Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 99

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Prawidłowo zaprojektowane układy rozdrabniania z obiegiem zamkniętym pozwalają kontrolować przepływ materiału oraz podnosić wydajność i efektywność procesów rozdrabniania. W przypadku produkcji kruszyw poprawa jakości produktów dotyczy poprawy kształtu ziaren grubych, jak i ograniczenie ilości powstającej frakcji piaskowej.
PL
Procesy rozdrabniania realizowane są w różnych układach technologicznych zbudowanych z różnych kruszarek, klasyfikatorów i młynów. Efektywność rozdrabniania podczas produkcji surowców drobnoziarnistych jest uzależniona między innymi od właściwości rozdrabnianej nadawy i wymagań jakościowych produktów, a także od rodzaju zastosowanych maszyn, ich parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych oraz sposobu prowadzenia procesu (rodzaju układu technologicznego).
PL
Kruszarki udarowe listwowe i młotkowe posiadają znacznie większą możliwość regulacji parametrami konstrukcyjno-eksploatacyjnymi w stosunku do pozostałych kruszarek. W niektórych zakładach przeróbki kopalin nie ma potrzeby wykorzystywania wszystkich parametrów, na przykład prędkości liniowej wirnika, dlatego instalowane są prostsze i tańsze kruszarki. W zakładach, w których produkuje się kruszywa o wysokich parametrach jakościowych, instaluje się kruszarki wysoko zaawansowane technologicznie. Dobranie odpowiednich parametrów pracy kruszarki wtedy staje się istotne, ale które parametry mają największe znaczenie?
PL
Klasyfikacja hydrauliczna jest to proces rozdziału ziarn mineralnych według wielkości ich rozmiaru i gęstości poprzez wykorzystanie różnic w prędkościach opadania tych ziarn w ośrodku płynnym. Jak wygląda klasyfikacja surowców drobno uziarnionych w hydrocyklonie?
PL
Budowa układów technologicznych przeróbki mechanicznej, podobnie jak budowa maszyn do produkcji kruszyw, jest uzależniona od uwarunkowań geologicznych złóż surowców skalnych, a także od uwarunkowań produkcyjnych kruszyw. Jak zatem wyglądają teoretyczne i empiryczne relacje pomiędzy właściwościami skał a efektami rozdrabniania?
EN
In classification one of the methods used to evaluate the effectiveness of classifier’s work is to create the partition curve, which determines the size of the classified particles and characterizes the accuracy of the process. The article presents the results of experiments showing the efficiency of classification in the inertial classifier, designed specifically for the electromagnetic mill. The paper presents the results of tests in order to determine the possibility of controlling the classification by changing the transport air stream flow. In order to verify and assess the classifier work, a series of experiments with different opening level of additional air damper was performed. The results allow thorough assessment of the effectiveness and efficiency of the device and facilitate the optimization of the grinding process by establishing an appropriate control algorithm as well as the air flow in classifier.
PL
W artykule scharakteryzowano proces przesiewania oraz najważniejsze czynniki wpływające na jego skuteczność. Wykazano zależności pomiędzy udziałem ziaren drobnych w nadawie a skutecznością procesu przesiewania oraz wydajnością i zawartością podziarna.
EN
The article describes the screening process and its most significant factors influencing its effectiveness. The relationship between the yield of fine particles in the feed and the effectiveness of the screening process as well as productivity and the yield of undersize particles has been demonstrated.
PL
W artykule porównano wyniki płukania kruszyw dolomitowych w Kopalni Imielin Spółka z o.o. w zależności od różnych udziałów zawartości zanieczyszczeń ilastych wynoszących od 20 do 40%. Z przeprowadzonych analiz wynika, że proces płukania na przesiewaczu wibracyjnym może być wystarczający dla kruszyw o małym stopniu zanieczyszczeń (do 20%), w zależności od właściwości nadawy i rodzaju zanieczyszczeń. W przypadku kruszyw zanieczyszczonych od 40% konieczne jest stosowanie płuczek w układzie dwustadialnym.
EN
The article presents the results of dolomite aggregates washing process in the Imielin mine depending on the different contents of clayish impurities, ranging from 20% to 40%. The results of investigations show that the washing process with the use of a vibrating screen can be sufficient for aggregates with a low degree of impurities (up to 20%). For aggregates with the impurities content higher than 40% it is necessary to apply washers, operating in a two-stage circuit.
EN
Article concerns problems of screen classification of zinc waste. The aim of the paper was to estimate the screening process effectiveness for different types of screens and different operational parameters. The most favorable results for that type of feed material were obtained for the wire screen with mesh size 4x4 mm and the frequency of vibration 65 Hz. Also the values of throwing and dynamic indices were more favorable.
EN
The article concerns investigations over benefits of application of HRC devices into sulphide copper ore processing plant. High pressure comminution appears to be very effective technology in hard ore processing circuits, especially in terms of energy consumption. This can be particularly observed in downstream grinding and beneficiation operations. A series of pilot-scale crushing tests in HRC roller press for various levels of operating pressure, were performed. HRC crushing effectiveness along with downstream grinding process course for each crushing product were also under analysis. The investigations were supplemented by analysis of flotation process effectiveness and impact of the process of high-pressure comminution on environment (dust emission). The results of investigation show that operating pressure level influences the obtained comminution results (comminution degree, yield of finest particle size fractions). The grinding effectiveness, measured through production of the finest particle size fractions was significantly influenced by the operating pressure. The results show that higher values of operating pressure (4.0 and 4.5 N/mm2) are not as efficient within this scope as the pressure 3.5 N/mm2. Dust emission is also correlated with the operating pressure value.
PL
Artykuł dotyczy badań nad możliwością wykorzystania prasy walcowej HRC w procesie przeróbki rud miedzi. Rozdrabnianie wysokociśnieniowe jest skuteczną technologią stosowaną w układach wzbogacania rud, zwłaszcza pod względem niższego zużycia energii, co jest szczególnie widoczne w kolejnych operacjach mielenia i separacji. Przeprowadzono serię testów rozdrabniania w prasie walcowej HRC w skali półtechnicznej, dla różnych poziomów ciśnienia roboczego. Badania uzupełniono analizą efektywności procesu flotacji i wpływu procesu rozdrabniania wysokociśnieniowego na środowisko (emisja pyłu). Wyniki badań wskazują, że poziom ciśnienia roboczego pozytywnie wpływa na uzyskane wyniki rozdrabniania (stopień rozdrobnienia, wychód ziaren najdrobniejszych). Skuteczność rozdrabniania w prasie, mierzona wychodem ziaren najdrobniejszych była w znacznym stopniu zależna od ciśnienia roboczego. Wyniki pokazują, że wyższe wartości ciśnienia roboczego (4,0 i 4,5 N / mm2) nie są tak skuteczne w tym zakresie jak ciśnienie 3,5 N/mm2. Emisja pyłu jest również skorelowana z wartością ciśnienia roboczego.
EN
The article concerns issues related to the copper ore ball mill grinding process, operating at different technological parameters. The aim of the study was to investigate the influence of various operating parameters and feed characteristics on selected technological effects (comminution degree, yields of the finest particle size classes, ready for downstream flotation operations). The research program included grinding tests of two lithological types of Polish copper ore (dolomite and sandstone) and their mixtures in the proportions: 70% dolomite +30% sandstone and 30% dolomite +70% sandstone. Material was treated under wet and dry grinding in Bond’s ball mill. Three different grinding time were applied together with three levels of mill’s rotational speed. The feed material with three different particle size compositions was used in the rests. The results show that increases in yields of fine particle size fractions for each sample are dependent on the particle size composition of feed, grinding time and rotational speed of mill. Together with increasing of grinding time, fine particle size fraction contents increase too, especially for the coarse feed without fine particles. In general, higher comminution degrees were obtained for ore mixtures, the most favorable results for a mixture of 30% sandstone +70% dolomite, where S50 equaled 358 and S90 = 178. Correlation analysis showed that in fact all technological parameters under investigation were significantly related to the obtained comminution effectiveness.
PL
Artykuł dotyczy zagadnień związanych z badaniem procesu mielenia rud miedzi w młynach kulowych, pracujących przy różnych parametrach technologicznych. Celem pracy było zbadanie wpływu poszczególnych parametrów pracy młyna oraz charakterystyk nadawy na uzyskiwane wybrane efekty technologiczne (stopień rozdrobnienia, wychody klas najdrobniejszych zdolnych do flotacji). Program badawczy obejmował przemiały dwóch typów litologicznych nadawy (dolomit i piaskowiec) oraz ich mieszanek w proporcjach 70% dolomitu +30% piaskowca oraz 30% dolomitu +70% piaskowca, mielonych na sucho i mokro w laboratoryjnym młynku kulowym Bonda. Przemiały były prowadzone dla trzech różnych czasów mielenia oraz trzech prędkości obrotowych młyna, dla nadawy o trzech różnych zakresach uziarnienia. Wyniki badań wskazują, że przyrosty wychodów drobnych klas ziarnowych poszczególnych próbek są uzależnione od składu ziarnowego nadawy, czasu mielenia i prędkości obrotowej młyna. Wraz ze wzrostem czasu mielenia wzrastają udziały klas ziarnowych zwłaszcza w nadawie (gruboziarnistej) pozbawionej drobnych ziaren. Generalnie wyższe wartości stopni rozdrobnienia uzyskano dla mieszanek rudy 30% piaskowca +70% dolomitu (S50 = 358 i S90 = 178). Wykonana analiza korelacji wskazuje na wysoki wpływ wszystkich analizowanych parametrów technologicznych procesu na uzyskiwaną efektywność rozdrobnienia rudy.
PL
Wybór urządzeń stosowanych do płukania kruszyw to jedna z ważniejszych decyzji przy budowie zakładu przeróbczego. W warunkach laboratoryjnych AGH sprawdzono, które rozwiązanie jest optymalne.
PL
Artykuł przedstawia jakie są wyniki analizy i porównania wyników płukania kruszyw łamanych dolomitowych triasowych, które przeprowadzono w Kopalni Imielin oraz Laboratorium AGH.
PL
Porfir z okolic Krakowa został wykorzystany w badaniach, podczas których oceniono wpływ sposobu rozdrabniania kruszywa na możliwości jego wykorzystania do produkcji betonów samozagęszczalnych. Analizowano, jak rozdrabnianie w kruszarkach oddziałuje na właściwości reologiczne świeżej mieszanki, jak i stwardniałego betonu.
PL
Zanieczyszczenia gliniasto-ilaste , pojawiające się w znacznych ilościach podczas wydobycia żwirów oraz skał zwięzłych, mają niekorzystny wpływ na jakość kruszywa. Niezbędne jest zatem odprowadzenie ich w czasie produkcji. Jakie urządzenia wybrać? Wszystko zależy od ilości i rodzaju zanieczyszczeń oraz od oczekiwanego stopnia czystości produktu końcowego.
PL
W artykule scharakteryzowano proces przesiewania oraz najważniejsze czynniki wpływające na jego skuteczność. Zdefiniowano wskaźniki oceny procesu przesiewania, takie jak: skuteczność ilościowa, jakościowa i technologiczna, wydajność i obciążenie przesiewacza, ziarno podziałowe oraz dokładność rozdziału. Omówiono zakresy czynności do wyznaczenia takich wskaźników.
EN
The article describes the screening process and its most significant factors influencing its effectiveness. The screening process factors, such as quantitative, qualitative and technological effectiveness, performance and load of screen, screening cut point and separation accuracy, have been characterized in the paper. Practical steps for the determination of these indicators have been also discussed.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie dotąd niestosowanej w przemyśle innowacyjnej metody produkcji kruszyw. Tradycyjne układy produkcji kruszyw wymagają zastosowania trzech lub czterech stadiów rozdrabniania (w zależności od uziarnienia nadawy), ale w drobnych frakcjach kruszyw występują ziarna nieforemne w ilości średnio ok. 10%. W innowacyjnym układzie technologicznym można uzyskać kruszywa z zawartością ziaren nieforemnych poniżej 3%, nawet w układzie jedno- lub dwustadialnym rozdrabniania.
EN
The aim of the article is to present an innovative method of aggregate production, which has not been previously used in the industry. Traditional aggregate production circuits require the application of three or four grinding stages (depending on the particle size of the feed), however in fine particle fractions of aggregates irregular grains occur, and their average content is approximately 10%. The innovative technological circuit can produce aggregates with the content of irregular grains below 3%, even in a single- or two-stage crushing circuit.
PL
Przesiewanie to jeden z najważniejszych procesów technologicznych. Na podstawie badań można stwierdzić, że jego skuteczność technologiczna dla materiałów drobnoziarnistych najkorzystniejsza jest przy stosowaniu wysokich częstotliwości i niskich amplitud drgań.
PL
Różne czasy wytrząsania mają znaczący wpływ na proces analizy składu granulometrycznego materiałów uziarnionych. Równocześnie czas, jaki powinien zostać dobrany do analizy, zależeć powinien od granulacji badanej nadawy.
PL
Im większy rozmiar oczka rusztu, tym stopień rozdrobnienia...? Im większa prędkość obrotowa wirnika, tym uziarnienie produktu...? Jaki jest wpływ podstawowych parametrów pracy kruszarki wirnikowej młotkowej na efektywność procesu rozdrabniania?
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.