Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 131

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metody badań
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Rozwój branży opakowań jest uzależniony od wielu czynników, wśród których – poza oczekiwaniami konsumentów i przedsiębiorstw związanych z całym cyklem życia opakowań – istotne są aspekty technologiczne, środowiskowe oraz dotyczące bezpieczeństwa. Pakowanie środków spożywczych jest bardziej złożone niż innych artykułów przemysłowych. Opakowania żywności, które wchodzą w bezpośredni kontakt z produktem, nie tylko nie mogą stanowić zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. ale również powodować zmian w składzie żywności i właściwościach organoleptycznych produktu. Wśród najczęściej stosowanych naturalnych materiałów opakowaniowych wymienia się papier i tekturę. Materiały te oraz wyprodukowane z nich opakowania powinny cechować się określonymi właściwościami użytkowymi izapewniać właściwą ochronę pakowanych produktów. Niestety zdarza się, że materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością zawierają niebezpieczne substancje chemiczne, które mogą potencjalnie migrować do żywności i stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi. Dlatego też niezmiernie ważne stają się badania substancji wydzielających się z opakowania w warunkach jego użytkowania. Odpowiedzialność za zgodność opakowania z wymogami prawnymi ponosi jego producent i podmiot wprowadzający produkt do obrotu, zatem – aby zapewnić właściwą jakość i zgodność opakowań – konieczny jest ścisły nadzór nad całym procesem produkcyjnym i jego składowymi oraz analiza potencjalnych zagrożeń.
EN
The development of the packaging industry depends on many factors among which, in addition to consumer and business expectations related to the entire life cycle of packaging, technological, environmental and safety aspects are important. The packaging of foodstuffs is more complex than for other industrial products. Food packaging, which comes into direct contact with the product, not only must not pose a risk to human health but also must not cause changes in the composition of the food and expert negative organoleptic changes to the product. Among the most commonly used natural packaging materials are paper and cardboard. These materials and the packaging produced from them should have certain functional properties and provide adequate protection for the packaged products. Unfortunately, it happens that materials intended for contact with food contain dangerous chemicals that can potentially migrate into food and pose a threat to human health. Therefore, testing of substances emitted from packaging under conditions of use is becoming extremely important. And since the responsibility for the compliance of packaging with legal requirements rests with the manufacturer and seller of the product, so close supervision of the entire production process and its components, as well as analysis of potential risks, is necessary to ensure proper quality and compliance of packaging.
PL
W artykule omówiono: metodę inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej za pomocą skanera laserowego 3D oraz wybrane nieniszczące metody badań betonu i stali.
EN
The article discusses: the method of architectural and construction inventory using a 3D laser scanner and selected non-destructive testing methods for concrete and steel.
EN
The article presents the implementation in the Omsk region of the project "Safe and high-quality roads," which is currently being implemented in various regions of Russia. Studies included the development and implementation of programs for the development of roads and municipalities, bringing the urban agglomeration network into a normative transport and operational state, eliminating the congestion of the urban agglomeration road network, including by transferring passenger traffic to publictransport, optimizing traffic flows, and improving the efficiency of the traffic management system. To this end, a number of surveys of passenger and traffic flows have been carried out. The results of the surveys formed the basis of the transport model, through which programs were developed to optimize the route and transport networks of agglomerate cities. A proposal was made to use a survey of public transport drivers to obtain competent opinions on the need for appropriate changes and improvements.
PL
W artykule przedstawiono analizę porównawczą materiałów spodowych, z jakich wykonywane są spody obuwia dla osób 60+. Przy wyborze tych materiałów uwzględniono ich dostępność na rynku oraz wykorzystywanie przez producentów obuwia. Badano pięć różnych materiałów podeszwowych wykonanych na bazie polichlorku winylu, kauczuku termoplastycznego i poliuretanu. W badanych próbkach określono m. in. takie parametry jak odporność na ścieranie, twardość, elastyczność, absorpcję energii i współczynnik tarcia (odporność na poślizg). Stwierdzono, że najlepsze wyniki uzyskały próbki wykonane na bazie polichlorku winylu.
EN
This paper presents the comparative analysis of the sole materials for the shoes sole used by the persons over 60th+. The choice of materials was considered their accesability on the market and application by the shoes manufactures. Five different sole materials manufactured on the basis of polyvinyl chloride (PVC), thermoplastic rubber and polyurethane were investigated. During the investigations the following parameters were determined: resistance to abrasion, hardness, elasticity, energy absorption and friction coefficient (resistance for slide). It was stated that the best results were obtained the specimens produced on the basis of polyurethane.
PL
W artykule przedstawiono komputerową metodę oceny stanu technicznego analogowych systemów nawigacji inercjalnej na podstawie analizy przebiegu wyznaczanej prędkości podróżnej. Przedstawiono zależności matematyczne opisujące wpływ błędów czujników prędkości kątowej i przyspieszeń liniowych (wykorzystywanych w systemach nawigacji inercjalnej stosowanych w lotnictwie wojskowym) na błędy obliczanych parametrów pilotażowo-nawigacyjnych (takich jak wartości składowych prędkości podróżnej i współrzędnych pozycji nawigacyjnej). Na przykładzie kardanowego systemu IKW-8 (eksploatowanego na pokładzie tzw. wysokomanewrowego samolotu wojskowego Su-22) przedstawiono możliwości pomiaru i analizy przebiegu prędkości podróżnej oraz kryteria oceny stanu technicznego systemu i wyznaczania tendencji jego zmiany.
EN
Paper presents the original computer-based method of the technical condition evaluation of the analog inertial navigation systems on the basis of the calculated inertial speed course analysis. There are presented the mathematical relationships describing the influence of the angular velocity and linear accelerations sensors errors (used in inertial navigation systems on board the military aircraft) with the relation to the discrepancies of the calculated pilot-navigational parameters (such as inertial speed components and navigational position coordinates). On the example of the Cardan navigation system IKW-8 (used on board the highly-maneuverable SU-22 aircraft) there are presented the inertial speed course measurement and analysis possibilities as well as the criteria of technical condition evaluation and determination of the tendency of its changes.
PL
Opracowanie przedstawia problematykę dokładności określania poziomu ryzyka zawodowego na stanowiskach przemysłowych. W artykule skupiono się na metodach badań dotyczących analiz potencjalnych zagrożeń związanych z wykonywana pracą na stanowisku spawacza ręcznego. Publikacja zawiera analizę pięciu zagrożeń, na stanowisku przemysłowym, wykonaną przy pomocy 4 metod oceny ryzyka zawodowego. Celem artykułu jest przedstawienie różnic dokładności ocen ryzyka zawodowego wynikających ze specyfik zastosowanych metod oraz określenie najdokładniejszej metody, która okazała się być metoda wskaźnika poziomu ryzyka, z uwagi na największą liczbę badanych parametrów.
EN
The paper presents the problem of accuracy of determining the level of professional risk in industrial positions. The article focuses on methods of research concerning the analysis of potential threats connected with working as a hand welder. The publication contains an analysis of five hazards, on an industrial site, carried out with the use of 4 methods of risk assessment. The aim of the paper is to present differences in accuracy of occupational risk assessment resulting from the specifics of applied methods and to determine the most accurate method, which turned out to be the risk level indicator method, due to the largest number of examined parameters.
PL
W artykule omówiono systemy kierowania ogniem wozów bojowych i czołgów. Zaprezentowano przykładowe rozwiązania konstrukcyjne oraz określono ich ogólną strukturę. Na podstawie przeprowadzonej analizy funkcjonalnej określono istotne charakterystyki techniczne zasadniczych bloków funkcjonalnych oraz zaprezentowano główne trendy rozwojowe. Szczególną uwagę zwrócono na metody oceny podstawowych parametrów systemów uzbrojenia wozów bojowych i czołgów stosowanych w Siłach Zbrojnych RP oraz odniesiono je do metod stosowanych w armii amerykańskiej.
EN
The paper presents fire control systems for combat vehicles and tanks. Some exemplary designs are described with their general structure. A functional analysis was performed to identify essential technical characteristics for main operating units and development trends. A particular stress was put on the methods evaluating the basic parameters of weapon systems for combat vehicles and tanks used by the Polish Armed Forces, and on comparing them to methods used by the US Army.
EN
A rundown on the 3rd Marine Geomorphology Symposium, held in Gdańsk on 24 November 2018, is presented. Conference presentation covered a wide spectrum of issues in research methods used or geomoprhological mapping of sea floors. Methodology of measurements using state-of-the-art instrumentation was discussed along with data processing methods and geophysical interpretation of seismic monitoring records used as the basis for geological interpretation of data. Also presented were detailed examples of studies conducted on the Baltic Sea as well as on other basins. In addition, the conference provided an opportunity to celebrate the 80th birthday of Professor Sta-nisław Rudowski and the sexagenary of his scholarly career in coastal zone, sea floor, and polar region research.
PL
Przedstawiono sprawozdanie z III Sympozjum Geomorfologii Morskiej, które odbyło się w Gdańsku 24 listopada 2018 r. Podczas konferencji zaprezentowano szerokie spektrum zagadnień z zakresu metod badawczych dotyczących geomorfologicznego kartowania dna morskiego. Omówiono metodykę prowadzenia pomiarów przy użyciu najnowszej aparatury, obróbki danych oraz geofizycznej interpretacji zapisów sejsmicznych stanowiących podstawę do geologicznych interpretacji danych. Zaprezentowano również szczegółowe przykłady prowadzonych badań zarówno w rejonie Morza Bałtyckiego, jak i w innych akwenach niż Morze Bałtyckie. Konferencja była również okazją do uczczenia jubileuszu osiemdziesięciolecia Profesora Stanisława Rudowskiego, jak również sześćdziesięciolecia Jego pracy naukowej obejmującej badania strefy brzegowej, dna morskiego oraz obszarów polarnych.
PL
Makijaż jest nieodzowną częścią życia większości kobiet. Na rynku kosmetycznym można znaleźć tysiące różnych marek produkujących kosmetyki, jednak większość użytkowników nie jest świadoma składu, który może być niebezpieczny dla skóry i wywoływać szereg skutków ubocznych. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie najczęściej występujących substancji w kosmetykach stosowanych do makijażu takich jak: formaldehyd, parabeny, emulgatory i metod badań, które służą do oceny bezpieczeństwa produktu przed wprowadzeniem na rynek handlowy, a także ich właściwości fizykochemicznych i ich biozgodności ze skórą. Najczęściej spotykane to metody in vitro i in vivo. Badanie in vitro ma na celu potwierdzenie bezpieczeństwa danej substancji aplikowanej na skórę, ale również pozwala określić na przykład stopień wchłaniania i przenikania przez skórę, a także pozwala wyeliminować substancję toksyczne. Natomiast badania in vivo wykonuję się poprzez testy dermatologiczne (płatkowe lub testy kontaktowe), które mają na celu wykrycie czynników wywołujących kontaktowe zapalenie skóry. Kolejnym etapem badań in vivo są badania aplikacyjne i aparaturowe, które wykonywane są w celu potwierdzenia określonego działania kosmetyku deklarowanego przez producenta.
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki prac realizowanych w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w zakresie badań systemu przeciwpożarowego SSP-FK (jako jednego z głównych systemów pokładowych) stosowanego na wielu typach wojskowych statków powietrznych eksploatowanych w Siłach Zbrojnych RP. Dla określania warunków fałszywego sygnalizowania pożaru opracowano modele symulacyjne działania bloków wykonawczych systemu SSP-FK. Badania modeli symulacyjnych wykonano w pakietach obliczeniowych Matlab-Simulink i Circuit-Maker. Wyniki tych prac zostały wykorzystane do diagnostyki wybranych modułów systemu SSP-FK w trakcie badania rzeczywistych przypadków fałszywego zadziałania tych urządzeń.
EN
The paper presents selected results of work in the Air Force Institute of Technology in research of fire suppression system SSP-FK (as one of main protection systems on-board) used on many types of military aircraft operated in the Polish Armed Forces. In determining the terms of the false signaling of fire, simulation models of action blocks implementing of SSP-FK suppression system have been developed. The study of simulation models have been made in Matlab-Simulink and Circuit-Maker computing packages. The results of these works have been used to diagnose selected modules of SSP-FK system during the study of actual cases of false activation of these devices.
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki prac realizowanych w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych (ITWL) w zakresie modelowania dynamicznych właściwości termoelektrycznych czujników pożaru stosowanych w lotniczych systemach przeciwpożarowych. Dla określania warunków fałszywego sygnalizowania pożaru opracowano modele symulacyjne działania termoelektrycznych czujników pożaru. Badania modeli symulacyjnych wykonano w pakietach obliczeniowych Matlab-Simulink dla różnych sposobów nagrzewania i chłodzenia czujników (m.in. symulowano zmiany temperatury powietrza otoczenia czujnika wywołane wykorzystaniem rozpraszaczy gazów wylotowych EWU, używanych do rozprowadzania spalin pochodzących od silników śmigłowca).
EN
The paper presents selected results of work at the Air Force Institute of Technology (AFIT) in the concerning modeling the dynamic properties of fire detectors used in aviation fire protection systems. In order to determine the conditions of false fire signals, the simulation models of thermoelectric fire detectors have been developed. Simulation models were tested in Matlab-Simulink computational packages for various methods of heating and cooling the sensors (among others, changes in ambient air temperature of the sensor, caused by the EWU exhaust gas diffusers were simulated – these diffusers are used to distribute flue gases from helicopter engines).
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki prac w zakresie modelowania błędów nahełmowych systemów celowniczych stosowanych do naprowadzania uzbrojenia pokładowego i głowic obserwacyjno-celowniczych wykorzystywanych w lotniczych akcjach poszukiwawczo-ratowniczych. Opisano wybrane algorytmy wyznaczania położenia kątowego hełmu pilota wykorzystujące metody inercjalne i magnetyczne oraz możliwości ich modyfikacji. Na ich tle przedstawiono autorską metodę wyznaczania położenia kątowego hełmu pilota dedykowaną dla nahełmowych systemów celowniczych śmigłowców bojowych. Metoda ta bazuje na pomiarach przyspieszeń liniowych hełmu pilota i kabiny statku powietrznego, które następnie służą do wyznaczania bieżącego kwaternionu określającego chwilowe położenie kątowe hełmu pilota względem kabiny. Badania modeli symulacyjnych wykonano w pakietach obliczeniowych Matlab-Simulink i Borland C++ dla różnych orientacji przestrzennych hełmu pilota przy wykorzystaniu specjalizowanych stanowisk obrotowych
EN
This article presents selected results of work concerning the errors modeling of helmet-mounted cueing systems used for guided weapon and optoelectronic surveillance systems target homing (for realizing aircraft search and rescue actions). There were described algorithms of helmet angular position determination on the basis of inertial and magnetic methods, moreover, the possibilities of their modification. On this background there were presented the authorial method of pilot’s helmet angular position determination dedicated for helmet-mounted cueing systems for fighter helicopters. The method is based on the pilot’s helmet and aircraft body linear accelerations measurements, which then are used for the current quaternion evaluation to describe the helmet position relatively to the aircraft. Simulation models were tested in Matlab-Simulink and Borland C++ computational packages for various pilot’s helmet space orientation using specialized rotation test stands.
PL
Opracowanie przedstawia problematykę analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, której podstawowym elementem jest analiza zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego. W artykule skupiono uwagę na metodach badań, które powinny dotyczyć nie tylko analizy zagrożeń związanych z wykonywaną pracą (metody zbierania danych, metody identyfikacji zagrożeń, metody szacowania ryzyka), ale także analizy procesu pracy metody badania pracy). Publikacja zawiera analizę wymagań dotyczących podejścia do oceny ryzyka zawodowego według wybranych aktów prawnych, Polskich Norm i publikacji wraz z analizą wybranych metod badań.
EN
The paper presents problems of the analysis of occupational safety and health state, whose main element is hazard analysis and occupational risk assessment. The article focuses on the research methods which should not only refer to the analysis of hazard associated with the performed work (methods of data collection, methods of hazard identification, methods of risk evaluation), but also the analysis of work process (methods of work research). The publication contains an analysis of the requirements for the approach to occupational risk assessment according to the selected legal acts, Polish Standards and publications, including an analysis of the selected research methods.
PL
Przedstawiamy przegląd wymagań na beton mrozoodporny zgodny z normami europejskimi oraz specyfikacjami krajowymi, stosowanymi w budownictwie drogowym. Rozpatrujemy zasady doboru składników mieszanki betonowej. Omawiamy lokalne zróżnicowanie agresywności klimatu w zimie i zasięg oddziaływania mrozu w elementach konstrukcji drogowych. Analizujemy charakterystyczne parametry procedury bezpośredniego oznaczania wewnętrznej mrozoodporności, zwłaszcza szybkość ochładzania. Rozkład temperatury w próbkach w trakcie normowych testów mrozoodporności został wyznaczony w dwóch różnych laboratoriach akredytowanych. Przedstawiamy też dyskusję kryteriów oceny mrozoodporności oznaczanej metodą pośrednią - na podstawie charakterystyki porów w betonie napowietrzonym. Na podstawie pomiarów rozkładu temperatury w próbkach postulujemy modyfikację procedury normowej, aby jednoznacznie ustalić szybkość ochładzania. Pożądane jest wyróżnienie stref agresywności oddziaływania mrozu i soli odladzających na beton w obiektach drogowych.
EN
We present a review of freeze-thaw durability requirements laid down in both European standards and in the national specifications in relation to concrete for road structures. The principles of material selection for concrete mix are presented. We discuss local variations in the severity of the winter season and the extent of frost action in the components of road structures. The characteristic parameters of the test procedure for direct assessment of the resistance of concrete to internal damage are analysed, with particular attention paid to the specimen cooling rate. The temperature distribution in specimens was determined in standard freeze-thaw resistance tests carried out at two accredited laboratories. We discuss the criteria used in indirect assessment of freeze-thaw durability of air-entrained concrete on the basis of air void characteristics. Based on the determined temperature distribution in concrete specimens we postulate an improvement of the standard test procedure to clearly specify the cooling rate. It would be beneficial to distinguish frost impact zones depending on the severity of action of frost and de-icing salts on concrete in road structures.
PL
Opisano metody badań przydatne przy doborze wyrobów lakierowych do zabezpieczeń przeciwkorozyjnych. Uwzględniono zarówno metody obejmujące badania odporności powłok na działanie pojedynczych czynników korozyjnych, takich jak mgła solna i wilgoć, jak również badania w warunkach zmieniających się cyklicznie wielu czynników, np. mgła solna / wilgoć / sucho / UV / niskie temperatury. Nowoczesne powłoki antykorozyjne powinny być poddawane długotrwałym badaniom laboratoryjnym w warunkach oddziaływania różnorodnych czynników wpływających na ich trwałość. Wyniki takich badań pozwolą na wytypowanie optymalnych systemów powłokowych zapewniających długoletnią ochronę przed korozją.
EN
The test methods for the selection of suitable coatings for corrosion protection are discussed. Taking into account the methods comprising corrosion resistance to individual corrosives, such as salt spray and humidity, as well as the methods including cyclic conditions, for example: salt spray / wet / dry / UV / low temperature. Modern anticorrosive coating systems should be subjected to long-term laboratory tests under the influence of various factors affecting their durability. The results of these studies will allow to choose optimal protective systems for long-term corrosion protection.
PL
W pracy wykonano test cylindryczny dla wybranych nieidealnych materiałów wybuchowych. Wyniki testu wykorzystano do wyznaczania energii Gurneya, ciśnienia i energii detonacji oraz współczynników równania izentropy JWL (Jones, Wilkins, Lee) dla produktów detonacji. Równania izentrop umożliwiły obliczenie teoretycznej pracy ekspansji produktów detonacji dla badanych materiałów wybuchowych. Wyznaczone równania stanu mogą być wykorzystane na przykład do modelowania oddziaływania produktów detonacji na skały czy napędzania płyt w układach do platerowania.
EN
In this work, the cylinder test was performed on a selection of non-ideal explosives. The test data were used to determine the Gurney energy, detonation pressure and energy, and the coefficients of the JWL (Jones, Wilkins, Lee) equation of isentrope for detonation products. The isentrope equations were used to calculate the theoretical expansion work of the detonation products of the tested explosives. The determined equations of state can be used, for example, to model the action of the detonation products on rock materials or the acceleration of plates in cladding systems.
PL
W artykule omówiono metodykę badań najczęściej stosowanych metod badania odporności betonu na działanie ujemnych temperatur zewnętrznych. Przedstawiono również szczegóły konkretnych badań.
EN
The article discusses the testing methodology of the most commonly used methods of testing the resistance of concrete to freezing outdoor temperatures. It also presents details of specific studies.
EN
The subject of this work are requirements and test methods for clothing protecting from factors such as thermal radiation, flame, chemicals and resistance to leaking. In this publication, test methods and requirements for protective clothing for firefighting in Europe (in particular in Poland), USA and Russia are compared, presented in standards: NFPA 1971, НПБ 162-02, EN 469. Additional requirements in Poland were also taken into account, presented in Ordinance of the Ministry of the Interior (published Dz. U. of 2010 No. 85, item. 553). Based on the requirements analysis, it was found that they mostly focus on the requirements for protection against thermal factors (resistance to thermal radiation, flame, contact heat). Test methods for checking compliance with those requirements and test parameters established by standards are briefly discussed . Directions of development for test methods of firefighter protective clothing are also discussed. Current trends in the development of research and measuring equipment are presented.
PL
W publikacji zaprezentowano wymagania i metody badań odzieży ochronnej strażaków, zabezpieczającej przed czynnikami takimi jak promieniowanie cieplne, płomień, oddziaływanie substancji chemicznych oraz odporność na przemakanie. W pracy zostały porównywane metody badań i wymagania dla odzieży ochronnej dla straży pożarnej w Europie (szczególnie w Polsce), USA i Rosji, przedstawione w normach: NFPA 1971, НПБ 162-02, EN 469. W analizie uwzględniono również dodatkowe wymagania, zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. z 2010 Nr 85, poz. 553). Na podstawie analizy wymagań stwierdzono, że w większości koncentrują się one na ochronie przed czynnikami termicznymi (odporność na promieniowanie cieplne, płomień, ciepło kontaktowe). Zostały pokrótce omówione metody badań sprawdzające zgodność odzieży ochronnej z wymaganiami i określające jej parametry wytrzymałościowe. Przedstawiono kierunki rozwoju metod badań dla odzieży ochronnej dla straży pożarnej oraz aktualne trendy w rozwoju sprzętu badawczego i pomiarowego.
PL
Analiza wielokryterialna przedstawiona w artykule jest metodą oceny ważonej wspomagającej ocenę zdegradowania nawierzchni lotniskowych. Jej podstawa zawiera się w określeniu wielu kryteriów wyboru wariantu z uwzględnieniem różnych wag poszczególnych kryteriów. Istotnym czynnikiem, który ma wpływ na bezpieczeństwo wykonywanych operacji lotniczych jest właściwe zarządzanie lotniskami w oparciu o uzyskane w sposób systemowy informacje o stanie nawierzchni ich elementów funkcjonalnych. Jednym z elementów szacowania stanu technicznego nawierzchni lotniskowych jest ocena stopnia ich zdegradowania prowadzona w oparciu o stwierdzone uszkodzenia i przeprowadzone naprawy. Takie podejście pozwala na zaplanowanie niezbędnych zasobów potrzebnych do wykonania napraw i racjonalne zaplanowanie remontów. Wskaźnik oceny stopnia zdegradowania powierzchni badanej nawierzchni obliczany w oparciu o obmiarowane uszkodzenia i naprawy pozwala na całościową ocenę ich stanu technicznego. Podstawową informacją niezbędną do oceny stopnia zdegradowania nawierzchni jest pozyskanie danych z przeprowadzonej inwentaryzacji. W oparciu o uzyskane dane o uszkodzeniach i wykonanych naprawach analizuje się stopień zdegradowania nawierzchni lotnisk i na tej podstawie określa się kryteria ich oceny.
EN
Multi-criteria analysis presented in the article is a method of evaluating the weighted co-normally requiring an assessment of degradation airfield pavements. Its base has in determining a number of criteria for the selection variant, taking into account different weights to each criterion. An important factor that affects the safety of the flight operations is appropriate of airport management based by obtained in system status information about the surface of the functional elements. One of the elements to estimate the technical conditio of airport pavement is to assess the degree of degradation performed based on the damage found and carriedsmoked repairs. This approach allows for planning the necessary resources needed to repair and rational planning of repairs. Indicator assessment of the degree of degradation area of the test surface is calculated based on the damage and repair as required allows for a comprehensive evaluation of their technical condition. The basic information needed to assess the degree of degradation is gaining ground data from the inventory. Based on the data of the damage and made repairs analyzed the degree of degradation and on the surfaces airport basis of defined criteria for their evaluation.
PL
Artykuł traktuje o diagnozowaniu techniki lotniczej i Structural Health Monitoring (SHM), gdzie głównym zagadnieniem są wykorzystywane w monitorowaniu metody. Niniejsze opracowanie poświęcone jest eksploatacji i badaniom uszkodzeń statków powietrznych. Opisano w nim metody oraz warsztat badawczy wykrywania uszkodzeń obiektów technicznych. Scharakteryzowane metody diagnozowania dotyczą fizycznych podstaw generowania i przetwarzania sygnałów diagnostycznych oraz monitorowania obciążeń.
EN
The present paper discusses aviation technology diagnostic methods and aircraft defect testing (SHM), which are the main issue tackled. There are described methods and techniques used in analyzing and detecting aircraft defects. Methods concerning physical basics of generating and converting diagnostic signals or load monitoring are characterized in the paper. Research conclusions were used to design a reinforcement which allows to prevent defects from appearing and enlarging, and also condition control of the studied element in a real time.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.