Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 696

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  renewable energy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
PL
W artykule poruszono kwestie wpływu rosnącej liczby jednofazowych instalacji fotowoltaicznych i stacji ładowania samochodów elektrycznych na pogorszenie parametrów jakościowych sieci zasilającej niskiego napięcia oraz sposobów ich poprawy z wykorzystaniem transformatorów symetryzujących instalowanych w głębi sieci nn. W pierwszej części artykułu przedstawiono podstawowe informacje dotyczące normatywnych parametrów jakości napięcia zasilającego oraz czynników wpływających na ich pogorszenie w kontekście aktualnych trendów związanych z elektromobilnością i generacją rozproszoną. W kolejnych częściach omówiono doświadczenia wynikające z istniejących instalacji i transformatora symetryzującego w sieciach nn z instalacjami PV oraz niesymetrycznymi obciążeniami. Zawarte w artykule wyniki pomiarów potwierdzają wysoką skuteczność transformatora symetryzującego w redukcji asymetrii napięć i prądów w głębi sieci oraz wskazują dodatkowe korzyści wynikające ze stabilizacji sieci niskiego napięcia.
EN
The article describe the impact of the growing number of singe-phase photovoltaic installations and electric car charging stations on the power quality parameters deterioration in the low-voltage network and the improvement methods using load balancing transformers installed deep inside the LV network. The first part of the article presents basic information about the normative parameters of the power quality and factors affecting their deterioration in the context of current electromobility and distributed generation trends. The following sections present observations based on experience from existing load balancing transformer installations in LV networks with PV installations and unbalanced loads. The measurement results confirm the high efficiency of the balancing transformer in current and voltage asymmetry reduction inside the network and show additional benefits of the low-voltage network stabilization.
2
Content available Globalna gospodarka energetyczna na przykładzie USA
PL
Artykuł jest skoncentrowany na analizie gospodarki energetycznej USA pod względem zaspokajania potrzeb i zaopatrzenia w energię elektryczną przemysłu oraz społeczeństwa. Pokazuje alternatywne metody rozwiązania problemu energetycznego oraz porównuje koszty generowania energii elektrycznej pozyskanych z różnych źródeł. Zawiera również analizę szans i zagrożeń związanych z uzależnieniem sektora energetycznego od poszczególnych źródeł energii. Artykuł ocenia wpływ sprawności energetycznej urządzeń na gospodarkę energią. Zawiera praktyczne wnioski i rekomendacje dla gospodarki energetycznej w skali globalnej.
EN
The article focuses on the analysis of the USA energy economy in terms of meeting the needs and the demands for electricity by industry and society. It shows alternative methods of solving the energy problem and compares the costs of generating electricity obtained from various sources. It also includes an analysis of opportunities and threats related to the dependence of the energy sector on individual energy sources. The article assesses the impact of energy efficiency of the equipment on energy management. It contains practical conclusions and recommendations for the energy economy on a global scale.
PL
W artykule zaprezentowano sposób prowadzenia kompleksowej termomodernizacji z wykorzystaniem OZE na przykładzie budynku użyteczności publicznej z funkcją biurowo-warsztatową zlokalizowanego w województwie podlaskim. Przedstawiono zakres prac, nakłady i oszczędności, jakie uzyskano w wyniku wykonania wskazanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych, oraz czas zwrotu inwestycji z uwzględnieniem dofinansowania i bez niego. Przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji budynku, obejmującej zarówno jego bryłę, jak i modernizację instalacji c.o., źródła ciepła, instalacji c.w.u. wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej o mocy 3,24 kWp, pozwoliło na redukcję energii cieplnej na cele grzewcze i podgrzew c.w.u. o 74,7%. Natomiast modernizacja instalacji oświetleniowej pozwoliła dodatkowo zmniejszyć roczne zużycie energii elektrycznej na cele oświetlenia o 42,5%. W wyniku przeprowadzonych prac zredukowano emisję CO2 o 97,5%. Uzyskane efekty energetyczne, ekonomiczne i ekologiczne pozwalają stwierdzić, że przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji budynku jest w pełni uzasadnione, zwłaszcza jeśli możliwe jest skorzystanie ze środków unijnych, umożliwiających dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych danej inwestycji.
EN
The paper focused on the way of deep renovation including RES basing on case study of the building with office-workshop facilities located in Podlaskie voivodship, Eastern Poland. There were presented the scope of the works, costs and savings resulted from executing the thermal renovation tasks and return of investment period with and without subsidy. The deep renovation – including both the building construction and complex installation renovation (central heating, heat source, domestic hot water) combined with PV panel installation (3.45 kWp) – enabled reduction of energy use for central heating and domestic water heating by 74.7%. Yet the renovation of lighting installation allowed additional annual reduction of energy use by 42.5%. The overall result of the renovation was the CO2 reduction by 97.5%. The environmental, economic and energy effects show that building deep renovation is fully justified specially if it is possible to use the UE funds that can subsidize up to 85% of eligible costs of specific investment.
PL
Dynamiczny rozwój energetyki rozproszonej, w Polsce widoczny na przykładzie rosnącej w latach 2017-2019 ilości mikroinstalacji podłączanych do sieci, może skutkować dążeniem do integracji tych źródeł w usystematyzowane struktury. Powstające klastry energii są pierwszą formą integracji, która opiera się na wzajemnych porozumieniach między interesariuszami klastra i nie umożliwia osiągnięcia całkowitej technicznej niezależności energetycznej. Wydaje się, że kolejną formą integracji będą wirtualne elektrownie, które nie są tak jak klastry energii ograniczone terytorialnie, jednak finalnym sposobem integrowania rozproszonych źródeł wytwórczych mogą być mikrosieci. Łączą one w sobie cele określone przez klastry energii, z niektórymi właściwościami wirtualnych elektrowni, a jednocześnie są w stanie zapewnić techniczną niezależność energetyczną.
EN
Dynamic development and deployment of distributed energy resources, especially visible in Poland in form of a rapid increase in prosumer installations connected to the grid in 2017-2019, can result in bottom-up initiatives towards combining these sources into more integrated structures. Emerging energy clusters represent the first approach towards such integration, basing on mutual agreements among cluster stake-holders. However, such entities do not allow for a full technical energy self-sufficiency. It is assumed, that their advanced successors are virtual power plants – not constrained geographically and capable of directly managing generation and consumption assets – but a final technology of integrating distributed energy resources are microgrids. The latter combine specific aims of energy clusters with technical functionalities of virtual power plants and at the same time can provide full technical energy independence.
EN
The paper discusses the use of renewable energy sources for the LPG vaporizer systems in a moderate climate. The presented alternative solutions based on modern gas devices and renewable energy show great potential for energy savings in liquid gas evaporation systems in comparison to classical and currently commonly used systems. It has been demonstrated that the proposed solutions can significantly reduce the consumption of energy used to evaporate LPG in an environmentally friendly manner. The use of gas heat pumps in relation to a traditional energy source enables gas consumption to be reduced to 36%. The extension of the heat pump system with ground air heat exchanger or with vertical or horizontal heat exchangers, allows savings in gas consumption up to 42%. Moreover, the application of such systems enables more effective use of low emission and efficient heating medium in gas systems. In addition, in summer, when there is no need to evaporate the liquefied gas, these devices can be used to cold-production for, social and living needs.
PL
W artykule omówiono wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w układach parowników LPG w klimacie umiarkowanym. Przedstawione alternatywne rozwiązania oparte na nowoczesnych urządzeniach gazowych i energii odnawialnej wykazują duży potencjał oszczędności energii w instalacjach odparowania gazu płynnego w porównaniu z klasycznymi i obecnie powszechnie stosowanymi systemami. Wykazano, że proponowane rozwiązania mogą znacząco ograniczyć zużycie energii wykorzystywanej do odparowania LPG w sposób przyjazny dla środowiska. Zastosowanie gazowych pomp ciepła w stosunku do tradycyjnego źródła energii pozwala na redukcję zużycia gazu do 36%. Rozbudowa systemu pomp ciepła o pojedynczy gruntowy powietrzny wymiennik ciepła lub dodatkowo współpracujący z pionowymi, lub poziomymi systemami odwiertów umożliwia uzyskanie oszczędności zużycia gazu sięgających nawet 42%. Ponadto zastosowanie takich systemów pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie niskoemisyjnego i wydajniejszego czynnika grzewczego w systemach gazowych. Ponadto w okresie letnim, kiedy nie ma potrzeby odparowywania skroplonego gazu, urządzenia te mogą być wykorzystywane do produkcji „chłodu” przeznaczonego na potrzeby społeczne oraz bytowe.
6
Content available remote Zmierzch arabskiego imperium naftowego
EN
In Szczecin a mixed-use complex Posejdon is being constructed. It will be the first nearly zero-energy building (NZEB) in Poland that meets the strict ecological standards that all buildings will have to meet after January 2021. The project was presented at the COP24 United Nations Climate Change Conference in Katowice. The calculated building CO2 emission is very low. Based on the example of the Posejdon complex’s office-service section before and after renovation modern technical solutions for meeting the buildings energy demand and the resulting reduction of CO2 emission have been presented. The emissions were obtained after the calculation of energy use in accordance with Polish and European regulations concerning the energy performance of buildings using climatic conditions taken from a Polish meteorological database. The described renewable energy technologies implemented in the Posejdon building, serve as a reference to export management and design strategies to other NZEB with similar characteristics in the same region.
EN
Are showed the necessity of the functioning of control automatization systems of conditions of bulk power system with renewable energy sources (RES) by taking into account the sensitivity. It is advisable to carry out optimal control of the bulk power system by introducing control parameters into the optimality (insensitivity) area. The permissible deviation range of the control parameters from their optimal values is determined by the solution of the direct and reverse sensitivity of the task. The direct and indirect tasks of the sensitivity can and should be solved in relative units using similarity theory methods. Showed that in this case the limits of the permissible optimality range are determined analytically. Comparing the allowable values of the optimality of the individual control parameters, it is possible to rank them and set the appropriate order and intensity of their actions. This makes it possible to compensate for the disturbances in the bulk power system that are carried out due to the instability of RES generation, in the most rational way.
PL
Wskazane jest przeprowadzenie optymalnej kontroli systemu zasilania jałowego poprzez wprowadzenie parametrów kontrolnych w obszarze optymalności (niewrażliwości). Dopuszczalny zakres odchyleń parametrów kontrolnych od ich wartości optymalnych jest określony przez rozwiązanie bezpośredniej i odwrotnej czułości zadania. Zadanie czułości bezpośredniej i odwrotnej można i powinno być rozwiązywane w jednostkach względnych przy użyciu metod teorii podobieństwa. Wykazanoź, że w tym przypadku granice dopuszczalnego zakresu optymalności są ustalane analitycznie. Porównując dopuszczalne wartości optymalności poszczególnych parametrów kontrolnych, można je uszeregować i ustawić odpowiednią kolejność i intensywność ich działań. Pozwala to w najbardziej racjonalny sposób zrekompensować zakłócenia w systemie zasilania, które są spowodowane niestabilnością wytwarzania odnawialnych źródeł energii.
10
Content available remote Power exchange in smart grids integrating renewable energy
EN
Smart grids are essentially characterized by reliability and energy efficiency so we can optimize the performance of the electrical system to ensure safe and reliable operation. This paper discusses smart grids in a future generation context and to value this goal, we consider a new model of hybrid system combining solar and wind energy. In order to automate and ensure a wide distribution of the transmission and distribution network we will consider the bidirectional transfer of electricity and information solution. Our task in this work is to envisage an electrical power system connected to different consumers who can themselves produce electrical energy. Renewable energies will be present both at the level of the network in general and the subscribers which will allow a power exchange between the different actors.
PL
W artykule analizowano sieć typu smart grid nowej generacji będącą hybrydą energi fotowoltaicznej i wiatrowej. Uwzględniono możliwość dwukierunkowego transferu energii. Uwzględniono też różne typy odbiorców, w tym także tych wytwarzających energię.
PL
Artykuł prezentuje zagadnienia związane z opłacalnością inwestycji fotowoltaicznej przedsiębiorstw. Przedstawia uwarunkowania prawne dotyczące instalacji o mocy do 50kW w świetle nowelizacji ustawy o OZE oraz wpływ tych zmian na aspekty opłacalności takiej inwestycji. Podano czynniki, które znacząco wpływają na ocenę rentowności inwestycji. W artykule autorzy przedstawili symulację opłacalności nowej inwestycji. Analiza opłacalności została przeprowadzona z wykorzystaniem metody DCF (discounted cash flow), która pozwala na rynkowe wyliczenie wartości inwestycji przy założonych kryteriach brzegowych w tym stopie dyskontowej. Przedstawiono również z wykorzystaniem metody IRR (internal rate of return) porównanie efektywności ekonomicznej inwestycji w stosunku do alternatywnego zagospodarowania kapitału w obligacje skarbowe.
EN
The article presents issues related to the profitability of solar photovoltaic investment. It presents legal conditions for installations with a capacity of up to 50kW in the light of the amendment to the Act on renewable energy and the impact of these changes on the profitability aspects of such an investment. Factors that significantly affect the assessment of investment profitability are given. The article presents a simulation of the profitability of a new investment. The profitability analysis was conducted using the DCF (discounted cash flow) method, which allows calculating the value of investments on the market with the assumed boundary criteria, including the discount rate. A comparison of the economic efficiency of investments compared to alternative management of capital in treasury bonds was also presented using the IRR (internal rate of return) method.
12
Content available remote Novel modified non-isolated DC-DC boost converter based on voltage lift technique
EN
In this paper, a novel DC-DC boost converter based on the voltage lift technique is manifested. It is firmly reasoned that, with a lesser number of elements, the proposed converter can yield analogously high voltage gain than that of the recently published DC-DC boost converters. The proposed converter is anticipated to provide higher efficiency due to its substantial voltage gain at a comparatively low duty cycle. Finally, to validate the acquired simulation results, a small-scale laboratory prototype is implemented and compared with the theoretical interpretation.
PL
Przedstawiono nowy przekształtnik DC-DC typu boost bazujący na technice voltage lift. Przy mniejszej liczbie elementów yen przekształtnik ma on lepsze parametry niż przekształtniki opisywane w literaturze. Skonstruowano i zbadano prototyp przekształtnika.
EN
The algorithm of control for the regime of artificial supplementary lighting of plants can secure the light regime, according to their kind and phase of vegetation growth. A peculiarity of the proposed algorithm suggests use of the information about a short-term weather forecast, which supplies the maximum employment of solar radiation energy in the technological process of artificial lighting of plants.
PL
Algorytm sterowania dla systemu sztucznego doświetlania roślin można zastosować w systemie oświetlenia, w zależności od fazy wzrostu roślinności i ich rodzaju. Specyfika proponowanego algorytmu sugeruje wykorzystanie informacji o krótkoterminowej prognozie pogody, która zapewnia maksymalne wykorzystanie energii promieniowania słonecznego w procesie technologicznym sztucznego oświetlenia roślin. System hybrydowy z inteligentnym sterowaniem procesami zaopatrzenia w energię kompleksu szklarniowego z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.
EN
The article presents an analysis of the Sustainable Development Goals in the Arab region with particular emphasis on the example of the UAE. The initiatives of this country deserve an in-depth analysis due to their scale, innovative nature and huge ambitions to achieve the first position in the world in many areas of activity, including the achievement of the objectives of the UN 2030 program. The article analyzes projects and their implementation, including Vision 2021, the Green economy program, the National Innovation Strategy, the Energy 2050 Strategy, initiatives for tolerance and world peace, humanitarian aid, or activities related to the fight against climate change. In this context, the World Expo is shown, which will take place in Dubai from October 2020 to April 2021 and for which sustainable development is one of the main themes. This article, presenting all these visions and activities serving their implementation, also shows the context of the huge dynamics of the population development of the UAE, including Dubai, which just before the establishment of the state in 1971 had a population of 80,000 thousand to nearly 4 million today. The article shows the socio-political aspects of sustainable development and the impact of new technologies on sustainable development.
PL
Artykuł przedstawia analizę Celów Zrównoważonego Rozwoju w regionie arabskim ze szczególnym uwzględnieniem przykładu ZEA. Inicjatywy tego państwa zasługują na dogłębną analizę z uwagi na ich skalę, innowacyjny charakter oraz ogromne ambicje osiągnięcia pierwszej pozycji na świecie w wielu obszarach aktywności, w tym osiągania celów programu ONZ 2030. Artykuł analizuje projekty oraz ich realizacje, w tym m.in. Vision 2021, Program zielonej gospodarki, Narodową Strategię Innowacji, Strategię dotyczącą Energii 2050, inicjatywy na rzecz tolerancji i pokoju na świecie, pomocy humanitarnej, czy działaniom związanym z walką ze zmianami klimatycznymi. W tym też kontekście ukazana jest Światowa Wystawa Expo, która odbędzie w Dubaju od października 2020 do kwietnia 2021 i dla której zrównoważony rozwój jest jednym z przewodnim tematem. Niniejszy artykuł przedstawiając te wszystkie wizje i aktywności służące ich realizacji, ukazuje również kontekst ogromnej dynamiki rozwoju populacji ZEA, w tym Dubaju, który tuż przed powołaniem państwa w 1971 roku liczył 80,000 tysięcy mieszkańców do blisko 4 milionów obecnie. Artykuł ukazuje społeczno-polityczne aspekty zrównoważonego rozwoju oraz wpływ nowych technologii na zrównoważony rozwój.
EN
The analysis of a solar installation operation was conducted on the example of a detached house in the Lesser Poland province in Poland. A gas boiler and three flat-plate collectors are located inside the house, which are used for heating water in the hot water tank with a volume of 220 dm3. The installation was established in 2012. The heat measured system (for solar gains) was added in 2014. In 2015–2019 solar heat gains measured per area of absorber were higher than 340 kWh/m2. During a two-week period in June 2015, the insolation on the horizontal plane and the temperature were measured in 4 different points of the hot water tank. On this basis, heat losses from the storage tank were determined, i.e. a decrease in temperature during periods with and without the consumption of hot water by the residents. During this period, a temperature higher than 80°C was observed several times in the hot water tank. In two parts of the hot water tank, rhe determined temperature decreases were used to obtain the heat loss amount. In the analyzed period (2 weeks), 9 days were observed with solar heat gains higher than 9 kWh/day. For these days, the value of heat loss from the solar hot water tank was estimated at over 6 kWh/day. This data corresponds to the actual heat demand for hot water preparation in the building at 7.3 kWh/day. The correlation between daily solar heat gains and solar hot water tank heat losses were also determined. In addition, based on the amount of heat losses, the value of the tank loss coefficient was estimated. The obtained value was compared with the manufacturer’s data and reference data.
PL
Analiza aspektów pracy instalacji solarnej została przeprowadzona na przykładzie domu jednorodzinnego w województwie małopolskim w Polsce. W analizowanym budynku jednorodzinnym znajduje się kocioł gazowy i instalacja solarna złożona z trzech płaskich kolektorów słonecznych. Urządzenia te odpowiadają za przygotowanie ciepłej wody użytkowej magazynowanej w zasobniku o pojemności 210 dm3. Instalacja powstała w 2012 roku, w 2014 roku została opomiarowana pod kątem uzysków solarnych. W latach 2015–2019 mierzono uzyski solarne, były one wyższe niż 340 kWh/m2 powierzchni absorbera. Podczas dwutygodniowego okresu w czerwcu 2015 roku mierzono także natężenie promieniowania słonecznego na płaszczyźnie poziomej i temperaturę w 4 różnych punktach zasobnika ciepłej wody. Na tej podstawie określono straty ciepła z zasobnika, tj. spadek temperatury w zasobniku w okresach z i bez poboru ciepłej wody użytkowej przez mieszkańców. W tym okresie zanotowano temperaturę wyższą niż 80°C w zasobniku tylko przez kilka stosunkowo krótkich okresów. Wyznaczone spadki temperatury w dwóch częściach zasobnika ciepłej wody użytkowej użyto do określenia ilościowych strat ciepła. W analizowanym okresie (2 tygodnie) zaobserwowano 9 dni z uzyskami solarnymi wyższymi niż 9 kWh/dzień. Dla tych dni oszacowano wartości strat ciepła z zasobnika na poziomie powyżej 6 kWh/dzień. Dane te korespondują z rzeczywistym zapotrzebowaniem na ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku na poziomie 7,3 kWh/dzień. Określono także zależności między dziennymi uzyskami solarnymi a stratami ciepła z zasobnika (korelacja). Ponadto bazując na wielkościowych stratach ciepła, oszacowano wielkość współczynnika strat ciepła z zasobnika. Uzyskaną wartość porównano z danymi producenta i danymi referencyjnymi.
EN
The article examines the trends in the development of renewable energy in Ukraine in accordance with the long-term strategy of the energy sector of the state in the context of the transformation of employment in the energy sector of the country. It is emphasized that investments in renewable energy technologies create more jobs compared to traditional electricity generation technologies. It is defined that in Ukraine there is a significant untapped potential for energy efficiency, which requires accelerating the pace of modernization and development of renewable energy sources and raises the issue of labor supply to the industry. It was emphasized that there are a number of opportunities for the development of the energy sector of Ukraine related to the development of renew- able energy sources. It is underlined that the formation of territorial-industrial clusters in Ukraine for the production of equipment for solar and wind energy with a closed production cycle forms long-term prerequisites for socio-economic stability in the country and stimulates employment. It is substantiated that an important reserve for increasing employment in Ukraine is to ensure the energy efficiency of buildings. At the same time, it was noted that in the field of renewable energy and energy efficiency in Ukraine there is a significant shortage of qualified technicians and specialists in the field of innovative technologies, which confirms the importance of studying the problem of labor support in the industry. It is determined that today the solution of the issue of labor supply of the industry takes place mainly at the level of enterprises that invest in the development of their own staff.
PL
Artykuł analizuje trendy rozwoju energetyki odnawialnej na Ukrainie zgodnie z długoterminową strategią sektora energetycznego państwa w kontekście transformacji zatrudnienia w sektorze energetycznym kraju. Podkreśla się, że inwestycje w technologie energii odnawialnej tworzą więcej miejsc pracy w porównaniu z tradycyjnymi technologiami wytwarzania energii elektrycznej. Na Ukrainie istnieje znaczny, niewykorzystany potencjał efektywności energetycznej, co wymaga przyspieszenia tempa modernizacji i rozwoju odnawialnych źródeł energii. To powoduje, że pojawia się kwestia możliwości zapewnienia dostępności pracowników w przemyśle. Podkreśla się, że możliwości rozwoju sektora energetycznego Ukrainy są związane z rozwojem odnawialnych źródeł energii. Powstanie na Ukrainie klastrów terytorialno-przemysłowych do produkcji urządzeń do energetyki słonecznej i wiatrowej o zamkniętym cyklu produkcyjnym stanowi długoterminową przesłankę stabilności społeczno-gospodarczej kraju i stymuluje zatrudnienie. Wskazano, że ważnym elementem zwiększenia zatrudnienia jest zapewnienie efektywności energetycznej budynków. Jednocześnie zauważono, że w obszarze energetyki odnawialnej i efektywności energetycznej na Ukrainie występuje znaczny niedobór wykwalifikowanych techników i specjalistów z zakresu innowacyjnych technologii, co potwierdza istotność badań związanych z problematyką wsparcia rynku pracy w przemyśle. Oceniono, że dziś rozwiązanie problemu podaży pracy w przemyśle następuje głównie na poziomie przedsiębiorstw inwestujących w rozwój własnej kadry.
EN
In Poland an increase in the of number solar thermal collectors is observed in household applications. For economic and ecological profitability the creation of a solar thermal installation design in a proper manner is essential. In order to determine solar installations size, software calculating future solar heat gains is used. SHW software is an examples of such software. The aim of this work was to compare the simulation results with the real results of the solar installation operation. The comparison was performed by an example of a single-family house with flat plate collector installations located in south-east Poland. This installation supports domestic hot water preparation in a house occupied by four people (in two-year period of analyses). The additional heat source in this building is a gas boiler. Solar fraction parameter values were chosen for this comparison. Solar fraction is calculated as a ratio of solar heat gains used in the domestic hot water preparation process to the heat desired for domestic hot water preparation. The real results of Solar Fraction turned out to be higher than the simulation results from May to August (there were many days with Solar Fraction = 1). A difference of 20–50 percentage points was observed (Solar Fraction). Apart from this period no special differences were observed. Additionally analyses of differences between solar heat gains calculated by Get Solar simulation software with real values (for analyzed building) was performed. This simulation analysis was done before process of building installations.
PL
W Polsce obserwuje się wzrost liczby kolektorów słonecznych w zastosowaniach domowych. Dla opłacalności ekonomicznej i ekologicznej ważne jest właściwe zaprojektowanie instalacji solarnej. W celu ustalenia wielkości instalacji słonecznych stosuje się oprogramowanie do obliczania przyszłych zysków ciepła słonecznego. Program SHW jest jednym z przykładów takiego oprogramowania.Celem pracy było porównanie wyników symulacji z rzeczywistymi wynikami pracy instalacji solarnej. Porównanie przeprowadzono na przykładzie domu jednorodzinnego (z instalacją płaskich kolektorów słonecznych) położonego w południowo-wschodniej Polsce. Instalacja solarna obsługuje przygotowywanie ciepłej wody użytkowej w domu zamieszkanym przez cztery osoby (w dwuletnim okresie analizy). Dodatkowym źródłem ciepła w tym budynku jest kocioł gazowy. Do porównania wybrano wartości parametru Solar Fraction. Solar Fraction jest obliczany jako stosunek zysków ciepła słonecznego wykorzystywanych w procesie przygotowania ciepłej wody użytkowej do ciepła pożądanego do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Rzeczywiste wyniki frakcji słonecznej (w skali miesięcznej) okazały się wyższe od wyników symulacji w okresie od maja do sierpnia (było wiele dni z Solar Fraction = 1). Maksymalna różnica wyniosła 20–50 punktów procentowych (Solar Fraction). Oprócz tego okresu nie zaobserwowano żadnych szczególnych różnic. Dodatkowo przeprowadzono analizę osiągniętych różnic między zyskami ciepła słonecznego obliczonymi przez oprogramowanie symulacyjne Get Solar a wartościami rzeczywistymi (dla analizowanego budynku). Symulacja ta została wykonana przed procesem budowy instalacji.
EN
There are many financial ways to intensify the construction of new renewable energy sources installations, among others: feed in tariff, grants. An example of photovoltaic grant support in Poland is the “Mój Prąd” [My Electricity] program created in 2019. This program, with a budget of PLN 1 billion, is intended for households in which installations with a capacity range of 2–10 kWp have been installed. During its first edition 27,187 application were submitted. Over 98% of installations cost less than PLN 6,000/kWp. The total installed capacity is 151.3 MWp, which gives the average amount of co-funding per unit of power at the level of PLN 884.7/kWp. The average power of the installation on the national scale is 5.57 kWp, the indicator per 1000 inhabitants is 3.94 kWp, and per unit of area is 0.484 kWp/km2. These installations will produce around 143.5 GWh of electricity annually, contributing to the reduction of CO2 emissions by approximately 109,800 Mg per year. Most applications came from the Silesian Province (3855), which translated into the largest installed capacity of 21.82 MWp, as well as 4.81 kWp/1000 inhabitants and 1.77 kWp/km2 (over 3 times higher than the average in Poland).The installed capacity in the individual province was closely correlated with the population of the province (correlation coefficient – 0.95), while the installed capacity indicator per 1,000 inhabitants with insolation (0.80). The highest power ratio per 1000 inhabitants was achieved in the Podkarpackie Province and amounted to 5.05, and the lowest in the West Pomeranian Province (2.41).
PL
Istnieje wiele finansowych sposobów na intensyfikowanie budowy nowych instalacji OZE, m.in.: taryfa gwarantowana, dotacje. Przykładem grantowego wsparcia fotowoltaiki w Polsce jest powstały w 2019 roku program „Mój Prąd”. Program ten, z budżetem 1 mld zł, jest przeznaczony dla gospodarstw domowych, w których zostały zainstalowane instalacje z przedziału mocy 2–10 kWp. Podczas jego pierwszej edycji zgłoszonych było 27 187 instalacji. Ponad 98% instalacji kosztowało mniej niż 6000 zł/kWp (z czteropunktową punktacją). Całkowita moc zainstalowana to 151,3 MWp, co daje średnią wielkość dofinansowania w przeliczeniu na moc na poziomie 884,7 zł/kWp. Średnia moc instalacji w skali kraju to 5,57 kWp, wskaźnik na 1000 mieszkańców to 3,94 kWp, a na jednostkę powierzchni 0,484 kWp/km2. Instalacje te pozwolą na wyprodukowanie ok. 143,5 GWh energii elektrycznej rocznie, przyczyniając się do redukcji emisji CO2 o ok. 109 800 Mg rocznie. Najwięcej wniosków pochodziło z woj. śląskiego (3855), co przełożyło się na największą moc zainstalowaną 21,82 MWp oraz wskaźnik 4,81 kWp/1000 mieszkańców i 1,77 kWp/km2 (ponad 3-krotnie wyższy niż średnia w Polsce). Zainstalowana moc w poszczególnych województwach była ściśle skorelowana z liczbą ludności województwa (współczynnik korelacji – 0,95), a wskaźnik mocy zainstalowanej na 1000 mieszkańców – z nasłonecznieniem (0,80). Najwyższy wskaźnik mocy/1000 mieszkańców (PPI) został osiągnięty w woj. podkarpackim i wyniósł 5,05, a najniższy w woj. zachodniopomorskim (2,41).
EN
Renewable energy development is crucial for resolving global warming issues and achieving sustainable development goals. The objective of this paper is to reveal renewable energy trends using statistical data to identify the most developed technologies in the field, their distribution by territory, checking the interrelation between investments in R&D and patent activity. The changes in total investments made in renewables are studied for 2004–2019 and the increasing trend has been observed with some fluctuations in certain years, major current investments in solar and wind energy are detected. The dynamics of international patenting activity in solar and wind technologies, geothermal and fuel cells, the total number of PCT applications over the past 10 years by geographic region are considered. The results show some differences across various renewable technologies. Solar is the most patented, wind and fuel cells are less patented but solar and wind have shown an uptrend for the last five years, while fuel cell technologies showed a decline after 2008. Geothermal is the least patented. The comparison between investment and patent application trends in renewables undercovers some important issues – the leading role of Japan in patenting under the PCT procedure, while China is a major investor in renewable energy; the US and Europe with big investments in renewables are also leading in patent registration. Correlation between investment in R&D and patenting activity in the field of global renewable energy should be emphasized (correlation coefficient R = 0,849 for 2002–2019). Since private and public investment is strongly stimulated by domestic renewable energy policies, IP indicators can help identify policy instruments and their effectiveness within the further research framework.
PL
Rozwój energii odnawialnej ma kluczowe znaczenie dla rozwiązania problemów związanych z globalnym ociepleniem i osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. Zadaniem niniejszego artykułu jest ujawnienie trendów energii odnawialnej przy użyciu danych statystycznych w celu zidentyfikowania najbardziej rozwiniętych technologii w tej dziedzinie, ich terytorialnej dystrybucji, sprawdzenie zależności między inwestycjami w B + R a działalnością patentową. Zbadano jak zmieniały się nakłady inwestycyjne ogółem w odnawialne źródła energii w latach 2004–2019 i zaobserwowano tendencję wzrostową z pewnymi wahaniami w niektórych latach. Obecnie zauważyć można popularność dużych inwestycji w energię słoneczną i wiatrową. Uwzględniono dynamikę międzynarodowej działalności patentowej w zakresie technologii słonecznych i wiatrowych, geotermii i ogniw paliwowych, całkowitą liczbę wniosków PCT w ciągu ostatnich 10 lat w podziale na regiony geograficzne. Wyniki pokazują różnice w zależności od badanych technologii odnawialnych. Najczęściej patentowane są technologie ogniw słonecznych, zaś najmniej patentów dotyczy technologii wiatrowych i ogniw paliwowych, ale energia słoneczna i wiatrowa wykazują tendencję wzrostową w ciągu ostatnich pięciu lat, podczas gdy technologie ogniw paliwowych wykazały spadek po 2008 r. Najmniej opatentowanych rozwiązań dotyczy technologii geotermalnych. Porównanie trendów inwestycyjnych i patentowych dotyczących odnawialnych źródeł energii ujawnia kilka ważnych kwestii: wiodącą rolę Japonii w patentowaniu w ramach procedury PCT, podczas gdy Chiny są głównym inwestorem w odnawialne źródła energii; Stany Zjednoczone i Europa z dużymi inwestycjami w odnawialne źródła energii również przodują w rejestracji patentów. Należy podkreślić korelację między inwestycjami w B + R a działalnością patentową w zakresie energetyki odnawialnej (współczynnik korelacji R = 0,849 dla lat 2002–2019). Ponieważ inwestycje prywatne i publiczne są silnie stymulowane przez krajową politykę w zakresie energii odnawialnej, wskaźniki IP (Intellectual Property indicators) mogą pomóc w określeniu instrumentów polityki i ich skuteczności w toku dalszych badań.
EN
The issue of energy security was the subject of research in the 1970s when the oil crisis of 1973 significantly affected the economic stability of hundreds of companies and ordinary citizens in the United States and Western Europe. One of the first researchers of energy security was Mason Willrich who, considering the impact of energy on international politics, national security, the world economy, and the environment in the world, drew attention to the issues of “security of supply” and “security of demand” as fundamental to ensure energy security. The concept of “energy security” involves the comprehensive implementation of political, economic, environmental, technological, and social measures to strengthen the internal subjectivity of the state and limit opportunities for external influence. Subsequently, numerous researchers have expanded the understanding of energy security to environmental sustainability and energy efficiency). The presented scientific work is focused on the analysis of state management decisions for ensuring the energy security of Ukraine. The authors also trace vulnerabilities in various energy systems, including energy infrastructure, energy services, and renewable energy sources. The decline in energy demand due to the COVID-19 pandemic in Ukraine has created a dilemma: state support for renewable energy production (RES), which generates rising producer prices, or reduced energy intensity of GDP and stimulated production of cheap nuclear energy. A comprehensive scientific analysis of the solution to this dilemma is the purpose of the presented work.
PL
Zagadnienie bezpieczeństwa energetycznego było przedmiotem wielu badań w latach 70. XX w., kiedy kryzys naftowy w 1973 r. znacząco wpłynął na stabilność ekonomiczną setek firm i zwykłych obywateli w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej. Jednym z pierwszych był Mason Willrich, który badając wpływ energii na politykę międzynarodową, bezpieczeństwo narodowe, gospodarkę światową i środowisko, zwrócił uwagę na kwestie „bezpieczeństwa dostaw” i „bezpieczeństwa dostępu do energii” jako fundamentalne dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Pojęcie „bezpieczeństwa energetycznego” zakłada kompleksową realizację działań politycznych, ekonomicznych, środowiskowych, technologicznych i społecznych, mających na celu wzmocnienie wewnętrznej podmiotowości państwa i ograniczenie możliwości wpływów zewnętrznych. Pojęcie bezpieczeństwa energetycznego zostało później rozszerzone o zagadnienia zrównoważenia środowiska i efektywności energetycznej. Prezentowana praca koncentruje się na analizie decyzji zarządczych państwa dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy. Autorzy identyfikują również słabe punkty w różnych systemach energetycznych, w tym w infrastrukturze energetycznej, usługach energetycznych i odnawialnych źródłach energii. Spadek zapotrzebowania na energię w wyniku pandemii COVID-19 na Ukrainie spowodował powstanie dylematu: czy państwo ma wspierać produkcję energii odnawialnej (OZE), co generuje rosnące ceny producentów, czy też zmniejszenie energochłonności PKB i stymulowanie produkcji taniej energii jądrowej. Celem prezentowanej pracy jest wszechstronna analiza zmierzająca do rozwiązania tego dylematu.
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.