Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bryła fotometryczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zgodność założeń symulacyjnych z wynikami rzeczywistymi jest niezmiernie ważna, szczególnie w kontekście projektu oświetlenia drogowego. Bezpieczeństwo ruchu motorowego, jak również pieszych w porze nocnej jest uzależnione od prawidłowego oświetlenia, spełniającego wszystkie parametry określone w normie. Wiarygodność projektu symulacyjnego uzależniona jest od dostarczanych przez producentów, cyfrowych modeli opraw oświetleniowych, w których odwzorowuje się rozsył światłości w przestrzeni danej oprawy oświetleniowej. W artykule podjęto próbę zweryfikowania wiarygodności brył fotometrycznych opraw oświetleniowych stosowanych w środowisku symulacyjnym. Wybrano dwa rodzaje opraw oświetleniowych dla których przy użyciu goniometru ramiennego wyznaczono ich bryły fotometryczne. Następnie z wykorzystaniem otrzymanych brył zmierzono wartość natężenia oświetlenia w oprogramowaniu symulacyjnym oraz w warunkach rzeczywistych. Zmierzone wartości porównano ze sobą i sformułowano końcowe wnioski.
EN
Compliance of simulation assumptions with the actual results is extremely important, especially in the context of the road lighting project. Safety of the motor traffic, as well as the pedestrian, at night depends on the proper lighting, meeting all parameters specified in the standard. Credibility of the simulation project depends on the digital models of lighting fixtures provided by the manufacturers, which reproduce the distribution of light in the space of the given lighting fixture. The article attempts to verify the reliability of photometric solids of the lighting fixtures used in the simulation environment. Two types of lighting fixtures were selected, for which the photometric solids were determined using a goniometer. Then, using the obtained solids, the value of the lighting intensity in the simulation software was measured in the actual conditions. The measured values were compared with each other and the final conclusions were formulated.
2
Content available remote O potrzebie modyfikacji bazy danych fotometrycznych opraw oświetleniowych
PL
W artykule poruszono zagadnienie modyfikacji sposobów przeprowadzania pomiarów fotometrycznych niektórych opraw oświetleniowych. Szczególnie dotyczy to opraw z wieloma źródłami elektroluminescencyjnymi (LED). Także klasyczne oprawy ale wykorzystywane w asymetrycznych sytuacjach oświetleniowych wymagają innego sposobu rejestrowania bazy danych fotometrycznych. Artykuł pokazuje również nowe możliwości w zakresie prezentowania rozkładów luminancji opraw.
EN
The issues of photometric measurement modification of some luminaires were discussed in this paper. The matter applies for multisource LED luminaires particularly. Typical luminaires, but used in asymmetric lighting situations, need another way of photometric data registering as well. New opportunities in the field of luminaire’s luminance distribution presentation were also shown in this paper.
3
Content available remote Kształtowanie bryły fotometrycznej opraw z modułami LED
PL
W artykule zaprezentowano metodykę projektowania opraw z diodami LED ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania ich bryły fotometrycznej. Zamieszczono wybrane wyniki obliczeń symulacyjnych wykonanych za pomocą programu DIALux oraz dokonano ich porównania ze zbudowaną rzeczywistą oprawą.
EN
In the paper the method of LED luminaries design with special taking into account the shaping of intensity distribution surface was presented. The selected results of computer simulation with the aid of DIALux program were described and their comparing with constructed real luminaire was evaluated.
4
Content available remote Application of LEDs in road lighting
EN
There are more and more LED luminaires for road lighting at the market. Some of them are road luminaires only by their name. Creation new construction of LED luminaires well fulfilling their aims needs proper knowledge and skills owning as well as accuracy and foresight greater than used in designing equipment with traditional light sources. Implementation of standardisation claims in lighting designing realised by LEDs luminaires doesnt guarantee that realised lighting will be correct.
PL
Na rynku pojawia się coraz więcej diodowych opraw oświetlenia drogowego. Niektóre z nich oprawami drogowymi są tylko z nazwy. Tworzenie konstrukcji nowych LEDowych opraw oświetleniowych dobrze spełniających swoje zadania wymaga posiadania stosownej wiedzy i umiejętności oraz wykazanie się starannością i przezornością większą niż przy projektowaniu opraw z konwencjonalnymi źródłami światła. Spełnienie wymagań normatywnych w obliczeniach projektowych oświetlenia realizowanego na oprawach diodowych nie gwarantuje, że zrealizowane oświetlenie będzie prawidłowe.
PL
Pełne dane dotyczące właściwości refleksyjnych materiałów zawiera bryła fotometryczna światłości (lub luminancji) światła odbitego od powierzchni rozpatrywanego materiału przy jednoznacznie zdefiniowanej geometrii wiązki świetlnej padającej. Taką bryłę można wyznaczyć za pomocą stanowiska pomiarowego, którego geometrię przedstawiono w niniejszej publikacji. Stanowisko to nadaje się do pomiarów zarówno próbek materiałów odbłyśnikowych, jak i innych stosowanych np. w projektowaniu wystroju wnętrz. Pomiarom poddano płaską próbkę kwadratową z rzeczywistego materiału wykorzystywanego w produkcji opraw oświetleniowych. Dla danego kierunku oświetlania otrzymuje się jedną bryłę fotometryczną. Kształt bryły zmienia się wraz ze zmianą kąta padania światła, co można zaobserwować na zamieszczonych rysunkach.
EN
Complete data regarding the reflex characteristics of the materials present the luminous intensity distribution of light reflected by the surface of the material under study with the unequivocally defined geometry of falling light beam. Such distribution can be elaborated by means of measurement stand which layout is presented in the paper. The stand is useful for the measurement studies of both the reflex materials samples and others, used i.e. in room decoration. Measurements have been performed with the flat square sample of real material utilized in luminaires production. For each direction of illumination a single luminous intensity distribution is obtained. The shape of the distribution is varying while the light entrance angle changes what can be observed in figures.
8
Content available remote Stanowisko do wyznaczania bryły fotometrycznej światła odbitego
PL
Omówiono geometrię stanowiska do wyznacza bryły fotometrycznej światła odbitego od wybranych materiałów stosowanych na odbłyśniki opraw oświetleniowych bądź innych stosowanych np. w projektowaniu wystroju wnętrz.
EN
This paper presents geometry and construction special type of instrument to measure reflection light and surface of intensity dystrybution materials using for reflectors of luminaries.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.