Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W pracy zostały przedstawione wyniki badań doświadczalnych i symulacji komputerowych metodą Lattice-Boltzmann przepływów płynów komórkowych w mikrokanałach układu lab-on-a-chip (LOC). Symulacje LBM przeprowadzono dla geometrii 2D (model 2DQ9), co wpłynęło na skrócenie czasu obliczeń, w istotny sposób zwiększając jednak ich błąd, który wahał się w szerokich granicach od 15 do ponad 100%.
EN
Experimental and computer simulation results using the Lattice-Boltzmann method for fluid flows in microchannels of the lab-on-a-chip (LOC) device are presented in the paper. LBM simulations were performed for 2D geometry (2DQ9 model), allowing the shortening of simulation time but signifi¬cantly increasing the calculation error. The calculation error of fluid mean velocity ranged from 15 to over 100%.
PL
Praca prezentuje nowy sposób projektowania mikrourządzeń lab on a chip (LOC) do zastosowań w biotechnologii i medycynie. Umożliwia on odwzorowanie dowolnie wybranej struktury naczyniowej, niezależnie od narządu, nowotworu, czy nawet organizmu. W ramach badań opracowano projekt i metodę fabrykacji mikrosystemu symulującego sieć naczyń włosowatych powstających podczas angiogenezy nowotworowej. Opracowano pełną metodykę fabrykacji i łączenia elementów urządzenia.
EN
The paper presents a new method for the designing of lab-on-a-chip (LOC) microdevices for biotechnology and medicine applications. It makes possible to reproduce the vascular structure, regardless of the organ, tumor or even the body. Methods for designing and fabrication of microsystems for microflow investigations in the network of capillary vessels of cancer tumor were developed. The complete methodology for fabrication and joining of the system is presented.
3
Content available remote Fabrykacja mikroaparatów metodą bezpośredniego grawerowania laserowego DLP
PL
W pracy zostały przedstawione wyniki badań doświadczalnych nad aplikacją metody bezpośredniego grawerowania laserowego w procesie wytwarzania mikroukładów tab on a chip. Badano wpływ mocy wiązki lasera, szybkości przesuwu głowicy oraz rozdzielczości grawerowania, na jakość uzyskanych struktur. Dzięki wykorzystaniu techniki DLP możliwe jest skrócenie czasu wytwarzania mikroukładu z kilkudziesięciu godzin do kilkunastu minut oraz obniżenie kosztów projektowania i fabrykacji układów LOC.
EN
Results of experimental investigations of the application of direct laser prototyping method (DLP) in the process of manufacturing lab-on-a-chip systems are presented in the paper. The effects of laser beam power, speed of laser head and engraving resolution on the quality of resulting structures were analyzed. Thanks to the use of DLP technique, it is possible to shorten the manufacturing time of microsystems from dozens of hours to a few minutes and to reduce costs of system design and fabrication.
PL
Przedstawiono wyniki badań skuteczności hybrydowego układu sorpcyjno-membranowego w usuwaniu jonów metali ciężkich (na przykładzie Cr3+) z modelowych roztworów wodnych. Wykazano, że w reaktorze tego typu możliwe jest połączenie procesu adsorpcji z separacją na membranach kapilarnych zanurzonych w oczyszczanym roztworze. Stwierdzono, że układ z membranami zanurzonymi, pracujący w warunkach poniżej krytycznego strumienia permeatu, pozwala na uzyskanie dużej wydajności przy niskim zużyciu energii. W badaniach oceniono wpływu intensywności napowietrzania, ciśnienia transmembranowego i zawartości sorbentu na wydajność procesu usuwania jonów chromu(III) z roztworów wodnych. Zaproponowano również adsorpcję z użyciem taniego odpadowego biosorbentu - łupin orzeszków ziemnych, jako alternatywę dla tradycyjnych adsorbentów węglowych. Układ taki może być konkurencyjny w stosunku do klasycznych sposobów oczyszczania wody i ścieków z uwagi na minimalne koszty prowadzenia procesu.
EN
The aim of this work was to determine the efficiency of the hybrid membrane-sorption system for the removal of heavy metal ions (Cr3+ being the case in point) from model aqueous solutions. It has been demonstrated that this type of reactor enables the adsorption process to be combined with a separation process involving capillary membranes submerged in the solution being treated. When operated under conditions below the critical flux of the permeate, the submerged membrane system provides high removal efficiency at low energy demand. The experiments were aimed at evaluating the influence of aeration rate, trans-membrane pressure and sorbent concentration on the efficiency of Cr(III) ion removal from aqueous solutions. The use of peanut shells, a low-cost waste biosorbent, was proposed as an alternative to conventional carbon adsorbents. Owing to the very low operating costs involved, the treatment mode described above may become competitive with the classical methods of water and wastewater treatment.
EN
Presented studies are focused on the use of beech sawdust waste biomass for the biosorption of cationicdyes (rhodamine B and methylene blue) from aqueous solutions. The biosorption kinetics of cationicdyes on beech sawdust has been studied. The effects of pH, temperature, salinity and surfactant addition on the dye uptake was investigated.
PL
Przedstawiono możliwość zastosowania trocin bukowych, materiału odpadowego, jako sorbentu do usuwania barwników kationowych (rodaminy B i błękitu metylenowego) z roztworów wodnych. Zbadano wpływ warunków procesowych, takich jak pH roztworu, temperatura, zasolenie oraz obecność środków powierzchniowo czynnych na skuteczność biosorpcji.
EN
Removal of cationic dyes, rhodamine B and methylene blue, from aqueous solutions by unmodified beech sawdust was investigated. The adsorption kinetics and equilibrium data were fitted by various models. The pseudosecond order kinetics and the Langmuir model described biosorption data reasonably well. The maximum adsorption capacity was 70.40 mg.dm.3 and 52.66 mg.dm.3 for rhodamine B and methylene blue, respectively. The study shows that beech sawdust has the potential off application as an efficient sorbent for removal of cationic dyes.
PL
Sprawdzono skuteczność zastosowania niemodyfikowanych trocin bukowych do usuwania barwników kationowych . rodaminy B i błękitu metylenowego - z roztworów wodnych. Kinetykę i równowagę biosorpcji opisano za pomocą różnych modeli. Najlepszy opis procesu uzyskano, stosując model pseudodrugorzędowy oraz izotermę Langmuira. Pojemność sorpcyjna trocin względem rodaminy i błękitu metylenowego wynosiła odpowiednio 70,40 i 52,66 mg.dm.3. Trociny bukowe okazały się efektywnym sorbentem w usuwaniu barwników kationowych z roztworów wodnych.
PL
Istotnym zagadnieniem przy budowie modeli obiektów energetycznych jest ich weryfikacja, polegająca na określeniu dokładności odwzorowań. Przy modelach wielowyjściowych, problemem jest określenie jednego wskaźnika, oceniającego jakość odwzorowania. W artykule przedstawiono propozycję wskaźnika, pozwalającego na taką ocenę i umożliwiającego porównywanie wielu różnych modeli tego samego obiektu oraz różnych obiektów. Zastosowanie metody zilustrowano przykładem.
EN
Essential question of devices and systems modeling is the constructed model verification, depending on description of its accuracy. For multiinput and multioutput models, the question arises to create one magnitude, describing quality of representation. In the paper the proper index is proposed. It enables such an appreciation and comparison of few different models of the same object and different objects as well. The calculation examples are quoted.
PL
W sieciach cieplnych, obok rzeczywistych strat wody sieciowej, występują również straty pozorne, powodowane zmianami temperatury wody sieciowej, a przez to zmianami jej objętości właściwej. W artykule rozpatrzono problem strat pozornych i dokonano próby analitycznego i pomiarowego ich określenia.
EN
In district heating networks, beside real losses of water, occur ostensible declines as well. These declines are caused by net water temperature changes. This problem was analyzed, measuring research was realized and results are presented in the paper.
PL
Omówiono możliwości wykorzystania numerycznej mechaniki płynów CFD w obliczeniach inżynierskich kinetyki procesu suszenia ziarna w suszarce fontannowej z wewnętrzną cyrkulacją złoża. Do opisu hydrodynamiki przepływu wykorzystano podejście Eulerowsko-Eulerowskie. Model sprzężonej wymiany ciepła i masy został zintegrowany z komercyjnym oprogramowaniem FLUENT za pomocą funkcji UDF. Kinetykę procesu suszenia ziarna opisano za pomocą modelu klasycznego oraz dyfuzyjnego w I i II okresie suszenia. Wyniki symulacji porównano z danymi doświadczalnymi oraz wartościami obliczonymi z korelacji.
EN
In the paper, the possibilities of application of computational fluid dynamics CFD technique to engineering calculations of drying kinetics in a spouted bed dryer are analyzed. The Eulerian-Eulerian multifluid modelling approach was applied to predict two-phase flow hydrodynamics. A model of coupled heat- and mass-transfer was combined with the commercially available code FLUENT by means of the UDF programming. The kinetics of drying was described by classical and diffusional models for periods I and II of drying, respectively. The results of the simulations were compared with experimental data and with values obtained from various correlations.
PL
Przedmiotem badań, których wyniki przedstawiono w artykule był wpływ dochładzania i recyrkulacji wody sieciowej w członie ciepłowniczym elektrociepłowni na osiąganą moc elektryczną i wskaźniki techniczno-ekonomiczne. Sporządzono do tego celu uproszczony model cyfrowy, przetestowano go z użyciem wyników pomiarów w układzie rzeczywistym i wykonano obliczenia przykładowe.
EN
The subject of the investigations, which results are presented in the paper, is an influence of the additional cooling and recirculation of the heating water in the heating part of the CHP station on achieved electric output and technical and economic indices. A simplified model for this purpose is prepared and it is tested with the use of measurement results from the real system; the calculations serving as an example are made.
PL
W nawiązaniu do artykułu M. Kowalika, zwrócono uwagę na błędne użycie nazw niektórych wielkości i podano poprawne, przyjęte w polskiej literaturze technicznej ich sformułowanie. Przy okazji przypomniano inne blisko związane z tą tematyką wielkości, o zbliżonych nazwach, lecz o innym znaczeniu.
EN
With reference to M. Kowalik's paper (RE 5(48)/2003), attention has been paid to improper usage of names to describe some quantities. Proper names that are accepted in Polish technical literature have been given. Additionally, other quantities that are closely related to the subject matter and have similar names but different meaning have been mentioned.
14
Content available remote Wymiana ciepła w suszarce fontannowej z wirowym strumieniem bocznym
PL
Celem pracy było zbadanie współczynnika wnikania ciepła dla pięciu frakcji silikażelu w suszarce fontannowej z bocznym przepływem wirowym. Na podstawie przeprowadzonych doświadczeń określono wpływ prędkości wirowego strumienia bocznego powietrza na współczynnik wnikania ciepła od gazu do ziarna w pierwszym okresie suszenia. Podczas badań zmianom ulegały także takie parametry jak : średnica ziarna oraz wysokość złoża usypanego. Otrzymane wyniki doświadczalne porównane zostały z korelacjami różnych autorów.
EN
The aim of this work was to investigate heat transfer coefficient for five silicagel fractions in a spouted bed dryer with side vortex stream. Based on experiments the effect of vortex stream velocity was determined for the first period of drying. During investigations such parameters as a particle diameter and static bed height were also changed. The results obtained were compared with calculated ones according to various literature correlations.
PL
W artykule omówiono nowoczesne metody komputerowego wspomagania procesu projektowania procesowego oraz przedstawiono koncepcję zintegrowanego cyklu badawczo-projektowo-wdrożeniowego. Omówiono bieżący stan wiedzy, perspektywy i problemy wykorzystania numerycznej mechaniki płynów w inżynierii chemicznej na przykładzie modelowania układów dyspersyjnych.
EN
In the paper there are presented modern computer aided engineering techniques and conception of application of computer techniques in integrated design process in chemical engineering. There is also discussed present stage of development of CFD techniques applied to multiphase systems modelling.
PL
Zaproponowano algorytm wyznaczania krzywej rozprężania pary w turbinie dowolnego typu, pozwalający na łatwe napisanie programu, który może być również włączony jako podprogram, np. do modelu badania układu cieplnego elektrowni czy elektrociepłowni. Algorytm przetestowano i określono dokładność uzyskiwanych wyników.
EN
Proposed is an algorithm for determining an expanding curve of the steam in the turbine of any type. It enables to write easy a programme which can be used also as a sub-programme, e.g. in a model of an investigation of a thermal scheme for a power station or CHP station. The algorithm was tested and accuracy of achieved results was defined.
PL
Przedstawiono wyniki analiz i badań wpływu klasycznych usprawnień stosowanych w układach elektrowni i elektrociepłowni gazowych na wartości parametrów i sprawności układu elektrociepłowni jądrowo-gazowej. Przedstawiono wykresy wyrażające wpływ zmian parametrów na sprawności, temperatury, powierzchnie ogrzewalne wymienników ciepła. Wyciągnięto wnioski co do skuteczności tych zabiegów.
EN
The results of analysis and research of influence of classic improvements applicated in power and heat-power plants arrangements on parameters and efficiencies values in nuclear-gas heat-power plant arrangement are presented. The diagrams expressing the influence of parameters changes in efficiencies, temperatures, heating surfaces of heat exchangers are shown. At the end the conclusions concerning the efficacy of these modifications are collected.
PL
Przedstawiono uwagi do problematyki poruszonej w artykule J. Buriaka i P . BuCki(1), dotyczącej zasad podziału emisji CO2 przypadającej na produkcję energii elektrycznej i ciepła w elektrociepłowni prowadzącej gospodarkę skojarzoną. Przedstawiono propozycje wyrażeń podziałowych w przypadku zastosowania "fizycznej" metody podziału zanieczyszczeń.
EN
The paper includes critical remarks and suggestion concerning the paper presented in Rynek Energii no 1/2002 by J.Buriak and P. Bucko, regarding the principle of carbon dioxide emission partition in CHP producing heat and power in cogeneration.
PL
W artykule rozpatrzono problem opłacalnościwykorzystania kondensacyjnej produkcji energi elektrycznej w rynkowych warunkach pracy elektrociepłowni, która takimi możliwościami dysponuje [turbozespoły upustowo-kondensacyjne, pseudokondensacja]. Podano wyrażenie określające zysk brutto w zależności od obciążeń cieplnych i elektrycznych oraz określono warunki, w których ten zysk jest dodatni i osiąga maksimum. Rozważania wsparto przykładem liczbowym, wykorzystując dane wzięte z rzeczywistego układu elektrociepłowni wyposażonej w układ pseudokondensacyjny.
EN
The profitability problem of electrical energy production in CHP having such possibilities [condensation or pseudocondensation]. Equations describing profit brutto depending on electrical andheat load is given, as well conditions of positive profit and the point of its maximum. Consideration are supported with numercial example using real data taken from heat power plant dowered with pseudocondensation system.
PL
Przedstawiono koncepcję elektrociepłowni jądrowo-gazowej, wyposażonej w reaktor jądrowy chłodzony gazem i współpracujący bezpośrednio z turbozespołem gazowym. Przebadano termodynamiczne ograniczeniea, występujące w układzie i wpływ parametrów czynników roboczych na sprawność układu. Wyniki rozważań przedstawiono na wykresach i zilustrowano przykładem.
EN
The conception of nuclear-gas heat-power plant including gas cooled nuclear reactor connected directly with gas turboset is presented. The thermodynamic limitations occuring in the arrangement and the influence of mediums parameters on arrangement efficency was examined. The results of consideration are presented on diagrams and illustrated with an example.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.