Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 376

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electricity
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
1
Content available Ceny energii elektrycznej na rynku krajowym
PL
W roku 2021 po raz siódmy (od 2000 r.) bilans krajowej produkcji i zużycia energii elektrycznej był ujemny, przy czym różnica (–887 GWh) była niewielka w porównaniu z rokiem wcześniejszym (–13,3 TWh), dzięki znacznemu wzrostowi produkcji na poziomie 13,6%. W ostatnim okresie także nastąpiła zmiana relacji cenowych pomiędzy Polską i krajami sąsiednimi. Duży wzrost cen gazu spowodował, że produkcja energii z węgla kamiennego stała się bardziej rentowna. W 2022 r. ta sytuacja się jeszcze bardziej pogłębiła. W efekcie import energii do Polski ulegał stopniowemu ograniczeniu, rósł natomiast eksport. Sprzedaż i zakup energii elektrycznej na polskim rynku energii odbywa się przede wszystkim na giełdzie energii prowadzonej przez TGE SA w formie standardowych transakcji lub kontraktów. Najważniejszymi cenami na TGE są ceny notowane na RDN. Ceny z tego parkietu są traktowane jako referencyjne do wyceny innych kontraktów. Cena BASE na RDN ukształtowała się w roku 2021 na poziomie 401 zł/MWh. Ceny miesięczne w całym roku były w tendencji rosnącej. Wzrost bardzo przyspieszył w końcówce roku. W 2022 roku w sierpniu na RDN ceny osiągnęły poziom 1390 zł/MWh. Średnia cena uprawnień do emisji CO2 EUA z giełd ICE i EEX w 2021 r. była ponad dwukrotnie wyższa niż w 2020 r. i wyniosła 53,4 EUR (w 2020 r. – 24,7 EUR). W 2021 r. uprawnienia do emisji CO2 zyskały na wartości ok. 146%. Po ośmiu miesiącach 2022 r. ceny uprawnień do emisji wyniosły około 84 EUR a maksymalne ceny sięgały 95 EUR w notowaniach dziennych. W wyniku przeprowadzonej symulacji CDS określono przy jakich parametrach zewnętrznych takich, jak cena węgla, ceny uprawnień do emisji produkcja energii elektrycznej w Polsce jest opłacalna w zależności od sprawności.
EN
In 2021, for the seventh time (since 2000), the balance of domestic electricity production and consumption was negative, with the difference (–887 GWh) being small compared to the previous year (–13.3 TWh), thanks to a significant 13.6% increase in production. There has also been a recent change in the price relationship between Poland and neighbouring countries. The large increase in gas prices has made coal-fired power generation more profitable. In 2022, this situation has further intensified. As a result, energy imports to Poland were gradually reduced, while exports increased. The sale and purchase of electricity on the Polish energy market takes place primarily on the energy exchange operated by TGE SA in the form of standard transactions or contracts. The most important prices on the POLPX are those quoted on the DAM. Prices from this trading floor are treated as reference for the pricing of other contracts. The BASE price on the DAM was at 401 PLN/MWh in 2021. Monthly prices were on an upward trend throughout the year. The increase accelerated greatly at the end of the year. In 2022, prices reached 1,390 PLN/MWh on the DAM in August. The average price of CO2 EUA allowances from the ICE and EEX exchanges in 2021 was more than twice as high as in 2020, at EUR 53.4 (EUR 24.7 in 2020). In 2021, CO2 EUAs gained in value by approximately 146%. After eight months of 2022, emission allowance prices were around EUR 84 and maximum prices reached EUR 95 in daily quotations. As a result of the CDS simulation, it was determined at which external parameters, such as the price of coal and the price of emission allowances, the production of electricity in Poland is profitable according to efficiency.
PL
W zakresie bezpieczeństwa krajowej sieci elektroenergetycznej oraz instalacji prosumenckich obiekty OZE (bez względu na pochodzenie energii pierwotnej: wiatr, słońce, woda itd.) muszą spełniać wiele wymogów, aby zapewnić stabilność pracy sieci elektroenergetycznej zarówno pod względem produkcji, jak i odbioru energii.
PL
Projekt dotyczy obiektu użyteczności publicznej składającego się z budynku biurowego, budynku garażowego oraz budynku gospodarczego. W związku z tym, że budowa kontenerowej lub słupowej stacji transformatorowej nie wchodziła w rachubę, w budynku garaży zostało wydzielone miejsce do instalacji przemysłowej stacji transformatorowej.
PL
W artykule prezentujemy rozwiązanie zaczerpnięte z katalogu firmy Strunobet Migacz Sp. z o.o., z jednoczesnym wskazaniem sposobu postępowania projektanta korzystającego z „gotowych rozwiązań”. Zgodnie z katalogiem stacja taka może być wyposażona w transformator o mocy 630 kVA. W artykule prezentujemy stację o mocy 250 kVA, zasilaną kablem SN układanym w ziemi, przyłączonym do pobliskiej napowietrznej elektroenergetycznej linii SN.
EN
One of the key elements in the development of countries is energy stability particularly related to ensuring, among other things, continuity of power supply. The European Commission is trying to protect the security of energy supply by introducing internal conditions regarding the share of RES in everyday life. The aim of this article is to forecast the share of RES in electricity production for all the EU member states. The study covers the years 1985-2021, the research is based on two models: the autoregressive (AR) model and the Holt-Winters model, whereas the prediction values were deter-mined for the period 2022-2030. The prediction values showed that Denmark, as the only one of the community countries, may turn out to be self-sufficient in terms of electricity production from RES already at the turn of 2026-2027. In the case of Poland, there is a high probability that the projected RES share for 2030 will not be met. Potentially, for most EU countries, the energy produced from RES will satisfy at least 50% of electricity demand by 2030. A projection of the chances of meeting the commitments presented in the National Energy and Climate Plans regarding the share of renewable energy sources in electricity production in the EU member states in 2030 indicates that they will not be met in most EU economies.
PL
Jednym z kluczowych elementów rozwoju krajów jest stabilność energetyczna szczególnie związana z zapewnieniem ciągłości zasilania, m.in. w energię elektryczną. Komisja Europejska próbuje uchronić bezpieczeństwo dostaw energii wprowadzając wewnętrzne uwarunkowania dotyczące udziału OZE w życiu codziennym. Celem artykułu była prognoza udziału OZE w produkcji energii elektrycznej dla wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej. Badanie przeprowadzono analizując lata 1985-2021, gdzie badania oparto o dwa modele: autoregresyjny (AR) oraz model Holta-Wintersa, a wartości predykcji zostały wyznaczone dla okresu 2022-2030. Wartości prognoz wykazały, że Dania jako jedyny z krajów wspólnoty już na przełomie 2026-2027 może okazać się państwem samowystarczalnym pod względem produkcji energii elektrycznej z OZE. W przypadku Polski istnieje duże prawdopodobieństwo niespełnienia oczekiwań udziału OZE w planowanym udziale na rok 2030. Potencjalnie, dla większości krajów UE energia produkowana z OZE dla 2030 r. będzie zaspokajać przynajmniej 50% zapotrzebowania na energię elektryczną. Prognoza dotycząca szans realizacji przedstawionych w krajowych planach na rzecz energii i klimatu zobowiązań dotyczących udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej w krajach członkowskich Unii Europejskiej w 2030 roku wskazuje, że nie zostaną one spełnione w większości gospodarek unijnych.
PL
Polityka energetyczna państwa stanowi kierunek rozwoju sektora energetyczno-paliwowego, a także wpływa na kwestię jakości powietrza, rozwoju elektromobilności, działań z zakresu efektywności energetycznej procesów przemysłowych i budynków, jak również – w sposób pośredni – stanowi podstawę do przewidywań rozwoju gospodarczego danego obszaru. W lutym 2021 r. przyjęta została Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. zakładająca między innymi stopniowe odejście od źródeł węglowych, rozwój energetyki wiatrowej na morzu, a także budowę elektrowni jądrowych w celu pokrycia krajowego zapotrzebowania na moc i energię. W międzyczasie przedstawione zostały projekcje w ramach Sprawozdania z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, a także Plan Rozwoju Systemu Przesyłowego do 2030 roku. Jednocześnie rynkiem energetycznym zachwiała najpierw pandemia koronawirusa COVID-19, a następnie proces odbudowy gospodarek światowych po niej. W rezultacie nieco wyraźniej zarysowały się wyzwania oraz perspektywy dla sektora energetycznego Polski, które zostały opisane w niniejszym artykule.
EN
The state’s energy policy is the direction of the development of the energy and fuel sector, and also affects the issue of air quality, the development of electromobility, activities in the field of energy efficiency of industrial processes and buildings, and indirectly forms the basis for forecasting the economic development of a given area. In February 2021, the Polish Energy Policy until 2040 was adopted, assuming, among others, a gradual departure from coal sources, the development of offshore wind energy, as well as the construction of nuclear power plants to cover the domestic demand for power and energy. In the meantime, the projections were presented as part of the Report on the results of monitoring the security of electricity supply, as well as the Transmission System Development Plan until 2030. At the same time, the energy market was first shaken by the COVID-19 coronavirus pandemic, and then the process of rebuilding global economies after it. As a result, the challenges and prospects for the Polish energy sector, described in this article, have outlined a little more clearly.
PL
Energetyka słoneczna odgrywa obecnie bardzo ważną rolę w światowej produkcji energii elektrycznej. Istotnym parametrem w analizie jej pracy są koszty jakie przypadają na jednostkę wyprodukowanej przez nią energii. W artykule przedstawiono wpływ wybranych parametrów na wartość rzeczywistego uśrednionego kosztu energii LCOE (€/kWh) pochodzącej z fotowoltaiki. Dokonano przeglądu literatury w tym temacie, a następnie na podstawie założonych danych wejściowych została obliczona wartość LCOEr = 0,08607 €/kWh. Następnie dokonana została analiza wpływu jednostkowych nakładów inwestycyjnych (io), początkowej produkcji (Wo), rocznego wskaźnika degradacji (d) oraz żywotności (n) na wartość LCOEr. Przeprowadzone analizy wykazały, że zmiana nakładów inwestycyjnych io ma największy wpływ na zmianę wartości LCOEr.
EN
Solar energy currently plays a very important role in the world's electricity production. An important parameter in the analysis of its work are the costs per unit of energy produced by it. The article presents the impact of selected parameters on the value of levelized cost of energy LCOE (€ / kWh) from photovoltaics. The literature on this topic was reviewed, and then, based on the assumed input data, the value of LCOEr = 0.08607 € / kWh was calculated. Then, an analysis was made of the impact of unit investment outlays (io), initial production (Wo), annual degradation index (d) and service life (n) on the value of LCOEr. The conducted analyses showed that the change in investment outlays io has the greatest impact on the change in the LCOEr value.
PL
W artykule scharakteryzowano podstawowe wyposażenie i zagospodarowanie typowego terenu budowy ze szczególnym uwzględnieniem obiektów technicznych wraz z wyliczeniem niezbędnej ilości energii elektrycznej do ich zasilania. Zaproponowano model sieci elektrycznej dla przykładowego placu budowy. Sformułowano typowe zagrożenia związane z eksploatacją sieci elektrycznej. Określono strefy ochronne i ochronę przeciwporażeniową w tych strefach. Opracowano instrukcję bezpiecznej eksploatacji sieci elektroenergetycznej dla wybranej przykładowej budowy.
EN
The article characterizes the basic equipment and development of a typical construction site with a focus on technical facilities, along with the calculation of the necessary amount of electricity to power them. A model of the electrical network for a sample construction site was proposed. Typical risks associated with the operation of the electrical network were formulated. Protective zones and electric shock protection in these zones were defined. An instruction for the safe operation of the electric power grid for a selected example construction site was developed.
PL
W artykule scharakteryzowano podstawowe wyposażenie i zagospodarowanie typowego terenu budowy ze szczególnym uwzględnieniem obiektów technicznych wraz z wyliczeniem niezbędnej ilości energii elektrycznej do ich zasilania. Zaproponowano model sieci elektrycznej dla przykładowego placu budowy. Sformułowano typowe zagrożenia związane z eksploatacją sieci elektrycznej. Określono strefy ochronne i ochronę przeciwporażeniową w tych strefach. Opracowano instrukcję bezpiecznej eksploatacji sieci elektroenergetycznej dla wybranej przykładowej budowy.
EN
The article characterizes the basic equipment and development of a typical construction site with a focus on technical facilities, along with the calculation of the necessary amount of electricity to power them. A model of the electrical network for a sample construction site was proposed. Typical risks associated with the operation of the electrical network were formulated. Protective zones and electric shock protection in these zones were defined. An instruction for the safe operation of the electric power grid for a selected example construction site was developed.
PL
Strukturalne zmiany rynku energii związane z postępującą decentralizacją w sektorze wytwarzania oraz rozwojem energetyki odnawialnej charakteryzującej się zmiennym profilem wytwarzania, mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie krajowego systemu elektroenergetycznego. Operatorzy systemów elektroenergetycznych coraz częściej są narażeni na ryzyko wystąpienia przeciążenia sieci, a co za tym idzie - pogorszenia parametrów jakościowych energii elektrycznej. W takich przypadkach zobowiązani są do podjęcia odpowiednich środków zaradczych. Jednym z nich będzie nierynkowe ograniczenie generacji z farm wiatrowych i elektrowni fotowoltaicznych.
PL
Przebudowa krajowego systemu wytwarzania energii elektrycznej na niskoemisyjny, zaplanowana w polityce energetycznej z lutego 2021 r., zakładająca wykorzystanie gazu jako paliwa przejściowego, w związku z działaniami wojennymi na Ukrainie, musi ulec pilnej weryfikacji. O ile przyspieszenie inwestycji w źródła odnawialne nie jest dyskusyjne, to istotne zwiększanie ilości gazu do produkcji energii elektrycznej, w warunkach zatrzymania importu z Rosji od 2023 r., powinno ulec odwróceniu.
EN
The Renewable Energy (RE)sector has been developed in some degree by government policies, but tools must be applied on a private-commercial scale for this sector to grow even more. These tools can be applied through the contractual relationships between the participants in a RE project. Many contracts are involved in a RE project that are not integrated in such a way that cooperation for improving risk management is possible. To reach that goal some contractual institutions are needed. One of them is the joint management committee (JMC). JMC has been used in the context of oil and gas contracts for a long time. And it has been one of the reasons that petroleum projects despite having high risks and long terms, thrive. In this research, the application of a similar structure for renewable energy has been studied and a format for that has been proposed. Hence, it has concluded that this structure can bring authorities, RE producers, and utilities together, and provide integrity to the contracts involved with a RE project.
PL
W artykule scharakteryzowano podstawowe warianty wykorzystania wodoru jako magazynu i nośnika energii, a także ogniw paliwowych w energetyce rozproszonej. Przedstawiono możliwości integracji rozwiązań technologii wodorowych i ogniw paliwowych z odnawialnych źródeł energii w systemach niezależnego zasilania dla budownictwa. Wodór wytwarzany w procesie elektrolizy może być magazynowany w skalowalnych zbiornikach wysokociśnieniowych (200–350 barów) oraz w niskociśnieniowych magazynach wodoru, a następnie wykorzystany do produkcji energii elektrycznej z ogniw paliwowych. Interesującą opcją jest również wykorzystanie alternatywnych paliw (np. metanolu) jako nośników wodoru do budowy pomocniczych układów zasilania w budownictwie. Kolejną ważną cechą rozważanych układów rozproszonych jest możliwość uzyskania wariantowego ciepła, zarówno z ogniw paliwowych, jak i w procesach wodorowych.
EN
The article describes the main options for using hydrogen as an energy storage and carrier, and for using fuel cells in distributed energy. It presents the possibilities of integrating hydrogen and fuel cell technology solutions with renewable energy sources in independent power systems for the building industry. Hydrogen produced by electrolysis can be stored in scalable high-pressure (200–350 bar) and low-pressure hydrogen storage tanks and then used to generate electricity from fuel cells. The use of alternative fuels (e.g. methanol) as hydrogen carriers for auxiliary power systems in building industry is also an interesting option. Another important feature of the distributed systems under consideration is the possibility of recovering and using waste heat, both from fuel cells and hydrogen processes.
PL
W kolejnej części artykułu przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące pożarów przydomowych elektrowni wiatrowych, ryzyka zagrożenia pożarowego występującego w turbinach i współpracujących z nimi urządzeniach, a także przyczyn powstawania pożarów ze wskazaniem działań prewencyjnych dla ich zapobieżenia. Omówiono też zasady postępowania w przypadku zaistnienia zdarzenia pożarowego w instalacjach tego typu. Ponadto opisano rozwiązania systemowe przeznaczone dla przydomowych siłowni wiatrowych.
EN
The next part of the article presents selected issues related to fires in domestic wind farms, the risk of fire hazards occurring in turbines and associated devices, as well as the causes of fires with an indication of preventive measures to prevent them. The rules of conduct in the event of a fire incident in installations of this type were also discussed. In addition, system solutions for home wind farms have been described.
PL
W artykule zamieszczono prezentację instalacji elektrycznych w części wspólnej wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Obejmują one zasilanie i rozdział energii elektrycznej oraz pomiar odrębny dla instalacji w części wspólnej, jak i liczniki dla lokali mieszkalnych, a także opcjonalnie dla lokali usługowych. Ponadto w tej części budynku występują instalacje odbiorcze w pomieszczeniach technicznych i w przestrzeniach takich jak garaże, piwnice, strychy, klatki schodowe itp., przeznaczonych dla wszystkich mieszkańców.
EN
The article presents electrical installations in the common part of multi-family residential buildings. They include power supply and distribution of electricity and separate metering for the installation in the common area, as well as meters for residential premises, and optionally for service premises. In addition, in this part of the building there are receiving installations in technical rooms and spaces such as garages, basements, attics, staircases, etc., intended for all residents.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie roli energetyki w bezpieczeństwie państwa w XXI wieku. Pojawienie się nowych zagrożeń oraz zmiana podejścia do prowadzenia polityki bezpieczeństwa państwa powoduje, ze obszar energetyki stał się kluczowym atrybutem w prowadzeniu polityki zagranicznej. Obecny światowy rynek elektroenergetyczny boryka się z problemem zabezpieczenia infrastruktury sieci przesyłowej przed zewnętrznym ingerowaniem, który może doprowadzić do zachwiania się gospodarki i rozwoju poszczególnych państw. Infrastruktura sieci przesyłowej jest najbardziej newralgicznym. Postępująca w XXI wieku cyfryzacja przyczynia się do tego, że wszystkie decyzje i czynności życiowe podejmowane przez człowieka potrzebują głównie energii elektrycznej. Bez znaczenia jest, czy wykorzystywana jest ona podczas wykonywania operacji w systemie informatycznym, czy też w magazynowaniu żywności. Jednym z głównych problemów wytwarzania, dystrybucji i zapewnieniu bezpieczeństwa w spółkach energetycznych jest modernizacja, utrzymanie, jak również budowa nowej infrastruktury sieci przesyłowej. Dlatego tak ważny elementem energetycznym jest bezpieczeństwo elektroenergetyczne infrastruktury sieci przesyłowej.
EN
The aim of the article is to present the role of electricity security in state security in the 21st century. The emergence of new threats and a change in the approach to the conduct of state security policy make the energy sector a key attribute in conducting foreign policy. The current world electricity market is struggling with the problem of securing the transmission network infrastructure against external interference, which may lead to an economic disturbance and the development of individual countries. The infrastructure of the transmission network is the most critical. The ongoing digitization in the twenty-first century contributes to the fact that all decisions and life activities made by a person require mainly electricity. It does not matter whether it is used during operations in an IT system or in food storage. One of the main problems of generation, distribution and ensuring safety in energy companies is the modernization, maintenance and construction of new infrastructure of the transmission network. That is why the electricity security of the transmission network infrastructure is such an important energy element.
EN
Purpose: The purpose of the article is to present a reactive power compensation for small hydropower plants with an induction generator. The classic compensation with capacitors is discussed and its improvement is proposed. Instead of capacitors, a three level power electronic converter connected in parallel to the induction generator can be used to provide reactive power compensation. The purpose of the paper is to present the developed structure of an active compensator and its control method. The developed control method was verified on a laboratory stand. The project and the methods: As part of research, an active compensator was built as a three-level power electronic converter in topology with Neutral Point Clamped. Laboratory tests of a converter compensator were carried out on a stand equipped with an induction generator with a power of 7.5 kW. Laboratory system measurements were made using a power analyzer and an oscilloscope. Results: A control structure of an active compensator based on a voltage-oriented method was presented and discussed. The operation of the converter compensator has been verified on a laboratory stand equipped with a 7.5 kW induction generator. The compensator current reduces the reactive (inductive) component of the current consumed from a power grid to a value equal to zero. The reactive power compensator ensures that the tgφ power factor is maintained at a set value of zero, which corresponds to the total compensation of inductive reactive power consumed by an induction generator working in a hydropower plant. Operation of the active compensator did not cause a significant increase in the harmonic content in the current consumed from the power grid. Conclusions: The paper presents the issues regarding reactive power compensation in hydropower plants with induction generators. Commonly used capacitor compensation has been covered and as a result, it is proposed to replace it with power electronics converter compensation of reactive power connected in parallel induction generators. Active compensator provides compensation for the entire reactive power consumed by the induction generator. The use of the converter compensator of reactive power significantly contributes to the reduction of costs for reactive power incurred by the owners of hydropower plants. The reactive power compensator also has a positive impact on the operation of the entire power grid, power losses from the reactive component of the current on the impedances of power grid components are limited.
PL
Cel: Celem artykułu jest przedstawienie zagadnień kompensacji mocy biernej w małych elektrowniach wodnych wyposażonych w generatory indukcyjne. Omówiono pasywną kondensatorową kompensację mocy biernej i zaproponowano zastąpienie jej przekształtnikowym aktywnym układem kompensacji przyłączonym równolegle do generatora indukcyjnego. Opracowana struktura przekształtnikowego kompensatora oraz metoda jego sterowania zostały zweryfikowane na stanowisku laboratoryjnym. Projekt i metody: Zbudowano aktywny kompensator mocy biernej, w skład którego wchodzi przekształtnik energoelektroniczny wykonany w topologii trójpoziomowej z diodami poziomującymi przyłączonymi z punktem neutralnym. Badania laboratoryjne aktywnego kompensatora przeprowadzono na generatorze indukcyjnym o mocy 7,5 kW. Pomiary parametrów pracy przekształtnikowego kompensatora wykonano przy wykorzystaniu analizatora jakości energii i oscyloskopu. Wyniki: Przedstawiono i omówiono układ sterowania aktywnego kompensatora bazujący na zmodyfikowanej metodzie zorientowanej napięciowo. Działanie kompensatora zostało zweryfikowane na stanowisku laboratoryjnym wyposażonym w generator indukcyjny o mocy 7,5 kW. Prąd kompensatora zmniejsza składową bierną (indukcyjną) prądu pobieranego z sieci do wartości bliskiej lub równej zero. Aktywny kompensator mocy biernej zapewnia utrzymanie współczynnika mocy tgφ na poziomie 0, co odpowiada całkowitej kompensacji mocy biernej indukcyjnej pobieranej przez generator elektrowni wodnej. Praca aktywnego kompensatora nie powoduje znacznego wzrostu zawartości harmonicznych w prądzie pobieranym z sieci elektroenergetycznej. Wnioski: W artykule przedstawiono zagadnienia kompensacji mocy biernej w elektrowniach wodnych z generatorami indukcyjnymi. Zaproponowano zastąpienie tradycyjnych metod kompensacji kompensatorem aktywnym przyłączonym równolegle do generatora indukcyjnego. Przekształtnikowy kompensator zapewnia całkowitą kompensację mocy biernej pobieranej przez generator indukcyjny. Zastosowanie aktywnego kompensatora przyczyni się do redukcji kosztów ponoszonych za pobór mocy biernej przez właścicieli elektrowni wodnych i wiatrowych wyposażonych w generatory indukcyjne. Przekształtnikowy kompensator mocy biernej ma ponadto pozytywny wpływ na pracę całej sieci elektroenergetycznej, ograniczone są straty mocy od składowej biernej prądu na impedancjach podzespołów sieci elektroenergetycznej.
PL
Artykuł przedstawia analizę doboru źródła ciepła dla budynku jednorodzinnego w kontekście przepisów prawnych obowiązujących w Polsce. Analizę prowadzono dla kilku wybranych typów źródła ciepła w aspekcie ekologicznym i ekonomicznym. Badania obejmowały analizy prowadzone w programie Audytor OZC 6.6 Pro. Wyniki analiz pozwalają ocenić, który wariant źródła ciepła jest najkorzystniejszy w zależności od wymagań stawianych przez przepisy.
EN
The article presents an analysis of the selection of a heat source for a single-family building in the context of applicable regulations in Poland. The analysis was performed for selected types of heat sources in terms of ecology and economy. The research included analyzes performed in the Audytor OZC 6.6 Pro software. The results of the analyzes allow to assess which variant of the heat source selection is the most advantageous, depending on the requirements of the applicable legal regulations in Poland.
PL
Ukraina znajduje się na etapie transformacji sektora energii. Po drastycznym obniżeniu zużycia gazu ziemnego od uzyskania przez Ukrainę niepodległości w 1991 r. można zaobserwować stabilizację konsumpcji gazu ziemnego. W celu realizacji strategii zmniejszenia zależności importowej w przyszłości zarząd NAK Naftogazu zdecydował się wziąć pożyczkę w wysokości około 52 mln EUR dla zabezpieczenia środków na inwestycje w zakresie rozwoju sektora gazu ziemnego [7]. Warto podkreślić, że z punktu widzenia konsumentów wprowadzono szereg zmian na rynku gazu ziemnego, m.in. odbiorcy paliw gazowych mają możliwość dokonania wyboru dostawcy gazu ziemnego w zależności od atrakcyjności cen, co przełoży się na rozwój konkurencyjności. W ostatnich latach Ukraina traci dominującą pozycję kraju, przez którego terytorium realizowane były dostawy gazu ziemnego z Rosji do państw europejskich. Pomimo, że Ukraina ma bardzo rozbudowaną sieć gazociągów przesyłowych, podpisana umowa z końcem 2019 r. przewiduje stopniowe obniżenie do 2024 r. tranzytu gazu ziemnego w kolejnych latach [3] [24]. Dodatkowe zagrożenie w utrzymaniu tranzytu gazu ziemnego stanowi wznowienie pracy nad budową gazociągu Nord Stream 2 pomimo wprowadzanych sankcji [6]. Równolegle z transformacją sektora gazu ziemnego dokonuje się transformacja sektora energii elektrycznej.
EN
Ukraine is in the process of transforming the energy sector. After a drastic reduction in natural gas consumption since Ukraine gained independence in 1991, a stabilization of natural gas consumption can be observed. In order to implement the strategy of reducing import dependence in the future, the management of NAK Naftogaz decided to take out a loan of approximately EUR 52 million to secure funds for investments in the development of the natural gas sector. It is worth noting that from the consumers' point of view, a number of changes have been made to the natural gas market, including gaseous fuel consumers can choose a natural gas supplier depending on the attractiveness of prices, which will translate into the development of competitiveness. In recent years, Ukraine has been losing its dominant position as a country through whose territory natural gas supplies from Russia to European countries were carried out. Despite the fact that Ukraine has a very extensive network of gas transmission pipelines, the agreement signed at the end of 2019 provides for a gradual reduction in natural gas transit by 2024 in the following years. An additional threat to the maintenance of natural gas transit is the resumption of work on the construction of the Nord Stream 2 gas pipeline despite the sanctions introduced. In parallel with the transformation of the natural gas sector, the transformation of the electricity sector is taking place.
PL
Celem artykułu była analiza dotycząca zmian jednostkowej ceny energii elektrycznej po wprowadzeniu ustawy o zmianie podatku akcyzowego. Przedstawiono sposób wyliczania ulgi dla przedsiębiorstw stosujących technologie energochłonne, zakładów energochłonnych oraz odbiorców przemysłowych, w kontekście zmniejszenia podatku akcyzowego oraz porównano koszty jakie te przedsiębiorstwa ponosiły przed oraz po wprowadzeniu ulgi.
EN
The purpose of this article was to analyze how unit electricity prices changed after the introduction of the Excise Duty Law. It presents the calculation of the allowance for companies using energy-intensive technologies, energy-intensive businesses and industrial consumers, in the context of the reduction in excise duty, and compares the costs that these companies incurred before and after the introduction of the allowance.
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.