Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 52

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  logistyczna obsługa klienta
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Background: The extremely demanding and dynamic situation on the 21st-century market along with market trends such as globalization, product unification or the development of e-commerce and m-commerce make it harder for businesses to compete and lead to greater deployment of technologies. As customers' expectations rise to an unbelievable level, all firms are searching for new means to succeed. Therefore, the aim of this paper is to present the importance of mobile technologies in logistics customer service and boosting customers' satisfaction in the form of a two-perspective judgement concerning both the supplier and the end client. Methods: In order to acquire the dual perspective, the research includes two interviews with different companies from one supply chain and a survey. Both interviews were structured so as to compare each business's comprehension of the importance of mobile technologies in the logistics supply chain. The survey was conducted among randomly chosen customers aged 20-30, who mostly use mobile technologies while shopping (gived their share in the number of mcommerce customers). This approach made the survey results realistic. Results: The results show an undoubtable synergy effect of the conscious use of mobile technologies in each linkin the supply chain. Moreover, the study confirms the growing popularity of this solution, as well as its contribution to constantly improving logistics customer service in terms of time, reliability, communication and comfort. Conclusions: Based on the study, the high level of general customers' satisfaction of mobile technologies is incontestable proof of their overall benefits. Therefore, mobile technologies can be the key to gaining or keeping customers in the 21st-century marketplace.
PL
Wstęp: Niezwykle wymagająca i dynamiczna sytuacja na rynku XXI w., podobnie jak pojawiające się trendy takie jak globalizacja, unifikacja produktów czy rozwój e-commerce i m-commerce sprawiają, że przedsiębiorstwom jest trudno konkurować i tym samym prowadzą do wyższego wykorzystania technologii. Podczas gdy oczekiwania konsumentów są znaczne, wszystkie firmy szukają nowych sposobów na odniesienie sukcesu. Dlatego też celem tego artykułu jest prezentacja istotności technologii mobilnych w logistycznej obsłudze klienta i zyskaniu satysfakcji konsumenta, dokonana z perspektywy zarówno dostawcy jak i finalnego klienta. Metody: W celu uzyskaniu podwójnej perspektywy, badanie obejmowało dwa wywiady z różnymi ogniwami jednego łańcucha dostaw oraz badanie ankietowe. Co ważne, obydwa wywiady miały określoną strukturę, która umożliwiła porównanie sposobu pojmowania istotności technologii mobilnych w logistycznej obsłudze klienta przez każdą z firm. Ankieta została natomiast przeprowadzona pośród przypadkowo wybranych konsumentów w wieku 20-30 lat, których uznano za najczęstszych (ze względu na ich udział w grupie m-konsumentów) użytkowników technologii mobilnych podczas zakupów, co pozwoliło na urealnienie wyników badania. Wyniki: Otrzymane rezultaty ukazują niezaprzeczalnie efekt synergii uzyskany dzięki świadomemu wykorzystywaniu technologii mobilnych przez każde z ogniw łańcucha dostaw. Co więcej, badanie potwierdziło rosnącą popularność takiego rozwiązania oraz jego wpływ na doskonalenie logistycznej obsługi klienta w obszarze czasu, niezawodności, komunikacji i wygody. Wnioski: Na podstawie badania można stwierdzić, że wysoki poziom satysfakcji ogólnej konsumentów z technologii mobilnych jest niepodważalnym dowodem ogólnych korzyści z nich płynących. Dlatego też technologie mobilne mogą być kluczem do zyskania lub zatrzymania konsumentów rynku XXI w.
PL
Artykuł przedstawia porównanie poziomu logistycznej obsługi klienta świadczonej przez dwóch przewoźników wykonujących usługi transportowe dla wybranej firmy XYZ. Zestawiono ze sobą parametry dotyczące czasu, niezawodności, komunikacji oraz wygody dostarczania. Poziom obsługi logi-stycznej u badanych operatorów oceniono jako wysoki, w niektórych aspektach wyższy jego poziom cechuje przewoźnika A. W trakcie analizy zidentyfikowano obszary do doskonalenia dla obu partnerów firmy XYZ. W przypadku operatora A jest to niezawodne dostarczanie przesyłek o wysokiej wartości oraz przedstawianie zleceniodawcy na czas dokumentów odrzuceń. Przewoźnik B również powinien udoskonalić powyższe parametry, jednocześnie zwracając uwagę na zmniejszenie liczby opóźnień i uszkodzeń przesyłek.
EN
The article presents a comparison of logistic customer service level provided by the two transporter operators for selected company XYZ. Time, reliability, communication and convenience of delivery were compared. The logistic services of the surveyed carriers were highly evaluated, yet operator A was found better in several aspects. Thanks to the analysis area of improvement for both shipping companies has been identified. In the case of logistic provider A – reliability of high value shipments needs to elevate and issue with sharing of refusals documents in acceptable time has to be addressed. Same issues should be of concern for shipping operator B. Additionally amount of delayed and damaged shipments has to be reduced.
EN
Effectiveness analysis of tasks performed by the flag enterprise of the distribution network of steel products (at taking into account the different degree of the differentiation of products) are a purpose of the article. In the centralized distribution network a flag enterprise is a node witch coordinating material flows. Allocated segments differ in standards of logistic customer service. Limiting gaps in the customer service is an aim of the adopted concept of examinations.
PL
Celem badań zaprezentowanych w artykule jest analiza skuteczności zadań realizowanych przez przedsiębiorstwo flagowe sieci dystrybucji wyrobów hutniczych przy uwzględnieniu różnego stopnia dyferencjacji produktów realizowanego w tym przedsiębiorstwie. W artykule wskazano, że obsługiwane przez przedsiębiorstwo flagowe segmenty odbiorców różnią się preferencjami odbiorców w zakresie logistycznej obsługi klienta. Na tej podstawie zaproponowano ustalanie standardów i doskonalenie procesów realizacji zamówienia. Celem tak przyjętej koncepcji jest ograniczanie luk w obsłudze klienta.
4
Content available Logistyczne aspekty rozwoju e-commerce
PL
Celem niniejszej publikacji była analiza badań nad e-commerce. Szczególną uwagę poświęcono kwestiom związanych z logistyką i logistyczną obsługą klienta. Autorzy przeanalizowali wyniki badań statystycznych. Niektóre z wyników badań zestawiono w formę kilkuletnią. Autorzy porównali wyników badań, w których respondentami byli użytkownicy Internetu oraz badań firm związanych z e-commerce. Omówione zostały najważniejsze problemy wskazywane przez osoby zajmujące się handlem elektronicznym. Autorzy zaproponowali kilka zmian w badaniach nad ecommerce.
EN
The aim of this publication was to analyze e-commerce research. Particular attention was paid to issues related to logistics and logistic customer service. The authors analyzed the results of statistical surveys. Some of the research results have been compiled in a several-year form. The authors compared the results of research, in which respondents were internet users and research of companies related to e-commerce. The most important problems identified by people involved in ecommerce were discussed. The authors proposed several changes in e-commerce research.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań nad realizacją wybranych zadań zarządzania logistyczną obsługą klienta dotyczących sposobów przeprowadzania pomiarów poziomu logistycznej obsługi klienta w przedsiębiorstwach zarobkowego transportu ładunków w województwie śląskim. Badanie sondażowe zostało przeprowadzone wśród 147 przedsiębiorstw zarobkowego transportu samochodowego ładunków, funkcjonujących na terenie województwa śląskiego. Następnie uwzględniając całokształt przeprowadzonego postępowania badawczego podjęto próbę zbadania zależności obszarów logistycznej obsługi klienta, występujących w badanych przedsiębiorstwach, od wielkości tych podmiotów.
EN
The article presents the results of research on the implementation of selected logistics management tasks of customer service related to the methods to measure the level of logistic customer service in enterprises of commercial cargo transport in the Silesian province. The survey was conducted among 147 enterprises of commercial cargo transport operating in the Silesian Voivodeship. Next, having regard to the entirety of the research procedure carried out, an attempt was made to examine the dependence of the logistics areas of customer service occurring in the surveyed enterprises, on the size of these entities.
6
Content available remote Ocena logistycznej obsługi klienta na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa
PL
Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy poziomu logistycznej obsługi klienta oraz jego ocena w wybranym przedsiębiorstwie. W artykule omówiono pojęcie logistycznej obsługi klienta, elementy logistycznej obsługi klienta oraz stosowane do oceny tego procesu mierniki i wskaźniki. Na podstawie wybranych wskaźników dokonano oceny logistycznej obsługi klienta w wybranym przedsiębiorstwie zajmującym się sprzedażą podzespołów i części elektronicznych.
EN
The purpose of the article is to analyze the customer's logistical level and evaluate it in the chosen company. The article discusses the concept logistic customer service, logistical elements of customer service and used indicators to evaluate the process. On the basic of selected indicators, logistical customer service assessment has been carried out in the selected company selling components and electronic parts.
7
Content available remote Logistyczna obsługa klienta, jako efekt funkcjonowania łańcucha dostaw
PL
Logistyczną obsługę klienta należy postrzegać, jako umiejętność czy też zdolność zaspokajania wymagań i oczekiwań klientów, głównie w odniesieniu do czasu i miejsca zamawianych dostaw, przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych form aktywności logistycznej1. Jej wysoka, jakość zależy od wszystkich uczestników łańcucha dostaw, największą rolę przypisuje się jednak operatorom logistycznym. To właśnie przedsiębiorstwa logistyczne umożliwiają uczestnikom rynku poprawę ich konkurencyjności i wzrost sprzedaży produktów poprzez oferowanie najwyższych standardów w logistycznej obsłudze klienta. Ponieważ jednak oczekiwania klientów stale wzrastają, konieczne staje się również ciągłe dostosowywanie, jakości obsługi, co z kolei implikuję wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań w obszarze obsługiwanych łańcuchów dostaw. Artykuł w swej treści przedstawia teoretyczny zarys pojęć związanych z logistyczną obsługą klienta i łańcuchem dostaw. Ukazana w nim została istota logistycznej obsługi klienta, jej standardy, mierniki i wskaźniki oraz koszty logistycznej obsługi klienta w łańcuchu dostaw.
EN
Logistic customer service is perceived as a skill or the ability to satisfy the requirements and expectations of customers, in relation to the time and place of ordered deliveries, using all available forms of logistic activity. Its high quality depends on all participants in the supply chain, but the biggest role is attributed to logistics operators. Logistics companies enable market participants to improve their competitiveness and increase sales of products by offering the highest standards in logistics customer service. However, as customer expectations are constantly growing, it is necessary to constantly adjust, service quality, which in turn implies the introduction of modern solutions in the area of serviced supply chains. The article in its content presents the theoretical outline of related concepts with logistic customer service and supply chain. It shows the essence of logistic customer service, its standards, measures and indicators as well as the cost of logistic customer service in the supply chain.
PL
Głównym celem publikacji jest dokonanie klasyfikacji kryteriów oceny jakości obsługi imprez masowych ze szczególnym zaakcentowaniem roli i znaczenia logistycznej obsługi klienta. W artykule przedstawiono definicję imprezy masowej, logistyki imprez masowych oraz logistycznej obsługi klienta imprez masowych. Opisano cechy usług oraz ich interpretację w kontekście organizacji imprez masowych. Zidentyfikowano czynniki, które mogą mieć wpływ na kreowanie wizji przedsięwzięcia przez jego potencjalnych uczestników. Ponadto przedstawiono model jakości usług, który przybliża sposób, w jaki może dojść do utraty jakości podczas realizacji przedsięwzięcia. W zakończeniu publikacji określono determinanty jakości usług, mogące mieć wpływ na ostateczną ocenę imprezy masowej przez jej uczestników.
EN
The principal objective of this publication is classifying the criteria for assessing the quality of mass events taking into particular consideration the function and the significance of logistics customer service. In this paper, the definition of a mass event, the logistics of mass events, and also logistics services for a mass event customer were presented. The characteristics of services, and also the interpretation of them in the context of organizing mass events, were also described. The factors which may exert influence upon creating the vision of an undertaking by potential participants in it were identified. Furthermore, the service quality model which provides insight into the manner of possible quality loss while conducting an undertaking was presented. In the final part of the publication, the determinant of the quality of services which may exert influence upon the ultimate assessment of a mass event by participants in it were described.
PL
Niniejszy artykuł stanowi próbę identyfikacji i analizy mierników logistycznej obsługi klienta w badanych przedsiębiorstwach zarobkowego transportu samochodowego ładunków. Artykuł podzielono na dwie części. W niniejszej części pierwszej artykułu przedstawiono pokrótce metodykę badawczą, a następnie rezultaty badań w obszarze średnich wskazań mierników logistycznej obsługi klienta badanych przedsiębiorstw zarobkowego transportu samochodowego ładunków województwa śląskiego według 8 kryteriów jakości usług. W części drugiej artykułu zaprezentowano przeciętne wskazania mierników logistycznej obsługi klienta według 5 kryteriów jakości infrastruktury oraz 3 kryteriów jakości taboru, a następnie według 3 kryteriów obsługi posprzedażnej oraz 3 kryteriów doradztwa logistycznego.
EN
This article is an attempt at identifying and analyzing logistic measures of customer service in the surveyed companies for the transportation of goods. The article is divided into two parts. This first part of the article briefly presents the research methodology, followed by the results of research in the area of average value of logistic customer service indicators of the surveyed enterprises for the transportation of goods in the Silesia Voivodship according to 8 criteria of service quality. The second part of the article presents average logistic customer service indicators according to 5 infrastructure quality criteria and 3 quality criteria for rolling stock, followed by 3 after-sales service criteria and 3 logistics consulting criteria.
PL
Niniejszy artykuł stanowi próbę identyfikacji i analizy mierników logistycznej obsługi klienta w badanych przedsiębiorstwach zarobkowego transportu samochodowego ładunków. Artykuł podzielono na dwie części. W części pierwszej artykułu przedstawiono pokrótce metodykę badawczą, a następnie rezultaty badań w obszarze średnich wskazań mierników logistycznej obsługi klienta badanych przedsiębiorstw zarobkowego transportu samochodowego ładunków województwa śląskiego według 8 kryteriów jakości usług. W niniejszej części drugiej artykułu zaprezentowano przeciętne wskazania mierników logistycznej obsługi klienta według 5 kryteriów jakości infrastruktury oraz 3 kryteriów jakości taboru, a następnie według 3 kryteriów obsługi posprzedażnej oraz 3 kryteriów doradztwa logistycznego.
EN
This article is an attempt at identifying and analyzing logistic measures of customer service in the surveyed companies for the transportation of goods. The article is divided into two parts. The first part of the article briefly presents the research methodology, followed by the results of research in the area of average value of logistic customer service indicators of the surveyed enterprises for the transportation of goods in the Silesia Voivodship according to 8 criteria of service quality. This second part of the article presents average logistic customer service indicators according to 5 infrastructure quality criteria and 3 quality criteria for rolling stock, followed by 3 after-sales service criteria and 3 logistics consulting criteria.
PL
Intensywnie postępujące zmiany na globalnym rynku i zwiększające się wymagania klientów w zakresie jakości oraz dostępności produktów powodują konieczność sprostania wyzwaniu, jakim jest zapewnienie odpowiedniego poziomu logistycznej obsługi klienta. Istotny wpływ na możliwość jej uzyskania ma współpraca partnerów, w tym małych i średnich usługodawców z dużymi podmiotami gospodarczymi w łańcuchach dostaw. Praktyka gospodarcza potwierdza, że to właśnie współpraca jest źródłem największej wartości i korzyści dla klientów. Stąd też istotne jest dokonanie identyfikacji charakteru relacji małych i średnich usługodawców z ich klientami w heterogenicznej strukturze łańcucha dostaw.
EN
The intense changes in the global market and increasing requirements of customers in terms of quality and product availability make it necessary to address the challenge of ensuring an adequate logistics customer service. In order to obtain its satisfying level, the small and medium-sized service providers should establish close cooperative relationships with larger supply chain partners. The feedback derived from the business environment confirms that this cooperation is, indeed, the source of the greatest value and benefits for customers. Therefore, it is important to identify the nature of the relations between small and medium-sized service providers and their customers in a heterogeneous structure of supply chains.
EN
As a result of growing environmental problems and the increase in environmental awareness, the choice of a solution is not made only on the basis of its economic aspects, but also on its potential impact on the environment and quality of life. The aim is achieving sustainable development integrating economic, environmental and social effects. In recent years, the concept of a sustainable supply chain has also been introduced in logistics. The idea is to determine the chain, where flows are arranged in a way to minimize the influence on the natural environment and quality of life. Thus, the assessment of aggregated results generated in a supply chain becomes important. The article presents the concept of using environmental life cycle costs to assess the effects generated in a sustainable supply chain
PL
Reputacja jako cenny, strategiczny zasób współczesnego przedsiębiorstwa jest budowana w świadomości wielu różnych grup interesariuszy. Przedsiębiorstwa-uczestnicy łańcucha dostaw kreują swoją reputację jako partnerzy biznesowi poprzez realizowaną obsługę logistyczną. Specyfika logistycznej obsługi klienta w łańcuchu dostaw polega na tym, że poziom obsługi finalnego odbiorcy nie zależy jedynie od jakości obsługi bezpośredniego ogniwa, ale od jakości współpracy wszystkich ogniw jako elementów systemu naczyń połączonych. Partnerzy w łańcuchu dostaw, współtworząc obsługę logistyczną finalnemu klientowi budują reputację całego łańcucha.
PL
Logistyczna obsługa klienta staje się kluczowym elementem budowy strategii zarządzania łańcuchami dostaw. Zapewnienie optymalnego poziomu logistycznej obsługi klienta nie jest jednak proste i wymaga stosowania odpowiednich metod i narzędzi oraz prowadzenia ciągłego i systematycznego monitorowania rynku. Głównym celem niniejszej publikacji jest ukazanie w jaki sposób można wykorzystać metodę Servqual do oceny jakości logistycznej obsługi klienta. Badania zostały przeprowadzone w dwóch hurtowniach a uzyskane wyniki mogą być wykorzystane do doskonalenia wybranych procesów logistycznych.
EN
Logistics customer service is becoming a key element of the construction of supply chain management strategy. Ensuring an optimal level of logistics customer service is not that simple and requires the usage of appropriate methods, tools and the continuous and systematic monitoring of the market. The main objective of this publication is to show how the Servqual method can be used to assess the quality of logistics customer service. The study was conducted at two warehouses and received results can be used to improve selected logistics processes.
PL
Artykuł opracowany został w oparciu o wyniki badań własnych, przeprowadzonych na próbie 147 przedsiębiorstw zarobkowego transportu samochodowego ładunków na terenie województwa śląskiego. Uwzględniając rezultaty badań sondażowych dotyczących uwarunkowań zakresu logistycznej obsługi klienta w badanych przedsiębiorstwach oraz wyniki pomiaru mierników logistycznej obsługi klienta, konkretyzujących jej poziom wewnątrz badanych podmiotów, przeprowadzono pomiar zależności pomiędzy wybranymi zagadnieniami obu analiz. Spośród mierników logistycznej obsługi klienta, wybrano najistotniejszy w percepcji wytwórców usług transportowych badanych przedsiębiorstw, tj. miernik dostępności.
EN
Article was developed on the basis of the results of the survey research, conducted on a sample of 147 commercial cargo motor transport enterprises located in the Silesian Voivodeship. Taking into account the results of research on the scope of logistics customer service in the investigated enterprises and performance measurement indicators of logistics customer service which express its level within the study subjects, there was investigated the correlation between the selected issues both analyzes. Among the measurement indicators of logistics customer service, it was selected the most important in the perception of surveyed transport companies, availability measurement indicator.
PL
Postępujący rozwój gospodarczy oraz wzrost konkurencji rynkowej wymagają od przedsiębiorstw prowadzenia efektywnych działań zmierzających do jak najlepszego zaspokajania potrzeb klientów w sposób konkurencyjny, a zarazem zyskowny. Niezbędne jest przy tym takie postępowanie, który zmniejszy ryzyko, z jakim ma do czynienia każde przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą. Sprzyja temu obsługa klienta, która jest podstawowym i jednocześnie wieloaspektowym pojęciem w logistyce. Dokonując przeglądu literatury można zauważyć, że logistyczna obsługa klienta postrzegana jest jako zdolność zaspokajania wymagań oraz oczekiwań klientów, głównie co do miejsca i czasu zamawianych dostaw, przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych form aktywności logistycznej, w tym transportu, magazynowania, zarządzania zapasami, informacją oraz opakowaniami. Stanowi jeden z najważniejszych elementów strategii firmy.
EN
Constantly changing market conditions are forcing companies to take steps to change the approach to the customer. This approach should be sufficiently flexible to each client had a feeling that is the most important, and the created tenders should take into account their needs and expectations. The emphasis on professionalism handling manifested in meeting the standards, clearly it affects customer satisfaction throughout the stage of the logistics process. Establishing standards is a confirmation of consistency and accuracy operate. It should be noted that the increasing customer awareness is forcing companies to look for newer and newer sources of competition. The age-old means of influence declined in importance, and therefore began to pay special attention to the logistics customer service. It has become an excellent area to increase customer satisfaction through: increasing the availability of products, convenient time of delivery, convenience of placing orders, after sales service, etc. Apart from policy formulation support, develop standards and continuous control and monitoring of the process, if the company does not will introduce changes whose aim is to eliminate errors arising in the organization, and do not begin to treat the customer as a source of benefits for the company, implementation of the system of submitting the proper handling the customer will be impossible. The purpose of business is to strive for compliance with customer expectations.
PL
Przedsiębiorstwa przyjmują w sieci różne role. W sieciach zdominowanych kluczowe znaczenie mają przedsiębiorstwa centralne. Organizacje te kreując sieć, koordynując przepływy materiałowe, mając wysokie kompetencje relacje i mając atrybuty lidera określane są przedsiębiorstwami flagowymi sieci. Celem artykułu jest wskazanie zależności pomiędzy atrybutami przedsiębiorstwa flagowego a elementami logistycznej obsługi klienta i w konsekwencji dobór strategii logistycznej obsługi klienta.
EN
Enterprises are taking different roles in network. In dominated webs central enterprises have a key importance. These organizations are determined with flag enterprises if they are creating the network, are coordinating material flows, have high relational competence and attributes have a leader. Showing the relation between attributes of the flag enterprise and elements of the logistic customer service and in consequence is a purpose of the article.
PL
Elastyczność stanowi wyzwanie współczesnej logistyki. Może być ona (elastyczność) rozpatrywana w wymiarze kontroli w zakresie podsystemu zaopatrzenia. Zaopatrzenie jest jednym z podsystemów logistycznych związanych z rynkiem. Stanowi ono połączenie między podsystemem dystrybucji dostawców a podsystemem produkcji w danym przedsiębiorstwie. Podsystem zaopatrzenia stanowi wsparcie dla pozostałych podsystemów systemu mikrologistycznego. Prawidłowe działanie tego podsystemu wpływa na jakość produktu, logistyczną obsługę klienta oraz na koszty całego systemu mikrologistycznego. Celem referatu jest rozpoznanie działań uelastyczniających podsystem zaopatrzenia w wymiarze kontroli w teorii i praktyce gospodarczej. W referacie przedstawiono koncepcję elastyczności podsystemu zaopatrzenia w wymiarze kontroli i wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w przedsiębiorstwach.
EN
According to current literature trends we concentrate on the customer, who is called “the king”, “the boss” or “the person who pays employees”. It has become relatively important to recognize and awake the customer’s needs as well as provide them with a high quality offer in order to win them and consequently build long-term partnership relations. The main goal of this article is the description of the customer’s demands in theoretical and practical as-pects in the programme of the logistic customer service, with a focus on the building trade, as the basis for innovations. In the article the customer’s preferences in the logistic customer service programme have been presented in the context of innovations. The trends in the development of innovations have been described on the example of building trade.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
5094--5101, CD 1
PL
Logistyczna obsługa klienta urasta do jednego z ważniejszych aspektów funkcjonowania współczesnych organizacji. Przedsiębiorstwa dysponując zbliżoną technologią oraz infrastrukturą, to właśnie na bazie przewidywania, zaspokajania i wychodzenia naprzeciw wciąż zmieniającym się wymaganiom klientów, budują przewagę konkurencyjną. Odpowiednie zaprojektowanie logistycznej obsługi klienta wymaga od przedsiębiorstw prowadzenia badań dotyczących potrzeb i oczekiwań poszczególnych grup klientów. Celem publikacji jest pomiar logistycznej obsługi klienta za pomocą metody CSI (Customer Satisfaction Index) w wybranej organizacji. Metoda CSI służy do pomiaru zadowolenia klientów i uważana jest za kompleksowy wskaźnik pozwalający połączyć wszystkie niezbędne elementy podstawowej logistycznej obsługi Przeprowadzony proces badawczy pozwolił wyselekcjonować szczególnie ważne aspekty logistycznej obsługi klienta, zaproponować działania doskonalące oraz opracować mapę jakości.
EN
Logistics customer service grows to one of the most important aspects of the functioning of modern organizations. Companies with similar technology and infrastructure are based on prediction, satisfying and meeting the ever-changing demands of our customers, build competitive advantage. Appropriate design of logistics customer service requires enterprises to carry out research on the needs and expectations of the various customer groups. The purpose is to measure the logistics customer service using the method of CSI (Customer Satisfaction Index) in the selected organization. CSI method is used to measure customer satisfaction and is considered a comprehensive index that allows to combine all the elements of logistic service. Conducted primary research process helped select particularly important logistical aspects of customer service, to suggest improvement actions and develop the map quality.
PL
Celem artykułu było przedstawienie wybranych aspektów logistycznych ratownictwa medycznego w Polsce na tle rozwiązań niemieckich. Scharakteryzowano system ratownictwa medycznego w Polsce i porównano go z systemem funkcjonującym w Niemczech. Zidentyfikowano i oceniono obowiązujące standardy obsługi pacjenta w stanach nagłych w Polsce oraz w Niemczech. Przeprowadzono badania własne na temat oceny pracy służb ratownictwa medycznego w Polsce oraz określono potrzeby szkoleń w tym zakresie. W artykule posłużono się metodą analizy porównawczej oraz ankiety. Wykorzystano kwestionariusz ankiety zastosowany we wcześniejszych badaniach własnych przeprowadzonych w 2007 i 2010 roku. Stwierdzono, że w Polsce i w Niemczech funkcjonują inaczej zorganizowane systemy ratownictwa medycznego, odmiennie zostały też zdefiniowane standardy opieki medycznej w stanach nagłych. Zarówno w Polsce, jak i w Niemczech usprawnienia wymaga m.in. system szkoleń potencjalnych świadków zdarzenia w zakresie pierwszej pomocy.
EN
The aim of the article was to present the selected logistics aspects of medical resque in Poland against the background of the German solutions. The system of medical resque in Poland has been characterized and compared to the functioning system of Germany. The standards of standard applicable in the patient care in the emergency cases both in Poland and Germany have been identified and assessed. The own research has been conducted about the assessment of the medical resque service and the needs of the briefings have been estimated in the scope. In the article, there the method of the comparative analysis and survey have been practiced. The form of the survey was used in the previous own research conducted in 2007 and 2010. It was estimated that in Poland and Germany the organized systems of medical resque, distinctly the emergency medicine standards had been defined. Both in Poland and in Germany, the revision should be provided to the system of the potential mishap witnesses trainings in the area of first medical help.
PL
W artykule omówione zostały kryteria, na podstawie których można dokonać oceny obsługi klienta rozumianej jako najbardziej istotny i różnicujący element w odniesieniu do propozycji konkurentów. Spośród poczynań związanych z obsługą klienta wskazano na duże znaczenie działań logistycznych. Dokonano porównania cech modeli szybkiej obsługi klienta z tradycyjnymi łańcuchami dostaw. Analizie poddano partnerskie podejście do współpracy przedsiębiorstw w zintegrowanym łańcuchu dostaw.
EN
The article discusses the criteria on which customer service evaluation can be made, understood as the most important and differentiating element in relation to the competitors’ offers. Among the actions related to the customer service the importance of logistics operations was indentified. The comparison of the models’ characteristics was made: fast customer service against traditional supply chains. Partnership approach to cooperation between enterprises in an integrated supply chain was analysed.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.