Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wynajem
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of this study is to analyze the relationship between the sector of the conducted business and the approach to the ownership and rental of real estate used for business purposes, particularly considering the short-term aspect and space haring. The research uses data obtained from 102 randomly selected Polish enterprises to explore the relationship between the sector and (1) the preferred legal title to real estate (2) acceptance of short-term rental of real estate and (3) acceptance of space sharing. The relationships in all three areas were found. The sectors of production, hotels and restaurants, construction, and transport lean towards ownership. Enterprises operating in the sector of services and trade prefer rental. The sectors of production, hotels and restaurants and transport are skeptical about short-term rental. Services and trade and construction are open to such rental. The sectors of production and hotels and restaurants are skeptical about space sharing. Transport, trade, and construction are clearly open to such an opportunity. The research limitations are as follows: the research is limited to Polish randomly selected enterprises only, and the results cannot be generalized. The originality/value of this paper is revealed in the fact that this paper outlines a short-term rental and ownership perception from an entrepreneurial-managerial view. The novelty of the presented results consists in filling the gap by conducting the research considering the specification of rental and its narrowing down to a short period and space sharing in the context of the sector.
EN
Housing is one of the basic human needs, and we can evaluate and compare the standard of living in the states according to the quality and availability of housing. The housing issue has been addressed in the Slovak Republic for several years with an unsatisfactory result. The paper aims to provide an overview of economic indicators related to the construction industry in the Slovak Republic while demonstrating the interconnectedness to sustainable development. Construction production, the construction industry's share of GDP, number of employees, and labour productivity are analysed and depicted graphically. A comparison of 2020 with previous years is also provided. To conclude, viable solutions for improving the sustainable Slovak construction industry are presented.
EN
Background: The publications can be found in the literature, which show the volumes of commercial warehouse areas in Poland. These data are used for evaluations of logistics attractiveness of voivodships. These evaluations influence decisions of local authorities, which create planning of territorial development and investment climate as well as decisions of investors, and as a consequence, they influence the economic regional development and local labor market. But the publications from various sources related to the subject of commercial areas of warehouses in various voivodships in Poland vary from each other and therefore they do not allow the evaluation of their real value. The aim of this paper was the identification of economic and infrastructure factors and their influence on the size and dynamics of the increase of commercial warehouse areas in Poland together with the market evaluation. Methods: The analysis of existing data covering available information about the characteristic features of the market of commercial warehouse areas in Poland was conducted. The following source documents were taken into account: reports prepared by research bodies and real estate agencies, materials and trade information published by owners of warehouse properties, professional press and opinion of market analysts. Additionally, the analysis of key success factors determining functioning of the market of warehouse areas was used as a tool of the strategic analysis. Results: Based on the conducted researches the areas of commercial warehouses in Poland and in each voivodship were calculated. The key indicators stimulating the development of this area were presented. The most important types of investors were defined and their shares in total investigated area were estimated. The supply and the demand were estimated and the values of rental rates and indicators of unused areas were given. The group of tenants was described as well as the structure of signed agreements and their share in total rental market. The author used also some of his own researches published in reports on the condition of the logistics in Poland. Conclusions: There is a relationship between the range and the dynamics of increase of commercial warehouse areas and the economic conditions (described by key macro-economic indicators) and the development of transport infrastructure as well as local economic and social conditions. Obtained results can be used by local authorities in territorial development and as a support for economic decisions, as well as by investors interested in construction of warehouses and their renting. The variability in time of presented values and their dependences on various factors shows the purposefulness of further researches in this area.
PL
Wstęp: W literaturze publikowane są dane dotyczące wielkości komercyjnej powierzchni magazynowej w Polsce, które są wykorzystywane do oceny atrakcyjności logistycznej poszczególnych województw. Oceny mają wpływ na decyzje organów samorządowych kształtujących politykę przestrzenną i klimat inwestycyjny oraz na decyzje inwestorów, a poprzez nie na rozwój gospodarczy regionów i lokalne rynki pracy. Jednak publikowane w różnych źródłach dane dotyczące wielkości komercyjnej powierzchni magazynowej w poszczególnych województwach w Polsce są zróżnicowane i nie pozwalają ocenić ich rzeczywistych wartości. Celem pracy jest identyfikacja czynników ekonomicznych i infrastrukturalnych oraz ich wpływu na wielkość i dynamikę wzrostu komercyjnej powierzchni magazynowej w Polsce wraz z oceną rynku. Metody: Analiza danych zastanych obejmująca przegląd dostępnych danych i informacji pozwalających na charakterystykę rynku komercyjnej powierzchni magazynowej w Polsce. Analizie zostały poddane raporty instytucji badawczych i agencji nieruchomości przemysłowych, materiały i informacje handlowe publikowanie przez właścicieli nieruchomości magazynowych, prasa branżowa oraz opinie analityków rynku. Ponadto zostało wykorzystane narzędzie analizy strategicznej w postaci analizy kluczowych czynników sukcesu determinujących funkcjonowanie rynku powierzchni magazynowych. Wyniki: Na podstawie przeprowadzonych badań obliczono wielkość komercyjnej powierzchni magazynowej w Polsce i w poszczególnych województwach w badanym okresie, oraz kluczowe czynniki warunkujące jej rozwój. Wskazano najważniejsze rodzaje inwestorów i określono ich udziały w wielkości badanej powierzchni. Oceniono podaż i popyt, a dla poszczególnych województw dysponujących tego rodzaju powierzchnią magazynową podano wartości stawek czynszu oraz wskaźniki powierzchni niewynajętej. Wskazano także branże występujące w grupie najemców oraz rodzaje zawieranych umów najmu i ich udział w wielkości najmu ogółem. Autor wykorzystał również w niniejszym artykule część wyników badań własnych opublikowanych w raportach dotyczących stanu logistyki w Polsce. Wnioski: Istnieje zależność pomiędzy wielkością i dynamiką wzrostu komercyjnej powierzchni magazynowych, a stanem gospodarki wyrażonym za pomocą kluczowych wskaźników makroekonomicznych oraz rozwojem infrastruktury transportu, a także lokalnych uwarunkowań gospodarczych i społecznych. Wyniki mogą być wykorzystane przez jednostki samorządu terytorialnego w pracach planistycznych i decyzjach dotyczących gospodarki przestrzennej oraz kierunków rozwoju gospodarczego, a także przez inwestorów zainteresowanych zarówno budową obiektów magazynowych jak i wynajmem powierzchni magazynowej. Zmienność w czasie wartości przedstawionych danych liczbowych i ich zależność od różnych czynników wskazuje na celowość kontynuacji badań w zakresie i przedziale czasu podanym przez autora.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
2055--2059, CD 1
PL
Autor przedstawia problematykę krótkoterminowego wynajmu powierzchni biurowych w dużych polskich miastach. W celu wyjścia naprzeciw takim potrzebom jak narastająca liczba pustostanów oraz przenoszenie interakcji pomiędzy wynajmującym a najemcą do Internetu, autor postanowił wziąć udział w odpowiednim projekcie naukowo-badawczym. Projekt ten realizowany w ramach szóstej edycji projektu „Tekla Plus Stolica Staży” miał doprowadzić do opracowania narzędzia usprawniającego działanie portalu OfficeOnTime.com, który pozwala kojarzyć wynajmujących z zainteresowanym najemcą. Autor początkowo wykonuje określa kryteria ważne z punktu widzenia wymienionych wyżej podmiotów. Następnie dokonuje ich weryfikacji podczas analizy rynku. Wreszcie opracowuje oczekiwane narzędzie matematyczne, które bazując na podstawowych cechach hierarchizujących lokale, pozwala odnaleźć lokal najbliższy preferencjom poszukującego. Co więcej, opracowanie narzędzie zostało wdrożone, poprzez umieszczenie na stronie i aktualnie trwa dalsza weryfikacja narzędzia.
EN
The author presents the problem of short-term office space in major Polish cities. In order to satisfy the needs of a growing number of vacancies and the transfer of the interaction between a landlord and a tenant to the Internet, the author decided to take part in the relevant scientific research project. The project is carried out in the sixth edition of the "Tekla Plus Stolica Staży" was supposed to lead to the development of tools to streamline the operation of the OfficeOnTime.com portal that allows you to associate with the interested tenant landlords. The author defines the criteria initially performs important from the point of view of the aforementioned entities. Then verify that information in the analysis of the market. Finally, the expected develops mathematical tool which based on the basic features hierarchis- premises, allows to find the closest place seeking preferences. Moreover, the development tool has been implemented by placing the site and is currently being further verification tool.
PL
Artykuł prezentuje nową usługę na polskim runku usług logistycznych, jaką jest możliwość wynajmu regałów magazynowych oraz dokonuje analizy porównawczej kosztów takiej inwestycji dla wybranego magazynu, której celem jest wskazanie menedżerom logistyki tego rozwiązania jako jednej z możliwości kształtowania infrastruktury przy podejmowaniu decyzji w tym obszarze.
EN
The article is focused on renting of warehouse racks as a new kind of service on Polish logistic services market and presents costs comparative analysis of such solution, which shows logistic managers one of possible way to form the warehouse infrastructure.
PL
Motywacją dla posiadania domu rekreacyjnego współczesnych inwestorów jest najczęściej chęć „wyrwania się z miasta", tęsknota za pozamiejskim krajobrazem, przebywania poza strefą hałasu, szansa na wygodne i względnie tanie wakacje dla nawet wielopokoleniowej rodziny. Ponadto dla mieszkańców bloków wielorodzinnych istotnie nęcąca jest perspektywa posiadania na własność domostwa i możliwości pracy w otaczającym dom ogrodzie. Z badań własnych autora wynika, że szczególnie dla uprawiających wolne zawody posiadanie całorocznego domu rekreacyjnego jest rzeczywiście realizacją programu „drugiego domu", w którym nie tylko wypoczywa się - ale i pracuje. Dla wielu indywidualnych inwestorów jest to również w miarę rozsądny i bezpieczny sposób lokaty kapitału (mierzony stopniem bezpieczeństwa publicznego danej okolicy). Inwestującymi w domy rekreacyjne są przeważnie mieszkańcy dużych miast i poszukujący nieruchomości zlokalizowanych przeciętnie do 120 km od stałego punktu zamieszkania, tak aby dojazd nawet drogą o dużym natężeniu ruchu i korkach (piątek po południu - niedziela wieczór) nie przekraczał 2-3 godzin. Lokalizacje preferowane przez inwestorów to tereny atrakcyjne turystycznie ale ponadto tereny wiejskie o nieprzekształconym krajobrazie, leśne, tereny leżące nad rzekami i jeziorami oraz pas nadmorski (na obszarze do około 2 km od morza). Nie dotyczy to co prawda na razie Polski, ale w wielu krajach europejskich inwestorzy kupują domy wakacyjne na terenach atrakcyjnych turystycznie w sąsiadujących biedniejszych krajach (niższe podatki, tańsze usługi i utrzymanie): Francuzi w Hiszpanii, Szwedzi w Finlandii.
EN
What motivates present investors to have a bungalow is usually a wish " to escape from the town", longing for a landscape other than urban, staying outside the zone of noise as well as a chance for a comfortable and relatively cheep vacations even for multigenerational families. Additionally, a perspective of having a house on their own together with an opportunity to work in a garden surrounding the bungalow seems to be important and attractive to the residents of large blocks of apartments. Studies conducted by the author show that owning a bungalow is an actual realization of a "second house" program especially to people representing free occupations, since a vacation home is a place in which they not only spend their leisure time but work as well. For many investors a bungalow is also a reasonable and safe way of locating capital (measured by the public safety of the neighbourhood). People who invest in recreation bungaIows are usually inhabitants of large cities. They typically seek for properties located, by average, in the distance of 120 km from their permanent place of residence so that a drive to their bungalow shall not take them more than 2-3 hours even when taking roads with heavy traffic and potential jams (Friday afternoon - Sunday evening). Investors usually prefer locations in areas attractive from tourism viewpoint as well as rural areas of non-transformed landscape, forests, sites located by rivers and lakes and areas adjacent to the seashore (up to two kilometers from the sea).
12
Content available remote Koszty wynajmu sprzętu budowlanego
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.