Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 236

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  LCA
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia potencjalnego wpływu na środowisko materiałów wykorzystywanych w budownictwie drogowym, w tym również pochodzących z recyklingu, w kontekście wytycznych polityki klimatycznej i zasobooszczędnej. Zwrócono uwagę na konieczność wypracowania skutecznych działań w kierunku sprostania wyzwaniom gospodarki zrównoważonej i niskoemisyjnej. Wskazano też ocenę cyklu życia produktu (LCA), jako ważny instrument pozyskania informacji o wpływie badanych obiektów na środowisko.
EN
The article presents the issues of the potential environmental impact of materials used in road construction, including those from recycling, in the context of climate and resource-saving policy guidelines. Attention was drawn to the need to develop effective actions to meet the challenges of a sustainable and low-emission economy. The product life cycle assessment (LCA) was also indicated as an important instrument for obtaining information on the impact of the tested objects on the environment.
EN
This paper attempts to conduct a comparative life cycle environmental analysis of alternative versions of a product that was manufactured with the use of additive technologies. The aim of the paper was to compare the environmental assessment of an additive-manufactured product using two approaches: a traditional one, based on the use of SimaPro software, and the authors’ own concept of a newly developed artificial intelligence (AI) based approach. The structure of the product was identical and the research experiments consisted in changing the materials used in additive manufacturing (from polylactic acid (PLA) to acrylonitrile butadiene styrene (ABS)). The effects of these changes on the environmental factors were observed and a direct comparison of the effects in the different factors was made. SimaPro software with implemented databases was used for the analysis. Missing information on the environmental impact of additive manufacturing of PLA and ABS parts was taken from the literature for the purpose of the study. The novelty of the work lies in the results of a developing concurrent approach based on AI. The results showed that the artificial intelligence approach can be an effective way to analyze life cycle assessment (LCA) even in such complex cases as a 3D printed medical exoskeleton. This approach, which is becoming increasingly useful as the complexity of manufactured products increases, will be developed in future studies.
EN
This paper summarises the ongoing transformation in the structure of Polish power system. This is a very complex process which fits into global megatrends in this matter. It needs to take into account such crucial elements like socially responsible investments, life cycle assessment, policy changes and investments strategies. United Nations climate policy urges to take certain actions to combat climate change and its impact. It highlights new record high levels of greenhouse gases content in the atmosphere. Presented graphs contain data extracted from the Polish power system showing intra-day, monthly and annual load distribution. Particular attention is paid to the variability of wind energy sources and their efficiency (full load equivalent operating hours factor). Discussed aspects does not address any issues related to the stability of the power system. Additionally, it does not contain any polemic with the cited research results. On their basis it can be pointed out that wind farms contribute to a local temperature and precipitation increase. The nature of this phenomenon (positive or negative) in the context of global warming is currently the subject of worldwide research. Nevertheless, it can be said with certainty that the environmental impact of renewable sources usage is significantly lower than in the case of classic power plants based on fossil fuels.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z szeroko pojętym rozwojem energetyki wiatrowej. Jako tło nakreślono strukturę mocy i produkcji energii na świecie, przeanalizowano prognozy rozwoju energetyki na najbliższe lata (analiza megatrendów) i w tym kontekście dosyć szczegółowo omówiono zagadnienia związane z rozwojem energetyki wiatrowej. Na podstawie dostępnych badań przybliżono także zagadnienia związane z czynnikami wpływającymi na rozwój odnawialnych źródeł energii oraz ich oddziaływaniem na środowisko naturalne. W tym celu odniesiono się do wyników dwóch badań. Autorzy nie podejmują jednakże ich krytyki, czy nawet oceny, natomiast odniesienia do takowej krytyki, przeprowadzonej przez innych autorów, przywołano w treści. Praca nie podejmuje także zagadnień związanych z bezpieczeństwem i stabilnością pracy systemu elektroenergetycznego. Stwierdzono, że elektrownie wiatrowe przyczyniają się do lokalnego wzrostu temperatury w miejscu ich zainstalowania, a także do wzrostu opadów. Niezależnie od oceny wyników tychże badań z całą odpowiedzialnością można stwierdzić, że oddziaływanie odnawialnych źródeł energii jest znacząco mniejsze niż źródeł konwencjonalnych.
EN
The article concerns the problem of climate change and the need to adapt to the design process the architecture of the bubble mechanism currently operating in the sectors of enterprises and production plants, which consists in determining the maximum level of pollutant emissions. The problem is considered in the category of analysis and selection of building materials. The aim of the analyzes was determined due to the changing climate and the possibility of controlling pollutant emissions by operating in a limited area, in a kind of "bubble", with the imposition of limits the architecture. This leads to the changes in the paradigm of architectural design and the application of appropriate solutions, e.g. materials as well as technical-technological ones, controlling and minimizing the negative impact on the natural environment.
PL
Artykuł dotyczy problemu zmian klimatu i możliwości adaptacji w procesie projektowym architektury mechanizmu klosza (ang. Bubbles) działającego obecnie w sektorach przedsiębiorstw, zakładów produkcyjnych, który polega na określeniu maksymalnego poziomu emisji zanieczyszczeń. Problem rozważany jest w kategorii analizy i doboru materiałów budowlanych. Cel analiz określono ze względu na zmieniający się klimat a możliwości kontroli emisji zanieczyszczeń operując w ograniczonym obszarze, w pewnego rodzaju „bańce”, z nałożeniem ograniczeń „klosza” na architekturę. Prowadzi to do poszukiwania i zmian w paradygmacie projektowania architektury oraz zastosowania odpowiednich rozwiązań m.in. materiałowych i techniczno-technologicznych kontrolując oraz minimalizując negatywne oddziaływania na środowisko naturalne.
EN
Shaping an ecologically conscious society is a process that also affects architecture. Currently, designers are eagerly looking for solutions that are beneficial in terms of carbon footprint. For the proper multi-criteria assessment and selection of adequate solutions, it is necessary to use appropriate tools such as, for example, the Life Cycle Assessment (LCA) method or the rules of ecological certification (BREEAM and LEED). The work presents a review of tools and methods for the objective selection of ecological solutions in the process of architectural design.
PL
Kształtowanie świadomego w kontekście ekologii społeczeństwa jest procesem, który wpływa również na architekturę. Obecnie projektanci chętnie poszukują rozwiązań korzystnych pod względem śladu węglowego. W celu właściwej wielokryterialnej oceny i doboru adekwatnych rozwiązań niezbędne jest korzystanie z odpowiednich narzędzi takich jak na przykład metoda Life Cycle Assesment (LCA), czy reguł certyfikacji ekologicznej (BREEAM oraz LEED). W pracy dokonano przegląd narzędzi i metod obiektywnego wyboru rozwiązań ekologicznych w procesie projektowania architektonicznego.
PL
Deklaracje środowiskowe wyrobów budowlanych stanowią coraz bogatsze, powszechnie dostępne źródło danych o ich charakterystyce środowiskowej. Silny impuls do ich wydawania wynika z potrzeby potwierdzenia statusu zrównoważonych środowiskowo inwestycji lub działalności gospodarczej w ramach taksonomii UE oraz potrzeby określania charakterystyki środowiskowej obiektów budowlanych. Biorąc pod uwagę szeroki zakres aspektów zrównoważonego budownictwa i konieczność uwzględniania wielu danych, istnieje wciąż potrzeba dalszego rozwoju algorytmów projektowania. Zastosowanie BIM może znacznie zwiększyć możliwości wykorzystania m.in. danych z deklaracji, szczególnie w wielokryterialnej optymalizacji i identyfikacji zestawów rozwiązań technicznych zapewniających najkorzystniejsze właściwości użytkowe obiektów, przy najmniejszym oddziaływaniu środowiskowym oraz najniższych łącznych kosztach inwestycyjnych i eksploatacyjnych.
EN
Environmental declarations of construction products are an increasingly rich, widely available source of data on their environmental characteristics. A strong impulse to issue them results from the need to confirm the status of environmentally sustainable investments or economic activities within the EU taxonomy and the need to determine the environmental performance of buildings. Considering the wide range of aspects of sustainable construction and the need to take into account a lot of data, there is still a need for further development of design algorithms. The use of BIM can significantly increase the possibilities of using e.g. data from declarations, especially in multi-criteria optimization and identification of sets of technical solutions ensuring the best functional properties of facilities, with the lowest environmental impact and the lowest total investment and operating costs.
PL
Mając na względzie globalny trend poszukiwania paliw przyjaznych dla środowiska, w szczególności paliw niskoemisyjnych, zwrócono uwagę na technologię konwersji metanu do wodoru. W artykule przedstawiono sposób obliczania emisji GHG w cyklu życia biowodoru produkowanego poprzez pirolizę (bio)metanu. Technologia ta wydaje się przyszłościowa ze względu na fakt, że pozwala uzyskać zeroemisyjne paliwo. Podczas tego procesu otrzymuje się czysty wodór i stały węgiel. Węgiel może być wykorzystany przez wiele różnych gałęzi przemysłu, niekoniecznie jako paliwo. Zgodnie z dyrektywą 2018/2001 biopaliwo musi wykazać spełnienie założonego progu redukcji emisji GHG. Dlatego jest niezmiernie ważne, aby oceniać każdą nową technologię pod kątem emisyjności produktu. Obliczenia zostały przeprowadzone zgodnie z metodyką ustanowioną w dyrektywie 2018/2001, a w szczególności zgodnie z dokumentacją systemu KZR INiG. Do przeprowadzenia oceny przyjęto następujące założenia: model jednostki przetwórczej oraz dane wejściowe do tego etapu zaczerpnięto z danych literaturowych; przyjęto, że surowiec stanowi biometan produkowany z bioodpadów; obliczenia dla etapu pirolizy przeprowadzono jako obliczenia wartości rzeczywistych, natomiast dla pozostałych etapów cyklu życia biowodoru przyjęto wartości standardowe z dyrektywy 2018/2001. Badania wykazały, że wodór może osiągnąć poziom 69% redukcji emisji GHG w porównaniu z paliwem kopalnym (jako odpowiednik paliwa kopalnego wykorzystano wartość 94 gCO2eq/MJ). Jest to niewiele więcej niż wymagany próg 65%. Oznacza to, że podczas prac nad rozwojem tej technologii aspekty emisji GHG muszą być mocno brane pod uwagę.
EN
Bearing in mind the global trend of looking for environmental friendly fuels, in particular low carbon fuels, methaneto-hydrogen conversion technology was noticed. The process of calculation of life cycle GHG emissions from biohydrogen produced via (bio)methane pyrolysis was presented in the article. This technology seems to be future-proof in that it produces zero-carbon fuel. During this process, pure hydrogen and solid carbon are received. Carbon can be used in various branches of industry, not necessarily as fuel. According to the 2018/2001 Directive, biofuel has to achieve set GHG emission threshold. Thus it is extremely important to assess each new technology in terms of the emissivity of the product. The calculations were performed according to the methodology set out in the 2018/2001 Directive in particular according to the KZR INiG System documents. In order to carry out the assessment, the following assumptions were made: the model of the conversion unit and input data for this stage were obtained from literature data; the raw material was biomethane obtained from bio-waste; calculations for the pyrolysis stage were performed as actual values for the remaining stages of the life cycle of biohydrogen, the standard values from the 2018/2001 Directive were adopted. The research showed that hydrogen can reach 69% GHG emission saving in comparison to the fossil fuel (for the fossil fuel comparator the 94 gCO2eq/MJ values was used). This value is slightly higher the required threshold of 65%. It means that GHG emission aspects need to be carefully taken into account when developing this technology.
8
Content available remote Analiza nakładów energetyczno-środowiskowych w cyklu życia budynku
PL
Ciągły wzrost cen nośników energii, a także coraz ostrzejsze wymagania dotyczące emisyjności i energochłonności w budownictwie zmuszają do poszukiwania nowych rozwiązań, począwszy od pozyskiwania surowców, wytwarzania (budowania), użytkowania, a w konsekwencji zagospodarowania zasobów energetyczno-surowcowych zgodnie z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym i zrównoważonego rozwoju. Celem pracy była szczegółowa analiza oceny nakładów energetyczno-środowiskowych w cyklu istnienia wybranego budynku handlowego. To naukowe postępowanie analityczne przeprowadzono z użyciem metody Life Cycle Assessment. Wyniki analizy wskazują na dominujący wpływ etapu eksploatacji na środowisko. Szczególnie w tym obszarze należy prowadzić dalsze działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej, a w konsekwencji emisyjności budynków.
EN
The continuous price increase of energy raw material, as well as the growing requirements regarding the emission and energy consumption of buildings, force us to look for new solutions, starting from obtaining raw materials, producing (constructing), exploitation and consequently managing energy and raw materials in accordance with the assumptions of a circular and sustainable economy development. The goal of the study was a detailed analysis of the energy and environmental loads in the life cycle of an existing commercial building. This scientific analytical procedure was performed using the Life Cycle Assessment (LCA) method. The results of the analysis show the dominant influence of the exploitation phase on the environment. Particularly in this area further measures should be taken to improve the energy efficiency and consequently the emissivity of buildings.
EN
In pursuance of the Saudi vision 2030, the Al-Hasa municipality has been allocating a total of US$ 60.1 million since 2018 to the implementation of a modern Municipal Solid Wastes (MSW) management system. In addition to the improved old components, the system involves six new-engineered cells, five of which will be gradually implemented in progresses, two waste sort-out lines station, and LFG energy recovery. The present research aimed at investigating the environmental and economic impacts of this MSW management system. For this purpose, the authors applied the Life Cycle Analysis (LCA) and Life Cycle Costs Analysis (LCCA) approaches. The main results showed that the air quality was not affected. For instance, gas emission, like carbon monoxide, was less than 0.1 ppm. However, soil and groundwater were contaminated due to leachate infiltration from the uncontrolled cell in which Chloride, Nitrate, and Sulfate exceeded the maximum limits. As for noise, it was found to be high near the sorting-out station at 71.1 Leq dBA. In terms of the financial aspect, the improved MSW management was relatively feasible despite its high costs over its revenues. Thus, the negative cash-flow could be supplemented by setting household taxes at US$ 29 per capita per year, which makes the project cost-effective. Thus, the research recommends continuing the MSW management project.
EN
In the developing countries, to build earthquake resistance construction along with seismic retrofit technology, the focus towards global warming problems along with sustainable society, production utilizing natural material, Bamboo lower-cost faster-growing and broad distribution of growth is promoted crucially. To get knowledge about the Bamboo Reinforced Concrete’s (BRC) mechanical behavior along with to verify the variations of structural properties betwixt Steel Reinforced Concrete (SRC) and BRC, researches have been made by several authors. BRC beams are simple, effective, along with cost-effective for rural construction and for which the trials are made in these studies. There is a huge concern over the lifespan of bamboo as it is employed as a substitute for steel; thus, it is enhanced by undergoing certain mechanical along with chemical treatments. The parametric study displays that regarding the robustness along with stability, bamboo is utilized in Reinforced Concrete (RC). Here, the Bamboo Reinforcement’s (BR) performance together with its durability is illustrated by assessing the laboratory determinations as of the available literature.
EN
Popular, traditional building materials typically exhibit a high energy intensity and a detrimental effect on the environment. Only a negligible part of them are recovered and recycled, re-used in the building trade or other branches of industry. However, the technology of building detached houses based on ceramic blocks is still most often favored by investors due to its price and high availability (in terms of materials and workmanship). The research indicates that 25-30% of CO2 emissions generated by buildings originate from materials and their manufacturing process. In contrast, 70-75% can be attributed to the use of buildings over a longer period of time. As a result, the importance of alternative materials with minimal environmental impacts is growing year by year. Eco-friendly housing, using natural products, pollutes the environment less significantly compared to conventional construction. Its key element is the use of materials characterized by the lowest possible degree of processing, and thus by the lowest possible embodied energy. A type of material that perfectly fits into the above assumptions is straw bale. The purpose of the article focus on, four variants of a construction of detached house have been compared by means of the LCA method. Variant I - the reference one, presents the technology utilizing ceramic hollow bricks, variants II, III and IV are eco-friendly technologies employing wood and straw. The study presents the amount of energy required for construction and carbon footprint that remains in the environment following the construction of the buildings.
PL
Popularne, konwencjonalne materiały budowlane zwykle charakteryzują się wysoką energochłonnością i szkodliwym oddziaływaniem na środowisko. Tylko niewielka ich część poddawana jest procesom odzysku i recyklingu, do ponownego użycia w budownictwie czy też innych gałęziach przemysłu. Technologia budowania domów jednorodzinnych z bloczków ceramicznych jest jednak wciąż najczęściej wybierana przez inwestorów z uwagi na cenę i dużą dostępność (materiałową i wykonawczą). Badania wskazują, ze 25-30% emisji CO2 generowanej przez budynki pochodzi z materiałów oraz procesu ich produkcji. Natomiast 70-75% odpowiedzialne jest użytkowanie budynków w dłuższym okresie czasu. W rezultacie znaczenie alternatywnych materiałów o minimalnym wpływie na środowisko naturalne jest z roku na rok coraz większe. Budownictwo ekologiczne, używając produktów naturalnych, znacznie mniej zanieczyszcza otoczenie naturalne niż budownictwo konwencjonalne. Kluczowym jego elementem jest stosowanie materiałów o jak najmniejszym stopniu przetworzenia, a co za tym idzie o jak najmniejszej energii wbudowanej. Materiałem, który doskonale wpisuje się w powyższe założenia są kostki słomy, tzw. straw bale, które na przestrzeni ostatnich lat są coraz chętniej używane w budownictwie ekologicznym. W artykule, za pomocą metody LCA porównano cztery warianty budowy domu jednorodzinnego. Wariant I - referencyjny, przedstawia technologie z wykorzystaniem pustaka ceramicznego, wariant II, III i IV to technologie ekologiczne z wykorzystaniem drewna i słomy. W badaniach przedstawiono ilość energii potrzebnej do wybudowania i ślad węglowy jaki pozostaje w środowisku po wybudowaniu obiektów. Porównano także ich parametry ekonomiczne takie jak rzeczywiste koszty materiałów i wykonawstwa. Wyniki badań są źródłem wiedzy w temacie projektowania ekologicznego z wykorzystaniem słomy. Pokazują i zachęcają do wykorzystania zrównoważonego projektowania w architekturze domów jednorodzinnych.
PL
W artykule przedstawiono ocenę oddziaływania na środowisko rozwiązania polegającego na zastosowaniu odpadu, jako materiału magazynującego ciepło, który umieszczono wewnątrz rur próżniowych kolektora. Odpadem zastosowanym w badaniu była parafina. Cykl życia wyrobu analizowano w przedziale od pozyskania surowców mineralnych do użytkowania gotowego produktu. Ocenę ekologiczną przeprowadzono za pomocą programu komputerowego SimaPro. Dla określenia wpływu zasobnika ciepła na środowisko jako jednostkę funkcjonalną przyjęto 1kg dla technologii materiałowych i 1GJ dla technologii energetycznych. Uzyskane wyniki wykazały, że największy udział szkodliwego oddziaływania na środowisko, kolektora słonecznego zintegrowanego z odpadem, jest związany ze zdrowiem człowieka, z największym oddziaływaniem w kategorii rakotwórczość. W przypadku tej kategorii wpływu, dominujący udział wykazała produkcja miedzi. Natomiast zastosowanie odpadu jako magazynu ciepła, pozwala na uzyskanie korzystnego efektu środowiskowego.
EN
The article presents an assessment of the environmental impact throughout the life cycle of a solution based on the use of waste as a heat storage material placed inside the collector's vacuum tubes. The waste used in the study was paraffin. The product life cycle was analyzed in the range from the acquisition of mineral resources to the use of the finished product. The ecological assessment was carried out with the use of the SimaPro computer program. To determine the impact of the heat accumulator on the environment, 1 kg for material technologies and 1GJ for energy technologies were adopted as the functional unit. The obtained results showed that the highest share of harmful influence on the environment, the solar collector integrated with the waste, is related to human health, with the highest influence in the carcinogenicity category. In the case of this impact category, copper production showed the dominant share. On the other hand, the use of waste as a heat store allows for a favorable environmental effect.
PL
Przedstawiono ekologiczną analizę cyklu życia farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW usytuowanej na obszarze północnej Polski. Badania wykonano metodą LCA (life cycle assessment), a jako bazową procedurę obliczeniową wybrano metodę Ekowskaźnik 99. Określono poziomy szkodliwości oddziaływań na środowisko w obszarze poszczególnych etapów cyklu życia obiektu analiz (produkcja, eksploatacja, zagospodarowanie poużytkowe). Dokonano identyfikacji dominujących obszarów obciążających zdrowie człowieka, jakość środowiska i wyczerpywanie zasobów surowców. Zaproponowano wytyczne dla prośrodowiskowego poużytkowego zagospodarowania tworzyw, materiałów i elementów elektrowni fotowoltaicznych.
EN
An ecol. life cycle analysis (LCA) of the 1 MW solar farm located in northern Poland was performed. The eco-indicator 99 method was chosen as the basic calculation procedure. The levels of environmental impact harmfulness were detd. in the area of individual stages of the LCA object (prodn., operation, post-use management). Human health, environmental quality and depletion of raw materials were used as main factors in the study. Guidelines for pro-environmental, post-use management of plastics, materials and components of solar power plants were given.
PL
Państwa członkowskie UE są zobowiązane do zmniejszenia ilości tworzyw sztucznych kierowanych na składowiska odpadów. Zgodnie z zasadami nowoczesnej gospodarki odpadami oraz wymogami prawnymi obowiązującymi zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Polsce należy dążyć do maksymalizacji m.in. odzysku materiałowego (recyklingu). Niekontrolowana gospodarka odpadami stwarza zagrożenia w środowisku, a ilość odpadów znacznie zwiększa się w ostatnich latach. W związku z tym technologicznie i ekonomicznie uzasadnione jest wykorzystanie odpadów jako surowców wtórnych oraz unieszkodliwianie ich w miejscu powstawania. Innowacyjnym rozwiązaniem jest modyfikacja chemiczna odpadów polistyrenu w kierunku uzyskania flokulantów polimerowych zastosowanych w procesach oczyszczania ścieków komunalnych. Pomimo że w procesach oczyszczania ścieków stosowane są małe ilości flokulantów polimerowych, to ich zużycie globalne jest stosunkowo duże. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają efektywne zastosowanie uzyskanych ekopolimerów, a w przyszłości ich produkcję.
EN
LCA anal. was performed for the newly synthesized flocculants obtained from polymer production waste (sulfone deriv. of polystyrene and phenol-formaldehyde resin and amine deriv. of novolac) used in the industrial wastewater treatment process. The anal. was performed with the use of the SimaPro program, using the Eco-indicator 99 method. The most beneficial product for the environment used for the treatment of metallurgical and mine wastewater was the Na salt of the sulfone deriv. of phenol-formaldehyde resin (T novolak).
16
Content available Projektowanie ekologicznych konstrukcji stalowych
PL
W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą ekologicznego projektowania konstrukcji stalowych. O tym, czy konstrukcja może zostać uznana za ekologiczną, decydują kryteria zrównoważonego rozwoju. Przedstawiono założenia filozofii zrównoważonego rozwoju oraz narzędzie normowe umożliwiające ocenę stopnia zrównoważoności obiektu budowlanego. Jest nim metoda „oceny cyklu życia” (z ang. LCA - Life Cycle Assessment), którą można stosować w ocenie całego obiektu, jak i pojedynczych materiałów lub technologii. Coraz bardziej popularne w Polsce stają się wielokryterialne systemy oceny środowiskowej budynków. Projektując stalowy obiekt, należy mieć na uwadze cały cykl jego istnienia.
EN
The article presents the issues related to ecological design of steel structures. The criteria of sustainable development determine whether a structure can be considered ecological. The assumptions of the philosophy of sustainable development and a standard tool enabling the assessment of the degree of sustainability of a building structure were presented. It is the „Life Cycle Assessment” (LCA) method, which can be used in the assessment of the entire facility as well as individual materials or technologies. Multi-criteria environmental assessment systems for buildings are becoming more and more popular in Poland. When designing a steel object, one should take into account its entire life cycle.
PL
Drewno było, jest i będzie cennym materiałem budowlanym. W artykule podjęto próbę potwierdzenia tej tezy, przedstawiając wyniki Oceny Cyklu Życia (LCA) trzech budynków modelowych. Obiektywną miarą potwierdzono korzyści środowiskowe stosowania drewna i materiałów drewnopochodnych w budownictwie. Jednocześnie potwierdzono, że z uwagi na oddziaływania na środowisko szczególnie istotny jest okres użytkowania obiektów i rodzaj nośników energii wykorzystywanych do ogrzewania.
EN
Wood was, is and will be a valuable building material. The article attempts to confirm this thesis by presenting the results of Life Cycle Assessment (LCA) of three model buildings. The environmental benefits of using wood and wood-based materials in construction were confirmed by objective measure. At the same time, it was confirmed that due to the environmental impacts, the use stage of buildings and the type of energy carriers used for heating are of particular importance.
18
PL
W artykule przedstawiono nowoczesne metody nauczania dotyczące technologii BIM (Building Information Modeling): BIMhealthy: rozwinięcie koncepcji opartej na uwarunkowaniach zdrowotnych w aspektach mieszkaniowych, przy wykorzystaniu przepływu wiedzy z zakresu zdrowia i budownictwa; UrbanBIM: rozwinięcie interoperacyjności pomiędzy metadanymi generowanymi w technologii BIM i GIS (Geographical Information Systems) w celu pogłębienia wiedzy na temat rozwoju i rewitalizacji miast z punktu widzenia ochrony środowiska; BIMEPD: opracowanie materiałów multimedialnych opartych na BIM i uwzględniających wyzwania związane z LCA (środowiskowa ocena cyklu życia - Life Cycle Assessment) i EPD (deklaracje środowiskowe produktów - Environmental Product Declarations) materiałów budowlanych.
EN
The article presents modern teaching methods related to the BIM (Building Information Modeling) technology: BIMhealthy: developing a concept based on health determinants in housing aspects, using the flow of knowledge in the field of health and construction; UrbanBIM: developing innovative educational integration of urban plannings based on BIM-GIS (Geographical Information Systems) technologies and focused on circular economy challenges; BIMEPD: development of adapted senior training program on BIM methodologies for the integration of EPD (Environmental Product Declarations) in sustainable construction strategies taking into account the challenges of LCA (Life Cycle Assessment).
PL
W artykule przedstawiono oszacowanie oddziaływań i aspektów środowiskowych złożonych zestawów izolacji cieplnej ETICS z warstwą izolacyjną wykonaną z płyt ekspandowanego polistyrenu (EPS) lub wełny mineralnej (MW), pokrytych zaprawą do wykonywania warstwy zbrojonej oraz tynkiem silikonowo-silikatowym. Wskaźniki oddziaływania środowiskowego obliczono, wykorzystując metodę oceny cyklu życia (LCA). Analiza obejmowała moduły od A1 do A3, tj. od wydobycia surowców aż do gotowego wyrobu dostarczonego do bramy fabryki. Porównanie wartości wskaźników charakterystyk środowiskowych dotyczących wyprodukowania ETICS z płytami EPS lub MW wskazuje, że układy z wełną mineralną stanowią większe obciążenie dla środowiska.
EN
The paper shows the results of the estimation of environmental impacts and aspects of external thermal insulation composite system (ETICS) with expanded polystyrene (EPS) or mineral wool (MW) boards covered with an adhesive for a base coat and silicone-silicate render as the top layer. The environmental impact indicators of the considered systems were calculated using the Life Cycle Assessment (LCA) method. Analysis has covered modules from A1 to A3, i.e., from raw material extraction to the finished product delivered to the factory gate. Comparing the values of the environmental characteristics indicators for the production of ETICS with EPS or MW boards shows that systems with mineral wool constitute a more significant burden on the environment.
EN
The purpose of the paper is to present the results of the stochastic modelling with uncertainty performed with the use of Monte Carlo (MC) simulation with 10,000 cycles and a confidence interval of 95 %, as recommended. Analysed REEs were fitted by lognormal distributions by using the Crystal Ball® (CB) spreadsheet-based software after defining the geometric mean value (μg) and the standard deviation (σg), automatically calculated (matches) the lower, as well as, upper boundaries of lognormal distribution. The number of replications of a simulation affects the quality of the results. The principal output report provided by CB and presented in this study consists of the graphical representation in the form of the frequency chart, percentiles summary, and statistics summary. Additional CB options provide a sensitivity analysis with tornado diagrams. The data that was used for MC simulation of the LCI model includes available and published data concerning associated with the REEs. This paper discusses the results and show that the adopted approach is applicable for any REEs used in the LCI studies under uncertainty. The results obtained from this study can be used as the first step in performing a full LCA analysis and help practitioners as well as decision-makers in the environmental engineering and management.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.