Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zakup
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Predicting automotive sales using pre-purchase online search data
EN
Sales forecasting is an essential element for implementing sustainable business strategies in the automotive industry. Accurate sales forecasts enhance the competitive edge of car manufacturers in the effort to optimize their production planning processes. We propose a forecasting technique that combines keyword-specific customer online search data with economic variables to predict monthly car sales. To isolate online search data related to pre-purchase information search, we follow a backward induction approach and identify those keywords that are frequently applied by search engine users. In a set of experiments using real-world sales data and Google Trends, we find that our keyword-specific forecasting technique reduces the out-of-sample error by 5\% as compared to existing techniques without systematic keyword selection. We also find that our regression models outperform the benchmark model by an out-of-sample prediction accuracy of up to 27%.
2
Content available remote Aspects of mobility of e-marketing from customer perspective
EN
The main aim of this article is to identify customers' opinions concerning the place, role and influence of electronic marketing tools on making purchases on the Internet. The authors have applied the division of e-marketing into its traditional and electronic forms, on desktop computers and mobile devices, which was significant due to diversified opinions of clients concerning its use. The studies have been carried out with the application of a CAWI method examining a convenient, randomly selected sample of clients who are active in the Internet. The studies were aimed at evaluating specific e-marketing media and techniques which, in the customers' view, influenced shopping on the Internet. In particular, the respondents commented on the advantages, disadvantages and benefits resulting from the application of e-marketing on mobile devices. The conclusions and recommendations from the study may contribute to better use of these factors in order to facilitate consumers' purchases, not only in the Internet.
PL
W pracy omówiono zagadnienie doboru urządzeń do zgrzewania oporowego punktowego, stwierdzając na podstawie przeglądu literatury, że nie istnieje obiektywna metoda wspomagająca decyzję zakupu takich zgrzewarek. Do rozwiązania problemu zaproponowano zastosowanie metod analizy skupień. Zgromadzono i opracowano dane diagnostyczne opisujące 35 zgrzewarek oporowych punktowych, a następnie przeprowadzono ich klasyfikacje metodami Warda i k-średnich. Na podstawie porównania wyników wykazano, że analiza skupień może być stosowana jako wstępna metoda wspomagania decyzji zakupu urządzeń do zgrzewania oporowego punktowego.
EN
The paper presents the issue of selection of the resistance spot-welding machines, stating that there is no objective method of supporting the decision to purchase such devices. The application of cluster analysis method has been suggested for solving the problem. Diagnostic data describing 35 resistance spot-welding machines have been collected and then their classification has been made by the Ward and k-means methods. Based on the results, it has been concluded, that the eluster analysis can be an effective preliminary method of supporting the decision of purchasing resistance spot-welding machines.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące udziału Inspektoratu Uzbrojenia w procesie logistycznego zabezpieczenia działań Marynarki Wojennej RP. Zaprezentowano również informację na temat stanu realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego „Zwalczanie zagrożeń na morzu”.
EN
The article presents issues concerning the participation of the Armaments Inspectorate in the process of logistic protection of the activities of the Polish Navy. The information about the status of implementation of projects within the framework of the Operational Program "Combating threats at sea" was also presented.
PL
Przy zakupie maszyny główny nacisk stawiany jest na cenę. A tymczasem skupienie się na tym jednym wymiernym parametrze prowadzi do poważnego błędu w ocenie opłacalności inwestycji. Bo ile powinna zarobić maszyna, aby uznać inwestycję za udaną? Odpowiedź: kilkakrotnie więcej, niż wynosiła jej cena. W pierwszej części zaprezentowano dane wyjściowe służące do obliczania kosztów, gdy kupujemy maszynę na własność. W części drugiej zostaną przedstawione wyniki obliczeń oraz możliwości obniżania kosztów.
PL
Przy zakupie maszyny główny nacisk stawiany jest na cenę. A tymczasem skupienie się na tym jednym wymiernym parametrze prowadzi do poważnego błędu w ocenie opłacalności inwestycji. Bo ile powinna zarobić maszyna, aby uznać inwestycję za udaną? Odpowiedź: kilkakrotnie więcej, niż wynosiła jej cena.
PL
Podstawowym narzędziem pracy w społeczeństwie informacyjnym jest komputer. Laptop, jako rodzaj komputera przenośnego, pozwala na pracę poza stacjonarnym miejscem pracy. Jedynym ograniczeniem mogą tu być ekstremalne warunki otoczenia. Obecnie na rynku polskim obecnych jest kilkanaście marek laptopów, które konsument może kupić w cenie już od kilkuset złotych. Różnią się one atrybutami jakościowymi. Jednocześnie różne mogą być wymagania nabywców wobec tych atrybutów. W artykule przeanalizowano atrybuty jakościowe, które stanowią podstawę do podjęcia decyzji o zakupie laptopów. Na podstawie wyników badania empirycznego określono ich wagi. Następnie przeanalizowano ich zróżnicowanie ze względu na zmienne formalnie charakteryzujące próbę. Celem publikacji była ocena ważności cech jakościowych determinujących zakup laptopa.
EN
Computer is a basic tool of work in the information society. Laptop, as a kind of a portable computer, enables work outside a permanent workplace. The only limitation here can be extreme environmental conditions. Presently, on a Polish market there is a dozen or more laptop brands, available in prices as low as few hundred zloty. However, they differ as it comes to qualitative attributes. Simultaneously, there can be different customers’ requirements concerning these attributes. In the paper qualitative attributes which are a foundation on taking decision concerning purchasing a laptop. On the basis of empirical research, their weights were es-timated. Then the differentiation between attributes in view of variables formally characterizing a sample was analyzed. The purpose of the paper was evaluating the importance of qualitative features determining a purchase of a laptop computer.
8
EN
It is often the case that when preparing their offers, potential outsourcers of logistic activities do not thoroughly research all the activities that have an influence on the process of logistics. Consequently, they prepare relatively expensive offers (that can later lead to greater unexpected costs) which, in many cases, business partners decide against and persist with their own existing methods of doing business. The original contribution to science in this article is a model that will aid better understanding of dealing with problems and will, in practice, serve as a tool for the successful execution of business offers by outsourcers. Following research we have discovered, and are able to confirm, that despite the high start-up costs of the outsourcing, in the long term the company can reduce logistic costs. The model presented serves as an in-depth analysis of the company which enables the definition of favourable and optimal offers for outsourcing. The model shown helps to minimise the influence of mistrust and emphasises the importance of reducing the logistic costs with outsourcing.
PL
Bardzo często się zdarza, że w trakcie przygotowywania ofert na usługi logistyczne pomijane są niektóre ważne elementy wpływające na cały proces logistyczny. W rezultacie przygotowywane są relatywnie drogie oferty (czasami prowadzące do dodatkowych, niespodzieanych kosztów), które w wielu przypadkach są po prostu odrzucane na rzecz pozostania przy dotychczasowej formie prowadzenia biznesu. Celem tego artykułu jest opisanie modelu naukowego, który pozwala lepiej zrozumieć problemy oraz służy jako narzędzie do sprawnego egzekwowania ofert biznesowych przez usługobiorców. Opierając się na badaniu, odkryliśmy i jesteśmy w stanie potwierdzić, że pomimo wysokich kosztów początkowych outsoucingu w dłuższym horyzoncie czasowym usługobiorca jest w stanie znacznie zredukować swoje koszty. Przedstawiony model prezentuje głęboką analizę firmy, która umożliwia zdefiniowanie pożądanych i optymalnych ofert outsourcingowych. Pomaga on także ograniczyć wpływ braku zaufania oraz podkreśla znaczenie redukcji kosztów przy zastosowaniu outsourcingu logistycznego.
PL
W pracy podjęto często występujący w praktyce problem doboru właściwego dla danego zastosowania spawalniczego źródła prądu. Jako jedno z potencjalnych rozwiązań zaproponowano zastosowanie metod analizy skupień. Przedstawiono wyniki klasyfikacji 96 urządzeń do spawania MIG/MAG metodami Warda i k-średnich dla 2 zestawów cech diagnostycznych. Na podstawie wyników uznano, że analiza skupień może być, przy spełnieniu pewnych warunków, skuteczną metodą wspomagania decyzji zakupu urządzeń spawalniczych.
EN
The paper presents the problem of selecting the welding power source adequate for a particular application. As one of the possible solutions, the usage of cluster analysis has been proposed. The results of classification of 96 devices for MIG/MAG welding process with the Ward and k-means methods for two sets of diagnostic factors have been presented. Based on the results, it has been concluded, that the cluster analysis can be, under certain conditions, an effective method of decision support purchasing of welding equipment.
PL
Opłaty z tytułu zakupu energii elektrycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami składają się z dwóch składników. Pierwszy - to opłaty z tytułu usług dystrybucyjnych, drugi - zakupu energii elektrycznej. Pierwszy składnik naliczany jest przez spółkę dystrybucyjną i wiąże się z wykonywaniem usług przesyłu i dystrybucji. Jest to działalność wykonywana w warunkach naturalnego monopolu i dlatego jest kontrolowana przez Urząd Regulacji Energetyki (URE).
11
Content available remote Analiza możliwości pozyskania dla sił zbrojnych nowego BWP i czołgu
PL
W artykule omówiono potencjalne możliwości realizacji zadania związanego z wprowadzeniem do wyposażenia Sił Zbrojnych RP nowoczesnych czołgów i bojowych wozów piechoty opracowanych w oparciu o uniwersalną modułową platformę gąsienicową (UMTG). Wybór konkretnego sposobu wpływał będzie na parametry taktyczno-techniczne przyszłych konstrukcji, a także na bezpośrednie zabezpieczenie ich eksploatacji i dalsze kierunki modernizacji (rozwoju).
EN
The article discusses the potential of the task associated with the introduction of modern tanks and infantry fighting vehicles (IFV) into the Polish Armed Forces . These tanks and IFVs will be developed on the basis of universal modular platform tracked (UMPT). Selection of the particular method will affect the tactical and technical parameters of future construction, direct protection of their use as well as future directions of modernization (development).
PL
W wyniku badań przeprowadzonych na podstawie danych GUS stwierdzono, że od początku 2005 r. do połowy 2010 r. rolnicy zakupili łącznie 184,3 tys. ciągników, w tym 131,5 tys., czyli 71,4% ciągników używanych. Import ciągników używanych w tym czasie wyniósł 23,5 tys. szt. Zdecydowana większość (82,1%) zakupów była efektem wewnętrznego obrotu sprzętem używanym. Najwięcej ciągników używanych w przeliczeniu na jednostkę powierzchni UR (1236 szt.·100 000 ha-1) zakupili rolnicy posiadający gospodarstwa o powierzchni 15–20 ha UR. Liczba zakupionych ciągników używanych w przeliczeniu na 100 gospodarstw rolnych zwiększała się w miarę wzrostu obszaru gospodarstw rolnych (od 0,37 szt. w gospodarstwach do 1,0 ha do 96,01 szt. w gospodarstwach o areale 1000 i więcej ha UR. W miarę zwiększania obszaru gospodarstw zwiększała się też moc kupowanych ciągników. Procentowy udział ciągników używanych w zakupach maleje w miarę zwiększania powierzchni użytków rolnych w gospodarstwach. W grupie obszarowej 1–5 ha wynosi on 90,6%, podczas gdy w gospodarstwach mających 1000 i więcej ha UR – 28,6%. Dobór parametrów kupowanych ciągników był na ogół odpowiedni do potrzeb gospodarstw rolnych. Przypadki występowania ciągników o dużej mocy w zakupach gospodarstw o powierzchni poniżej 5,0 ha UR można wytłumaczyć przeznaczeniem tych maszyn do celów usługowych.
EN
As a result of studies based on the MSO (Main Statistical Office) data, it was stated that since the beginning of 2005 until the middle of 2010 the farmers have purchased in total 184.3 thous. tractors; 131.5 thous. of that (71.4%) were used tractors. Import of the second-hand tractors in this period amounted to 23.5 thous. pcs. Majority of the purchases (82.1%) resulted from transactions of domestic trade with the used equipment. Most of the second-hand tractors per unit of AL area (1236 pcs. per 100 000 ha), purchased the farmers, owners of 15–20 ha acreage farms. Number of bought used tractors, accounted per 100 farms, increased with the farm acreage (from 0.27 in farms up to 1.0 ha, until 96.01 pcs. in the farms of acreage 1000 ha AL and more. As the farm acreage increased, increased also the power of purchased tractors. Percentage of the bought second-hand tractors decreased with increasing farm acreage. In group of farm acreage 1–5 ha it amounted to 90.8%, whereas in farms of the acreage 1000 ha AL and more – 28.6%. Generally, the choice of parameters in bought tractors was adequate to the needs of farms. Cases of occurring high power rating in tractors purchased by the farms of acreage below 5 ha AL, could be explained by providing the use of machines to service activities.
PL
W wyniku badań przeprowadzonych na podstawie danych GUS stwierdzono, że od początku 2005 r. do połowy 2010 r. rolnicy zakupili łącznie 184,3 tys. ciągników, w tym 52,8 tys., czyli 28,6% ciągników fabrycznie nowych. Najwięcej ciągników nowych w przeliczeniu na jednostkę powierzchni UR (733 szt.·100 000 ha-1) zakupili rolnicy posiadający gospodarstwa o powierzchni 30–50 ha UR. Liczba zakupionych ciągników nowych w przeliczeniu na 100 gospodarstw rolnych zwiększała się w miarę wzrostu obszaru gospodarstw rolnych (od 0,06 szt. w gospodarstwach do 1 ha do 240,14 szt. w gospodarstwach o areale 1000 i więcej ha UR). W miarę zwiększania obszaru gospodarstw zwiększała się też moc kupowanych ciągników. Stopa odnawiania zasobów parku ciągnikowego (liczba kupowanych w ciągu roku ciągników fabrycznie nowych w przeliczeniu na 1000 ciągników użytkowanych w gospodarstwach rolnych) wyniosła od 1,3 szt. w gospodarstwach do 1 ha do 28,1 szt. w gospodarstwach o obszarze 100–200 ha UR; średnio 6,55 szt. Procentowy udział ciągników fabrycznie nowych w zakupach rośnie w miarę zwiększania powierzchni użytków rolnych w gospodarstwach. W grupie obszarowej do 1–5 ha wynosi on 9,4%, podczas gdy w gospodarstwach mających 1000 i więcej ha UR – 71,4%. Dobór parametrów kupowanych ciągników był na ogół odpowiedni do potrzeb gospodarstw rolnych. Przypadki występowania ciągników o dużej mocy w zakupach gospodarstw o powierzchni poniżej 5 ha UR można wytłumaczyć przeznaczeniem tych maszyn do celów usługowych.
EN
The results of study on the MSO (GUS) data showed that within years 2005–2010 the farmers purchased in total 184.3 thous. tractors, 28.6% (52.8 thous.) the brandnew tractors inclusive. Most of the new tractors per unit of agricultural land (733 pcs. per 100 000 ha AL) were purchased by the farmers – owners of farms of acreage 30–50 ha AL. The number of bought new tractors, as accounted per 100 farms, increased with the acreage of farms (from 0.06 pcs. in farms below 1 ha, up to 240.14 pcs. in farms of acreage 1000 ha AL and more). With enlargement of farm acreage increased also the power of tractors purchased. Renovation rate of the tractor fleet resources (number of brand-new tractors bought within a year, as accounted per 1000 tractors being in the use on farms) ranged from 1.3 pcs. in farms below 1 ha, up to 28.1 pcs. in farms of the acreage 100–200 ha AL; on average – 6.55 pcs. Percentage share of brand-new tractors in purchases grew with increasing area of agricultural land in the farms. It amounted to 9.4% for the farms of acreage group 1–5 ha, whereas for the farms of acreage 1000 ha AL and more – 71.4%. Fitting the parameters of purchased tractors was generally suitable to the needs of farms. Cases of occurring high power tractors in the purchases for farms of acreage below 5 ha AL may be justified by their appropriation for the service purposes.
PL
Problemy decyzyjne dotyczące zakupu ciągnika rolniczego związane są głównie z koniecznością uwzględniania dużej liczby kryteriów i analizowania szeregu ich parametrów. W pracy omówiono możliwości wykorzystania metody Analitycznej Hierarchizacji Procesu (AHP) przy zakupie ciągnika rolniczego.
EN
Decision problems concerning the purchase of tractor are connected mainly with the need to take into account the large number of criteria, and analyze a number of their parameters. A large number of manufacturers of agricultural tractors causes problems in the selection of the optimal decision. The paper presents an analysis of decision-making choice of tractorusing the method of Analytical Hierarchy Process (AHP).
PL
W artykule przedstawiono możliwości zastosowania metody wspomagającej podejmowanie decyzji w procesie zakupu - hierarchicznej analizy problemu (procesu) AHP (ang. Analytic Hierarchy Process) i jej przydatnością w wyborze dostawcy.
EN
Abstract. In the article are represented possibilities of the use of the method which support the decision making process of procurement - Analytic of the Hierarch (AHP) and it usefulness in the choice of the vendor are presented.
PL
Celem badań było określenie wpływu i znaczenia różnych czynników, w tym pochodzenia z produkcji ekologicznej na decyzje zakupowe i spożycie owoców i warzyw w gospodarstwach domowych polskich konsumentów. Źródłem danych były informacje pierwotne uzyskane w wyniku badania ankietowego zrealizowanego w styczniu, lutym i marcu 2003 r. na 542-osobowej próbie respondentów mieszkających w Warszawie, w miastach poniżej 50 tys. mieszkańców i na wsi mazowieckiej. Spośród badanych największą wagę do sposobu żywienia przywiązywali respondenci do 30-go roku życia i powyżej 60 roku życia, pracujący na własny rachunek oraz studenci, jednocześnie charakteryzujący się wyższym poziomem dochodów na osobę i mniejszą liczbą osób w gospodarstwie domowym, a najmniejszą osoby utrzymujące się z rolnictwa oraz z grup o najniższych dochodach. Dominującymi wśród respondentów miejscami zaopatrzenia w owoce i warzywa były targowiska lub bazary, następnie sklepy owocowo-warzywne, własna działka lub gospodarstwo i hipermarkety. Sklepy z żywnością ekologiczną jako miejsca najczęstszych zakupów owoców i warzyw wskazywane były najrzadziej. Jednocześnie większość badanych była zdania, że ceny ekologicznych owoców i warzyw są wysokie i zbyt wysokie, przy czym najczęściej taki pogląd reprezentowali mieszkańcy Warszawy oraz osoby młode do 20 roku życia, a także z grup wiekowych 31-40 i 41-50 lat. Wśród motywów zakupu owoców i warzyw najczęściej wskazywano walory smakowe, wygląd zewnętrzny, świeżość i wartość odżywczą. Pochodzenie owoców i warzyw z produkcji ekologicznej jako główny motyw zakupu było istotne odpowiednio dla 10,1% i 11,4% respondentów.
EN
The aim of this study was to describe the importance of origin of fruits and vegetables from the organic production as a factor influencing the decisions of Polish consumers to purchase and consume those products in their households. The source of data were information obtained from the survey conducted in January, February and March 2003 on 542 size sample, which included respondents living in Warsaw, as well as in the cities with less than 50 thousands inhabitants and in the Mazowian countryside. Among people participated in the survey the most concern about their diet were respondents aged 30 or younger and those aged over 60, working on their own, and also students. All of them characterized by higher level of household income and lower number of people in the household. People living from farming and groups with the lowest income were less concern about their diet. For respondents the most common places of fruits and vegetables purchase turned out to be open air markets and bazaars, then groceries, own plots, farms and supermarkets. Shops with organic food were indicated the rarest as a place of fruits and vegetables purchase. At the same time most people who took part in the survey were of the opinion that prices of the organic fruits and vegetables are high and too high. This opinion was presented the most often by the Warsaw inhabitants and young respondents aged 20 or younger, and also in the age group of 31-40 and 41-50. For respondents, the primary motivators for buying organic fruits and vegetables were taste, appearance, freshness and nutritional value. The origin of fruits and vegetables from organic production as a main motivator for buying organics, turned out to be essential for 10,1% and 11,4% of respondents.
PL
W artykule omówiono wyniki badań ankietowych nad postawami i zachowaniem mieszkańców województwa pomorskiego wobec żywności ekologicznej. Celem badań było określenie wpływu czynników socjo-demograficznych i ekonomicznych na decyzje zakupu żywności ekologicznej. Jednym z czynników ograniczających rozwój rynku żywności ekologicznej jest niska świadomość ekologiczna społeczeństwa i brak wiedzy o roli i znaczeniu żywności ekologicznej.
EN
The paper reports results of a questionnaire poll on attitudes and behavior of Pomeranian voivodship citizens towards organic food. The aim of this work was determination of influence of socio-demographic and economic factors on decisions to purchase organic food. One of the factors limiting growth of organic food market is low ecological awareness of society and lack of knowledge about the role and importance of organic food.
PL
Przedstawiono procedurę podejmowania decyzji o wyborze ciągnika dla gospodarstwa rolnego na przykładzie wyboru ciągnika spośród gamy ciągników o mocy 66-68 kW oferowanych przez rożnych producentów. Analiza parametryczno-cenowa na bazie dostępnych parametrów wskazuje jako odpowiedni dla gospodarstwa wybór ciągnika Zetor 9641.
EN
The decision taking procedure for a choice of a farm tractor has been presented, based on the example of a choice of a tractor from a range of tractors of 66-68 kW offered by different manufacturers. The parameter/price analysis on the basis of the available parameters shows the choice of the tractor Zetor 9641 as suitable for the farmstead.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.