Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  model EFQM
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Zarządzanie jakością jest szansą (choć nie gwarancją) na sukces firmy na rynku. Wzbudza zaufanie do szpitala, ponieważ dotyczy całokształtu jego funkcjonowania, a więc: doskonalenia struktury organizacyjnej, jednoznacznego określenia odpowiedzialności i uprawnień, określonych sposobów postępowania przy realizacji procesów, umotywowanej i świadomej załogi (odpowiednich zasobów ludzkich, tj. wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników). System zarządzania w szpitalu powinien integrować strukturę organizacyjną, procesy, procedury oraz zasoby konieczne do osiągnięcia ustanowionych celów jakości. System taki musi zapewnić korzyści wszystkim uczestnikom, a więc udziałowcom, odbiorcom, właścicielom, pracownikom, dostawcom i społeczeństwu. W artykule przedstawiono procedurę i korzyści dla szpitala oraz pacjentów, wynikające z udziału w Polskiej Nagrodzie Jakości.
EN
Quality management is a chance (although not guaranteed) the hospital success on the market. It instills confidence to the hospital, because it concerns the whole of its operation, and so improve the organizational structure, clearly identify the responsibilities and powers set out procedures in the implementation process, reasoned and informed the crew (appropriate human resources, ie. skilled and experienced employees). The management system at hospital should integrate the organizational structure, processes, procedures and resources necessary to achieve the quality objectives. Such a system must provide benefits to all participants, and therefore shareholders, customers, owners, employees, suppliers and society. The article presents the procedure and the benefits from participated in the Polish Quality not only to the hospital, but first of all to the patients.
PL
Obiekty budowlane stanowią sztuczną formę antropogeniczną. Są one wytworzone przez człowieka i są ściśle związane z ludzką działalnością i w wielu przypadkach powodują utratę bezpieczeństwa. Wiedza techniczna, organizacyjna, ekonomiczna oraz wiedza z zakresu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotycząca obiektów budowlanych staje się w takich przypadkach niezbędna. W artykule przedstawiono problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia obiektów antropogenicznych w budownictwie i zaproponowano wykorzystanie modelu EFQM do jego doskonalenia.
EN
The construction works are a form of artificial anthropogenic. They are man-made and are closely related to human activities and in many cases, result in the loss of security. Knowledge of technical, organizational, economic and knowledge of safety and health protection for buildings becomes necessary in such cases. The article presents the problems of safety and health in the construction of objects of anthropogenic and proposed use of the EFQM model for its improvement.
3
Content available Włoska nagroda jakości w administracji publicznej
PL
W niniejszej publikacji zaprezentowano i przeanalizowano Włoską Nagrodę Jakości, a w szczególności zaprezentowano Włoską Nagrodę Jakości przyznawaną podmiotom administracji publicznej. Przedstawiono w niej akty prawne, sposób dokonywania selekcji kandydatów oraz organy dokonujące wyboru zwycięzców. Zaprezentowano również listę laureatów odbytych edycji.
EN
In this paper we present and analyze the Italian Quality Award, and in particular presents Italian Quality Award granted to public entities. There is also description of acts, a way of making the selection of candidates and the authorities responsible for the selection of winners. Also we presented a list of winners held editing.
EN
This paper is about the necessity to establish a quality management system in universities capable to improve the performance of these ones and to achieve the excellence in their current activities. The research objectives were to analyse the main trends of higher education services in Romania and to propose future strategies in line with the current orientations at the European level. The results of our research stress the necessity to improve the quality inside the higher education institutions as the education market become smaller year by year mainly due to the demographic changes. In this respect the EFQM Excellence Model could be used in the development of the Quality Management System.
PL
Artykuł ten porusza zagadnienie konieczności ustanowienia systemu zarządzania jakością w uczelni, który może poprawić jej wydajność i pomóc w osiągnięciu doskonałości w jej bieżącej działalności. Celem badań była analiza głównych trendów usług szkolnictwa wyższego w Rumunii, i zaproponowanie strategii na przyszłość, zgodnie z aktualnymi kierunkami na poziomie europejskim. Wyniki naszego badania podkreślają konieczność poprawy jakości wewnątrz instytucji szkolnictwa wyższego, jako że rynek edukacji staje się mniejszy z roku na rok, głównie ze względu na zmiany demograficzne. W tym zakresie można wykorzystać model doskonałości EFQM w celu rozwoju Systemu Zarządzania Jakością.
EN
The general information about the EFQM model and the Competition of Wielkopolska Quality Award and their importance for the implementation of TQM-u is shown in the paper. Then several finalists of the competition, which gained market successes, arę presented. The results of the survey carried out among the participants of the competition are analyzed.
PL
Artykuł ma na celu przedstawienie zmian, jakie nastąpiły w Modelu EFQM wersji 2010. W artykule zamieszczono podstawowe informacje o strukturze Modelu Doskonałości EFQM oraz szczegółowe zmiany w poszczególnych jego wymiarach, to jest: podstawowych zasadach doskonałości, kryteriach Modelu EFQM oraz układzie logicznym RADAR. Skomentowano również sposób, w jaki projektanci wersji Modelu Doskonałości EFQM 2010 dążą do pełniejszego zespolenia jego trzech wymiarów.
EN
The EFQM Excellence Model 2010 brings substantial changes in relation to its earlier version. Firstly the Fundamental Concepts of Excellence were improved. At present concepts include and emphasize the meaning of sustainability, risk management, organizational innovation and creativity, promoting products, supplier relationship management and corporate governance. An important change is a fully integration of the Fundamental Concepts of Excellence and EFQM Model criteria. The expressions used in Fundamental Concepts of Excellence are transmitted to individual criteria of the model. The division of wages between "Enablers" and "Results" criteria was changed. Now each group of criteria keeps 50% of total. One of the key changes in the model is connected with RADAR logic. The sequence of elements was changed. The authors enhance the elements of RADAR logic, especially these connected with "Results" criteria. Implemented changes are to improve EFQM Excellence Model in a significant way. First of all aspirations of its author to combine the three dimensions of the EFQM Model: Fundamental Concepts of Excellence, its criteria and RADAR logic are visible. These actions influence its effectiveness to be a helpful tool in the self-assessment of implementation of pro-quality business strategy. The changes also favorably influence the ability of using EFQM Model as a tool to measure and improve growth of organization.
PL
Autor przedstawia koncepcję wykorzystania modelu EFQM w zarządzaniu bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w budownictwie jako narzędzia samooceny pozwalającej zmierzyć w jakim miejscu znajduje się przedsiębiorstwo budowlane w drodze do doskonałości oraz zrozumienia istniejących braków a następnie znalezienia rozwiązania prowadzącego do poprawy jego wyników. Zastosowanie modelu EFQM może przyczynić się do poniesienia poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w budownictwie.
EN
The author presents the conception of EFQM model utilization for safety and health protection management in building enterprises as a tool of opinion. It permits to estimate place on which the company exists on its way to perfection, show tasks and find solutions that lead to company result improvement. The use of EFQM model can contribute to bearing the of safety and the of health in building.
EN
The article discuses changes that have been lately introduced by the European Foundation for Quality Management (EFQM). The analysis covers modifications concerning the Eight Fundamental Concepts, Excellence Model, and the RADAR tool. In the summary you will find a positive evaluation of the introduced changes.
PL
W serii publikacji na temat Modelu EFQM kontynuujemy omawianie dziewięciu kryteriów tworzących Model.
PL
W serii publikacji na temat Modelu EFQM kontynuujemy omawianie dziewięciu kryteriów tworzących Model.
PL
Wdrożenie Modelu Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością daje dużą szansę polskim firmom, które pragną współpracować z najlepszymi firmami europejskimi.
PL
Wszystkie firmy niezależnie od rozmiarów i sektorów, w jakich działają, wymagają odpowiednich systemów generowania i przetwarzania informacji oraz efektywnych modeli kierowniczo-decyzyjnych. Pozyskiwane informacje powinny pozwolić zarówno na dokonywanie trafnych decyzji w bieżących obszarach działalności, jak i umożliwiać lokalizowanie szans i zagrożeń w dłuższej perspektywie rozwojowej. Obecnie stosowane systemy generowania informacji, niestety, nie spełniają należycie oczekiwań w żadnym z powyższych obszarów. W przeważającej mierze są one oparte na danych czysto finansowych. Taki typ danych, ze względu na swój charakter, pozwala w większym stopniu na analizę sytuacji firmy w przeszłości, nie koncentrując się na obecnych i przyszłych problemach. Menedżer decydujący o strategicznych celach przedsiębiorstwa i planach na przyszłość potrzebuje danych o zdecydowanie innym charakterze.
EN
The necessity of creation the complex evaluation system of organization potential was pointed out. The EFQM (The European Foundation for Quality Management) Excellence Model was proposed as a tool of measurement the strategic resources and results of an enterprise. The nine fundamental areas of an organization (like leadership, people, policy and strategy, partners and resources, processes and results connected with people development, clients and corporate social responsibility) were characterized. The efficiency of EFQM Model was discussed.
PL
Artykuł otwiera serię publikacji poświęconych doskonaleniu organizacji przy pomocy Modelu Doskonałości EFQM, Jej celem jest zaprezentowanie praktycznych sposobów doskonalenia stosowanych przez najlepsze firmy krajowe i europejskie, które systematycznie dążą do osiągnięcia doskonałych wyników i trwałego rozwoju. Pierwszy artykuł prezentuje Model EFQM i zasady na jakich się opiera oraz uzasadnia jego wybór jako metody doskonalenia organizacji. Omawia również europejski system nagród ze szczególnym uwzględnieniem "Wyróżnienia za zaangażowanie", którego uzyskanie leży w zasięgu możliwości wszystkich dobrze zarządzanych krajowych organizacji. Seria adresowana jest w pierwszym rzędzie do menedżerów - praktyków, którzy mają za sobą wdrożenie ISO 9001 i chcą wprowadzić swoje organizacje na wyższy europejski poziom.
EN
The article presents the Excellence Model, developed and promoted by the European Foundation for Quality Management as the basic solution for organisations wishing to optimise their results and achieve sustainable development. The presentation covers the structure and principles of the model. The author also discusses the European system of prizes and awards and concludes with pointing out the most significant reasons for applying this solution in practice.
PL
Seria ta adresowana jest przede wszystkim do menedżerów - praktyków, którzy mają za sobą wdrożenie ISO 9001 i chcą wprowadzić swoje organizacje na wyższy europejski poziom.
PL
Wyznacznikiem zarządzania kapitałem intelektualnym przy wykorzystaniu koncepcji TQM Scorecard jest wspólne traktowanie założeń modelu EFQM oraz Balanced Scorecard.
PL
Trzeci z serii artykuł nt. Modelu EFQM omawia ocenę punktową organizacji. Metodologia EFQM umożliwia uzyskanie zobiektywizowanej, powtarzalnej oceny punktowej w celu mierzenia postępów w rozwoju firmy oraz oceny własnego poziomu na tle najlepszych firm europejskich. Metodologia ta służy również do oceny aplikacji o wyróżnienia i nagrody oparte na Modelu EFQM Jak np. Polska Nagroda Jakości, europejskie wyróżnienia EFQM czy też Europejska Nagroda Jakości.
EN
The article presents a concept of score-based evaluation of organisation. The method, proposed by the European Foundation for Quality Management (EFQM), allows reaching an objective, repetitive score to measure organisation development and to assess own development level against the best European organisations. The method is used, among others, to assess applications for awards and prizes based on the EFQM Model, e. g. the Polish Quality Prize.
PL
W poprzednim artykule zaprezentowano Model EFQM i zasady doskonałości, na jakich się opiera oraz uzasadniono jego wybór jako metody doskonalenia organizacji. Omówiono również europejski system nagród EFQM ze szczególnym uwzględnieniem "Wyróżnienia za zaangażowanie". Niniejszy artykuł przedstawia, jak w prosty sposób można rozpocząć doskonalenie organizacji przy pomocy Modelu EFQM. Przedstawiona w artykule metoda oparta jest na zaleceniach EFQM dla organizacji ubiegających się o "Wyróżnienie za zaangażowanie". Seria adresowana jest w pierwszym rzędzie do menedżerów - praktyków, którzy mają za sobą wdrożenie ISO 9001 i chcą wprowadzić swoje organizacje na wyższy europejski poziom.
PL
Kontynuujemy omawianie dziewięciu kryteriów tworzących Model EFQM. Posługując się przykładami z krajowych firm chcemy pokazać jakie silne strony i obszary do doskonalenia są często identyfikowane w trakcie samooceny. Wskazujemy również na dobre praktyki zarządzania, których znajomość pomaga zaplanować działania doskonalące.
PL
Kontynuujemy omawianie dziewięciu kryteriów tworzących Model EFQM. Posługując się przykładami z krajowych firm chcemy pokazać jakie silne strony i obszary do doskonalenia są często identyfikowane w trakcie samooceny. Wskazujemy również na dobre praktyki zarządzania, których znajomość pomaga zaplanować działania doskonalące.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.