials used for its construction, it allows a significant improvement in productivity. The benefits of taking the lifetime of an object, taking into account the optimization of its life cycle costs (LCC) are presented on the example of investments in the power transmission line.
PL
Jednym z podstawowych elementów przesyłowego sytemu elektroenergetycznego są linie elektroenergetyczne najwyższych napięć (NN). Są to obiekty budowlane składające się ze słupów, najczęściej o konstrukcji kratowej, i rozwieszonych pomiędzy nimi przewodów. Część terenu zajmowanego przez linię jest całkowicie wyłączona z możliwości zagospodarowania (fundamenty słupów linii), a na części występują pewne ograniczenia w użytkowaniu. Trasy nowych linii są projektowane w taki sposób, by w ich pobliżu nie występowała zabudowa, w szczególności mieszkaniowa. Jednak nie da się wykluczyć, że po wybudowaniu i oddaniu linii do eksploatacji w jej sąsiedztwie pojawią się budynki. Lokalizacja wszelkich obiektów budowlanych, jak również zmiana sposobu zagospodarowania terenu pod linią i w jej sąsiedztwie, wiążą się z koniecznością uzgodnienia planowanych inwestycji przez właściciela nieruchomości z właścicielem linii. Właścicielem linii elektroenergetycznych najwyższych napięć, tj. o napięciach 220 kV, 400 kV i 750 kV, są Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA (PSE) – Operator Systemu Przesyłowego w Polsce. Linie te zlokalizowane są na terenie całego kraju. Łączna długość torów prądowych tych linii wynosi obecnie 14 692 km, w tym o napięciu 750 kV – 114 km, o napięciu 400 kV – 7 008 km, o napięciu 220 kV – 7 570 km.
EN
The paper describes various aspects of placing buildings and other constructions near extra high voltage power lines in Poland. Separate part of the paper describes the concept of the buffer zone under the extra high voltage overhead lines.
PL
W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę strat mocy i energii w transformatorach rozdzielczych SN/nn zainstalowanych w krajowej sieci dystrybucyjnej.
EN
The paper presents characteristics of power and energy loss in distribution transformers of medium to low voltage installed in Polish distribution network.
PL
Na przykładzie wybranej napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu 220 kV przeprowadzono serię cyfrowych symulacji rozkładu natężenia pola elektrycznego generowanego przez tą linię dla różnych parametrów symulacji przeprowadzonych metodami elementów skończonych. W niniejszym artykule autorzy dokonali analizy wpływu określonych parametrów symulacji na dokładność uzyskanych wyników oraz czas trwania obliczeń.
EN
Based on the selected overhead power line 220 kV were performed numerical identification of intensity of the generated electrical fields for many different parameters of digital simulations. By use the finite elemenths method. In this papers authors made analysys of the influence of selection of digital simulation parameters to precision of the obtained results and time of numerical calculation.
PL
W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą bezpieczeństwa pracy krajowej sieci dystrybucyjnej. Przedstawiono charakterystykę krajowej sieci dystrybucyjnej. Omówiono awarie sieciowe w krajowej sieci dystrybucyjnej w ostatnim okresie spowodowane przez ekstremalne warunki atmosferyczne. Przedstawiono problematykę bezpieczeństwa pracy krajowej sieci dystrybucyjnej oraz zagrożenia dla bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej związane z tą siecią. Przedstawiono rozwiązania dla operatorów systemów dystrybucyjnych w zakresie działań inwestycyjnych i eksploatacyjnych, które pozwolą na uniknięcie lub co najmniej na ograniczenie skali awarii sieciowych w przypadku wystąpienia nagłych zjawisk atmosferycznych o dużym nasileniu w przyszłości.
EN
In this paper, subject matter connected with operation security of national distribution grid is performed. Profile of national distribution grid is described. Network accidents in national distribution grid caused by extreme atmospheric conditions are discussed. Issue of operation security of national distribution grid and threats for operation security and electric energy supply security connected with this grid are performed. Solutions for distribution system operators in range of investment and operational activities which let on avoidance or at least on scale limitation of network accidents in case of occurrence of violent atmospheric phenomena with significant intensification in future are performed.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.