Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  braking efficiency
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przeprowadzono pomiary skuteczności hamowania w warunkach różnych stacji kontroli pojazdów. Celem przedsięwzięcia było porównanie wyników z uzyskanych pomiarów. Na tej podstawie pozyskano dane umożliwiające opracowanie założeń do koncepcji metodyki badań technicznych pojazdów zabytkowych w stacjach kontroli pojazdów.
EN
Measurements were made of braking efficiency in the conditions of various vehicle inspection stations. The aim of the undertaking was to compare the results from the obtained measurements. On this basis, data were obtained enabling the development of assumptions for the concept of the methodology of technical testing of historic vehicles at vehicle inspection stations.
2
Content available Influence of Bicycle Brake System on Users Safety
EN
In many big cities, for example, Silesia Conurbation, in order to limit the negative results of automotive vehicles operation, toll bicycle rental stations have been actuated. Their users are incidental persons. Therefore, the safety of a traffic participant on bicycle ways and on areas with bicycle traffic depends on the sufficiency of braking systems. In the bicycle industry, there are many of types of brake systems from mechanical to hydraulic. A common part of the brake systems is a friction contact. In this paper, the results of tribological examination of materials used for bicycle brakes have been presented. Tribological investigation (coefficient of friction, wear rate) of classic (the oldest) rubber pad/AW-6061 alloy wheel band, composite with thermoplastic matrix/steel and AW-6061 alloy wheel band as well as friction composite with duroplastic matrix/steel brake disc contacts have been conducted. Microscopic observations of examined materials surfaces have been done and the wear mechanisms have been explained. A preliminary estimation of the influence of used materials on the safety of a traffic participant has been done.
PL
W wielu dużych miastach, np. Konurbacji Śląskiej, w celu ograniczenia negatywnych skutków eksploatacji pojazdów samochodowych wprowadzono samoobsługowe, odpłatne wypożyczalnie rowerów. Ich użytkownikami są przypadkowe osoby. Dlatego bezpieczeństwo uczestników ruchu na ścieżkach rowerowych i w miejscach ruchu rowerów zależy m.in. od skuteczności hamowania układów hamulcowych. W przemyśle rowerowym istnieje wiele odmian układów hamulcowych od mechanicznych po hydrauliczne. Częścią wspólną wszystkich rozwiązań jest skojarzenie cierne. W artykule przedstawiono wyniki badań skojarzeń materiałów stosowanych na hamulce rowerowe. Wykonano badania tribologiczne (współczynnik tarcia, zużycie) klasycznych (najstarszych) skojarzeń guma/obręcz ze stopu aluminium, kompozyt z osnową termoplastu/stal i obręcz ze stopu aluminium oraz kompozyt cierny z osnową duroplastu/stalowa tarcza hamulcowa. Wykonano badania mikroskopowe powierzchni badanych materiałów i wyjaśniono różnice w mechanizmach zużywania. Dokonano wstępnej oceny wpływu stosowanych materiałów na bezpieczeństwo uczestników ruchu.
EN
As a result of theoretical and experimental efforts, innovative scientifically grounded conceptual approach to select hydrostatic and mechanical transmissions (HMT) for wheel tractors designed for agricultural operations has been proposed. The approach is characterized by focusing on kinematic parameters, power parameters, and energy parameters of the transmission while performing technological operation “plowing”; it also takes into consideration braking features of a tractor in the context of various braking types. Application of the approach offers an opportunity to improve technical level of transmissions while updating current wheel tractors and designing new ones; moreover, that will better controllability as well as braking efficiency. The conceptual approach developed on the basis of proposed techniques and applied mathematical models makes possible to determine rational structure and basic design parameters of two-flow HMTs while designing; it also helps formulate recommendations concerning a technique for service braking and emergency braking under specific operational conditions.
EN
This paper attempts to clarify what impact has selected technical maintenance tasks on the effectiveness of the braking system with special emphasis on the initial break-in period of associated components. Were conducted studies involving measurements of braking forces on a rolling station and road tests Renault Thalia of car braking during which was recorded deceleration, speed, temperature of brake discs and the force of the pressure on the brake pedal. Braking process on the rolling station was assessed with a braking efficiency ratio as a criterion. However, results collected during road tests allowed studying for more accurate of running-in process of car barking system elements. This was due to taking into account the total vehicle braking force compared with the force applied to the brake pedal. The study was performed for the discs and brake pads exhibiting a different degree of wear, with particular emphasis on the running-in elements occurring immediately after replacing brake pads. In this case, there is a noticeable loss of performance brake system, which persists after initial running in mating faces of the pad and the brake disc. This phenomenon is known from workshop car service practice, but there is a need for sensitization of staff at the Pre-reaching elements of the service operations, because operation of a vehicle with a temporarily reduced efficiency of the braking system on a public road has the potential to cause threats to the safety of road users.
PL
W artykule przedstawiono analizę stopnia wykorzystania hamowania odzyskowego w gdyńskiej komunikacji trolejbusowej. Głównym przedmiotem jest wpływ struktury przestrzennej układu zasilania na efektywność rekuperacji. Wskazano na kluczowe znaczenie topologii układu zasilania na energochłonność transportu.
EN
The article presents an analysis of the usage of regenerative braking in Gdynia trolleybus transport. The main subject is the influence of the spatial structure of the supply system on the efficiency of recovery. The crucial importance of the topology of the power system on energy transport is pointed.
PL
W artykule omówiono wyniki pomiarów porównawczych opóźnień hamowania z równoczesnym wykorzystanie czujnika korelacyjno-optycznego Correvit-L oraz taniego odbiornika nawigacji satelitarnej GPS. Zaprezentowano uniwersalny mikroprocesorowy układ pomiarowo-sterujący wykorzystywany w badaniach. Przedstawiono wyniki około 500 testów hamowania wykonanych zgodnie z Regulaminem 13 ECE z różnymi intensywnością hamowania, na suchej i mokrej nawierzchni asfaltowej. Uzyskane wyniki pomiarów średnich w pełni rozwiniętych opóźnień hamowania pozwalają stwierdzić całkowitą przydatność czujnika nawigacji satelitarnej GPS pracującego bez stacji referencyjnej do wyznaczania parametrów hamowania.
EN
The article shows the results of comparative measurements of braking decelerations with simultaneous application of correlative-optical Correvit-L sensor and cheap GPS navigation receiver. Universal microprocessor measurement-acquisition system applied in the research is presented. About 500 braking tests performed in accordance to 13 ECE Regulation with different braking intensity, on dry and wet asphalt surface are shown. Obtained results of average measurements of fully developed braking decelerations make it possible to fully accept the application of GPS navigation receiver without reference station to determine braking parameters.
EN
Cars that are currently manufactured are equipped with modern systems improving a driver’s safety and comfort. The ABS (Anti-lock Braking System) is one of the most significant factors that contribute to car users’ safety. The author of the article, by designing a model with the Matlab Simulink, attempts to answer the question whether damping effectiveness has some influence on ABS work.
PL
Współcześnie produkowane pojazdy mechaniczne są wyposażane w coraz to nowsze układy wspomagające pracę kierowcy. Jednym z seryjnie montowanych dzisiaj w pojazdach układów jest ABS. Bezdyskusyjną korzyścią z jego stosowania jest zachowanie sterowności pojazdu podczas hamowania, co przekłada się wprost na komfort jazdy. Uważa się również, że skraca się dzięki niemu droga hamowania. Nieczęsto można jednak znaleźć informacje, mówiące o zależności długości drogi hamowania od stanu technicznego zawieszenia pojazdu. Autor niniejszego artykułu stara się przy pomocy modelu wykonanego w programie Matlab Symulink przedstawić skuteczność jego działania w funkcji stanu technicznego amortyzatorów.
PL
Obiekt badań stanowiły prototypowe okładziny hamulcowe ze zmodyfikowanym spoiwem polimerowym. Idea modyfikacji polegała na uelastycznieniu żywicy fenolowo-formaldehydowej za pomocą dodatku 5–30% wag. elastomerów, wprowadzanych do niej na drodze tribochemicznej. Kompozyty żywiczne zawierały kauczuk butadienowo-akrylo-nitrylowy (konwencjonalny bądź uwodorniony), akrylowy, chloroprenowy, silikonowy lub polisilseskwioksany (POSS) z funkcjonalnymi grupami metylowymi bądź fenylowymi. Badania stanowiskowe mechanizmu hamulcowego kół przednich samochodu FIAT "Seicento", wyposażonego w klocki z nowym spoiwem polimerowym, przeprowadzono na stanowisku bezwładnościowym w Laboratorium Badań Hamulców PIMOT, wykonując próby skuteczności hamowania "na zimno" oraz badania czułości na prędkość według p. 3 Regulaminu EKG ONZ nr 90. Uzyskane wyniki porównano do oryginalnych zespołów okładziny hamulcowej Ferit I/D 458 FG oraz Fers-TC. Dodatkowo oznaczono właściwości cierne okładzin (tzw. próba Kraussa), według p. 8 Regulaminu EKG ONZ nr 90.
EN
Prototype friction brakes with lining made of modified resin bonding were the subject of the studies. The idea of polymer modification in a tribochemical way, leading to a decrease of its toughness, resulted in grafting of 5-30 wt. % of elastomer. Resin composites: The following elastomers were tried as modifiers: butadiene-acrylonitrile rubber (conventional Or hydrogenated), acrylic rubber, chloroprene rubber, silicone rubber or polysilsesquioxanes (POSS) with methyl or phenyl functional groups. Bench tests on front axle braking system of FIAT "Seicento" having brake blocks containing new polymer bonding, were run on an inert mass stand at Braking System Laboratory of Automotive Industry Institute (PIMOT). Efficiency of braking under "cold conditions" as well as its speed sensitivity, according to p. 3 of the Regulation EKG ONZ no. 90 were tested. The results obtained were compared to commercial brake blocks: Ferit I/D 458 FG and Fers-TC, used as references. Tribological properties of the blocks were tested using the Krauss test, according to p. 8 of the Regulation EKG ONZ no. 90 were additionally determined.
9
Content available remote Efektywność hamowania przenośnika taśmowego hamulcem tarczowym
PL
W artykule omówiono wyniki badań dynamiki hamowania przenośnika taśmowego napędzanego jednym bębnem napędowy m z dwoma silnikami o mocy 630 kW każdy i wyposażonym w hamulce tarczowe. Przedstawiono zalety hamulców tarczowych H porównaniu z tradycyjnymi układami z hamulcami bębnowymi wyposażonymi w luzowniki.
EN
In the paper the investigated results of dynamics of a belt conveyor under braking with one drum driven by two motors of 630 kV each and equipped with the disk brakes are presented and discussed. Advantages of application of the disk brakes with compare to traditional systems applying drum brakes with brake relase are underlined.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.