Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 242

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  turbina wiatrowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
PL
W artykule przybliżono tematykę potencjalnych nowych zagrożeń, na które mogą być narażone osoby/pracownicy podczas użytkowania, eksploatacji nowych źródeł energii elektrycznej – napędów samochodów elektrycznych, fotowoltaiki, turbin wiatrowych oraz innych. Omówiono różne czynności obsługi i zagrożenia zawodowe występujące podczas użytkowania tych urządzeń. Zwrócono uwagę na konieczność opracowania standardów bhp odnoszących się do tych prac.
PL
Odnawialne źródła energii stanowią alternatywę dla tradycyjnych nośników energii, tj. paliw kopalnych. Pozyskanie tej formy energii w Polsce wykazuje w ostatnich latach tendencję zwyżkową. Udział energii ze źródeł odnawialnych w pozyskaniu energii pierwotnej ogółem wzrósł w latach 2019–2020 z 19,74 % do 21,60 %. Energia pozyskiwana ze źródeł odnawialnych w Polsce w 2020 r. pochodziła w przeważającym stopniu z biopaliw stałych, energii wiatru i z biopaliw ciekłych. W przypadku energii wiatru, stosowanie turbin wiatrowych, pomimo licznych zalet, wywołuje od wielu lat szereg pytań i wątpliwości z zakresu oddziaływania turbin na człowieka. Oddziaływanie to obejmuje wiele czynników, w szczególności hałas turbin wiatrowych. Hałas turbin wiatrowych postrzegany jest jako źródło uciążliwości dla osób zamieszkałych i pracujących w pobliżu farm wiatrowych. W celu dokonania oceny uciążliwości hałasu turbin wiatrowych wśród pracowników zatrudnionych w pobliżu farm wiatrowych zostało przeprowadzone badanie ankietowe.
EN
Renewable energy sources are an alternative to traditional energy carriers, i.e. fossil fuels. Obtaining this form of energy in Poland shows an upward trend in recent years. The share of energy from renewable sources in the total primary energy production increased in the years 2019-2020 from 19.74 % to 21.60 %. Energy obtained from renewable sources in Poland in 2020 mainly came from solid biofuels, wind energy and liquid biofuels. In the case of wind energy the use of wind turbines, despite its numerous advantages, has been causing a number of questions and doubts about the human impact for many years. This impact involves many factors, in particular wind turbine noise. Wind turbine noise is seen as a source of annoyance for people living and working near wind farms. In order to assess the wind turbine noise annoyance for people employed in the vicinity of wind farms, a survey was carried out. The paper presents the results of this study and their analysis. The obtained results show that the surveyed employees perceive wind turbines noise as noise with a slight annoyance – the average annoyance rating was 2.33 on a scale from 0 to 10.
EN
Harmonic issue in the wind power plant is a concerning problem for both consumers and producers as that it affects the power quality of the distribution systems. This paper presents an improved control strategy for harmonic current compensation in wind turbine-based DFIG connected to the grid, using RIP-ADALINE for harmonic currents detection. A vector control-based fuzzy logic controller is applied to improve the active and reactive power flow. The active filtering is achieved using the grid side converter of the DFIG. The studied system has been simulated using MATLAB/SIMULINK platform. The results obtained show the effectiveness of the control strategies applied to the system Therefore the power quality in terms of grid current waveform, total harmonic distortion (THD) factor; frequency spectrum, and system power factor is improved within permissible standard values as defined by IEEE-519.
PL
Zagadnienia harmoniczne w elektrowni wiatrowej stanowią problem zarówno dla odbiorców, jak i producentów, ponieważ wpływają na jakość energii elektrycznej w systemach dystrybucyjnych. W artykule przedstawiono udoskonaloną strategię sterowania kompensacją harmonicznych prądu w elektrowni wiatrowej DFIG podłączonej do sieci, wykorzystującą RIIP-ADALINE do wykrywania harmonicznych prądu. Do poprawy przepływu mocy czynnej i biernej zastosowano sterownik wektorowy oparty na logice rozmytej. Filtracja czynna jest realizowana przy użyciu przekształtnika DFIG podłączonego do sieci. Badany system jest symulowany przy użyciu platformy MATLAB/SIMULINK. Uzyskane wyniki wskazują na skuteczność zastosowanych strategii sterowania, dlatego jakość energii elektrycznej w zakresie kształtu przebiegu prądu sieciowego, współczynnika całkowitych zniekształceń harmonicznych (THD), widma częstotliwości oraz współczynnika mocy systemu została poprawiona w zakresie dopuszczalnych wartości standardowych określonych przez IEEE-519.
EN
Wind power density function and cumulative density function are very essential for evaluating the region's wind resource capacity. To specify the wind speed density functions, six probability density functions are considered in this study. This study suggests a transformation technique to develop a wind power density model predominantly from well-known dfs, namely, the Weibull, Gamma, Burr, Dagum, Logistic and Log-Logistic. The wind power density and cumulative density functions are derived by means of the transformation technique for all the above mentioned distributions as well as the power density and cumulative density function curves are plotted. The maximum likelihood approach is used to estimate the parameters of various distributions. The Kolmogorov-Smirnov test, Anderson-Darling test, and Chi-Squared test are used to evaluate and compare the quality of the goodness of fit. A case study including wind speed data from multiple locations demonstrates the mathematical model in action. Among the six statistical distributions shown above, the Dagum probability density function looks to be the most consistent.
PL
Funkcja gęstości mocy wiatru i funkcja gęstości skumulowanej są bardzo istotne dla oceny potencjału zasobów wiatru w regionie. Aby określić funkcje gęstości prędkości wiatru, w niniejszym opracowaniu uwzględniono sześć funkcji gęstości prawdopodobieństwa. Niniejsze badanie sugeruje technikę transformacji służącą do opracowania modelu gęstości mocy wiatru głównie na podstawie dobrze znanych DFS, a mianowicie Weibulla, Gamma, Burra, Daguma, Logistic i Log-Logistic. Za pomocą techniki transformacji dla wszystkich w/w rozkładów wyprowadza się funkcje gęstości mocy wiatru i gęstości skumulowanej oraz wykreśla się krzywe gęstości mocy i funkcji gęstości skumulowanej. Do oszacowania parametrów różnych rozkładów stosuje się podejście największej prawdopodobieństwa. Do oceny i porównania jakości dopasowania stosuje się test Kołmogorowa-Smirnowa, test Andersona-Darlinga i test Chi-kwadrat. Studium przypadku obejmujące dane dotyczące prędkości wiatru z wielu lokalizacji pokazuje działanie modelu matematycznego. Spośród sześciu rozkładów statystycznych przedstawionych powyżej funkcja gęstości prawdopodobieństwa Daguma wydaje się być najbardziej spójna.
EN
The problem of voltage collapse is a major issue in the operation of the current power system, especially when the penetration of wind turbines into the system continues to increase. The intermittency of the wind turbine has an impact on the stability of the system voltage. Fast Voltage Stability Index (FVSI) is used as a parameter for the condition of the system with the phenomenon of voltage collapse. This study aims to observe and predict the value of the Line stability index using Optimally Pruned Extreme Learning Machine (OP-ELM). The test case in this study is the South Sulawesi-Indonesia Electric Power System, with a total wind turbine penetration of 142 MW. From the simulation, it can be seen that OPELM can do forecasting very well with an error rate of 0.0886%.
PL
Problem załamania napięcia jest poważnym problemem w funkcjonowaniu obecnego systemu elektroenergetycznego, zwłaszcza gdy penetracja turbin wiatrowych do systemu nadal wzrasta. Przerywalność turbiny wiatrowej ma wpływ na stabilność napięcia systemu. Wskaźnik stabilności szybkiego napięcia (FVSI) jest używany jako parametr stanu systemu ze zjawiskiem załamania napięcia. Niniejsze badanie ma na celu obserwowanie i przewidywanie wartości wskaźnika stabilności linii przy użyciu maszyny OP-ELM (ang. Optimally Pruned Extreme Learning Machine). Przykładem testowym w tym badaniu jest system elektroenergetyczny South Sulawesi-Indonesia, z całkowitą penetracją turbin wiatrowych 142 MW. Z symulacji widać, że OP-ELM może bardzo dobrze wykonywać prognozy ze wskaźnikiem błędu 0,0886%.
EN
Wind energy has become the most popular renewable based power plant for the last decades due to its environment benighted and large natural availability. Although modern wind turbine successfully installed worldwide, some areas with low speed wind characteristic might require a special innovation to increase the amount of conversion of extracted wind energy into electric power. One of among popular techniques for the low speed wind turbine is Diffuser Augmented Wind Turbine (DAWT) which are continued to develop from time to time for example by using numerical simulation as an early stages before manufacturing. In this paper a numerical simulations are performed to investigate the effect of attached flange on wind velocity characteristics. Numerical simulations were carried out for the flow field around various flange diffuser type structures to improve the performance of a DAWT. The present studies specifically investigate the effect of attached flange to outlet diffuser with various flange’s angle (0°, 10°, 20°, 30°) on the wind velocity characteristics. Numerical studies were conducted using the Computational Fluid Dynamics (CFD) method. The studies demonstrate that the curved diffuser with flange 10° generates the strongest increment of the wind velocity compared to the other configurations. The maximum velocity inside the diffuser increases up to 115.14%. It is found that the wind velocity at the diffuser centreline is not capable to represent the overall velocity of each section. The curved diffuser with flange 10° shows the highest increment of the average wind velocity along diffuser with the greatest increment of 102.4 % at x/L = 0.36, and the highest increment wind velocity at the diffuser centreline section at x/L = 0.18 is 115.14%.
PL
Energia wiatrowa stała się najpopularniejszą elektrownią wykorzystującą odnawialne źródła energii w ciągu ostatnich dziesięcioleci ze względu na zaciemnione środowisko i dużą naturalną dostępność. Chociaż nowoczesne turbiny wiatrowe są z powodzeniem instalowane na całym świecie, niektóre obszary o niskiej prędkości wiatru mogą wymagać specjalnej innowacji w celu zwiększenia ilości konwersji wydobytej energii wiatru na energię elektryczną. Jedną z popularnych technik dla turbin wiatrowych o niskiej prędkości jest turbina wiatrowa z dyfuzorem (DAWT), która jest od czasu do czasu rozwijana, na przykład przy użyciu symulacji numerycznej jako wczesnych etapów przed produkcją. W artykule przeprowadzono symulacje numeryczne w celu zbadania wpływu przymocowanego kołnierza na charakterystykę prędkości wiatru. Przeprowadzono symulacje numeryczne pola przepływu wokół różnych konstrukcji typu kołnierzowego dyfuzora, aby poprawić wydajność DAWT. Obecne badania w szczególności badają wpływ zamocowania kołnierza do dyfuzora wylotowego o różnym kącie kołnierza (0°, 10°, 20°, 30°) na charakterystykę prędkości wiatru. Badania numeryczne przeprowadzono metodą obliczeniowej dynamiki płynów (CFD). Z przeprowadzonych badań wynika, że zakrzywiony dyfuzor z kołnierzem 10° generuje najsilniejszy przyrost prędkości wiatru w porównaniu z innymi konfiguracjami. Maksymalna prędkość wewnątrz dyfuzora wzrasta do 115,14%. Stwierdzono, że prędkość wiatru w osi dyfuzora nie jest w stanie przedstawić całkowitej prędkości każdej sekcji. Zakrzywiony dyfuzor z kołnierzem 10° wykazuje największy przyrost średniej prędkości wiatru wzdłuż dyfuzora z największym przyrostem 102,4% przy x/L = 0,36, a największy przyrost prędkości wiatru w środkowej części nawiewnika przy x/L = 0,18 to 115,14%.
PL
Autorzy opisują, jak w obwodzie Mikołajowskim na Ukrainie realizowana jest przez światowego producenta wiatraków firmę Vestas Tyligulska farma wiatrowa o mocy 540 MW. W dotychczas wykonywanych fundamentach pod turbiny wiatrowe realizowanych przez firmę Vestas podlewki pod wieże, o znacznie większej wytrzymałości niż beton fundamentu, były wykonywane w cyklach, w których w ciągu 2 godzin zużywano od 1,0 do 1,8 m3 podlewki.
EN
The authors describe how it is implemented in the Mykolaiv Oblast in Ukraine by the world producer of windmills, Vestas Tyligulska wind farm with a capacity of 540 MW. In the foundations for wind turbines performed so far by Vestas, groutings for the towers, with a much greater strength than the concrete of the foundation, were performed in cycles in which within 2 hours were used from 1.0 to 1.8 m3 of chipper.
EN
As awareness regarding ecology increases among drivers, some characteristics of electric vehicles mean that they attract a greater interest. The basic factors determining the demand for electric cars include their pricing, access to charging stations and the cost per 1 kWh. Considering the above, the aim of this paper is to review the current areas of research into renewable energy sources, such as wind and solar energy and energy derived from vertical displacements of the car body associated with road roughness. The use of such solutions will allow the battery to be charged while the vehicle is in motion and extend the time of travel without stopping the vehicle for charging. The publication forms an overview of findings in the area and the scope of the research reported here relate to the most recent research. For this purpose, reviews of academic and industrial literature were carried out.
PL
W niniejszym artykule uwzględniono podstawowe informacje na temat sposobu i miejsca montażu przydomowych elektrowni wiatrowych. Ukazano w nim ich możliwe warianty pracy. Opisano moc elektrowni wiatrowych, a także przedstawiono ich wady i zalety.
EN
This article contains basic information on how and where to install home wind farms. It shows their possible variants of work. The power of wind farms is described, as well as their advantages and disadvantages.
PL
W ostatnich latach na polskim rynku energii coraz bardziej popularne stają się przydomowe turbiny wiatrowe o niewielkiej mocy. W niniejszym artykule uwzględniono podstawowe informacje na temat przydomowych elektrowni wiatrowych, a więc innowacyjnej technologii konwersji części energii wiatru na energię elektryczną. Ukazano w nim m.in. zasady powstawania wiatru w przyrodzie, zasady działania małej elektrowni wiatrowej czy rodzaje przydomowych elektrowni wiatrowych.
EN
In recent years small-scale wind turbines have become increasingly popular on the Polish energy market. This article covers basic information about backyard wind turbines, i.e. an innovative technology for the conversion of a portion of wind energy into electricity. It presents, among other things, the principles of wind formation in nature, the operation of a small wind turbine and the types of home wind turbines.
PL
W kolejnej części artykułu przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące pożarów przydomowych elektrowni wiatrowych, ryzyka zagrożenia pożarowego występującego w turbinach i współpracujących z nimi urządzeniach, a także przyczyn powstawania pożarów ze wskazaniem działań prewencyjnych dla ich zapobieżenia. Omówiono też zasady postępowania w przypadku zaistnienia zdarzenia pożarowego w instalacjach tego typu. Ponadto opisano rozwiązania systemowe przeznaczone dla przydomowych siłowni wiatrowych.
EN
The next part of the article presents selected issues related to fires in domestic wind farms, the risk of fire hazards occurring in turbines and associated devices, as well as the causes of fires with an indication of preventive measures to prevent them. The rules of conduct in the event of a fire incident in installations of this type were also discussed. In addition, system solutions for home wind farms have been described.
PL
Rozwojowi energetyki wiatrowej zarówno w Polsce, jak i na świecie, towarzyszą liczne pytania i wątpliwości dotyczące działania farm wiatrowych na człowieka. Wśród czynników związanych z funkcjonowaniem farm wiatrowych szczególne znaczenie ma hałas emitowany przez turbiny wiatrowe, postrzegany jako źródło uciążliwości zarówno dla osób zamieszkujących jak i pracujących w pobliżu farm wiatrowych. W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym opracowano metodę i stanowisko badawcze umożliwiające prowadzenie w warunkach laboratoryjnych badań uciążliwości hałasu różnych typów turbin wiatrowych. W artykule zamieszczono opis metody i stanowiska badawczego oraz wyniki przeprowadzonych badań pilotażowych umożliwiające dokonanie oceny wpływu hałasu turbiny wiatrowej na wydajność pracy człowieka. Zaobserwowano tendencję, że zwiększenie poziomu dźwięku A odtwarzanego hałasu turbiny wiatrowej skutkuje m.in. zmniejszeniem poziomu wydajności badanych osób oraz obniżeniem poziomu jakości wykonanej pracy.
EN
The development of wind energy, both in Poland and in the world, is accompanied by numerous questions and doubts about the influence of wind farms on the human. Among the factors related to the operation of wind farms, wind turbine noise has to be seen as a source of annoyance for both people living and working near wind farms. A method and test a bench to conduct noise annoyance tests of different types of wind turbine noise in laboratory conditions have been developed at the Central Institute for Labour Protection - National Research Institute. The article describes the test method and test bench and the results of the pilot studies carried out to assess the impact of wind turbine noise on human performance. There has been a tendency that increasing the A-weighted sound pressure level of wind turbine noise resulted in a decrease in the level of performance of study subjects and a decrease in the level of quality of the work done.
EN
The issue of wind in an urbanized structure, considered in the context of benefits, forces to undertake activities across multiple disciplines. The lack of understanding of the aerodynamic phenomena in heterogeneous space may lead to failures in implemented projects. The article presents the general scope of issues related to the urban wind turbine and the numerical CFD simulation of air flows in the Słoneczne housing estate in Szczecin, together with the conclusions drawn from it.
PL
Problematyka wiatru w strukturze zurbanizowanej, rozpatrywana w kontekście korzyści, zmusza do podejmowania działań z zakresu wielu dyscyplin. Brak zrozumienia zjawisk aerodynamicznych w przestrzeni niejednorodnej prowadzić może do niepowodzeń w realizowanych projektach. W artykule przedstawiono ogólny zakres zagadnień związanych z wiatrowymi turbinami miejskimi UWT oraz symulację numeryczną CFD przepływów powietrza na szczecińskim osiedlu mieszkaniowym Słoneczne, wraz z płynącymi z niej wnioskami.
PL
Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych, jak nigdy dotąd, stało się jednym z najistotniejszych obszarów, ale jednocześnie wyzwań w działalności człowieka. Jest to skutek działania bardzo wielu czynników jednocześnie, m.in. ze względu na nagłaśniany medialnie efekt cieplarniany, konieczność ograniczania emisji CO₂, kurczenie się zasobów naturalnych, a tym samym dążenie do ich ochrony łącznie z zachowaniem dobrostanu (m.in. zasobów naturalnych) dla kolejnych pokoleń. Przedstawiono analizę numeryczną pracy turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu z kierownicami powietrza. Przeprowadzone analizy wskazują na potencjalną możliwość wykorzystania tego rodzaju konstrukcji w praktyce. Uzyskana wartość współczynnika mocy jest wyższa niż w klasycznych turbinach wiatrowych o osi pionowej. Prowadzone analizy wskazują również na możliwość optymalizacji proponowanego rozwiązania konstrukcyjnego w celu uzyskania zwiększenia efektywności pozyskiwania energii z wiatru.
EN
Numerical simulations of the operation of a vertical axis turbine with rotor blades and air blades were carried out using the Ansys FLUENT software. The anal. indicated the potential possibility of using VAWT turbine in practice. The obtained value of the power coeff. was in the range of the upper values achieved by classic VAWT. The possibility of optimizing the proposed design soln. in order to increase the efficiency of wind energy generation was indicated.
EN
The increase in electricity load continues to increase, as population growth, productivity, regional progress, households and industries that always use electricity. As a result of the increase in impact on load fluctuations that result in electric power systems approaching the stability limits of normal conditions, resulting in the instability of the generator to withstand the load. The condition of instability is affected by the contingency ability and the transfer of power from the generator which are interconnected to the load through the transmission network. The ability of the transmission system to determine the stability index can be solved using the REI-Dimo method. The performance of this method by determining the same Z value as the system on many buses becomes one busload centered. This paper presents an assessment of the steady-state stability limit (SSSL) in an electric power system using REI-Dimo based on the Artificial Neural Network (ANN) Method. The stability index in an electric power system is determined by REI-Dimo, then detraining and testing using ANN. ANN results can conduct an SSSL assessment with an error value of -0.2572 without wind turbines, the error value using wind -0.1691. This study was conducted on the South Sulawesi system that has been connected with a 75MW Wind Turbine in the sidrap area. The simulation shows that the proposed method can quickly and accurately determine the SSSL prediction in the power system.
PL
W wyniku wzrostu wpływu na wahania obciążenia, które powodują zbliżanie się systemów elektroenergetycznych do granic stabilności warunków normalnych, skutkuje to niestabilnością generatora w zakresie wytrzymania obciążenia. Na stan niestabilności ma wpływ zdolność awaryjna i transfer mocy z generatora, który jest połączony z odbiorem poprzez sieć przesyłową. Zdolność systemu przesyłowego do wyznaczania wskaźnika stabilności można rozwiązać za pomocą metody REI-Dimo. Wydajność tej metody poprzez określenie tej samej wartości Z jak system na wielu magistralach staje się jednym skupionym na obciążeniu magistrali. W artykule przedstawiono ocenę granicy stabilności w stanie ustalonym (SSSL) w systemie elektroenergetycznym za pomocą REI-Dimo w oparciu o metodę sztucznej sieci neuronowej (ANN). Wskaźnik stabilności w systemie elektroenergetycznym jest określany przez REI-Dimo, a następnie odtrenowanie i testowanie za pomocą ANN. Wyniki SSN mogą przeprowadzić ocenę SSSL z wartością błędu -0,2572 bez turbin wiatrowych, wartość błędu przy użyciu wiatru -0,1691. Badania przeprowadzono na systemie Sulawesi Południowym, który został połączony z turbiną wiatrową o mocy 75 MW w rejonie Sidrap. Symulacja pokazuje, że proponowana metoda pozwala szybko i dokładnie określić predykcję SSSL w systemie elektroenergetycznym.
EN
The goal of this paper is to synthesize the intelligent pitch angle control system under variable wind conditions for the specialized processor that reproduces the operating modes of type-4 wind turbines in real time in the specialized software-hardware hybrid simulation tool. The control schemes using main strategies of a conventional control and an intelligent control with a fuzzy logic have been discussed. The strategy based on a combined pitch control system was adopted. As a result, the authors designed and implemented a comprehensive mathematical model for pitch angle control of wind turbines. The RTDS hardware-software tool was used as a reference for model validation. The results showed a fairly good similarity, therefore, the developed model can be applied to control the pitch angle in a hybrid model of type-4 wind turbines for wind power plants simulating in the large-scale electric power system.
PL
Przedstawiono system sterowania katą turbiny wiatrowej w czasie rzeczywistym. Do sterowania wykorzystano elementy logiki rozmytej. Wykorzystano oprogramowanie i sprzęt. Przeprowadzono symulacje dla różnych prędkości turbiny wiatrowej.
17
Content available Czkawka 10H
PL
Od 2005 do 2016 r. energetyka wiatrowa na lądzie dynamicznie się rozwijała, notując stałe wzrosty zainstalowanej mocy. Jednakże w maju 2016 r. ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych wprowadzono tzw. zasadę 10H. Każda nowa turbina wiatrowa nie może znajdować się w odległości mniejszej niż 10-krotność swojej wysokości od najbliższych zabudowań mieszkalnych, wybranych form ochrony przyrody oraz leśnych kompleksów promocyjnych. Ograniczenia te wprowadzono także dla rozbudowy już istniejących turbin wiatrowych, które nie spełniają wymogu odległościowego. Konsekwencją wprowadzonych zmian ustawowych było zatrzymanie prowadzonych projektów inwestycyjnych.
PL
Pozyskanie energii wiatru jest jednym z najbardziej obiecujących źródeł energii odnawialnej. W artykule przestawiono zagadnienia związane z rozwojem energetyki wiatrowej, w tym budową morskich farm wiatrowych. W szczególności zaś zaprezentowano podstawy energetyki wiatrowej, stan aktualny i perspektywy rozwoju morskich farm wiatrowych, elementy konstrukcyjne morskich turbin wiatrowych oraz infrastrukturę przesyłania energii na ląd.
EN
The degradation process of wind turbines is greatly affected by external factors. Wind turbine maintenance costs are high. The regular maintenance of wind turbines can easily lead to over and insufficient maintenance. To solve the above problems, a stochastic degradation model (SDE, stochastic differential equation) is proposed to simulate the change of the state of the wind turbine. First, the average degradation trend is obtained by analyzing the properties of the stochastic degradation model. Then the average degradation model is used to describe the predictive degradation model. Then analyze the change trend between the actual degradation state and the predicted state of the wind turbine. Secondly, according to the update process theory, the effect of maintenance on the state of wind turbines is comprehensively analyzed to obtain the availability. Then based on the average degradation process, the optimal maintenance period of the wind turbine is obtained. The optimal maintenance time of wind turbines is obtained by optimizing the maintenance cycle through availability constraints. Finally, an onshore wind turbine is used as an example to verification. Based on the historical fault data of wind turbines, the optimized maintenance decision is obtained by analyzing the reliability and maintenance cost of wind turbines under periodic and non-equal cycle conditions. The research results show that maintenance based on this model can effectively improve the performance of wind turbines and reduce maintenance costs.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.