Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pomiar twardości
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
There are three main methods of underwater welding: dry, wet and intermediate between them, by using the local dry chamber. Due to low costs, the most common method is the wet welding with the use of covered electrodes. Water as a welding environment carries out a lot of problems. The first is limited visibility and instability of the welding arc. The biggest problem during underwater welding is high susceptibility to cold cracking, resulting from the increased diffusible hydrogen content in deposited metal and high stress values. In the work, Tekken joints from S355J2C+N steel were made in air and in water environment. The joints were subjected to non-destructive visual (VT) and penetrant (PT) tests. Then, macroscopic tests and hardness measurements were performed. The results confirm the literature reports that the water environment causes an increase in hardness in the heat affected zone (HAZ), which promotes the formation of cracks in welding joints.
PL
Istnieją trzy metody spawania pod wodą, sucha, mokra oraz pośrednia między nimi, wykorzystująca lokalną komorę suchą. Ze względu na niskie koszty najszerzej rozpowszechnioną jest metoda mokra z wykorzystaniem elektrod otulonych. Woda jako środowisko spawania znacznie utrudnia przeprowadzenie procesu, którego realizacja niesie ze sobą wiele problemów. Pierwszym z nich jest zła widoczność powstającego złącza oraz niestabilność jarzenia łuku elektrycznego. Najpoważniejszym zagrożeniem podczas przeniesienia procesu do środowiska wodnego jest zwiększona skłonność do powstawania pęknięć zimnych, wynikająca ze zwiększonej zawartości wodoru dyfundującego w stopiwie oraz wysokiej wartości naprężeń. W pracy wykonano złącza próbne Tekken ze stali S355J2C+N zarówno na powietrzu, jak i pod wodą, które następnie poddano badaniom nieniszczącym wizualnym (VT) oraz penetracyjnym (PT). W dalszej kolejności przeprowadzono badania makroskopowe oraz pomiary twardości. Potwierdzono doniesienia literaturowe, iż środowisko wodne powoduje wzrost twardości w strefie wpływu ciepła (SWC), co sprzyja powstawaniu pęknięć w złączach.
EN
From many years, the high strength low alloy steels are often used for offshore constructions. This constructions, due to the environment in which they work, require more frequent repairs than the constructions from the land. For economic reasons, repairs take place in the underwater conditions, however water significantly decreases the weldability of steel. The paper presents the results of the CTS weldability test for S460ML and S460 steels, which have a similar value of the yield point, but different carbon equivalent (CeMIS) values. The welded joints were cut into specimens, which were then subjected to Vickers HV10 hardness measurements. The experiment has shown that as the CeMIS value increases, the hardness in the heat affected zone (HAZ) of joints and in the weld metal increases.
PL
Z roku na rok coraz większe zastosowanie na konstrukcje offshore znajdują stale o podwyższonej wytrzymałości. Konstrukcje takie, ze względu na środowisko, w którym pracują wymagają częstszych napraw, niż w przypadku konstrukcji lądowych. Ze względów ekonomicznych naprawy odbywają się w warunkach podwodnych, jednakże woda znacząco pogarsza spawalność stali. W pracy przedstawiono wyniki próby spawalności CTS dla stało S460ML i S460, które posiadają zbliżoną wartość granicy plastyczności, jednak różnią się wielkością równoważnika węgla (CeMIS). Wykonane złącza pocięto na próbki, które następnie poddano pomiarom twardości metodą Vickersa HV10. Zrealizowane badania pokazały, iż wraz ze wzrostem wartości CeMIS zwiększa się twardość w strefie wpływu ciepła (SWC) złączy oraz w metalu spoiny.
PL
W artykule opisano wpływ procesu cięcia strumieniem tlenu, plazmą powietrzną HD oraz wiązką laserową na jakość powierzchni i zmiany strukturalne stali obrobionej termomechanicznie S 700MC oraz stali ulepszonej cieplnie S 690QL o grubości 10 mm. Ocenie poddano jakość powierzchni po cięciu (odchyłkę prostopadłości, chropowatość powierzchni, kąt ukosu), szerokość szczeliny cięcia, sposób przebijania oraz zmiany strukturalne i zmiany twardości zachodzące przy powierzchni cięcia.
EN
This paper deals with the evaluation of changes in hardness of magnesium alloys during precipitation hardening that are nowadays widely used in different fields of industry. It focuses exactly on AZ31, AZ61 and AZ91 alloys. Observing material hardness changes serves as an effective tool for determining precipitation hardening parameters, such as temperature and time. Brinell hardness measurement was chosen based on experimental needs. There was also necessary to make chemical composition analysis and to observe the microstructures of tested materials. The obtained results are presented and discussed in this paper.
PL
W artykule opisano zagrożenia nieścisłości w zastępczym określaniu wytrzymałości elementów złącznych (śrub) o dużej średnicy, przy pomiarze wykonywanym na powierzchni bocznej. Pomiar twardości jest w przypadku wielu stali dobrym odzwierciedleniem wytrzymałości. Jednak metoda może być niejednoznaczna, zwłaszcza gdy badane elementy mają duże rozmiary i w związku z tym ich struktura może być różnorodna.
EN
The article presents the results of comparative studies of selected mechanical properties (e.g. tensile modulus, tensile stress, notched impact, hardness) of self-extinguishing polypropylene (PPs) samples from three ventilation ducts. The samples were drawn from conduits used for a period of three years inside and outside the building (roof of the building) and, for comparison, from the new conduit. The climatic conditions on which the ventilation duct, placed on the roof, is exposed are temperate climate, group of warm climates, transitional type. Six pieces of samples were prepared for each material from each conduit to determine the mechanical properties. The results of the measurements are also compared with the catalog data provided by two manufacturers of this type of material. Based on the investigations of selected mechanical properties of self-extinguishing polypropylene derived from the operating elements of ventilation ducts, it can be stated that after three years of their use, no significant deterioration of the tested features of the material was observed. However, the impact strength and hardness assays have already shown changes in these properties for samples taken from the ducts used in comparison with the samples from the new duct. These data may indicate that the polypropylene aging process has started as a result of its operation for a period of three years both inside and outside the premises. However, comparing these results with catalog data for plastics dedicated to such applications, the stated changes in some properties do not disqualify the product for further use.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań porównawczych wybranych właściwości mechanicznych PPs (polipropylen samogasnący) dla próbek pobranych z trzech przewodów wentylacyjnych. Badaniom poddano próbki pochodzące z przewodów wentylacyjnych pracujących w różnych warunkach. Dla porównania do badań dołączono próbki pobrane z nowych przewodów. W celu wyznaczenia wybranych właściwości mechanicznych wykonywano analizy sześciu równoległych próbek. Wyniki pomiarów zestawiono z danymi katalogowymi podawanymi przez dwóch producentów tego typu elementów.
PL
Tradycyjne metody pomiaru twardości nie umożliwiają wielokrotnych okresowych pomiarów w tym samym miejscu, ze względu na odkształcenia plastyczne powierzchni spowodowane przez wgłębnik twardościomierza. Potencjalną alternatywą jest wykorzystanie metod magnetycznych badań nieniszczących, do których zaliczany jest pomiar szumu Barkhausena, gdzie taka niedogodność nie występuje, a z przeprowadzonych badań eksperymentalnych wynika, że jest silnie powiązany z mikrostrukturą materiału ferromagnetycznego. Celem badań zaprezentowanych w artykule było opracowanie zależności diagnostycznych pomiędzy wielkościami charakterystycznymi szumu Barkhausena a twardością Vickersa HV5. Poszukiwano takich parametrów, dla których wartość współczynnika determinacji R2 korealcji liniowej z twardością HV5 osiągałaby wartość maksymalną. Badania wykonano na próbkach płytowych wykonanych ze stali S235 i DC01am.
EN
Traditional hardness measurement method don’t allow for multiple and periodic measurement in the same spot, due plasticall deformation that occur during test. Potential alternative A potential alternative are magnetic non-destructive methods, such as the Barkhausen noise measurement, where this disadvantage is no present and experimental studies prove its strong dependence to microstructure. The aim of the study presented in this paper was to develop diagnostic relationships between characteristic parameters that desribes Barkhausen noise quantitatively and HV5 hardness. The quantities that describe the Barkhausen noise quantitatively for which the highest value of R2 of linear correlation with HV5 hardness was looking for. Tests were performed on plastically deformed samples maded of S235 and DC01 am steel grade.
PL
Zależności umożliwiające szacowanie parametrów wytrzymałościowych stali na podstawie twardości próbek pobranych z konstrukcji są znane. Zależności te uogólniono do takich, które uwzględniają wytężenie elementów konstrukcyjnych, a więc pomiary twardości można przeprowadzać bezpośrednio na elementach obciążonego ustroju budowlanego. Dokonano ich weryfikacji w odniesieniu do stali z początku XX wieku.
EN
Generally known are correlations, which allow to estimate its strength parameters on the basis of the hardness of steel samples taken from a construction. These correlations have been generalized to those that take into account the effort of structural elements so that hardness measurements can be performed directly on the elements of the loaded construction object. In this paper these correlations for steel from the early twentieth century have been verified.
EN
The additions of 5÷10 wt.% TiC to WC-Co industrial composites substituting WC were consolidated using either the Hot Isostatic Pressing (HIP) method at the temperature of 1320°C and pressure of 250 MPa, or using the Spark Plasma Sintering (SPS) method. The latter samples show a hardness increase from 1050 HV (without TiC) up to 1330 HV at 5% TiC. A larger addition of 10% TiC allows one to obtain a similar hardness increase as in the case of the 5% addition. A higher hardness of 1570 HV was observed for samples consolidated using HIP, which can be explained by the higher consolidation pressure of 1500 bars and temperature of 1350°C leading to a lower porosity. The crack formation behavior allowed the authors to determine the fracture toughness, KIC, in the range of 10.9÷11.2 MPam1/2 for the samples containing 0÷10% TiC. Three phases were identified using the X-ray diffraction method, as well as scanning and transmission electron microscopy. The major identified phase is WC particles separated by a narrow layer of Co and are accompanied by single particles of TiC. It indicates that TiC do not form a common solid solution with WC as also confirmed by EDS chemical analysis, which was suggested in literature.
PL
Zastosowano dodatki 5÷10% mas. do kompozytów przemysłowych WC-Co, co pozwoliło na zwiększenie ich twardości od HV30 = 1050 do 1330 HV przy zawartości 5% TiC konsolidowanych przy użyciu metody zgrzewania impulsowo-plazmowego (SPS). Podobny wzrost twardości osiągnięto przy zastosowaniu dodatku 10% TiC. Pomiary odporności na pękanie metodą pęknięć przy odciskach Vickersa pozwoliły na stwierdzenie minimalnego spadku odporności z zastosowaniem dodatku TiC z 11,2 do 10,9 MPam1/2. Stosując metodę prasowania izostatycznego HIP przy ciśnieniu 1500 barów w temperaturze 1350°C, uzyskano większy przyrost twardości do 1570 HV przypuszczalnie z uwagi na uzyskaną niższą porowatość. Zidentyfikowano, stosując metody dyfrakcji rentgenowskiej i analitycznej mikroskopii elektronowej skaningowej i transmisyjnej w spiekanych obiema metodami próbkach, trzy podstawowe fazy, a podstawową WC otoczoną cienką warstwą Co i dodatkowo pojedyncze wydzielenia TiC. Nie stwierdzono reakcji WC i TiC, co było sugerowane w literaturze, a co potwierdzono metodami mikroanalizy i dyfrakcji rentgenowskiej.
EN
The main aim of this work was to study the effect of time and method of Al, SiC powders mixing on the microstructure and mechanical properties of composites. Moreover, the influence of applicating direct extrusion with a reversibly rotating die on the homogeneity of the composites was examined. Microstructure observations with the use of an optical microscope and scanning electron microscope were applied. A quantitative analysis of composite microstructure was conducted. The density (helium pycnometer method), Vickers hardness and the Young’s Modulus of the composites were also determined. The results show that the homogeneity of Al/SiC composites rises with an increase of mixing time. However, better results were obtained by application of high energy ball milling process.
PL
Głównym celem pracy było zbadanie wpływu czasu i metody mieszania proszków Al, SiC na strukture i własności mechaniczne kompozytu. Ponadto, zbadano wpływ metody ekstruzji z rewersyjnie rotującą matrycą na jednorodność otrzymanych kompozytów. Obserwacje mikrostruktury wykonano przy użyciu mikroskopii optycznej i elektronowej. Na otrzymanych zdjęciach przeprowadzono ilościową analizę mikrostruktury. Gęstość kompozytów zbadano za pomocą piknometru helowego. Dodatkowo wyznaczono twardość Vickersa i modułu Younga wytworzonych materiałów. Wyniki wykazują, ze jednorodność Al/SiC kompozytów wzrasta ze wzrostem czasu mieszania. Jednakże, lepsze wyniki uzyskano w przypadku materiałów, które homogenizowano przy użyciu mieszania wysokoenergetycznego.
11
Content available Techniki spawalnicze w odlewnictwie. Napawanie
PL
W artykule omówiono problemy związane z naprawami wad odlewniczych. Przeanalizowano możliwości naprawy odlewów metodami spawalniczymi. Opisano technologię naprawy przez napawanie wlewnic wykonanych z żeliwa szarego. Napawanie prowadzono ręcznie elektrodami otulonymi oraz w osłonie gazów metodą MAG. Oceniono mikrostrukturę stref napawanych naprawianych odlewów oraz wyniki pomiarów twardości i rozkład mikrotwardości.
EN
In this paper discusses issues related to the repair of large castings. Analyzed the possibility repair of castings of welding methods. Describes the technology of repair by welding of cast iron ingot molds. Welding with coated electrodes was carried out manually and gas shielded MAG. Rated zones padded structure and performance measurement and distribution of microhardness.
PL
Przedstawiono wyniki badań nad przydatnością techniki z użyciem ściegów odpuszczających do spawania manganowo - molibdenowo - niklowej stali SQV2A, przeznaczonej do budowy zbiorników ciśnieniowych. Wyniki badań wykazały możliwość uzyskania poprawy własności mechanicznych obszaru SWC w złączu po wykonaniu trzech spawanych warstw, a nie jak do tej pory sześciu. Precyzyjnie kontrolowane cykle cieplne, o zdefiniowanych temperaturach maksymalnych w szczególnych obszarach złącza, mogą podczas spawania wielowarstwowego być stosowane do przywrócenia własności mechanicznych w krytycznych rejonach SWC zamiast typowej obróbki cieplnej po spawaniu (PWHT).
EN
It has been presented the results of investigations into the usability of the temper bead technique for welding of SQV2A (manganese - molybdenum - nickel) pressure vessel steel. The investigation results have shown the possibility of improvement in mechanical properties of the heat affected zone after application of three-layer temper-bead technique instead of six layer technique used up to now. A precisely controlled multiple weld thermal cycles of predefined peak temperatures in particular weld regions can be employed for restoring the mechanical behavior of critical weld areas instead of full scale PWHT.
13
Content available remote Comparative analysis of methods of hardness assessment
EN
Purpose: The aim of this paper is to show how it could utilize the statistical methods for the process management. Design/methodology/approach: The research methodology bases on a theoretical analysis and empirical researches. A practical solution is presented to compare measurements methods of hardness and to estimate capability indices of measurement system. Findings: Measurement system analysis (MSA), particularly theory of statistical tests brings correct results for the analysed case. Research limitations/implications: Comparative analysis of measurement methods - interlaboratory studies, delivery control etc. is necessary in the interpretation of results. Practical implications: Described methodology and results can be employed in the industrial practice. Originality/value: The complete statistical comparative analysis of methods of hardness measurement with the help of a stationary and mobile hardness tester.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań warstwy wierzchniej próbek wykonanych z dwóch stopów metali nieżelaznych, modyfikowanych obróbką laserową. Omówiono warunki modyfikacji i podano wyniki obserwacji makroskopowej efektów modyfikacji, badań metalograficznych i pomiarów twardości. Do badań wybrano dwa stopy: stop tytanu Ti6A14V i stop aluminium AISi6Cu4.
EN
In the paper the results of modification attempts of surface layer of two samples produced of two non-ferrous alloys in the course of laser processing were presented. The scope of work included the modification process conducting, microscope investigations of modification results, metallographic investigation as well as hardnes.s measurement. For the research two alloys were chosen: titanium alloy TI6A14V and aluminum alloy AlSi6Cu4.
PL
W pracy opisano wykonanie i utwardzenie cylindrycznych próbek z gipsu zwykłego, modelowego. Przedstawiono ogólne wiadomości dotyczące własności fizyko-chemicznych gipsu. Opisano podstawowe pojęcia dotyczące utwardzania, uwzględniając sposoby pomiaru twardości różnymi metodami. Dokonano analizy tradycyjnych metod utwardzania warstwy wierzchniej modeli gipsowych. Celem pracy było utwardzenie próbek gipsowych nietypowymi środkami, takimi jak: ACTIV GRUNT firmy MALFARB i OKODUR firmy DENTAURUM oraz porównanie próbek z próbkami wykonanymi z gipsu super twardego (tzn. utwardzonego przez producenta).
EN
The thesis describes making and hardening of cylindrical samples (models) made of ordinary, modelling plaster. It presents the generał facts concerning the physical and chemical properties of plaster and some basie terms connected with hardening.lt includes such methods of measuring hardness. There is also analysis of the traditional methods of hardening the top layers of plaster models. The aim of the thesis was to harden plaster samples (models) with untypical substances such as: ACTIV GRUNT produced by MALFARB and OKODUR produced by DENTARUM and to compare the hardness of the samples with the samples made of superhard plaster ( i.e. hardened by the producer).
PL
Każdy przedmiot powinien być wykonany z materiału , którego własności najlepiej odpowiadają jego warunkom eksploatacji. Największe znaczenie mają własności mechaniczne , tj. te cechy, które determinują zdolność przeciwstawiania się materiału działaniu różnych obciążeń mechanicznych. Własności te wyznacza się za pomocą prób wytrzymałościowych, z których najbardziej rozpowszechnione są pomiary twardości.
PL
W 2002 roku w ramach Sekcji Badań Materiałowych Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB zorganizowano badania porównawcze dotyczące pomiaru twardości stali. Koordynatorem tych badań był Instytut Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej. W badaniach międzylaboratoryjnych brało udział 28 laboratoriów - zarówno jednostek zakładów przemysłowych, placówek naukowo badawczych, uczelni, jak i laboratoriów będących samodzielnymi jednostkami. Dla zachowania poufności badań uczestnikom przyporządkowano w przypadkowej kolejności kody liczbowe, od 1 do 28, które w dalszej części traktowane będą jako kod laboratorium.
20
Content available remote Pomiar twardości metodą ultradźwiękową
PL
Określenie wytrzymałości złącza na nagłe obciążenie dynamiczne, na podstawie pomiaru twardości złączy spawanych i wielkości sfery wpływu ciepła. Istotą metody UCI jest wartość twardości, zmierzona przesunięciem częstotliwości rezonansowej mechanicznego rezonatora.
EN
Determination of the strength of a joint to a sudden dynamic load, based on hardness testing of welded joint and the size of heat-affected zone. The essence of the method UCI is the value of hardness corresponding to the shift of the resonant frequency of a mechanical resonator.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.