Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 55

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  distribution networks
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Regulacja jakościowa, a niezawodność sieci dystrybucyjnych
PL
W referacie zostaną przedstawione efekty wdrożonego w 2016 roku w Polsce nowego modelu regulacji Operatorów Systemów Dystrybucyjnych, zawierającego elementy regulacji jakościowej. Przedstawione zostaną podstawowe wskaźniki niezawodności sieci elektroenergetycznych wśród polskich OSD objętych regulacją jakościową. Zaprezentowane zostaną założenia ewaluacji modelu regulacji jakościowej 2018-2025 wraz z ich analizą.
EN
The effects of the new Distribution System Operators regulation model, implemented in Poland in 2016, including the quality regulation elements will be presented. The power grid reliability key indicators, achieved by Polish DSOs participating in the quality regulation, will be shown. The assumptions of the evaluation of the quality regulation model 2018-2025 will be presented along with their analysis.
PL
W artykule omówiono metodę taksonomiczną służącą do podziału środków inwestycyjnych w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych. Metoda ta pozwala rozdzielić środki finansowe przeznaczone na rozwój i modernizację sieci uwzględniając cztery aspekty rozwoju sieci: techniczny, ekonomiczny, środowiskowy i społeczny.
EN
The article also discusses the taxonomy for the allocation of investment costs in distribution companies. This method is scattered financial resources allocated to the development and modernization of the network four aspects of development: technical, economic, environmental and social.
PL
W artykule przedstawiono wyniki statystycznej analizy awaryjności napowietrznych oraz kablowych linii elektroenergetycznych średniego napięcia eksploatowanych w krajowych spółkach dystrybucyjnych. Zaprezentowano statystyki awaryjności linii elektroenergetycznych z 15 lat pracy sieci. Przedstawiono przyczyny awarii oraz sezonową zmienność częstości uszkodzeń. Dokonano analizy czasu trwania odnowy, czasu trwania przerw w zasilaniu odbiorców oraz ilości energii elektrycznej niedostarczonej do odbiorców w wyniku awarii. Wyznaczono niezawodnościowe wskaźniki eksploatacyjne linii, a także podjęto próbę identyfikacji modelu probabilistycznego rozkładu gęstości prawdopodobieństwa analizowanych parametrów. Porównano właściwości linii napowietrznych wykonanych przewodami gołymi, linii niepełnoizolowanych, a także linii kablowych. Przeprowadzona analiza miała na celu wskazanie rozwiązania technicznego linii, które jest najkorzystniejsze z punktu widzenia ciągłości zasilania odbiorców energią elektryczną.
EN
The article presents the results of statistical analysis of the failure of overhead and cable medium voltage power lines operated in domestic distribution companies. The statistics of failure of power lines with 15 years of network operation are presented. The causes of failures and seasonal variability of damage frequency were presented. An analysis was made of the duration of renewal, duration of power supply interruptions and the value of electricity not delivered to customers as a result of a breakdown. Reliable line operation indicators were determined, and an attempt was made to identify the probability density distribution of the analyzed parameters. The properties of overhead lines made with bare wires, noninsulated lines as well as cable lines were compared. The analysis carried out was aimed at indicating the technical solution of the line, which is the most advantageous from the point of view of electricity supply continuity for consumers.
EN
The loss of power and voltage can affect distribution networks that have a significant number of distributed power resources and electric vehicles. The present study focuses on a hybrid method to model multi-objective coordination optimisation problems for distributed power generation and charging and discharging of electric vehicles in a distribution system. An improved simulated annealing based particle swarm optimisation (SAPSO) algorithm is employed to solve the proposed multi-objective optimisation problem with two objective functions including the minimal power loss index and minimal voltage deviation index. The proposed method is simulated on IEEE 33-node distribution systems and IEEE-118 nodes large scale distribution systems to demonstrate the performance and effectiveness of the technique. The simulation results indicate that the power loss and node voltage deviation are significantly reduced via the coordination optimisation of the power of distributed generations and charging and discharging power of electric vehicles.With the methodology supposed in this paper, thousands of EVs can be accessed to the distribution network in a slow charging mode.
PL
W ramach zaszłości historycznych i dawnych systemów regulacyjnych nadal funkcjonuje w Polsce wiele zakładów przemysłowych posiadających własne sieci dystrybucyjne i własnych odbiorców. Inwestorzy lokujący kapitał w nowo powstałych biurowcach w ramach strategii inwestycyjnych i optymalizacji kosztów energii elektrycznej poszukują możliwości zakwalifikowania wewnętrznych sieci jako sieci dystrybucyjnych, co umożliwia uzyskanie koncesji na dystrybucję energii elektrycznej. Podobne rozwiązania stosują kompleksy mieszkaniowe czy galerie handlowe. Co łączy wszystkie wyżej wymienione podmioty? Odpowiedź jest wyjątkowo prosta - każdy z nich mógłby być kwalifikowany jako Operator Systemu Dystrybucyjnego w zamkniętym systemie dystrybucyjnym (OSDn). I każdy z nich oczekuje na uporządkowanie regulacyjne w tym zakresie.
PL
Proces automatyzacji sieci SN jest realizowany sukcesywnie przez spółki dystrybucyjne. Inwestycje te mają na celu poprawę parametrów pracy sieci i zwiększenie niezawodności dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Jednocześnie, niezależnie od podjętych przez OSD działań inwestycyjnych, notowany jest wzrost liczby i wartości mocy rozproszonych źródeł energii. W rezultacie obserwowana jest większa dynamika zmian warunków pracy sieci. Coraz częściej jest rejestrowany przepływ mocy od źródeł przyłączonych w głębi sieci SN do stacji 110 kV/SN. Występowanie takich stanów jest zależne od aktualnego zapotrzebowania i dostępności źródeł energii pierwotnej, a więc wiatru, słońca lub wody. Przewiduje się, że nowe obiekty, jak magazyny energii elektrycznej i samochody elektryczne, będą miały istotny wpływ na plany rozwoju i warunki pracy sieci SN w najbliższej przyszłości i przyczynią się do wzrostu dynamiki zmian warunków pracy sieci. W artykule została przedstawiona propozycja poprawy parametrów pracy sieci dystrybucyjnej SN dzięki wykorzystaniu zdalnie sterowalnych łączników i rekonfiguracji sieci z uwzględnieniem zmian zapotrzebowania. Porównano wskaźniki jakościowe pracy sieci elektroenergetycznej wyznaczone z założeniem braku ingerencji dyspozytora w układ pracy sieci, rekonfiguracji sieci zgodnie z opracowanym wcześniej harmonogramem oraz rekonfiguracji sieci w odpowiedzi na rejestrowane i aktualne zmiany zapotrzebowania.
EN
The investments in MV network automation is being carried out successively by Distribution System Operators (DSOs). These investments are aimed at improving the network flexibility and increasing the reliability of electricity supplies to the customers. At the same time, regardless of the investment activities undertaken by the DSO, there is an increase in the number and power of dispersed energy sources connected to the MV and LV grid. As a result, a higher dynamics of grid operating conditions is observed. An active power, generated from the sources connected to the MV and LV grid, prevail local demand with higher intensity and is transferred to the HV grid. The occurrence of such states depends on the current demand and the availability of primary energy sources, i.e. wind, sun or water. It is expected that new facilities, such as electric energy storage units and electric cars, will have a crucial impact on the MV grid operation conditions and should be considered in the development plans and operating conditions planning. The article presents a proposal to improve flexibility of the MV distribution grid by utilization of remotely controllable switches (RCS). RCS are used to shift tie open point with the change of the demand. Following three control schemes were assumed: no dispatcher’s interference into the grid configuration, reconfiguration of the grid in accordance with the previously prepared schedule and reconfiguration of the grid as a response to measured changes in demand. The quality indices were introduced and evaluated for each control schemes.
EN
The technology related to energy storage has developed in recent years. Continuous improvement of the solutions available on the market resulted in wider usability of energy storage. They are also increasingly used in a distribution network. This study contains a synthesised description of physical features of the energy storage used in distribution networks. Several criteria of algorithms used to determine the placement and parameters of energy storage are discussed. In a synthesised manner, the usability level of the given storage type to achieve the assumed optimisation criterion is shown.
PL
W ostatnich latach nastąpił rozwój technologii związanej z magazynowaniem energii. Ciągłe udoskonalanie dostępnych na rynku rozwiązań spowodowało poszerzenie możliwości wykorzystania zasobników energii. Coraz częściej znajdują one zastosowanie również w sieci dystrybucyjnej. Niniejsze opracowanie zawiera syntetyczny opis właściwości fizycznych zasobników energii stosowanych w sieciach dystrybucyjnych. Omówiono również wiele kryteriów stosowanych w algorytmach wykorzystywanych w celu określenia lokalizacji i parametrów zasobników energii. W syntetyczny sposób pokazano poziom przydatności danego typu zasobnika do realizacji przyjętego kryterium optymalizacyjnego.
PL
W artykule przedstawiona została analiza awaryjności linii napowietrznych SN z przewodami gołymi, eksploatowanych w krajowych sieciach dystrybucyjnych. Wyznaczone zostały modele niezawodnościowe czasu trwania odnowy, czasu trwania wyłączeń awaryjnych, czasu przerw w zasilaniu, a także wartości energii elektrycznej niedostarczonej do odbiorców. Przeprowadzona została także analiza sezonowości oraz przyczyn awarii linii. Linie elektroenergetyczne SN są podstawowymi elementami systemu dystrybucji energii elektrycznej. Ich właściwości niezawodnościowe w znacznej mierze wpływają na jakość i niezawodność dostaw energii. Ze względu na brak aktualnych badań w tym zakresie autor przeprowadził obszerne badania niezawodnościowe na podstawie danych pochodzących z terenu dużej spółki energetycznej w kraju.
EN
This paper presents an analysis of the failure of MV overhead lines with bare wires, operating in national distribution networks. In paper have been determined reliability models of duration of renewal, the duration of the emergency shutdowns, power outages time, as well as the value of undelivered electricity to customers. It was also carried out analysis of seasonality and cause of failure of line. MV power lines are the basic elements of the electricity distribution system. Their reliability properties largely effect of the quality and reliability of energy supply Due to the lack of current research In this area author conducted extensive reliability research based on data from the land of the large energy company in the country.
PL
Konieczność ochrony obsługi lub osoby postronnej przed skutkami wyładowania łukowego powinna stanowić absolutny priorytet przy konstruowaniu rozdzielnic oraz projektowaniu obudów kontenerowych stacji dystrybucyjnych SN. W artykule przedstawiono kolejność i hierarchię działań, jakie należy podjąć, aby do wyładowania łuku elektrycznego nie doszło, a gdy już do niego dojdzie, jak minimalizować jego skutki. Najważniejsze jest wyeliminowanie zagrożeń i należy się do tego stosować wszędzie tam, gdzie tylko jest to możliwe. Środki ochrony indywidualnej powinny być stosowane na podstawie właściwie przeprowadzonej analizy kategorii zagrożenia i tylko w przypadku prowadzenia prac pod napięciem [8]. W projektowaniu nowych i modernizacji istniejących stacji elektroenergetycznych SN niezbędna jest rzetelna analiza kategorii zagrożenia porażeniem łukowym oraz znajomość sposobów jego ograniczenia. Wskazano, że w praktyce eksploatacyjnej problemy te nabierają kapitalnego znaczenia.
EN
The need to protect a service staff or a bystander against arc fault results should be an absolute priority when constructing switchgears and designing container casings for MV distribution substations. Presented is sequencing and hierarchy of actions that should be taken in order to avoid an arc discharge and, if it happened, to minimize its results. The most important thing is to eliminate any hazards and one should apply this rule wherever it is possible. Personal protective equipment must be used on basis of properly made analysis of a hazard category and only in case of live working [8].When designing new and modernizing the already existing MV substations, a reliable analysis of arc fault hazard is needed as well as the knowledge of the best ways to reduce it. Indicated is also that problems of this kind become very important in an everyday operational practice.
PL
Przedstawiono ogólny opis modelu prognozowania przestrzennego obciążeń elektroenergetycznych należących do metod niezorientowanych sieciowo oraz możliwości zastosowania w krajowych spółkach dystrybucyjnych.
EN
The paper presents general description of model for spatial forecasting of electric power load using a method that belongs to not network-oriented group, possibilities of application in national distribution companies are also presented.
PL
Przedstawiono wyniki obliczeń oraz doświadczenia zebrane w czasie wykonywania optymalizacji rozcięć w dystrybucyjnych sieciach elektroenergetycznych.
EN
The paper presents results of calculations and experiences collected during optimization of division points in distribution power networks.
PL
Przedstawiono nową metodę regulacji napięcia w sieciach średniego napięcia z przyłączonymi źródłami rozproszonymi.
EN
The paper presents a new voltage control method in MV networks with distributed sources connected.
PL
Przedstawiono przegląd i analizę dwukierunkowych relacji pomiędzy efektywnością użytkowania energii elektrycznej oraz jakością dostarczanej energii w sferze elektroenergetycznych sieci rozdzielczych oraz odbiorców energii elektrycznych.
EN
The paper presents a survey and analysis of bidirectional relationships between effectiveness of electric energy utilization and electric energy quality in the sphere of electric power distribution networks and electric energy consumers.
16
Content available remote Współistnienie układów TN oraz TT : odpowiedzi na pytania czytelników
PL
Dla celów zasilania awaryjnego albo na czas prac konserwacyjnych bądź remontowych zachodzi potrzeba łączenia sąsiadujących sieci niskiego napięcia. Jeżeli są to sieci o niejednakowym układzie, np. TN i TT, to łączenie bezpośrednie nie zawsze jest możliwe. Przedstawiono dopuszczalne rozwiązania w sytuacjach rzeczywistych, o które pytali czytelnicy.
EN
There is a need to connect the adjacent LV distribution networks for the purpose of emergency power supply or for the duration of maintenance and repair. If these networks are different, e.g. TN and TT, they may not always be directly connected. The paper presents possible solutions in several real situations indicated by readers.
EN
Specialization of enterprises in distribution networks realizing processes connected with adaptation of product to specific customer requirements, causes a growing complexity of manufacturing and logistic processes. That is why it is essential for selected enterprises to take over risks associated with co-ordination of processes in so complex systems. The study presented in the article concerns the integrator model in the distribution network which is a prevailing model in the metallurgic products distribution sector. The efficiency of the integrator was examined by means of the the customer satisfaction index (CSI).
EN
In the up to date competition, the optimal degree of complexity severely influences the success of distribution networks and therefore the success of the entire company. Nevertheless, it seems that up to now, limited research has been done on distribution network complexity. Therefore, this paper deals with current theoretical and practical approaches of complexity management in distribution networks. Methodologically, first an in-depth literature review is conducted, highlighting the existing complexity handling tools in different areas. Since this analysis shows that no approach specifically copes with the requirements of distribution networks, exploratory expert interviews are carried out. Comparing the findings shows that neither literature, nor industrial practice investigate or institutionalize complexity management in distribution networks. Thus, this paper provides opportunities to close this gap. On the one hand, a framework which can be used to elaborate suitable complexity management strategies for distribution networks is presented. On the other hand, the relevant areas of distribution networks are narrowed down in order to create a basis for developing a comprehensive method for complexity management in distribution systems.
19
Content available remote Recent Developments in Fault Location Methods for Distribution Networks
EN
Reliability and quality of electrical power supply are always affected by the occurrence of faults in the distribution networks. However, the reliability and quality indices of power supply could be improved by locating the fault in minimum time. This task could only be achieved by using automated fault location methods. Various fault location methods have been developed with the main objective to expedite the locating time of the fault and thereby reducing the interruption duration. Considering the important needs of automated fault location methods, the aim of this paper is to review the most recent fault location methods in the literature specifically for distribution networks. The reported papers are from journals and proceedings from year 2005 to 2011. The working principle, strength and limitation of each method are discussed in this paper to highlight possible research opportunities in this area.
PL
W artykule przedstawiono przegląd metod wykrywania i lokalizacji awarii w energetycznych sieciach przesyłowych. Materiał obejmuje publikacje z lat 2005-2011. Opisano wady i zalety każdej z metod ze wskazaniem na potencjalne pola badań.
PL
Funkcjonujący obecnie system elektroenergetyczny został zaplanowany i zbudowany przy założeniu, że energia jest przesyłana jednokierunkowo - od dużych elektrowni systemowych, przez system przesyłowy i sieć dystrybucyjną, do odbiorcy końcowego.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.