Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technical solution
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Głównym celem planowanego stopnia Siarzewo jest zmniejszenie zagrożenia powodziami zatorowo-lodowymi i śryżowymi oraz zapewnienie trwałego bezpieczeństwa stopnia wodnego Włocławek, w wyniku podniesienia poziomu wody na dolnym stanowisku stopnia. Inwestycja umożliwi także realizację dodatkowego, bardzo ważnego celu - rozwoju żeglugi śródlądowej, jako zrównoważonego transportu, zgodnego z międzynarodową Konwencją AGN, którą Polska ratyfikowała w 2018 r. Przyjęte rozwiązania techniczne, znacznie różnią się od zastosowanych dla stopnia Włocławek, co zapewni, że Wisła nie zmieni swojego rzecznego charakteru na odcinku pomiędzy stopniami. W proponowanej koncepcji przewidziano liczne rozwiązania i działania przyjazne środowisku.
EN
The main goal of the planned Siarzewo dam construction is to mitigate the risk of ice jam and slush ice floods and to ensure long-term security of the Włocławek dam, following increase of water level in the lower station of the dam. The investment will also enable achievement of an additional, very important objective - development of inland navigation as a form of sustainable transport, compliant with the international AGN Convention, ratified by Poland in 2018. The adopted technical solutions are significantly different from those used in Włocawek dam which will ensure that Vistula preserves its typical river character in the section between the dam. The proposed concept provides for numerous sustainable solutions and actions.
2
Content available remote Standardy w technice dachowej
PL
W artykule wskazano nowoczesny sposób utrzymania klimatu wewnątrz krytej hali lodowiska w Bydgoszczy. Zaprezentowano technikę wentylacji, ogrzewania i osuszania, jaką zastosowano w obiekcie wraz z podaniem parametrów obliczeniowych i parametrów technologicznych wytworzenia sztucznego lodu. Wskazano na ważne aspekty, jakie należy spełnić przy projektowaniu klimatu w takich pomieszczeniach oraz opisano rozwiązania dla oszczędności energii w tym obiekcie.
EN
The article describes the modern of maintaining climate inside the covered ice rink hall in Bydgoszcz. The technique of ventilating, heating and dehumidification applied in this building as well as calculating methodes and technological parameters for making artificial ice are presented. Aspects essential in designing climate in such buildings together with applied energy saving methodes are discussed in article as well.
5
Content available remote Zachowanie się drzwi stalowych w warunkach pożaru
PL
Stalowe drzwi przeciwpożarowe pełnią kluczową rolę w spełnieniu przepisów z zakresu bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych. W artykule przedstawiono główne aspekty dotyczące zachowania się stalowych drzwi przeciwpożarowych w przypadku wystąpienia pożaru. Ponadto omówiono metodykę badań oraz sposób klasyfikacji odporności ogniowej drzwi, jak również wnioski płynące z wieloletnich badań tego typu elementów.
EN
Steel fire doorsets have a major role in the fulfillment of the rules of buildings fire safety. This paper discusses the main issues related to the behavior of steel doorsets in fire conditions. Moreoverthe test methodology and way of classification of for this type of elements has been presented as well as conclusions being a result of many years of tests on elements of this type.
PL
W artykule przedstawiono stacje elektroenergetyczne średniego napięcia. Przedstawiono charakterystykę ogólną stacji SN oraz charakterystykę rozwiązań krajowych stacji SN/SN i SN/nn. Omówiono wybrane aspekty techniczne rozwiązań konstrukcyjnych stacji SN. Przedstawiono wymagania prawne i normatywne stawiane stacjom SN. Dokonano przeglądu rozwiązań technicznych i konstrukcyjnych stacji SN.
EN
Presented are MV power stations, their general characterisitics and specific solutions applied in domestic MV/MV and MV/LV stations. Discussed are selected technical aspects of design solutions for MV stations and described are legal and regulatory requirements set for them. An overview has been made of MV stations technical and design solutions.
7
Content available remote Wybrane rozwiązanie materiałowe pionowych izolacji wodochronnych
PL
W artykule przedstawiono ocenę techniczną i ekonomiczną parametrów wybranych rozwiązań pionowych izolacji wodochronnych ścian podziemia. Analizie poddano rozwiązania materiałowe eksploatowane w różnych warunkach. Dokonano jej na podstawie wyników badań izolacji wodochronnych wybranych producentów, a także analiz własnych przeprowadzonych w trakcie opracowań projektowych oraz wizji lokalnych dotyczących oceny stanu technicznego części podziemia obiektów budowlanych.
EN
Article presents the evaluation of the technical and economical parameters of selected vertical waterproofing solutions of underground walls. Various materials solutions were analyzed which were used in different conditions. The analyzes were made on the basis of the results of research of selected manufacturers’ waterproofing insulation as well on the basis of analyzes made during the design studies and lacal visions carried out during the assessment of the technical condition of the underground parts of buildings.
8
Content available remote Przykłady stosowania wymagań dotyczących budowy obiektów energetyki jądrowej
PL
W artykule przedstawiono europejskie przykłady zastosowania wymagań dotyczących wykonywania konstrukcji w obiektach energetyki jądrowej. Zawiera on doświadczenia we wdrażaniu zagranicznych lub międzynarodowych szczegółowych wymagań w projektach jądrowych realizowanych w Szwecji, Francji, Finlandii i Wielkiej Brytanii. Z przytoczonych przykładów wynika, że niezależnie od przyjętego scenariusza jest to proces bardzo złożony, kosztowny i długotrwały, wymagający współpracy wielu środowisk. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia realizacji Polskiego Programu Energetyki Jądrowej (PPEJ), którego aktualizacja zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Energii zostanie przekazana Radzie Ministrów do końca 2017 r.
EN
The paper presents European examples of the use of requirements for construction of structures in nuclear power facilities. It contains experience in implementing foreign or international detailed requirements in ongoing nuclear projects in Sweden, France, Finland and United Kingdom. The quoted examples show that regardless of the adopted scenario, it is a very complex, expensive and long-term process that requires cooperation of many environments. This is very important from the implementation of the Polish Nuclear Power Program point of view. As announced by the Ministry of Energy its update will be relayed to the Council of Ministers by the end of 2017.
9
Content available remote Przyczyny i skutki zawilgocenia pomieszczeń garaży podziemnych
PL
W artykule przedstawiono sposoby wykonywania izolacji części podziemnych budynków. Omówiono typowe błędy hydroizolacyjne popełniane w procesie projektowania i wykonywania zabezpieczeń wodochronnych, ze szczególnym uwzględnieniem ich skutków w przypadku zagospodarowania pomieszczeń na garaże podziemne.
EN
This paper shows how to make waterproof insulation in underground parts of buildings. Typical waterproofing mistackes in the design and construction of waterproof protection have been discussed, with particular emphasis on the effects of the development of underground garages.
PL
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń statycznych płyty posadzkowej, uzyskane metodą różnic skończonych w ujęciu wariacyjnym. Przyjęto schemat statyczny płyty, spoczywającej na sprężystym podłożu typu Winklera. W pierwszej kolejności wykonano obliczenia płyty, bez uwzględnienia jej współpracy z podłożem. Na podstawie normowych badań laboratoryjnych wytrzymałości na ściskanie wyznaczono moduł sztywności płyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej. Materiały te potraktowano jako podłoże sprężyste pod posadzki i ponownie wykonano obliczenia płyty metodą różnic skończonych, uwzględniając jej współpracę z przyjętym modelem podłoża winklerowskiego.
EN
The article presents the results of the static calculations of a slab, made with the finite difference method in the variation approach. Scheme of plate resting on Winkler’s elastic substrate were adopted. At first, calculations were made without including the cooperation with the substrate. On the basis of code research laboratory compressive strength, modulus of sandwich panels with a core of polyurethane foam plates were determined. These materials are treated as an elastic substrate for floors. Static calculations were made one more time, taking into account its cooperation with the adopted Winkler’s model. An evaluation of the impact of cooperation elastic substrate under the concrete slab.
12
Content available remote Nowe rozwiązania w dziedzinie domieszek do betonu
PL
W artykule przedstawiono kierunki poszukiwań nowych rozwiązań w zakresie domieszek do betonu. Domieszki, tak jak sam beton, powinny spełniać postulat dobrego zdefiniowania użyteczności, co pozwoli na zachowanie racjonalności technicznej i ekonomicznej. Wskazano obszary modyfikacji o szczególnym znaczeniu dla technologii betonu oraz potrzeby i możliwości kształtowania struktury wykorzystywanych związków chemicznych, również na poziomie molekularnym.
EN
The paper presents the directions of searching for new solutions in the range of concrete admixtures. The admixtures, as the concrete itself, should have well defined performance, which is essential for keeping the technical and economical rationality. The areas of modification, which are particularly important for the concrete technology, have been described, as well as the needs and possibilities of shaping the structure of the used chemical compounds, also at the molecular level.
PL
Przedstawiono zakres zaprojektowanych i wykonanych zabezpieczeń geotechnicznych w ramach rozbudowy infrastruktury służącej do obsługi pasażerów w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Kraków-Balice oraz przebudowy linii kolejowej łączącej port lotniczy z centrum Krakowa. Opisano kompleksowe usługi geotechniczne obejmujące projektowanie, wykonawstwo i badania.
EN
The paper presents the designed and executed geotechnical protection systems applied for the extension of the passenger service infrastructure of the International Airport Kraków-Balice and modernization of the railway line connecting the airport with the city centre. Comprehensive geotechnical services are described, including design, execution of works and performed tests.
PL
Budownictwo wielkopłytowe, rozwinięte w latach 60. XX wieku, stanowiło w Polsce aż do połowy lat 80, podstawową formę budownictwa mieszkaniowego. Największy jego rozwój przypada na lata 70., kiedy powstawało najwięcej obiektów wznoszonych w systemach uprzemysłowionych w ramach dużych osiedli mieszkaniowych. Jakość wykonania elementów przygotowywanych w zakładach prefabrykacji, a zwłaszcza jakość montażu gotowych prefabrykatów na placu budowy pozostawiała wiele do życzenia.
EN
‘Great panel’ buildings (also known as the ‘Panelak’ buildings), developed back in the 1960’s became the basic form of housing structures until the mid-1980’s in Poland. These buildings were developed to the largest extent back in the 1970’s, when most of the structures were erected in an industrialized way, within the scope of large housing estates. The quality of the elements prepared at pre-fabrication facilities, and particularly the quality of the executed installation works related to the ready-made, pre-fabricated elements at the construction sites, certainly could have been improved.
15
Content available remote Ruchome dachy z panelami sztywnymi – budowa i technologia wykonania
PL
Artykuł poświęcony jest zagadnieniom ruchomych przekryć dachowych, w których przemieszczeniu poddane są sztywne panele dachowe. Podczas ruchu nie zmieniają one geometrii, a ich przesunięcie odbywa się za pomocą mechanizmów jezdnych. Przedstawiono budowę i technologię dachów ruchomych, ze szczególnym uwzględnieniem ich struktury i materiału. Dodatkowo omówiono stosowane metody napędu oraz ich elementy składowe.
EN
The article is devoted to issues of retractable roofs, where movement of the subject are rigid roof panels. During the movement, they do not change geometry and their transfer takes place using the driving mechanism. The study contains technology of roof panels with special emphasis on their structure and material. Additionally, the drive methods discussed, the components and structure of the drive mechanism.
PL
Halę Stulecia zaprojektowano jako monumentalny budynek konstrukcji żelbetowej, który stał się wzorem dla wznoszonych w tym czasie budowli modernistycznych. W latach 2009 – 2011 zrealizowano największy remont Hali Stulecia od czasu jej wybudowania. Opisane w artykule działania miały na celu doprowadzenie budynku Hali Stulecia do dobrego stanu technicznego i dostosowanie go do wymagań współczesnych obiektów użyteczności publicznej.
EN
The Centennial Hall was designed as a monumental building entirely of reinforced concrete. Soon it became a model for modernist buildings of that era. During the years 2009 – 2011, the biggest renovation since its completion took place. All activities described in the following paper aimed to put the Centennial Hall into good repair, and adjust it to the applicable requirements of modern public buildings.
17
Content available remote Modernizacja żelbetowego, ramowego fundamentu pod turbozespół
PL
Artykuł dotyczy modernizacji konstrukcji fundamentu ramowego turbozespołu, wykonanego w latach sześćdziesiątych XX wieku. Modernizacja podyktowana była potrzebą wymiany turbozespołu na nowy, o innej geometrii, innym sposobie przekazywania obciążeń oraz zwiększonej mocy. W artykule omówiono główne problemy technologiczne i projektowe.
EN
The paper concerns the modernization of a frame foundation structure of a turbine set. The object was executed in the 1960s. The modernization was caused by the necessity of the turbine set replacement into the new one, with different geometry, different way of loads application and increased wattage. In the paper the main technological and design aspects were discussed.
PL
Artykuł dotyczy projektowania przeszklonych elewacji interaktywnych we współczesnej architekturze. Na podstawie wybranych przykładów przedstawiono współczesne rozwiązania oraz możliwe kierunki rozwoju przeszkleń elewacji budynków realizowanych w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju.
EN
The paper deals with the issues of designing interactive glass facade in contemporary architecture. Based on the selected examples, current solutions and possible directions of development of glass facades are presented, in the buildings implemented in accordance with the concept of sustainable development.
PL
Przedstawiono rozwiązania techniczne zapewniające właściwą i bezpieczną eksploatację tunelu drogowego. Opisano podstawowe instalacje wchodzące w skład wyposażenia tunelu, system sterowania oraz systemy zapewniające bezpieczeństwo pożarowe.
EN
Technical solutions enabling proper and safe exploitation of the road tunnel are presented. Outlined are the main installations fitted inside the tunnel and the equipment used, as well as the control and safety systems adopted, including fire safety, in particular.
PL
Niniejszy artykuł traktuje o charakterystyce napowietrznych kolei linowych, które są jednocześnie środkiem transportu i konstrukcją budowlaną. Na tle zarysu historycznego, przedstawiono ilościowy i jakościowy rozwój w dziedzinie kolei linowych. Na podstawie zasadniczych i pobocznych kryteriów sklasyfikowano stosowane obecnie systemy. Podsumowano skrótowo stan kolei linowych w Polsce oraz przykładowy kierunek ich ekspansji, jako środka transportu w terenach śródmiejskich.
EN
This article is dedicated to the characterization of aerial cableways, which are mean of transport and building structures at the same time. Against a historical background, quantitative and qualitative development in ropeways field is presented. On the basis of main and secondary criteria the currently used systems has been classified. Briefly the condition of cableways in Poland is summarized and the example of their expansion direction - as a public transport system in towns - is presented.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.