Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 50

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modulation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The impedance network makes it possible to increase and decrease the voltage, which is not available in normal inverters (voltage and current sources).This paper presents a modified topology and modulation technique for a three-phase Modified Z-Source Neutral-Point Clamped (MZS-NPC) inverter. A modulation scheme for the proposed topology is designed based on maximum gain control method to achieve the maximum voltage gain by simple implementation and balancing the neutral point voltage of the dc link. In order to supply the desired voltage to the critical load in an islanded micro-grid, a closed-loop ac voltage controller is realized in fuel cell or photovoltaic applications based on the proposed inverter. The ability to reinforce and validity of topology operations and modulation techniques has been demonstrated by simulation. It should be noted that the simulations are implemented in MATLAB / Simulink software.
PL
W artykule opisano proces modulacji oraz demodulacji sygnału DSB-SC wykorzystujący metodę mnożenia sygnałów. Bazowym układem modulatora oraz demodulatora jest mnożnik czteroćwiartkowy. Przedstawiono zaprojektowane układy modulatora oraz demodulatora, a także wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych.
EN
The article describes the process of modulation and demodulation of the DSB-SC signal using the signal multiplication method. A four-quadrant multiplier was used in the base modulator and demodulator system. The designed modulator and demodulator circuits were presented, as well as the results of their simulative and experimental testing.
3
EN
We analyzed the electrical processes in the circuit, in particular, the modulations of the current and voltage on the network side of the device and on the side of the reservoir capacitor. We determined that, in spite of the sign-constant voltage of the reservoir capacitor, the current in the circuit is alternating, complex-nature, due to the processes of energy transmission at the frequency of the network and the frequency of modulation. We analytically substantiated the integral expressions for the determination of the currents and voltages in the elements of the circuit of the single-phase controlled compensating device.
PL
Analizowano układ jednofazowego kompensatora mocy biernej , a szczególnie zjawiska modulacji prądu i napięcia po dołączeniu układu do sieci i do pojemnościowego zasobnika energii. Dołączenie zasobnika energii wyraźnie wpływa na prąd badanego układu.
PL
Systemy piątej generacji 5G będą umożliwiały przesyłanie informacji z prędkościami rzędu dziesiątek Gb/s. Wysokie przepływności wynikają wprost z zastosowania modulacji wielowartościowych, których główną zaletą jest możliwość zwiększania szybkości transmisji przy zachowaniu szerokości kanału. Wzrost ten jednak okupiony jest większą podatnością na zakłócenia, a związku z tym wymaganym stosunkiem SNR (ang. Signal to Noise Ratio) na wejściu odbiornika. W artykule omówiono możliwości detekcyjne określone bitową stopą błędów (ang. Bite Error Rate, BER) dla sygnału modulacji kwadraturowej amplitudowo-fazowej (ang. Quadrature Amplitude Modulation, QAM) o różnej wartościowości w obecności szumu gaussowskiego. Teoretyczne rozważania zostały poparte badaniami symulacyjnymi.
EN
Fifth generation (5G) mobile systems will provide data rates measured in tens of gigabytes. High data rates directly derives from higher- order modulation, which can increase the data rate within a given bandwidth. Data rate growth is created at the expense of the higher SNR requirements. This article investigates detection of low and higher order QAM signals in the presence Gaussian noise. Theoretical discussion are supported by simulation results.
EN
The performance of the multi-input multi-output (MIMO) systems can be improved by spatial modulation. By using spatial modulation, the transmitter can select the best transmit antenna based on the channel variations using channel state information (CSI). Also, the modulation helps the transmitter to select the best modulation level such that the system has the best performance in all situations. Hence, in this paper, two issues are considered including spatial modulation and information modulation selection. For the spatial modulation, an optimal solution for obtaining the probability of selecting antenna is calculated and then Huffman coding is used such that the transmitter can select the best transmit antenna to maximize the channel capacity. For the information modulation, a multi quadrature amplitude modulation (MQAM) strategy is used. In this modulation, the modulation size is changed based on the channel state variations; therefore, the best modulation index is used for transmitting data in all channel situations. In simulation results, the optimal method is compared with Huffman mapping. In addition, the effect of modulation on channel capacity and a bit error rate (BER) is shown.
6
Content available remote Zniekształcenia modulacyjne filtrów cyfrowych – modeli linii długiej
PL
W artykule na operatorowym równaniu różniczkowym jednorodnej linii długiej dokonano przekształcenia digitalizującego otrzymując filtr cyfrowy – model linii. Filtry cyfrowe modelu nie są filtrami typu wymiernego. Są to mianowicie filtry pierwiastkowe i wykładniczo–pierwiastkowe. Artykuł idzie jednak dalej i zajmuje się problemem zniekształcenia filtrów – modeli linii długiej – zachodzącego w procesie modulacji sygnałów nośnych.
EN
In the article differential operator equation of the homogenous transmission line has been digitally converted to give digital filter – transmission line model. These models aren’t rational type of filters, in fact they are root and exponential–root filters. This article goes further and deals with the problem of filter’s distortion – transmission line models – which takes place during the modulation of carrier signals.
PL
W artykule rozwiązano zagadnienie minimalizacji normy wahania napięcia rzeczywistego źródła energii elektrycznej, które zastępuje złożoną sieć zasilającą, uwzględniając również stany przejściowe. Stany te wywoływane są zmianami poboru mocy czynnej od strony odbiornika i kołysaniami sygnału napięcia źródłowego sieci. Użyto nowego aparatu matematycznego wynikłego z połączenia pojęcia ruchomej mocy czynnej i modulacji sygnałów harmonicznych.
EN
In the paper was solved the problem of minimizing the standard voltage fluctuations real source of electricity, which replaces a complex supply network, also taking into account transient states. These states are caused by changes in active power consumption from the receiver and signal rocking of voltage source network. It was used a new mathematical concepts resulting from the merger of moving active power and harmonic signals modulation.
8
Content available Bezpośrednia radiografia cyfrowa
PL
Dynamiczny rozwój radiografii cyfrowej (bazującej na elektronice) jaki obserwujemy w ostatnich latach skutkuje także zastosowaniem tej techniki do badań nieniszczących w przemyśle (NDT). Jednakże biorąc pod uwagę istotne różnice, przede wszystkim znacznie wyższe energie promieniowania rentgenowskiego stosowane do badania różnych obiektów przemysłowych (np. złącza spawane, odlewy, połączenia w elektronice), jak również konieczność dysponowania niekiedy lekkimi, przenośnymi detektorami powoduje, że nie da się bezpośrednio przenieść rozwiązań z medycyny do przemysłu. W niniejszej publikacji przedstawiono współczesne trendy oraz praktyczne rozwiązania detektorów cyfrowych do zastosowań w NDT.
EN
Application of digital radiography (based on electronics) for imaging in medical practice has been recently dynamically developing, which results in implementation of this technique to industrial non-destructive testing (NDT). However, with respect to significant differences that include, first of all, much higher X-ray energies used for testing various object in industry (e.g. welds, castings, joints in electronic engineering) and often also necessity of using light, portable digital detectors, it is impossible to transfer solutions directly from medicine to industry. In this paper, modern trends and practical solutions of digital detectors designed for NDT are presented.
EN
Multilevel converters have been intensively investigated and developed since 1960s and have found successful industrial applications. The aim of this paper is to present state of the art as well as recent research and applications of cascaded multilevel converters, which are a very interesting solution for power distribution systems and renewable energy sources. Cascaded multilevel converters can easily operate at medium and high voltage based on the series connection of power modules (cells), which use standard low-voltage component configurations. Series connections of modules (cells) allow for high quality output voltages and input currents, reduction of passive components and availability of component redundancy. Due to these features the cascaded multilevel converters have been recognized as attractive solutions for high-voltage direct-current (HVDC) transmission, solid state transformers (SST) and photovoltaic (PV) systems.
PL
W pracy zaprezentowano system transmisji danych z hybrydowym poszerzaniem widma, zaprojektowany z myślą o przesyłaniu informacji telemetrycznych na znaczne odległości. Wykorzystuje on modulację z kluczowaniem fazy sekwencji rozpraszającej, która wykazuje wysoką odporność na różnego rodzaju sygnały zakłócające, pozwala na prostą realizacje wielodostępu i nieskomplikowaną synchronizację.
EN
In this paper a novel hybrid spread spectrum transmission system designed for transmitting telemetric data from remote sites is presented. The system is based on Spreading-Code-Phase-Shift-Keying modulation and shows excellent immunity to narrowband and wideband interference. The implementation of synchronization subsystem and multiple access is also straightforward.
PL
W artykule przedstawiono detektory cyklostacjonarności oparte o funkcję autokorelacji cyklicznej o różnym stopniu złożoności. Dokonano ich analizy porównawczej bazując na prostym sygnale OFDM. Zaproponowano uproszczoną funkcję testową, którą zweryfikowano przeprowadzając badania symulacyjne detekcji sygnału DVB-T.
EN
In the article there are elaborated cyclostationary detector based on cyclic autocorrelation function with different difficulty level. There was made the comparative analysis based on the simple OFDM signal. The improved test statistic was proposed and tested during the simulation for DVB-T signal.
PL
W artykule przedstawiono modyfikację operatorów liniowych czasowo niezmienniczych tak aby dostosować je do przetwarzania sygnałów prawie–okresowo zmodulowanych. W szczególności dotyczy to rozkładu operatora na sumę operatorów: parzystego i nieparzystego. Operatory zrealizowano w formie filtrów cyfrowych typu splotu cyklicznego z dołączonym zaburzeniem modulacyjnym.
EN
The paper presents a modification of the time–invatiant linear operators to adapt them to the almost–periodically modulated signal processing. In particular, the distribution of the operator to a sum of operators: even and odd. These operators were realized using cyclic convolution type digital filters with addition of modulation disorder.
PL
W pracy przedstawiono możliwości uzyskiwania i modelowania sygnałów zmodulowanych za pomocą programu SPICE ze szczególnym uwzględnieniem modulacji amplitudowej i częstotliwościowej. Szczegółowo opisano źródła typu SFFM, z których można uzyskać sygnał zmodulowany częstotliwościowo. Przedstawiono przykładowy przebieg czasowy i obliczone widmo sygnału z tego źródła. Opisano sposób uzyskania sygnału zmodulowanego amplitudowo na podstawie autorskiego modelu nadajnika NAW 2511 pracującego z emisją H2A. Rozważania teoretyczne zilustrowano wynikami symulacji komputerowych.
EN
In the paper, possibilities of modelling frequency and amplitude modulated signals in SPICE program are presented. Obtaining a frequency modulated signal using the SFFM source is described, in detail. Some calculated waveforms and spectrums obtained from this source are shown. The manner of obtaining the amplitude modulated signal based on author’s model of radiotransmiter NAW 2511 which is operating with a H2A emission is presented. The theoretical considerations was illustrated by results of the computer simulations.
14
Content available remote Zwiększenie dokładności pomiaru czasu przelotu sygnału akustycznego
PL
W artykule omówiono problemy poprawnego wykrywania impulsów, odbieranych podczas pomiaru interwałów czasu w akustycznej tomografii rozkładu pól temperaturowych, spowodowane wpływem szumu oraz ograniczoną szybkością narastania obwiedni odbieranego sygnału. W celu poprawy dokładności pomiaru tych interwałów przeprowadzono analizę możliwości wykorzystania liniowej modulacji okresu impulsów akustycznych. Zaproponowano metodę korekcji bezpośrednio zmierzonego interwału czasu. Metoda ta bazuje na pomiarze dodatkowego interwału czasu trwania zadanej liczby półokresów odebranego sygnału, gdy obwiednia sygnału ustabilizuje się na wystarczającym poziomie. Skuteczność proponowanej metody korekcji zbadano metodą symulacji.
EN
This paper describes the main problems that appear during the measurement of time-of-flight intervals in acoustic tomography, which are related to the influence of noise and with a limited slew rate of the signal amplitude envelope. Analysis of possibilities of using linear modulation of period of the acoustic pulses with the aim of improving the accuracy of the time-of-flight measurement in noise conditions and influence of limited slew rate envelope is presented in this paper. The proposed method of correction of directly measured time interval is based on the additional measurement of duration the given number of half periods of received signal when the signal envelope stabilizes at a sufficient level. Efficiency of was studied by simulation method.
PL
W artykule przedstawiono modyfikację operatorów liniowych czasowo niezmienniczych tak, aby dostosować je do przetwarzania sygnałów prawie-okresowych zmodulowanych. Tym razem w modyfikacji tej uwzględniono zaburzenia modulacyjne wyższych rzędów co pozwala z większą dokładnością wyznaczyć prądy czynny i bierny dwójnika elektrycznego.
EN
The article presents a modification of linear time–invariant operators in order to adapt them to the almost–periodic modulated signal processing. This time the disruption modification includes higher level modulation which can more accurately determine the active and passive current in two–terminal electric circuit.
EN
In this paper we present a conception of an embedded acoustic modem dedicated to the underwater communication. The Raspberry Pi is used as a low cost hardware platform. The solution of the physical layer consists in modulation, synchronisation, frames forming, symbol mapping, etc. Specifically, the modulation is based upon linear and hyperbolic chirp signal generation. The synchronisation is based upon the correlation of received and transmitted signals. The performance of the communication is tested by the computer simulation. The simulation is realized by USB sound cards and a wire. In the simulation, transmitted signals are intentionally degradated by the additive white gaussian noise.
EN
An LLCL-filter is becoming more attractive than an LCL-filter as the interface between the grid-tied inverter and the grid due to possibility of reducing the copper and the magnetic materials. The efficiency of the LLCL-filter based single-phase grid-tied inverter also excites interests for many applications. The operation of the switches of the VSI is various with different modulation methods, which lead to different efficiencies for such a single-phase grid-tied inverter system, and therefore important research has been carried out on the effect of the choice of PWM schemes. Then power losses and efficiencies of the LLCL-filter and the LCL-filter based single-phase grid-tied inverters are analyzed and compared under the discontinuous unipolar, the dual-buck and the bipolar modulations. Results show that the efficiency of LLCL-filter based inverter system is higher than the LCL- filter based independent on the modulation method adopted. Experiments on a 2 kW prototype are in good agreement with results of the theoretical analysis.
PL
W artykule przedstawiono rozważania dotyczące metody syntezy napięć wielofazowego przekształtnika matrycowego z wykorzystaniem funkcji kształtu Wachspress’a oraz dwuwymiarowego elementu trójkątnego. Algorytm obliczenia współczynników wypełnień w modulacji szerokości impulsów sprowadzono do prostych operacji na współrzędnych wektorów. Metodę można zastosować do układów przekształtnikowych współpracujących z dowolnymi napięciami wejściowymi.
EN
The article presents a discussion on the methods of voltage synthesis of multiphase matrix converter using the Wachspress and twodimensional shape functions of finite element. Algorithm for calculating the duty cycle in pulse width modulation was reduced to simple operations on the coordinate of input and output vectors. The method can be used for power converters work with any input voltage.
PL
Artykuł prezentuje badania porównawcze metod modulacji jednofazowych kaskadowych falowników wielopoziomowych, których budowa oparta jest na pięciopoziomowych modułach przekształtników z kondensatorami o zmiennym potencjale (ang. FCC – Flying Capacitor Converter). W artykule przedyskutowano dwie metody modulacji dla pojedynczych modułów pięciopoziomowych przekształtników FCC wraz z modulacją hybrydową dla kaskadowego połączenia dwóch modułów. Przedstawione wyniki symulacyjne i eksperymentalne dowodzą poprawności przyjętych metod modulacji.
EN
Article presents analysis and comparison of modulation techniques for single-phase cascade multilevel inverters based on five-level Flying Capacitor Converter modules. In paper two modulation methods for five-level FCC converter are discussed with hybrid modulation for cascade converters. Shown in paper simulation and experimental results confirm the validity of proposed modulation algorithms.
PL
Dwuwymiarowa chromatografia gazowa jest prężnie rozwijającą się techniką analityczną, charakteryzuje się zwiększoną zdolnością rozdzielczą oraz większą czułością w porównaniu do standardowej jednowymiarowej techniki chromatografii gazowej, co pozwala na znaczne obniżenie granicy wykrywalności analitów. Bardzo dobrze sprawdza się w przypadku analiz skomplikowanych próbek o złożonym składzie. W pracy scharakteryzowana została zasada, w oparciu o którą funkcjonuje dwuwymiarowa chromatografia gazowa, ze szczególnym uwzględnieniem budowy modulatorów jako istoty całego systemu. Omówiony został sposób prezentacji wyników oraz etap ich wizualizacji. Technika dwuwymiarowej chromatografii gazowej wykorzystywana jest coraz powszechniej, między innymi w analizie produktów ropopochodnych, analizie środowiskowej do oznaczania związków toksycznych dla organizmów, w analizie produktów żywnościowych oraz w kryminalistyce. W artykule przedstawiono wybrane przykłady aplikacyjne omawianej techniki.
EN
Two-dimensional gas chromatography is rapidly developing analytical technique, which is characterized by an increased resolving ability and higher sensitivity compared to standard technique of one-dimensional gas chromatography, which allows for a significant reduction in the limit of detection of analytes. This technique is ideally suited for the analysis of complicated samples with complex composition. The paper characterizes the principle of functioning of the two-dimensional gas chromatography, with particular emphasis on the construction of modulators, which are the essence of the system. Presentation of the results and the step of visualization were explained. Two-dimensional gas chromatography technique is increasingly popular, inter alia, in the petroleum products analysis, environmental analysis for the determination toxic compounds to the organisms, in the food products analysis and in the criminology. The article presents some examples of application of the technique.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.