Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3148

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 158 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modelowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 158 next fast forward last
PL
Modelowanie nagrzewania indukcyjnego w celu konstrukcji urządzeń jest procesem wymagającym analiz sprzężonych, co najmniej elektromagnetyczno-cieplnych i może być realizowane przy wykorzystaniu modeli polowych i obwodowych. Są to zagadnienia rozbudowane, obejmujące szeroką wiedzę z dziedziny elektrotechniki, elektroniki i termodynamiki. Istotą prowadzonych analiz jest uzyskiwanie rezultatów o wysokiej dokładności w warunkach konieczności stosowania szeregu uproszczeń. W niniejszej pracy scharakteryzowano kilka istotnych czynników wpływających na dokładność numerycznych analiz procesu nagrzewania indukcyjnego, z uwzględnieniem wpływu przyjmowanych uproszczeń w analizie zagadnień cieplnych i rodzaju sprzężenia, będących podstawowymi czynnikami, rzadko uwzględnianymi w obliczeniach tej klasy. Celem pracy jest usystematyzowanie współczesnego stanu wiedzy w zakresie prowadzenia inżynierskich procedur obliczeniowych w zagadnieniach nagrzewania indukcyjnego.
EN
Modeling of induction heating to design physical devices is a process that requires coupled analyses, at least electromagnetic and thermal and can be implemented using field and circuit models. These are extensive issues, covering knowledge in the field of electrical engineering, electronics and thermodynamics. The essence of the analyzes is to obtain high-accuracy results. This paper characterizes several important factors affecting the accuracy of numerical analyzes of the induction heating process, taking into account the impact of the adopted simplifications in the analysis of thermal issues and the type of coupling, which are basic factors rarely taken into account in similar calculations. The aim of the work is to revise the current state of knowledge in the field of engineering computational procedures of induction heating systems.
EN
A critical parameter of IoT nodes and WSN nodes is runtime. In most cases, nodes are battery-powered. The use of Energy Harvesting based power systems in the nodes allows to extend the operating time. Modeling and simulation of circuits using Energy Harvesting makes it possible to achieve optimal circuit design before physical implementation. This article presents the design and simulation process of a power system using a micro photovoltaic panel for energy support.
PL
Krytycznym parametrem węzłów IoT oraz węzłów sieci WSN jest czas pracy. W większości przypadków węzły zasilane są w sposób bateryjny. Wykorzystanie w węzłach układów zasilania bazujących na układach Energy Harvesting pozwala wydłużyć czas pracy. Mo delowanie i symulacja układów wykorzystujących Energy Harve sting pozwala na osiągniecie optymalnej konstrukcji układu przed przystąpieniem od fizycznej realizacji. W niniejszym artykule przed stawiony jest proces projektowania i symulacji układu zasilania wykorzystujący do wspomagania energetycznego mikro panel fotowoltaiczny.
EN
Directionality of light and modelling effects impact lighting quality in interiors. Modelling effects depend on the photometric characteristics of luminaires and their layout but also interior size and reflectance. This research aims to evaluate lighting design limitations and the characteristics of the impact of interior and luminaires on modelling effects, as well as elaborate a prediction method of modelling effects in interior lighting. The general index of modelling was used for the analysis of modelling effects in interiors. The implementation of the research objectives was based on simulation and statistical analysis. 432 situations, varied interior size, and reflectance, the lighting class, luminaire downward luminous intensity distribution, and layout were considered. The results show that achieving the required range of the general index of modelling in interior lighting is substantially limited. The general index of modelling is impacted the most by the layout of luminaires. The elaborated multiple linear regression models can have a practical use for interior lighting design and analysis in terms of obtaining the required range of the general index of modelling.
EN
Purpose: The aim of the article is to present the theoretical assumptions of the model of professional competencies in health care units. It was assumed that competences are a multidimensional concept and require an integrated approach that allows for the construction of a competency model that reflects their real complexity. A list of professional competencies will be presented, which will be subject to empirical verification in the course of future research by the authors in order to identify key competencies. Design/methodology/approach: The proposed lists of professional competencies (six domains) was created and are based on the analysis of healthcare competencies models the study of the literature - and the Authors’ observations of the analyzed entities. Findings: Presented model of professional competencies in health care units contains six domains with sub-competencies. The importance of assessing competences is undeniable. Competence recognition offers a way to develop workforce planning and career opportunities of practicing medical staff. Having an instrument that identifies existing competences and those that need to be acquired becomes significant for distinguishing the singularity of actions for a professional practice which is safe, humane and with no risk to the client, the medical staff or the health care organization. Originality/value: An identification the professional competencies of health care units managers significantly shaping competences of such organizations especially relevant in pandemic time.
PL
Artykuł poświęcono ogólnej charakterystyce ochrony odgromowej pływającej elektrowni fotowoltaicznej wraz ze stacją transformatorową. Przedstawione zostało zagrożenie piorunowe dla poszczególnych struktur obiektu, a następnie dokonano analizy możliwych do zastosowania wariantów ochrony przed działaniem pioruna. Odniesiono się zarówno do: zwodów, przewodów odprowadzających, jak i systemu uziemiającego. Temu ostatniemu, jako elementowi najbardziej różnicującemu sposób wykonania pływającej elektrowni, poświęcono dodatkową analizę modelowo-symulacyjną obejmującą różne sposoby wykonania oraz wpływ zmian środowiskowych na skuteczność jego działania. Całość zamyka podsumowanie oraz wnioski.
EN
This article is devoted to the general characteristics of lightning protection of a floating photovoltaic power plant with a transformer station. The lightning hazard for individual structures of the facility was presented, and then the possible variants of lightning protection were analysed. Reference was made to the air terminals, the discharge wires and the grounding system. The last one was the subject of an additional model and simulation analysis covering various forms of execution and the impact of environmental changes on the effectiveness of its operation as the element that provides the most differentiation of a floating power plant construction method. The paper ends with a summary and conclusions.
EN
The European Railway Agency has formulated assumptions for a target model of rail transport. Its important premise is digitalization to support the communication and transport services that the railways will make available to the public in the future. Part of the digitalization process is the digital description of the railway infrastructure in a formalized form to allow algorithmic processing. The formal description of infrastructure is not a new issue. However, attempts made so far have not resulted in a permanent definition of a generally accessible formalism allowing for a coherent representation of the physical railway infrastructure in a digital form. This paper presents the results of work carried out within the research project Digital Railway-The Digital Twin of the ETCS Application-Virtual Prototyping and Simulation of Operational Scenarios.
EN
The article describes issues related to creating discrete simulation models for the implementation of the furniture manufacturing and assembly process in a furniture company. The methodology of the manufacturing system analysis was presented, which is aimed to support the appropriate approach to the construction of simulation models. The scope of the work includes the technological identification of the furniture manufacturing and assembly process in real production conditions, on the basis of which the appropriate simulation model was built. The course of the process was analyzed in the Arena software on the basis of a computer simulation based on reports. As a result of the simulation of the manufacturing process with the use of information from report of usage, an area for improvement was located. The re-analysis of the material flow made it possible to propose a change in the input parameters for the simulation model in the indicated area. The results of the second simulation show significant changes in the effective use of workstations and increase in the efficiency of the production line. In practice, it can be the basis for introducing simulated changes in the production system.
PL
W artykule opisano zagadnienia związane z tworzeniem dyskretnych modeli symulacyjnych dla realizacji procesu wytwarzania i montażu mebli w przedsiębiorstwie branży meblarskiej. Przedstawiono metodykę analizy systemu wytwarzania, która ma za zadanie wspierać właściwe podejście dla budowy modeli symulacyjnych. Zakresem praca obejmuje identyfikację technologiczną procesu wytwarzania i montażu mebli w rzeczywistych warunkach produkcyjnych, w oparciu o którą zbudowano właściwy model symulacyjny na przykładzie procesu wytwarzania w rzeczywistych warunkach produkcyjnych. Analizę przebiegu procesu na podstawie symulacji komputerowej w oparciu o raporty przeprowadzono w oprogramowaniu Arena. W wyniku przeprowadzonej symulacji procesu wytwarzania z wykorzystaniem informacji z raportu obciążeń stanowiskowych zlokalizowano obszar do doskonalenia. Powtórna analiza przepływu materiałowego pozwoliła zaproponować zmianę parametrów wejściowych dla modelu symulacyjnego we wskazanym obszarze. Wyniki drugiej symulacji wskazują istotne zmiany w zakresie efektywnego wykorzystania stanowisk pracy oraz zwiększenia wydajności linii produkcyjnej. W praktyce może to stanowić podstawę do wprowadzenia symulowanych zmian w omawianym systemie produkcyjnym.
8
Content available remote Modelling in the identification of threats to the functioning of technical system
EN
Modern technical systems used in practice (machines, vehicles, military technology) are subject to automatic degradation of the technical condition, which forces modelling to identify changes in this state. The available modelling methods in identifying changes in the technical condition of such systems make it possible to supervise the developing threats to the correctness of their functioning. The aim of the work was to present available methods and tools for modeling and identifying evolving threats to complex technical systems in terms of description and indication of the premises for their use. Modern technical systems (machines and military technology) are characterized by such features as: functionality, reliability, readiness, security, mobility, and operational vulnerability. Identification of threats to the functioning of technical systems through modeling therefore concerns the construction of models of the test object, the reconstruction of the state of the object and its prediction. The existing methods of identification can be divided into methods of identifying static and dynamic properties. The current availability of computers and simulation studies of the dynamics of objects allows attempts to identify the dynamic properties of objects throughout its life cycle, using various models. The considerations presented in this paper concern a modern approach to modeling the dynamic state of objects. The evolutionary dynamic models created in this way should improve the methodology and reasoning in the assessment of the dynamic state, often used for optimization and supporting operational decisions, which is the research niche of this article.
PL
Nowoczesne systemy techniczne stosowane w praktyce (maszyny, pojazdy, technika wojskowa) podlegają automatycznie degradacji stanu technicznego, co wymusza potrzebę modelowania oraz identyfikację zmian tego stanu. Dostępne metody modelowania identyfikacji zmian stanu technicznego takich systemów pozwalają na nadzorowanie powstających zagrożeń dla prawidłowości ich funkcjonowania. Celem pracy było przedstawienie dostępnych metod i narzędzi do modelowania i identyfikacji ewoluujących zagrożeń dla złożonych systemów technicznych w zakresie opisu i wskazań przesłanek do ich wykorzystania. Współczesne systemy techniczne (maszyny i technika wojskowa) charakteryzują się takimi cechami jak: funkcjonalność, niezawodność, gotowość, bezpieczeństwo, mobilność, podatność operacyjna. Identyfikacja zagrożeń dla funkcjonowania systemów technicznych poprzez modelowanie dotyczy więc budowy modeli badanego obiektu, rekonstrukcji stanu obiektu i jego predykcji. Istniejące metody identyfikacji można podzielić na metody identyfikacji właściwości statycznych i dynamicznych. Obecna dostępność komputerów i badań symulacyjnych dynamiki obiektów pozwala na podejmowanie prób identyfikacji właściwości dynamicznych obiektów w całym cyklu ich życia, przy użyciu różnych modeli. Przedstawione w artykule rozważania dotyczą nowoczesnego podejścia do modelowania stanu dynamicznego obiektów. Stworzone w ten sposób dynamiczne modele ewolucyjne powinny usprawnić metodologię i rozumowanie w ocenie stanu dynamicznego, często wykorzystywanych do optymalizacji i wspomagania decyzji operacyjnych, co stanowi niszę badawczą.
PL
Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych pracy urządzenia regulacyjnego węzłów cieplnych bezpośrednich wykorzystywanych przez obiekty technologiczne i budynki posiadające przyłącza ciepłownicze bezpośrednie. Stwierdzono, że urządzenie może zapewnić wymagane temperatury w szerokim zakresie nastaw i przedstawiono wyniki dla wybranego przypadku.
EN
The operation of the control device of direct heating substations used by technol. facilities and buildings with direct heating connections was simulated using the OpenModelica program. It was found that the device can provide the required temp. in a wide range of settings. The results for a selected case were presented.
PL
Artykuł opisuje przyjętą metodę uzyskiwania kątowego profilu indukcyjności uzwojenia silnika, w której podstawa jest charakterystyczne przetwarzanie danych pomiarowych uzyskiwanych z dedykowanego stanowiska laboratoryjnego. Podstawą przedstawionej analizy jest badanie przebiegu prądu w towarzystwie wymuszającego go napięcia ujawniając tym samym skończoną dynamikę obwodu RL. Uzasadnieniem użytego określenia precyzyjne jest uwzględnienie nieliniowej funkcji aproksymacji modelującej przebieg prądu w zestawieniu do innych, uproszczonych metod w połączeniu z relatywnie złożonym procesem filtrowania i ekstrakcji wektorów danych. Wybrane parametry procesu poddano analizie statystycznej celem określenia optymalnych nastaw procesu. Uzyskane rezultaty wstępnie sprawdzono pod kątem powtarzalności oraz opisano dalsze kierunki badań.
EN
The article describes the adopted method of obtaining the angular inductance profile of the motor winding. The method basis on the characteristic processing of measurement data obtained from a dedicated laboratory stand. The basis of the presented analysis is the study of the current waveform in the presence of the voltage forcing it, thus revealing the finite dynamics of the RL circuit. The rationale for the precise term used is to take into account the nonlinear approximation function modeling the current waveform in comparison to other, simplified methods. What is equally important, certain parameters of the acquisition process were adopted as a consequence of the performed statistical analysis. Parameterization of the process is possible thanks to the proprietary design of the test stand, which additionally allows for high angular resolution of measurements. The obtained results were initially checked for repeatability and further research directions were described.
PL
Artykuł dotyczy problematyki komputerowego modelowania charakterystyk oraz parametrów tranzystorów MOS mocy wykonanych z węglika krzemu (SiC). W ramach realizacji pracy sformułowano oraz zaimplementowano w programie PSPICE autorski model rozważanego tranzystora, który bazuje na zmodyfikowanym modelu Shichmana-Hodgesa krzemowego tranzystora MOS. Opracowany model, w porównaniu do innych istniejących modeli tranzystora MOS wbudowanych w popularnych programach komputerowych, modeli firmowych, a także modeli opisanych w literaturze, cechuje się dużą dokładnością. Ponadto, zaproponowany model charakteryzuje się stosunkowo nieskomplikowaną budową, tzn. w zależnościach analitycznych opisujących ten model występuje zaledwie kilkanaście parametrów, których wartości można wyznaczyć korzystając z informacji zawartych w kartach katalogowych konkretnych typów tranzystorów albo na podstawie wyników pomiarów.
EN
The paper deals with the problem of computer modelling of characteristics and parameters of power MOSFETs made of silicon carbide (SiC). An original model of the considered transistor was formulated and implemented in the PSPICE program, which is based on the ShichmanHodges model of the silicon MOS transistor modified by the authors. In comparison to other existing MOS transistor models embedded in popular computer programs as well as models described in literature, the developed model exhibits high accuracy. Furthermore, the proposed model features a relatively simple structure, meaning that it includes only a few parameters in its analytical description. The values of these parameters can be determined based on the information provided in the datasheets of specific transistor types or through measurement results.
EN
Artificial neural networks by their learning, classification, and decision capabilities, have contributed in the development of several fields. In electrostatics and its applications, neural networks are used to solve the problems of modeling, diagnosis and control of different modes of operation of machines. This work focuses on the application of artificial neural networks for modeling the operation of a three-phase electric field electrodynamic screen for moving micronized polyvinyl chloride (PVC) particles, with an average particle size of 250 μm. The neural network used is a multilayer perceptron type network, trained by the gradient back propagation algorithm. The input vector contains parameters taken from the studied experimental device: applied voltage U [kV], frequency [Hz] and diameter d [mm]. The output vector contains the mass of the product collected at the output of the electrodynamic screen.
PL
Sztuczne sieci neuronowe dzięki swoim zdolnościom uczenia się, klasyfikacji i podejmowania decyzji przyczyniły się do rozwoju kilku dziedzin. W elektrostatyce i jej zastosowaniach sieci neuronowe są wykorzystywane do rozwiązywania problemów modelowania, diagnozowania i sterowania różnymi trybami pracy maszyn. W pracy skupiono się na zastosowaniu sztucznych sieci neuronowych do modelowania działania ekranu elektrodynamicznego trójfazowego pola elektrycznego dla poruszających się cząstek mikronizowanego polichlorku winylu (PVC) o średniej wielkości cząstek 250 μm. Wykorzystywana sieć neuronowa jest wielowarstwową siecią typu perceptron, wytrenowaną przez algorytm wstecznej propagacji gradientu. Wektor wejściowy zawiera parametry zaczerpnięte z badanego urządzenia doświadczalnego: przyłożone napięcie U [kV], częstotliwość [Hz] i średnicę d [mm]. Wektor wyjściowy zawiera masę produktu zebraną na wyjściu ekranu elektrodynamicznego.
EN
In this paper, we will develop an adaptive control algorithm applied to the wind energy conversion system (WECS) based on a double-fed induction machine (DFIM) driven by a turbine with variable blade pitch, and controlled through the rotor variables by two bidirectional converters. The main function of these converters in the considered system is the connection of the wind generator to the power grid in two different ways: one on the grid side converter which will allow continuous bus control and improve the power factor on the grid side; the other, on the converter on the rotor side, which will allow the control and optimization of the energy flow generated by the stator during the periods of operation of this system. In the first part we presented the individual modeling of the wind turbine chain, then we presented and developed the controls necessary to control the active and reactive powers produced by this system in order to ensure optimum performance and production quality.
PL
W niniejszym artykule opracujemy algorytm sterowania adaptacyjnego zastosowany w systemie konwersji energii wiatru (SKEW) oparty na dwustronnie zasilanej maszynie indukcyjnej (DZMI) napędzanej turbiną o zmiennym skoku łopatek i sterowanej poprzez zmienne wirnika dwoma dwukierunkowymi konwertery. Główną funkcją tych przekształtników w rozpatrywanym systemie jest podłączenie generatora wiatrowego do sieci elektroenergetycznej na dwa różne sposoby: jeden po stronie przekształtnika sieciowego, który umożliwi ciągłą kontrolę magistrali i poprawi współczynnik mocy po stronie sieci; drugi, na przekształtniku po stronie wirnika, co pozwoli na sterowanie i optymalizację przepływu energii generowanej przez stojan w okresach pracy tego układu. W pierwszej części przedstawiliśmy indywidualne modelowanie łańcucha turbiny wiatrowej, następnie przedstawiliśmy i opracowaliśmy sterowanie niezbędne do sterowania mocą czynną i bierną wytwarzaną przez ten system w celu zapewnienia optymalnej wydajności i jakości produkcji.
14
PL
Deskowania systemowe są powszechnie wykorzystywane na placach budowy. W artykule omówiono aspekt projektowania, doboru i modelowania deskowań. W ramach przeprowadzonych analiz wykonano przegląd dostępnych na rynku nakładek do modelowania deskowań wybranych producentów. Wykorzystując nakładkę PERI Library+ do programu Autodesk Revit zamodelowano przykładowy projekt deskowania ściennego i stropowego. Dodatkowo wykonano analizę przydatności modelowania, która pozwoliła na wskazanie korzyści, jaki zapewnia BIM w aspekcie deskowań systemowych.
EN
System formwork is commonly used on construction sites. The article discusses the aspect of designing, selection and modeling formwork. As part of the conducted analyses, authors present a review of plugins available on the market for formwork modeling from selected formwork manufacturers. Using the PERI Library+ plug-in for Autodesk Revit, authors modeled an example of wall and floor formwork project. In addition, an analysis of the usefulness of modeling was carried out, which allowed to indicate the benefits of BIM in aspect of system formwork.
PL
Celem prowadzonych badań była analiza i oszacowanie wpływu systemu zwilżalności ośrodka skalnego na jego parametry termiczne. W zależności od temperatury, składu mineralnego, porowatości i nasycenia wodą skałę charakteryzuje określona przewodność cieplna. Jednak nie tylko ilość wody w formacji wpływa na przewodność cieplną. Ważne jest także rozmieszczenie wody w skale, które w znacznym stopniu determinowane jest przez zwilżalność. Woda w skałach wodozwilżalnych pokrywa ziarna i tworzy tzw. film wodny na powierzchni minerałów, wypełnia także małe pory skały, tworząc strugi, ścieżki perkolacji dla migracji fazy przewodzącej ciepło (wody), ale też przewodzącej prąd elektryczny. W skałach hydrofobowych film wodny na powierzchni ziaren mineralnych jest nieciągły lub w ogóle go brak, gdyż większa część powierzchni skały pokryta jest ropą, natomiast woda w większości wypełnia centralną część porów o dużych średnicach. W pracy wykazano, że istnieje zależność pomiędzy systemem zwilżalności skały a przewodnością termiczną oraz przeprowadzono modelowanie ilościowe. Analizowano dane literaturowe z badań na hydrofilowych i hydrofobowych próbkach piasku przy różnym stopniu nasycenia wodą. Obserwacja eksperymentu prowadzącego do zmiany charakteru zwilżalności skały z hydrofilowej na hydrofobową na drodze powleczenia ziaren piasku polimerem zainspirowała autorów niniejszej pracy do zaproponowania dwóch równań przedstawiających zależność przewodności termicznej (λ) od współczynnika nasycenia wodą (Sw) dla skał wodozwilżalnych i skał ropozwilżalnych. W skałach wodozwilżalnych zaobserwowano wykładniczy wzrost przewodności cieplnej wraz ze wzrostem współczynnika nasycenia wodą, natomiast w skałach ropozwilżalnych zależność λ od Sw przedstawiono przy wykorzystaniu funkcji logistycznej. W ramach testowania modeli wykonano serię obliczeń dla czterech hipotetycznych skał klastycznych i czterech skał węglanowych. Przeprowadzono analizę wyników i obliczono przewodność termiczną w rzeczywistym ośrodku skalnym, wykształconym w postaci piaszczysto-ilastych utworów paleozoicznych, dla którego istniały opracowane wcześniej przez autorów wyniki interpretacji parametrów litologiczno-złożowych. Jednym z takich parametrów była obliczona i skalibrowana z wynikami badań laboratoryjnych krzywa zwilżalności. Stanowiła ona podstawę do podziału interpretowanego interwału na strefy wodozwilżane i ropozwilżalne. Ostatecznym wynikiem pracy jest estymacja zakresów zmienności przewodności cieplnej analizowanych skał w funkcji zwilżalności oraz parametrów petrofizycznych (zailenie Vcl, porowatość efektywna PHI, współczynnik nasycenia wodą Sw).
EN
The study aimed to evaluate the impact of the rock medium's wettability system on the thermal properties of the rock. The rock exhibits a specific thermal conductivity depending on the temperature conditions, mineral composition, porosity, and water saturation. However, it is not only the amount of water in the rock that affects its thermal conductivity. The water distribution in the rock, which is mostly determined by its wettability, is also essential. Water in the water-wet rocks covers the grains and creates a so-called water film on the minerals' surfaces. It also fills the tiny pores of the rock, creating streams and percolation paths for the migration of the heat-conducting and electrically conductive phases. In hydrophobic rocks, the water film on the surfaces of the minerals grains is discontinuous or non-existent as most of the rock surface is covered with oil, while water fills the central part of the pores of larger diameters. The results of the study confirmed the existence of a relationship between the rock wettability system and thermal conductivity based on the quantitative modeling that was carried out. The data from the literature were analyzed and tested by taking the hydrophilic and hydrophobic sand samples at various degrees of water saturation. The results of the experiment found in the literature leading to a change in the characteristics of the sand samples from initially hydrophilic into hydrophobic by coating sand grains with thermosensitive polymer led to an idea of proposing two equations presenting the dependence of thermal conductivity on the water saturation coefficient for water-wet and oil-wet rocks. In water-wet rocks, an exponential increase in thermal conductivity was observed with an increase in the water saturation coefficient. In contrast, in oil-wet rocks, the dependence of thermal conductivity λ on Sw was expressed using a logistic function. As part of model testing, a series of calculations were carried out for four hypothetical clastic rocks and four carbonate rocks. The analysis of the obtained results allowed to calculate thermal conductivity for real clastic rock medium represented by Paleozoic sandy claystone formation, with previously developed by the authors lithological interpretation and 1D models of reservoir properties. Among these parameters, a wettability curve was calculated and calibrated with the laboratory data. The wettability was used to distinguish interpreted intervals into the water- and oil-wet zones. Finally, as a result, the variability ranges of thermal conductivity of analyzed rocks were estimated as a function of wettability and petrophysical parameters (Vcl clay volume, PHI effective porosity, Sw water saturation).
16
Content available remote Modeling of spiral sheet metal elements using Inventor software
EN
This article describes the process of modeling a spiral sheet metal element dedicated to a drum washer for vegetables. The purpose of this element is to transport vegetables through the washer area during the washing process. Modeling performed using the presented method allows to unfold the sheet metal and thus define the dimensions of the input sheet that should be cut from a flat sheet in order to produce a spiral with the desired parameters. This modeling approach can be successfully used to model spirals dedicated to many other applications.
PL
Artykuł zawiera opis procesu modelowania spiralnego elementu blaszanego przeznaczonego dla płuczki bębnowej do warzyw. Zadaniem tego elementu jest transport warzyw przez obszar płuczki w trakcie procesu mycia. Modelowanie przeprowadzone zaprezentowaną metodą pozwala wykonać rozwinięcie blachy, a tym samym zdefiniować wymiary blachy wejściowej, jaką należy wyciąć z płaskiego arkusza, aby możliwe było wykonanie spirali o żądanych parametrach. Takie podejście do modelowania może być z powodzeniem wykorzystane do modelowania spirali przeznaczonych do wielu innych zastosowań.
17
Content available remote Elementy niezawodności konstrukcji szklanych w dokumentach CEN
PL
Badania prowadzone w krajach Unii Europejskiej doprowadziły do sformułowania nowych zasad obliczeń konstrukcji szklanych zredagowanych w dokumentach roboczych CEN. Procedury obliczeniowe CEN wymagają weryfikacji krajowej. Artykuł ograniczono do analizy elementów niezawodności konstrukcji szklanych. Przeprowadzona weryfikacja wskazuje, że oceniane procedury w zakresie wymagań niezawodności są kompletne i w pełni zharmonizowane z Eurokodami.
EN
The research conducted in the European Union countries led to the formulation of a new form of calculations for glass structures, formulated in CEN working documents. The CEN calculation procedures require national verification and this is the nature of the article, the scope of which is limited to the analysis of the reliability elements of glass structures. The performed verification shows that the assessed procedures in the scope of reliability requirements are complete and fully harmonized with the Eurocodes.
PL
Przedstawiono problematykę dotyczącą geometrycznego wyznaczania dachów. Uwzględniono dachy o płaskich połaciach o jednakowym i dowolnym ich nachyleniu. Zwrócono uwagę na możliwe niepożądane rozwiązania, jak również wykorzystanie programów typu CAD.
EN
The issue of the geometric determination of roofs is presented. Roofs with flat slopes where the slope is equal as well as roofs with any slope are considered. The article highlights potential undesirable solutions as well as the use of CAD software.
EN
The article is devoted to the design the proposed construction of the antenna system for the direction-finding complex of the unmanned aerial vehicle (UAV). The experimental part is represented by the results of mathematical modeling the behavior of the antenna in different parts the operating frequency range. The effectiveness of the adopted design solutions was evaluated in comparison with analogues of leading companies in the world. Based on the results of the research, the areas of application the antenna as part of the built-in functional mobile UAV direction finding systems were determined.
PL
Artykuł poświęcony jest zaprojektowaniu proponowanej konstrukcji systemu antenowego dla zespołu radionawigacyjnego bezzałogowego statku powietrznego (BSP). Część eksperymentalna jest reprezentowana przez wyniki matematycznego modelowania zachowania anteny w różnych częściach zakresu częstotliwości pracy. Skuteczność przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych została oceniona w porównaniu z odpowiednikami wiodących firm na świecie. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań określono obszary zastosowania anteny w ramach wbudowanych funkcjonalnych mobilnych systemów radionamierzania bezzałogowych statków powietrznych.
EN
In time series analysis, signal processing, and financial analysis, simple moving average (SMA), weighted moving average (WMA), exponential moving average (EMA), exponential weighted moving average (EWMA), and Kalman filter are widely used methods. Each method has its own strengths and weaknesses, and the choice of method depends on the specific application and data characteristics. It is important for researchers and practitionersto understand the properties and limitations of these methods in order to make informed decisions when analyzing time seriesdata. This study investigates the effectiveness of time series analysis methods using data modeled with a known exponential function with overlaid random noise. This approach allows for control of the underlying trend in the data while introducing the variability characteristic of real-world data. The relationships were written using scripts for the construction of dependencies, and graphical interpretation of the results is provided.
PL
W analizie szeregów czasowych, przetwarzaniu sygnałów i analizie finansowej szeroko stosowane są: prosta średnia ruchoma (SMA), ważona średnia ruchoma (WMA), wykładnicza średniaruchoma (EMA), wykładniczo-ważona średnia ruchoma (EWMA) i filtr Kalmana. Każda z metod ma swoje mocne i słabe strony, a wybór metody zależy od konkretnego zastosowania i charakterystyki danych. Dla badaczyi praktyków ważne jest zrozumienie właściwości i ograniczeń tych metod w celu podejmowania świadomych decyzji podczas analizy danych szeregów czasowych. W niniejszej pracy zbadano skuteczność metod analizy szeregów czasowych z wykorzystaniem danych modelowanych znaną funkcją wykładniczą z nałożonym szumem losowym. Takie podejście pozwala na kontrolowanie głównego trendu w danych przy jednoczesnym wprowadzeniu zmienności typowej dla danych rzeczywistych. Do budowy zależności zostały napisane skrypty. Podanajest graficzna interpretacja wyników.
first rewind previous Strona / 158 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.