Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 111

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hutnictwo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Przewóz ładunków ponadnormatywnych w branży hutniczej bierze istotny udział w jej rozwoju. Pomimo to dalej boryka się z wieloma problemami wynikającymi głownie z infrastruktury jak i z przepisów. Proces ten wymaga dużej ilości czasu ale i też zaangażowania ludzi do pokonania barier technicznych i związanych z przepisami. Niezbędna jest w tym zakresie poprawa i minimalizacja barier, poprzez zaangażowanie państwa w modernizację infrastruktury transportowej w Polsce, z naciskiem na przedstawiony w artykule problem niedostatecznej jakości śródlądowych dróg wodnych. Takie działanie Rządu przyczyniłoby się do rozwoju gospodarki państwa, ponieważ przewóz ładunków gabarytowych ma znaczącą rolę w dużych inwestycjach. Niewykorzystany potencjał transportowy Polski jest aktualnym problemem wpływającym negatywnie na zasięg polskich hut.
EN
The transport of oversized cargo in the metallurgy industry takes a significant part in its development. Despite this, it is still faced with many problems stemming mainly from the infrastructure and regulations. This process requires a lot of time but also the involvement of people to overcome technical and regulatory barriers. It is necessary in this regard to improve and minimise barriers, by involving the State in modernising transport infrastructure in Poland, with an emphasis on the problem of insufficient quality of inland waterways in the article. Such action by the government would contribute to the development of the state economy, as the transport of large-scale cargo has a significant role in major investments. The untapped transport potential of Poland is a current problem which negatively affects the range of Polish mills.
3
Content available remote Logistyka zaopatrzenia w łańcuchu dostaw żalazostopów
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie struktury systemu zaopatrzenia przedsiębiorstw produkcyjnych branży hutniczej w żelazostopy. Żelazostopy są to materiały sypkie, jako stopy przejściowe zawierające pewne ilości żelaza i jeden lub więcej pierwiastków, z których najczęściej dodawany jest krzem, mangan i chrom, będące składnikami stopowymi. Do najważniejszych żelazostopów wytwarzanych masowo zalicza się żelazokrzem, żelazo mangan, żelazochrom, żelazomanganokrzem i żelazonikiel. Żelazostopy są stosowane głównie jako stopy przejściowe w hutnictwie żelaza. Żelazostopy stosowane w hutnictwie są surowcem jednorodnym, o podobnym wyglądzie i zbliżonej gęstości, gdyż głównym pierwiastkiem stopowym jest żelazo. Żelazostopy stosowane jako dodatek w produkcji stali poprawiają takie własności stali, jak wytrzymałość na rozciąganie, odporność na ścieranie i korozję. Poza sektorem stalowym stosuje je przemysł aluminiowy, przemysł chemiczny. Głównym problemem badawczym jest kwestia prawidłowego przeprowadzenia procedur związanych z załadunkiem, transportem i rozładunkiem żelazostopów używanych do dalszych procesów produkcyjnych. W wykonanej pracy logistykę zaopatrzenia należy rozumieć jako organizację dostaw. W niniejszej publikacji przedstawiono uczestników procesu zaopatrzenia, jak również wskazano na obostrzenia proceduralne podczas transportu żelazostopów do przedsiębiorstw produkcyjnych. Przedstawiony zakres zarządzania logistycznego na przykładzie łańcucha dostaw żelazostopów stanowić materiał poglądowy typu case study.
EN
The aim of this article is to present the structure of the supply system for steel production companies in ferroalloys. Ferroalloys are treated as loose materials, as transitional alloys containing some iron and one or more elements, most commonly silicon, manganese and chromium, which are alloyed. The most important ferroalloys produced in mass are ferrosilicon, manganese iron, ferrochromium, ferrous manganese. Ferroalloys are mainly used as transition alloys in the iron industry. Ferroalloys used in metallurgy are homogeneous, with a similar appearance and similar density, since the major alloy element is iron. Ferroalloys used as an additive in steelmaking improve the steel properties such as tensile strength, abrasion resistance and corrosion resistance. Outside the steel industry, they use the aluminum industry, the chemical industry. The main research problem is the proper handling of the procedures related to the loading, transport and unloading of ferroalloys used for further production processes. In the work done, the logistics of supply should be understood as the organization of supplies. This paper presents the participants in the procurement process as well as the procedural restrictions during ferroalloy transport to manufacturing companies. The ferroalloy supply chain is used as case study.
PL
Obiektem badań jest walcownia taśm stalowych walcowanych na gorąco w Hucie ArcelorMittal Poland w Krakowie. W opracowaniu przedstawiono model logistycznego systemu walcowni, w którym uwzględniono typowe jego podsystemy, tzn. przepływu i składowania materiałów. Elementami systemu walcowni są urządzenia produkcyjne, transportowe, magazyny międzyoperacyjne i wyrobów gotowych. Logistyczne podejście wymaga m.in. minimalizowania czasu przejścia materiałów przez system, minimalizowania zapasów do produkcji oraz powinno wykazywać ograniczone zużycie energii i narzędzi produkcyjnych użytych do wytwarzania wyrobu finalnego. Zbudowany model powinien być podstawą do sformułowania logistycznego systemu walcowni taśm uwzględniając zarówno aspekty technologiczne, jak i ekonomiczne funkcjonowania badanej walcowni. Do realizacji zadania wykorzystano symulator przepływu materiałów Dosimis-3.
EN
The object of the study is to strip mill hot-rolled steel mill in Huta ArcelorMittal Poland in Cracow. The paper presents a model rolling mill logistic system which incorporates the characteristic of its subsystems: the movement and storage of materials. System components are mill production equipment, transportation, storage interop and finished products. Logistic approach requires inter alia: minimizing the transition time of materials through the system, minimizing inventories to production and should have reduced energy consumption and production tools used to manufacture the final product. For the model should be the basis to formulate the logistic system of strip mill, taking into account both the technological and economical operation of the test mill. To accomplish the task of material flow simulator was used Dosimis-3.
EN
The development of the main sectors of the steelmaking industry is followed directly by the need to increase energy consumption for technological processes, which directly impact the amount of greenhouse gas emissions being emitted into the environment as carbon dioxide, which is a by-product in the combustion of fuels for energy generation purposes, being carried out in power plants supplying steelworks with electricity. Thus, it seems legitimate to search for new production technologies, which combine both, a high quality of steel products together with reduction of production costs, while increasing energy efficiency. A solution for this can be application of computational fluid dynamics (CFD). The article presents capability analysis to determine whether a selected steel-making process is capable of improving its efficiency by applying optimization-based technological parameter specifications with the use of computer software, working based on CFD methods, in the production cycle.
PL
Rozwój głównych gałęzi przemysłu hutniczego związany jest bezpośrednio ze zwiększeniem zapotrzebowania na energię ze strony prowadzonych procesów technologicznych, co ostatecznie skutkuje zwiększeniem ilości gazów cieplarnianych emitowanych do środowiska w postaci dwutlenku węgla - jako produktu spalania paliw energetycznych w elektrociepłowniach zaopatrujących huty w energię elektryczną. Słuszne zatem wydaje się poszukiwanie nowych technologii produkcji łączących zarówno wysoką jakość produkowanego wyrobu stalowniczego wraz z obniżeniem kosztów, przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności energetycznej. Przykładem może być zastosowanie metod numerycznej mechaniki płynów (ang. Computational Fluid Dynamics, CFD). Artykuł przedstawia analizę możliwości poprawy efektywności wybranego procesu stalowniczego poprzez zastosowanie w cyklu produkcyjnym wytycznych wynikających z optymalizacji parametrów technologicznych, z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego pracującego w oparciu o metody CFD.
PL
Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie prognoz wielkości produkcji stalowni konwertorowych i elektrycznych z uwzględnieniem zużycia energii ogółem, ze szczególnym naciskiem na energię elektryczną. W publikacji wykorzystano prognozowanie statystyczne oraz wtórne źródła informacji w formie dostępnych opracowań energochłonności produkcji hutniczej w Polsce. Analiza ex post obejmowała wielkość produkcji stali i jej energochłonność za lata 2000–2015. Dane empiryczne (statystyczne) stały się podstawą do wyznaczenia krótkoterminowej prognozy zmian w wielkości produkcji stali w podziale na procesy technologiczne (konwertory, piece elektryczne). Na podstawie założeń zmian energochłonności hutnictwa (dostępne opracowania) ustalono zużycie energii ogółem potrzebnej do wyprodukowania prognozowych wielkości stali.
EN
The aim of this publication is to present forecasts of production of converter steel and electric with regard to total energy consumption, with special emphasis on electric energy. The publication uses statistical forecasting and secondary sources of information available in the form of studies on energy intensity of steel production in Poland. An ex post analysis included the volume of production of steel and its energy consumption for the period 2000–2015. Empirical data (statistics) became the basis for the designation of a short-term forecast of changes in steel production, broken down by technological process (converters, electric furnaces). Based on the assumptions of changes in energy intensity in metallurgy (available studies), the total energy required to produce the forecast quantity of steel was established.
PL
W artykule przedstawiono wyniki prób laboratoryjnych granulowania pyłu węglika krzemu oraz rezultaty badań nad doborem spoiwa oraz określeniem właściwości uzyskanych granulatów. Materiałem badawczym był odpadowy pył węglika krzemu o bardzo dużym rozdrobnieniu, który mieszano z cementem lub organicznym modyfikowanym preparatem skrobiowym. Wykonano sześć prób granulowania w granulatorze talerzowym o średnicy 100 cm. W każdej serii badawczej określono: rodzaj i udział spoiwa, średnicę granul, kruchość, rodzaj struktury oraz właściwości wytrzymałościowe. Dobre granulaty z węglika krzemu uzyskano z dodatkiem spoiwa cementowego o udziale masowym 4% oraz po co najmniej 24 godzinach sezonowania. Spoiwo należało dodawać dwukrotnie metodą pudrowania, najpierw w trakcie mieszania w granulatorze oraz ponownie po zakończeniu wytwarzania. Stwierdzono, że uzyskany granulat może być wykorzystany jako zamiennik żelazokrzemu w procesach wytapiania stali.
EN
The article presents the results of laboratory granulation tests of dust silicon carbide and the results of research on the selection of the binder and the properties of the granules obtained. The research material was a waste of the silicon carbide powder with a high fragmentation, mixed with a cement or an organic modified starch specimen. Six tests were performed in a disc granulator with 100 cm in diameter. In each series of trial specified: the type and share of the binder, the diameter of the granules, tenderness, type of structure and mechanical properties. Good granules of silicon carbide obtained with the addition of cement binder with 4% of the mass fraction and at least 24 hours of seasoning. The binder should be added twice by powdering, first in a stirred granulator, and again after manufacture. It was found that the resulting granules may be used as a replacement of ferrosilicon in the process of steelmaking.
PL
Z okazji mijającej w tym roku 200. rocznicy śmierci Fryderyka Redena, twórcy górnośląskiego górnictwa i hutnictwa warto poświecić mu kilka refleksji natury historycznej. Wobec obecnych niepokojów i społecznych zawirowań na Górnym Śląsku próba odniesienia się do czasów historycznych, do początków przemysłowego i kulturowego skoku wydaje się naturalnym kierunkiem znalezienia spokoju, wyciszenia i zrównoważonego rozwoju, a także społecznego ukojenia. Bardzo intensywna, ponad 20-letnia praca F. Redena dająca podstawy unowocześnienia i podniesienia górnictwa i hutnictwa, a także dróg dystrybucji ich produktów, na wyższy, co najmniej angielski, poziom dała wspaniałe, zauważalne jeszcze dzisiaj, rezultaty. Przemysł górniczy i hutniczy na Śląsku w okresie działalności i zarządzania przez F. Redena z bardzo zacofanego stał się czołowym ośrodkiem Europy, źródłem politycznych, dyplomatycznych, militarnych, ekonomicznych i kulturalnych sukcesów państwa pruskiego.
EN
On the occasion of the 200th anniversary of the death of Frederick Reden, who was the creator of the Upper Silesian mining and smelting, it is worth commemorate him with some historical reflection. Given the current unrest and social turmoil in Upper Silesia an attempt to address the historical times of the beginning of the industrial and cultural change seems to be a natural direction to find peace, sustainable development and social relief. Very intense, over a 20-years-long work of F. Reden gave an opportunity to modernize and improve mining, metallurgy and distribution of their products in the Upper Silesia and to develop them to a higher, at least English, level. It gave great results which are noticeable even today. Mining and metallurgy in Silesia in the period of the F. Reden’s management became the leading industry in Europe and a source of political, diplomatic, military, economic and cultural successes of the Prussian state.
PL
Problematyka poszukiwań, określenia zasobów, eksploatacji i wykorzystywania węgla kamiennego dla potrzeb przemysłu i opalania gospodarstw domowych nabrała znaczenia dopiero na przełomie XVIII i XIX wieku. Na terenie ziem polskich, będących pod zaborem rosyjskim, najwięcej dla poznania budowy geologicznej i górnictwa węgla kamiennego zrobił Stanisław Staszic. Artykuł przedstawia i interpretuje poglądy S. Staszica na powstanie i geologiczne występowanie węgla kamiennego. Ponadto podkreśla zasługi S. Staszica dla rozwoju górnictwa tak w sferze teoretycznej, jak i administracyjnej, organizacyjnej, prawnej, a przede wszystkim ekonomicznej. Z okazji 200–lecia wydania drukiem monografii S. Staszica „O Ziemiorodztwie Karpatow i innych gor i rownin Polski”, a także 260. rocznicy jego urodzin przypomnienie niektórych jego osiągnięć dla górnictwa węgla kamiennego wydaje się być celowe i konieczne.
EN
The problem of searching, identifying, exploitation and utilization of the coal resouces for the needs of industry and households, became important at the turn of the 18th and 19th centuries. In the part of Poland, which was at that time under the rule of the Russian Empire, most of scientific work in this filed had been done by Stanislaw Staszic. This paper presents and Interpress the views of S. Staszic on the origin and geological occurrence of coal. In addition, it stresses the theoretical, administrative, organizational, legal and, above all, economic contribution of S. Staszic to the development of the mining industry. It seems important and purposeful to recall S. Staszic’s accomplishments on the occasion of the 260th anniversary of his birth an the 200th anniversary of the publication of his treatise "The history of the Carpathian Mountains and other mountains and plains of Poland".
PL
W publikacji przedstawiono zmiany w planowaniu, organizacji i efektywności inwestycji technologicznych w krajowym sektorze hutniczym. Zaprezentowano w niej odniesienie porównawcze prac inwestycyjnych w dwóch różnych gospodarkach: nakazowej i rynkowej. Treści ujęte w publikacji zaczerpnięto z rzeczywistych planów inwestycyjnych realizowanych w sektorze hutniczym. Analiza struktury planów, organizacji prac i parametrów technicznych inwestycji stały się podstawą do opisania przebiegu procesu inwestycyjnego w różnych systemach gospodarczych.
EN
The article shows changes in technological investment process in steel industry in Poland. Using the compare analysis in two different economies the investment processes were characterized. First process was realized in central planned economy. Second process was realized in market economy. The article was written on the based of planed and realized investments in metallurgical industry. On the ground of investment documents changes in investment process in two different economies were characterized.
PL
W artykule zaprezentowano wybrane elementy koncepcji ciągłego doskonalenia dotyczące możliwości optymalizacji procesu produkcyjnego na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa hutniczego. Uwzględniono główne obszary i założenia szczupłego wytwarzania oraz efekty zastosowania wybranych narzędzi doskonalenia procesów.
EN
The article presents selected elements of concept of continuous improvement about the possibilities of optimizing the manufacturing process on the example of the metallurgical company. The main areas and assumptions of lean manufacturing as well as the effects of application of the selected processs improvement tools were included.
PL
Ewolucja uwarunkowań i proces restrukturyzacji były determinantami tworzenia wartości przedsiębiorstw. Artykuł jest formą konkluzji na temat wpływu restrukturyzacji hutnictwa na strukturę wartości firmy. Celem publikacji było wykazanie, że restrukturyzacja hutnictwa była podstawą nowych kategorii wartości przedsiębiorstw. Charakterystyka zestawu wartości stanowiła treść niniejszej publikacji.
EN
Market and restructuring process were determinants of enterprise value. The article is the form of conclusion about restructuring process in metallurgical sector in Poland according to enterprise value. The aim of the article was presentation the structure of value categories according to restructuring results.
PL
W publikacji dokonano podsumowania rezultatów restrukturyzacji hutnictwa w Polsce, w kontekście dążenia hut do zrównoważonego rozwoju. Praca ma charakter teoretyczno-praktyczny. Wynikiem studium literaturowego było przedstawienie istoty zrównoważonej restrukturyzacji. W części praktycznej opisano rezultaty zmian w krajowym sektorze hutniczym w ostatnich dwudziestopięcioleciu.
EN
The article is the form of conclusion about restructuring process in metallurgical sector in Poland according to sustainable development. There are two parts in the article. Fist part is about sustainability in restructuring process. Second part is about realized changes in metallurgical enterprises in Poland in last twenty five years.
PL
Z wniosków Konferencji Komitetu Metalurgii PAN wynika, że w Polsce głównym hamulcem działań na rzecz poprawy sytuacji przemysłu stalowego jest fakt kontrolowania tego przemysłu przez zagraniczny kapitał. Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa nie może zgodzić się z taką opinią. Działać na rzecz hutnictwa w Polsce można i należy – na wiele sposobów.
15
Content available remote Wpływ wybranych technik przygotowania wsadu węglowego na jakość koksu
PL
Przedstawiono wpływ wybranych technik preparacji koksowniczego wsadu węglowego na jakość koksu oraz ocenę możliwości zastępowania drogich deficytowych węgli ortokoksowych tańszymi węglami gazowo-koksowymi przy zachowaniu stałej jakości koksu. Przedmiotem badań były mieszanki wsadowe skomponowane z polskich węgli koksowych wykorzystywanych w praktyce przemysłowej do produkcji koksu metalurgicznego. Stwierdzono, że wszystkie zastosowane techniki wpływają pozytywnie na jakość koksu. Największą poprawę wskaźników jakościowych koksu uzyskano dla metody ubijania mechanicznego oraz podsuszania wsadu węglowego. Wykazano, że zastosowanie wybranych technik preparacji wsadu umożliwia zwiększenie udziału tańszych węgli w mieszance wsadowej przy zachowaniu stałej jakości koksu.
EN
A review, with 48 refs., of methods for prepn. of coal charge for coking was given. Bituminous coals from 6 Polish coal mines (including coals with low coking properties) and a coke dust were used for prepn. of coal charges with varying d. changed by optimization of grain size distribution, drying, oiling, partial briquetting and mech. stamping. The charges were then coked at 950°C and the coke was studied for d., coke reactivity factor and coke strength after reaction with C02. The highest increase in the coke quality was achieved after mech. stamping the coal charge and preliminary drying of the coals.
PL
Rosnące wraz z rozwojem cywilizacyjnym zapotrzebowanie na energię, przy wyczerpywaniu się jej tradycyjnych zasobów – głównie paliw kopalnych (węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny) oraz towarzyszący ich zużyciu wzrost zanieczyszczenia środowiska naturalnego, powodują zwiększenie zainteresowania wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych. Zwiększenie udziału energii odnawialnej w strukturze paliwowej powoduje znaczne obniżenie emisji gazów cieplarnianych. W artykule scharakteryzowano biomasę pod kątem jej wykorzystania jako paliwa alternatywnego. Przedstawiono możliwe aspekty jej stosowania w hutnictwie.
EN
Demand for energy growing along with the development of civilization with simultaneous depletion of its traditional resources – primarily fossil fuels (coal, oil, natural gas) and the increase in environmental pollution accompanying their consumption make the interest in the use of energy from renewable sources increase. The increased share of renewable energy in the fuel mix results in a significant reduction in greenhouse gas emissions. This paper describes the biomass for use as an alternative fuel. The possible aspects of its use in the steel industry are presented.
PL
Przedstawiono możliwości wykorzystania techniki termowizyjnej w hutnictwie żelaza i stali jako bezinwazyjną metodę pomiarową służącą do badania rozkładu pola temperaturowego na zewnętrznej powierzchni monitorowanego obiektu. Zaprezentowano wybrane przykłady wykorzystania kamery termowizyjnej w aplikacjach hutniczych jako narzędzia umożliwiającego kontrolę stanu termalnego urządzeń oraz ostrzegania przed awariami jak również badanie procesów technologicznych. Podkreślono nieinwazyjny charakter badań.
EN
Thermovision has a wide range of applications in iron and steel industry, where on the basis of the obtained results, researches and analysis, it is possible to evaluate the thermal state of a device, to control the production cycle, to verify technological procedures and to support processes of physical and numerical simulation. With using an infrared camera and appropriate software dedicated for the analysis of thermal images, we have the possibility to detect spots with the lowest and highest temperature on the surface of the examined object and determining the real-time temperature distrbution along a specified line, area or point. This method allows creating a qualitative and quantitative analysis. Considering the fact, that in the iron and steel metallurgy many processes consisting of great heat removal are realized, thermovision plays an important role in control of the state of devices and technological processes. In many cases, infrared cameras or scanners are installed on the production lines in order to monitor the production cycle e.g. systems of slag detection during draining steel from a metallurgical furnace to a ladle or infrared scanners used during the plate rolling process, where maintaining the temperature in a given scope is obligatory. The presented problems do not cover all possibilities of thermovision technique in iron and steel metallurgy; they only show selected aspects and examples of its typical applications.
EN
Many traces of copper metallurgy, such as slag and other copper melts, can be found in the area of Lower Silesia. The tested material mainly consists of copper slag with different content of copper melts, being a semi product. The copper metallurgy remains, discovered during the research, undergo specialistic analyses, which will help better characterise the findings as well as contribute to documenting metallurgical processes in the historical bloomeries in Lower Silesia, and moreover to prepare further research in this field. The material coming from the area of Miedzianka, being the oldest and the longest working exploitation centre of copper ores and pollymetalic ores, is of special significance for the research. Mining activity in the area of Miedzianka took place as early as the beginning of the 14th century, the first record from 1311 (Cuprifodina in montubus) is the oldest information concerning copper mining in Poland.
PL
Dolny Śląsk jest terenem, na którym odnaleziono liczne ślady metalurgii miedzi w postaci żużli i wytopów miedzianych. Badany materiał stanowią głównie żużle miedzi o zróżnicowanej zawartości miedzi i wytopki miedziane, mające charakter półproduktu. Odkryte w czasie badań pozostałości metalurgii miedzi poddawane są specjalistycznym analizom, co pozwala na lepsze scharakteryzowanie znalezisk i przyczyni się do udokumentowania procesów metalurgicznych na terenie historycznie działających hut Dolnego Śląska oraz przygotowania dalszych badań w tym zakresie. Szczególnie istotny dla badań jest materiał metalurgiczny pochodzący z rejonu Miedzianki, będącego najstarszym i najdłużej działającym ośrodkiem eksploatacji rud miedzi i rud polimeta licznych na Dolnym Śląsku. Okręg górniczy w rejonie Miedzianki funkcjonował przynajmniej od początków XIV w., a pierwsza wzmianka na jej temat z 1311 r. (Cuprifodina in montubus) jest najstarszą informacją na temat górnictwa miedzi na terenie Polski.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.