Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  peas
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Osiem handlowych biostymulatorów zastosowano w uprawie grochu siewnego i łubinu białego (0,15-3 L/ha) aby zbadać ich wpływ na plon i cechy biometryczne roślin. Biostymulator zawierający SiO2 okazał się najbardziej skuteczny. Skuteczny był również biostymulator zawierający azot, molibden i środek powierzchniowo czynny, ale tylko w uprawie grochu. W uprawie łubinu białego skuteczny okazał się również biostymulator zawierający potas i aminokwasy.
EN
Eight com. microelements-contg. biostimulating formulation were used in peas and white lupine cultures (0.1-3 L/ha) to study their effects on yield and biometric traits of the plants. The SiO2-contg. formulations were most efficient. The N, Mo and surfactant-contg. formulation was also efficient but only in the culture of peats. The K and aminoacids-contg. formulation was also efficient but only in the white lupine culture.
EN
The field experiment with legume-cereal mixtures was carried out in the years 2011-2013, at the Advisory Agricultural Center in Szepietowo (Podlaskie voivodeship). The aim of the study was to assess the degree of weed infestation of mixtures of oats with pea grown in organic farm. The first factor was the cultivar of pea (semi-leafless Milva cultivar and with bipinnate leaves Klif cultivar), while the second factor was the percentage of pea in the weight of sown seeds (40, 60 and 80%). Qualitative and quantitative analyses of weed infestation of the mixtures were carried out with the use of the square-frame method from the surface of 0,5 m2. The studies have shown that the mixtures with 40% share of legumes had the smallest weed infestation measured by the dry matter of weeds. The mixtures with semi-leafless pea cultivar Milva were somewhat more competitive against the matter of weeds, but such dependency was not recorded in relation to the numbers and composition of the segetal flora. Species diversity of weeds was similar in all mixtures. The most common species, regardless of the percentage of the components and the cultivar of peas were: Stellaria media, Chenopodium album, Galinsoga parviflora and Erigeron canadensis.
PL
W latach 2011-2013 przeprowadzono badania, których celem było ocena stopnia zachwaszczenia mieszanek owsa z grochem uprawianych ekologicznie, w zależności od odmiany grochu i jego udziału w mieszance. Badania wykonano w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Czynnikiem pierwszego rzędu była odmiana grochu (samokończąca Milva i o tradycyjnym ulistnieniu Klif), zaś drugiego rzędu – udział grochu w masie wysiewanych nasion (40, 60 i 80%). Przeprowadzono jakościowo-ilościowe analizy zachwaszczenia mieszanek, metodą ramkową z powierzchni 0,5 m2. Badania wykazały, że najmniejszym zachwaszczeniem mierzonym suchą masą chwastów charakteryzowały się mieszanki z 40% udziałem rośliny strączkowej. Mieszanki z wąsolistną odmianą grochu Milva były nieco bardziej konkurencyjne w stosunku do masy chwastów, natomiast nie zanotowano takiej zależności w stosunku do liczebności i składu gatunkowego flory segetalnej. Różnorodność gatunkowa chwastów była podobna w uprawie wszystkich mieszanek. Najliczniej występującymi gatunkami, niezależnie od udziału komponentów i odmiany grochu były: Stellaria media, Chenopodium album, Galinsoga parviflora and Erigeron canadensis.
EN
In the years 2011-2013 the studies were carried out, whose aim was to assess a yielding of oat-pea mixtures grown on seeds in organic farming. The field experiment was conducted at the Agricultural Advisory Center in Szepietowo. The cultivar of Pisum sativum (L.): Milva (semi-leafless cultivar) and Klif (with bipinnate leaves) was the first factor. The second factor concerned the percentage of P. sativum in mixture with Avena sativa (L.): 40, 60 and 80%. The study showed that the mixtures yield was significantly influenced by tested factors and the course of weather conditions. Increasing the percentage of legume seeds in the mixtures with semi-leafless cultivar Milwa as well as with cultivar of bipinnate leaves - Klif resulted in the decrease in their yields. In 2011 and 2013, higher yields were recorded for Milwa cultivar and, in more favorable moisture conditions, for Klif cultivar. Number of nodes with pods and the number of pods per plant in the both tested cultivars, regardless of the morphological composition, had not influence on a significant differentiation together with increasing the pea percentage in mixture with oat. Increasing of pea percentage in weight of sown seeds resulted in an increase in the number of seeds per plant in both pea cultivars only in the first year of the studies, while in the following years, it resulted in the reduction in the number of seeds. It was found that together with increase of pea percentage in mixture, the length of fruiting part and dry matter of siliques per plant were reduced. The composition of mixtures had a little effect on the height to the first pod and height of plants.
PL
W latach 2011-2013 przeprowadzono badania, których celem była ocena plonowania mieszanek grochu z owsem uprawianych według zasad rolnictwa ekologicznego, w zależności od odmiany grochu i jego udziału w masie wysiewanych nasion. Badania zrealizowano w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, w układzie podbloków losowanych (split-plot), w 4 powtórzeniach. Czynnikiem I rzędu były odmiany grochu: Milwa (wąsolistna), Klif (tradycyjna), a czynnikiem II rzędu udział grochu w mieszance: 40, 60 i 80%. Badania wykazały, że zwiększenie udziału nasion rośliny bobowatej w wysiewanych mieszankach zarówno z wąsolistną odmianą grochu Milwa, jak i z odmianą o normalnym ulistnieniu Klif, powodowało zmniejszenie poziomu ich plonowania średnio o 10%. Poziom plonowania mieszanek i grochu był istotnie uzależniony od odmiany grochu. W 2011 i 2013 roku większymi plonami cechowała się odmiana Milwa, zaś w roku o korzystniejszych warunkach wilgotnościowych, odmiana Klif. Cechy morfologiczne, określające liczbę węzłów ze strąkami i liczbę strąków na roślinie, u obu ocenianych odmian niezależnie od budowy morfologicznej nie ulegały znacznemu zróżnicowaniu w miarę zwiększenia udziału grochu w mieszance z owsem. Więcej strąków i nasion na roślinie oraz strąków na węźle wytwarzała odmiana Klif. Stwierdzono, że zwiększanie udziału grochu w masie wysiewanych nasion powodowało wzrost liczby nasion na roślinie u obu odmian grochu jedynie w pierwszym roku badań, natomiast w kolejnych latach powodowało ich zmniejszenie. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem udziału grochu w mieszance, długość części owocującej, sucha masa łodygi i masa strączyn z jednej rośliny ulegały zmniejszeniu.
EN
Based on the spectrophotometer analysis and the statistical data processing it was found that the colour of the pea leaves significantly influences the infestation by thrips. The positive correlation was found berween summaty content of chlorophylls in the pea leaves, represented by the absorbance at A. = 680 nm and the average number of thrips. The greater content of the chlorophylls was noticed for the cultivars heavier infested by thrips ('Hazard', 'Walor', 'Jubilat' and 'Maraton') and the lower concentration of chlorophylls was found for the cultivars less infested by thrips.
PL
W wyniku przeprowadzonych analiz spektrofotometrycznych i opracowania statystycznego stwierdzono, że barwa liści grochu ma istotny wpływ na zasiedlenie ich przez wciornastki. Dla badanych odmian stwierdzono pozytywną korelację pomiędzy sumaryczną zawartością chlorofili w liściach grochu, oznaczoną poprzez pomiar absorbancji przy lambda = 680 nm, a średnia liczebnością wciornastków. Odmiany silniej zasiedlane przez wciornastki ('Hazard', 'Walor'. 'Jubilat' i 'Maraton') odznaczały się większa zawartością chlorofili, z kolei mniej licznie zasiedlane odmiany ('Polar' i 'Duet') należały do grupy odmian o mniejszej zawartości chlorofili.
PL
Rozdrabnianie nasion bobiku, łubinu białego i grochu prowadzono na mlewniku typu H181. Otrzymaną mieszaninę poddawano separacji pneumatycznej, wydzielając z niej okrywę nasienną. Miarą oceny procesu wydzielania okrywy nasiennej były: efektywność pozorna i całkowita, czystość frakcji i wydajność efektywna. Najlepsze efekty uzyskano stosując przed rozdrabnianiem suszenie nasion bez ich nawilżania.
EN
The seeds of faba bean, white lupine and pea were ground in the H181 mill. Obtained mixture was pneumatically separated to eliminate the seed coats. The efficiency of seed coat removal was evaluated on the basis of total and apparent effectiveness, purity of achieved fractions and working capacity. Best results were achieved for seeds dried before grinding, without any moistening treatment.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.