Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 54

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Perowskity La1-xPdxFeO3 (x = 0-0,25) wytworzono przez wysokotemperaturową kalcynację (750°C) mieszaniny azotanów lantanu, żelaza i palladu. Przedstawiono charakterystykę katalizatorów zawierających różne ilości Pd (powierzchnia właściwa BET, XRD, SEM). Otrzymane perowskity zastosowano jako warstwę aktywną katalizatorów monolitycznych do utleniania metanu i n-heksanu. Częściowe zastąpienie La w perowskicie przez Pd zwiększało aktywność katalizatora w procesie utleniania obydwu węglowodorów. W utlenianiu metanu i heksanu wzrost aktywności katalizatora z perowskitem LaFeO3 następował przy zastąpieniu 0,15 mola i 0,1 mola La przez Pd. Aktywność perowskitu La1-xPdxFeO3 rosła ze wzrostem zawartości Pd.
EN
La, Fe and Pd nitrates were mixed together in various proportions and calcinated at 750°C to obtain La1-xPdxFeO3 (x = 0-0.25) perovskites supported on a steel substrate and then used as an active catalyst layer for oxidn. of MeH and hexane. A partial replacement of La with Pd in the perovskite resulted in an increase in their catalytic activity. The activity increased with increasing Pd content in perovskite.
PL
Przedstawiono wyniki badań wstępnych procesu elektrochemicznego wydzielania powłok chromowych w rozpuszczalniku eutektycznym utworzonym z chlorku choliny i chlorku chromu( III) z dodatkiem 5-20% mas. wody. Wykazano, że powłoki chromowe można otrzymać w zakresie temp. 25-65°C dopiero wówczas, gdy zawartość dodatkowo wprowadzonej do kąpieli wody wynosi 20% mas. Poniżej tego stężenia szybkość chromowania jest znikoma i z technologicznego punktu widzenia nieprzydatna w warunkach przemysłowych. Powłoki otrzymane w 35°C i przy katodowej gęstości prądu wynoszącej 7,2 A/dm2 (odpowiadający jej potencjał redukcji wynosi - 2,0 V względem elektrody Ag) charakteryzują się drobnokrystaliczną i zwartą mikrostrukturą bez widocznych wad.
EN
Cu plates were covered with Cr from aq. solns. of CrCl3 and Me3N+CH2CH2OH (H2O content 20.3% by mass) at 35-65°C and 7.2 A/dm2 after addn. of H2 O (20% by mass). The deposition rate was 1.4 μm/h and cathode current yield 8–10%. The deposited Cr layer had a fine-grained uniform defect-free microstructure.
EN
The electrodeposition and morphology of nickel coatings deposited potentiostatically in (2-hydroxyethyl)trimethylammonium chloride : ethylene glycol (1:2 molar ratio) eutectic solvent on copper substrate were investigated. In the presence of 1 mol dm−3 NiCl2·6H2O the reduction of nickel at 25 °C takes place at potentials more negative than −0.4 V vs. Ag quasi-reference electrode. It was found that the morphology and structure of nickel coatings are strongly affected by deposition potential. In the investigated system, electrodeposition at ambient temperature and at the potentials between −0.6 and −0.8 V vs. Ag results in compact nickel coatings devoid of visible defects.
PL
Zbadano proces osadzania i morfologię powłok niklowych otrzymanych potencjostatycznie na podłożu miedzianym w kąpieli bezwodnej bazującej na mieszaninie eutektycznej chlorku 2-hydroksyetylotrimetyloamoniowego i glikolu etylenowego (1:2 molowo). W tej mieszaninie zawierającej 1 mol dm−3 NiCl2·6H2O redukcja niklu zachodzi przy potencjałach bardziej ujemnych od −0,4 V względem pseudoelekrody srebrnej (drut Ag). Zauważono, że morfologia i struktura powłok niklowych silnie zależy od potencjału osadzania. Powłoki homogeniczne i pozbawione widocznych wad można otrzymać w temperaturze otoczenia przy potencjale w zakresie od −0,6 do −0,8 V wzgl. Ag.
PL
Metodą zol-żel nanoszono powłoki SiO₂ na podłoże ze stali nierdzewnej 316L w celu poprawy bioaktywności oraz odporności korozyjnej materiału. Powłoki otrzymywano z zolu zawierającego tetraetoksysilan (jako prekursor) oraz alkohol izopropylowy lub alkohol butylowy jako rozpuszczalnik. Próbki eksponowano w roztworze sztucznej krwi (SBF) przez 142 doby. Badania SEM i EDS wykazały, że wielowarstwowe powłoki SiO₂ uzyskane z zolu zawierającego izopropanol sprzyjają tworzeniu ceramiki apatytowej, co może świadczyć o ich bioaktywności. Zgodnie z wynikami badań potencjodynamicznych i ICP odporność korozyjna stali w roztworze SBF wzrasta po osadzeniu powłok SiO₂ metodą zol-żel.
EN
Single and multilayer SiO₂ coatings were deposited on 316L steel from (EtO) ₄Si-contg. iso-PrOH or BuOH solutions and immersed in artificial blood soln. for 142 days. The sample surfaces were studied by energy-dispersive spectroscopy. Iso-PrOH was a more efficient solvent than BuOH in generating the layer bioactivity. The corrosion resistance of the coating increased with increasing no. of layers.
PL
Metodą zol-żel nanoszono powłoki ZrO2 na podłoże ze stali nierdzewnej 316L. Powłoki otrzymywano z zolu zawierającego jako prekursor tetraetoksycyrkonian i butanol jako rozpuszczalnik. Otrzymane próbki eksponowano w roztworze sztucznej krwi (SBF) przez 120 doby. Badania potencjodynamiczne wykazały, że osadzenie pięciowarstwowych powłok ZrO2 powoduje dwukrotny wzrost odporności korozyjnej stali w czasie długoterminowej ekspozycji w roztworze SBF. Zgodnie z wynikami badań SEM i EDS wykazano, że na powierzchni cienkich warstw ZrO2 przyrasta ceramika apatytowa.
EN
ZrO2 coatings were sol-gel deposited on a base made of stainless steel 316L. The sol used for this purpose contained zirconium(IV) ethoxide (ZrEt) as the precursor and butanol as the solvent. The obtained samples were exposed to simulated body fluid (SBF) for 120 days. Potentiodynamic tests showed that the deposition of five-layer ZrO2 coatings results in a twofold increase in the corrosion resistance of the steel during long-term exposure to SBF. The results of SEM and EDS analyses demonstrated that apatite ceramic accretes on the surface of the thin ZrO2 layers.
EN
The corrosion resistance of Ni–Mo (11÷32 wt% Mo) alloy coatings during 72 h exposure in 0.5 mol·dm−3 solution of NaCl was investigated by means of EIS method. The highest corrosion resistance (charge transfer resistance >12 kΩ·cm2) among all investigated coatings was measured for Ni–Mo coatings with higher molybdenum content (21÷32 wt%). However, after 48-60 h of immersion, visible micro cracks appeared in Ni–28 wt% Mo and Ni–32 wt% Mo alloy coatings, probably due to the significant internal stresses. This phenomenon was observed especially for Ni–32 wt% Mo coating, and it was accompanied by an abrupt decrease in a charge transfer resistance from 8.7 to 2.7 kΩ·cmThe corrosion resistance of Ni–Mo (11÷32 wt% Mo) alloy coatings during 72 h exposure in 0.5 mol·dm−3 solution of NaCl was investigated by means of EIS method. The highest corrosion resistance (charge transfer resistance >12 kΩ·cm2) among all investigated coatings was measured for Ni–Mo coatings with higher molybdenum content (21÷32 wt%). However, after 48-60 h of immersion, visible micro cracks appeared in Ni–28 wt% Mo and Ni–32 wt% Mo alloy coatings, probably due to the significant internal stresses. This phenomenon was observed especially for Ni–32 wt% Mo coating, and it was accompanied by an abrupt decrease in a charge transfer resistance from 8.7 to 2.7 kΩ·cm2 after 5 and 24 h, respectively. According to EIS results, coating containing 21 wt% Mo offers the best protective properties towards steel substrate. This may be associated with the existence of a compact, tight and very thin passive layer which does not undergo damage during exposure. after 5 and 24 h, respectively. According to EIS results, coating containing 21 wt% Mo offers the best protective properties towards steel substrate. This may be associated with the existence of a compact, tight and very thin passive layer which does not undergo damage during exposure.
PL
Metodą EIS zbadano odporność na korozję powłok Ni–Mo (11÷32% mas. Mo) w czasie 72 h ekspozycji w 0,5 mol·dm−3 roztworze NaCl. Najwyższą odpornością na korozję (rezystancja przeniesienia ładunku >12 kΩ·cm2), spośród wszystkich zbadanych powłok, charakteryzowały się powłoki Ni–Mo o zawartości 21÷32% mas. molibdenu. Zauważono jednak, że po 36÷60 h ekspozycji, na powierzchni powłok Ni–28% mas. Mo oraz Ni–32% mas. Mo pojawiły się widoczne pęknięcia, których przyczyną są najprawdopodobniej duże naprężenia wewnątrz powłok. To zjawisko było szczególnie wyraźne w przypadku powłoki Ni–32% mas. Mo, bowiem towarzyszył mu gwałtowny spadek rezystancji przeniesienia ładunku z 8,7 do 2,7 kΩ·cm2 po odpowiednio 5 i 24 h ekspozycji. Zgodnie z wynikami pomiarów metodą EIS, powłoka Ni–Mo zawierająca 21% mas. Mo zapewnia najlepsze właściwości ochronne podłoża stalowego, pomimo nieznacznie niższej od powłoki Ni–28% mas. Mo rezystancji przeniesienia ładunku. Można to powiązać z wytworzeniem na jej powierzchni zwartej i bardzo cienkiej warstwy pasywnej, która nie ulega uszkodzeniu w trakcie ekspozycji w roztworze NaCl.
EN
Commercial orthodontic appliance components (wires, bands and brackets) were exposed to Ringer’s solution. EDS analyses showed that the materials were made of chromium-nickel steel. SEM examinations revealed only slight changes in the metallic surface of the orthodontic brace components after they had been kept in the Ringer solution (for 77 days). No potentiodynamic tests can be carried out on the orthodontic bands and brackets because of their complicated shape and small size. The electrochemical tests performed only for orthodontic wires. Potentiodynamic tests showed that the maximum rate of corrosion of the orthodontic wire made of chromium-nickel steel in the artificial body fluid amounted to 2.1·10-6 A/cm2. The aggressive action of chloride ions results in the selective character of the digestion of chromium-nickel steel. After the 11 week long exposure of the orthodontic components the concentration of chromium in the Ringer solution amounted to 0.10÷0.15 μg/dm3. while the maximum nickel content amounted to over 3 μg/dm3.
PL
Komercyjne elementy stałego aparatu ortodontycznego (druty, pierścienie i zamki) eksponowano w roztworze Ringera. Mikroanaliza rentgenowska (EDS) wykazała, że materiały wykonano ze stali chromowoniklowej. Obserwacje mikroskopowe (SEM) wykazały jedynie niewielkie zmiany powierzchni metalicznej elementów aparatu ortodontycznego podczas przetrzymywania w roztworze Ringera (77 dni). Skomplikowany kształt i niewielkie rozmiary pierścieni i zamków ortodontycznych uniemożliwiają przeprowadzenie badań potencjodynamicznych. Badania elektrochemiczne wykonano jedynie dla drutu ortodontycznego. Wykazały one, że maksymalna szybkość korozji drutu ortodontycznego w sztucznym płynie ustrojowym wynosi 2,1·10-6A/cm2. Agresywne działanie jonów chlorkowych skutkuje selektywnym charakterem roztwarzania stali chromowo-niklowej. Po 11-tygodniowej ekspozycji elementów ortodontycznych stężenie chromu w roztworze Ringera wynosiło ok. 0,10÷ 0,15 μg/dm3, przy maksymalnej zawartości niklu ponad 3 μg/dm3.
EN
The structure and chemical composition of corrosion products of Zn coating, binary Zn–Fe(1.7% at. Fe) and ternary Zn–Fe–Mo (6.6% at. Fe, 1.9% at. Mo) alloy coatings after 24 hours exposure in 0.5 mol·dm−3 solution of NaCl were investigated. It was established that the presence of iron and molybdenum in the zinc alloy coating has a positive impact on the protective properties of the coatings and on the homogeneity of the layer of corrosion products. X-ray diffraction analysis of coatings revealed the presence of: zinc oxide, zinc hydroxide, zinc hydroxide carbonate and zinc hydroxide chloride. Moreover, the corrosion products are almost the same for all tested coatings, regardless of the fact that corrosion potentials of these coatings vary considerably. The ternary Zn–Fe–Mo coating exhibits the highest corrosion resistance among all investigated coatings during 24 h immersion.
PL
W artykule opisano wyniki badań struktury i składu chemicznego warstw produktów korozji wytworzonych na powierzchni powłok: Zn, dwuskładnikowej Zn–Fe (1,7% at. Fe) oraz trójskładnikowej Zn–Fe–Mo (6,6% at. Fe, 1,9% at. Mo) po 24 godzinach ekspozycji w 0,5 mol·dm−3 roztworze NaCl. Wykazano, że obecność żelaza i molibdenu w cynkowej powłoce stopowej ma pozytywny wpływ na jej właściwości ochronne oraz na jednorodność powstającej warstwy produktów korozji. Analiza rentgenowska wskazała jednoznacznie na: tlenek cynku, wodorotlenek cynku, hydroksywęglan cynku oraz hydroksychlorek cynku, jako główne produkty korozji badanych powłok w wodnym roztworze NaCl. Niezależnie od znacznych różnic w zmierzonych potencjałach korozji poszczególnych powłok, skład jakościowy produktów korozji był zbliżony, a najwyższą odpornością na korozję w ciągu 24 godzin ekspozycji charakteryzowała się powłoka Zn–Fe–Mo.
PL
Metodą zol-żel otrzymano na stali 316L trójwarstwowe powłoki ceramiczne SiO2 z zolu zawierającego tetraetoksysilan oraz jako rozpuszczalniki alkohol izopropylowy i alkohol butylowy. Ekspozycja próbek w roztworze sztucznej krwi przez 142 doby wykazała korzystne właściwości korozyjne próbek z powłoką SiO2 w porównaniu do niepokrytej stali. Przy stosowaniu alkoholu izopropylowego jako składnika zolu odporność korozyjna próbek wzrosła 4 razy. Powłoki ceramiczne SiO2 tworzą warstwę barierową oraz, co wykazano w badaniach EDS, sprzyjają tworzeniu warstwy hydroksyapatytu. Zmierzony stosunek wielkości pików Ca i P w warstwie wierzchniej próbek z powłoką odpowiada stosunkowi tych pierwiastków jaki występuje w syntetycznych hydroksyapatytach.
EN
Three-layer ceramic SiO2 coatings were deposited on steel 316L, from a sol containing tetraethoxysilane as well as isopropyl alcohol and butyl alcohol as the solvents. The exposure of the samples to a Simulated Body Fluid (SBF) for 142 days showed that the samples with the SiO2 coating were more corrosion resistant than the uncoated steel. When isopropyl alcohol was used as a component of the sol the corrosion resistance of the samples increased fourfold. Ceramic SiO2 coatings form a barrier layer and, as shown by EDS analyses, favour the formation of a hydroxyapatite layer. The ratio of Ca and P peak sizes measured in the surface layer of the coated samples corresponds to the ratio of these elements which occurs in synthetic hydroxyapatites.
PL
Opisano wpływ pH kąpieli na morfologię i skład pierwiastkowy ochronnych powłok trójskładnikowych Zn-Fe-Mo. Wykazano, że powłoki osadzone przy pH 3,8÷4,4 nie zawierają istotnych ilości molibdenu. Proces indukowanego współosadzania molibdenu zachodzi dopiero przy pH 5,0 (0,2% wag. Mo) i wyższym. Wzrostowi pH kąpieli do 6,2 towarzyszy systematyczny wzrost zawartości Mo w stopie aż do 7,6% wag. W zakresie pH 3,8÷5,3 zawartość żelaza w stopie wzrasta od 0,4 do 1,8% wag., podczas gdy w zakresie pH 5,3÷6,2 jego zawartość wzrasta ponad dwudziestokrotnie aż do 43% wag. (przy pH 6,2). Zaobserwowano, że wzrost pH z 3,8 do 4,7 powoduje, że struktura otrzymywanych powłok ulega rozdrobnieniu. Powyżej pH 5.0, kiedy w powłoce obecny jest już molibden, ziarna przybierają postać płatków. Przy pH 5,7 powłoki stają się jednorodne i charakteryzują się typową mikrosferoidalną strukturą. Dlatego też można by przypuszczać, że powłoki Zn-Fe-Mo otrzymane przy pH ~5,7 charakteryzują się wyższą odpornością na korozję w porównaniu do powłok Zn-Fe. Dalsze zwiększanie pH (>5,9) jest niekorzystne – otrzymane powłoki są niehomogeniczne, proszkowe, słabo przyczepne oraz zawierają znaczne ilości wtrąceń tlenków.
EN
The effect of plating bath pH on the surface morphology and chemical composition of the ternary Zn-Fe-Mo alloy coatings was investigated, due to the beneficial influence of Mo on the corrosion resistance. It was revealed that deposits obtained at pH 3.8÷4.4 do not contain considerable amounts of molybdenum. Induced codeposition of molybdenum starts only at pH 5.0 (0.2 wt.% Mo) and higher. The increase in pH of plating solution to 6.2 results in a regular increase in Mo content in the alloy up to 7.6 wt.%. In the pH range of 3.8÷5.3 the content of Fe slightly increases from 0.4 to 1.8 wt.%, while within pH 5.3÷6.2 the amount of deposited iron increases over a twentyfold up to 43 wt.% (at pH 6.2). The grain refinement is observed when the pH value increases from 3.8 to 4.7. Above pH 5.0 the incorporated Mo changes the microstructure from polyhedral grains to flake-like grains. At pH 5.7 the coating becomes more uniform with a typical granular microstructure. Therefore, the coatings deposited at pH close to 5.7 are expected to have improved corrosion resistance compared to binary Zn-Fe coatings. Too high pH (>5.9) leads to the incorporation of oxide inclusions which block the surface, thus the homogeneity of the coatings disappears.
PL
Metodą spektroskopii impedancyjnej określano właściwości powłok winylo-estrowych oraz epoksydowo-nowolakowych zawierających ester winylowy, stosowanych do ochrony podłoża stalowego w instalacjach IOS. W celu oszacowania wpływu awaryjnego wzrostu temperatury na powłoki z żywic syntetycznych, próbki poddano działaniu temperatury o 20–30°C wyższej, niż wartości dopuszczalne zgodnie z charakterystyką materiału. Stwierdzono, że w przypadku znacznego przekroczenia dopuszczalnej temperatury (o 30°C) powłoki stosunkowo szybko ulegają poważnej degradacji, objawiającej się spękaniem i utratą przyczepności do stalowego podłoża. Wzrasta przy tym ich pojemność i przenikalność względna oraz maleje moduł impedancji.
EN
Using of impedance spectroscopy method, properties of the vinyl ester and epoxy novolac containing vinyl ester coatings, used for protection of the steel substrate in FGD installations were determined. In order to assess the influence of temperature on the synthetic resin coatings, the samples were subjected to a temperature of 20–30°C higher than the limit value in accordance with the characteristics of the material. It was found that in the event of significant overtemperature (about 30°C) coatings undergo relatively severe degradation, manifested by cracking and loss of adhesion to the steel substrate. At the same time the capacity and the relative permittivity increases and impedance modulus decreases.
EN
Cr-free conversion coatings were deposited from a bath containing: titanium(III) chloride, fluorosilicic acid, hydrogen peroxide and oxalic acid. An XPS analysis of the coating deposited for 3 min showed titanium to be present mainly at the +4 oxidation state number and zinc at the +2 oxidation state number, in the form of oxides and hydroxides. Silicon forms silicates. DC polarization showed that the corrosion current densities for the coatings deposited for 30 s – 6 min were below 1 μA·cm−2 and lower than that of zinc coating. EIS and neutral salt spray test revealed that in order to ensure good protective properties deposition should be conducted for at least 3 minutes.
PL
Bezchromowe powłoki konwersyjne otrzymano z kąpieli zawierającej: chlorek tytanu(III), kwas fluorokrzemowy, nadtlenek wodoru oraz kwas szczawiowy. Analiza XPS powłoki osadzanej przez 3 minuty wykazała obecność tytanu na +4 stopniu utlenienia oraz cynku w formie utlenionej, zarówno pod postacią tlenków jak i wodorotlenków. Na podstawie pomiarów polaryzacyjnych stałoprądowych obliczono szybkość korozji w 0.5 M NaCl powłok osadzanych w zakresie 30 s do 6 min, która była niższa od 1 μA·cm−2 oraz niższa od szybkości korozji porównawczej powłoki cynkowej. Badania zmiennoprądowe metodą EIS oraz test w komorze solnej pozwoliły stwierdzić, że dobre właściwości ochronne posiadają powłoki bezchromowe osadzane przez przynajmniej 3 minuty.
PL
Badania dotyczyły oceny wpływu obróbki powierzchniowej stali typu 304 (X5CrNi18-10, 1.4301) na zmianę odporności tej stali na korozję wżerową w środowisku zawierającym 0,5 M NaCl. Przed badaniami korozyjnymi część próbek ze stali 304 była trawiona oraz elektropolerowana w warunkach laboratoryjnych w kąpielach na bazie czystych odczynników chemicznych. Pozostałe próbki były poddane procesom trawienia i elektroplerowania w skali technicznej w aktualnie eksploatowanych kąpielach przemysłowych. Kąpiel trawiąca zawierała kwas fluorowodorowy(I) oraz kwas azotowy(V), a kąpiel do elektropolerowania kwas fosforowy(V), kwas siarkowy(VI) oraz trietanoloaminę. Głównymi składnikami kąpieli przemysłowych były te same kwasy nieorganiczne. Wykazano, że w wyniku elektropolerowania stali 304 następuje znacząca poprawa jej odporności na korozję wżerową. Potencjał rozwoju wżeru dla surowej stali 304 wynosił ok. E(pit) = 0,3 V (NEK). Trawienie oraz elektropolerowanie zarówno dla kąpieli przemysłowych, jak i kąpieli na bazie czystych odczynników przesuwało E(pit) w kierunku wyższych potencjałów: trawienie chemiczne do 0,4 V (NEK) a elektropolerowanie do 0,5 V (NEK).
EN
Cr-Ni stainless steel was examd. before and after pickling and electropolishing for corrosion resistance in 0.5 M NaCl soln. by detn. of open circuit potentials and potentiodynamic polarization curves. The steel was pickled in HF and HNO3-contg. bath and electropolished in a H2SO4, H3PO4 and N(CH2CH2OH)3-contg. soln. also under industrial process conditions. The steel pretreatment both under lab. and industrial conditions resulted in an increase in its resistance against the pitting corrosion. The pitting potential increased form 0.3 V for original steel to 0.4 V for pickled steel and up to 0.5 V for electropolished one (versus satd. calomel electrode).
PL
Określano właściwości wykładzin gumowych po piętnastoletniej ekspozycji w absorberze instalacji odsiarczania spalin (IOS), za pomocą spektroskopii impedancyjnej, elektronowego mikroskopu skaningowego oraz pomiaru twardości. Dodatkowo próbki gumy zarówno eksploatowane w IOS jak i nowe, poddawano starzeniu w autoklawie w warunkach podwyższonego ciśnienia i podwyższonej temperatury. Stwierdzono, że wykładzina z miękkiej, samowulkanizującej gumy chlorobutylowej, stosowana jako ochrona wewnętrznej ściany stalowego absorbera w obszarze zraszania, nie uległa znaczącej degradacji w czasie wieloletniej eksploatacji. Zarówno nowe próbki, jak i eksploatowane w IOS w ciągu 15 lat, które były eksponowane w autoklawie, charakteryzują się większą o kilka stopni twardością w stosunku do wykładzin nowych (w stanie dostawy).
EN
The properties of rubber linings after fifteen year exposure in the absorber of a flue gas desulfurization system (FGD) were determined using impedance spectroscopy, scanning electron microscopy and hardness measurements. In addition, the rubber samples both exploited in FGD and new, were aged in an autoclave at elevated pressure and elevated temperature. It was found that the soft self vulcanizing chlorobutyl rubber lining applied as a protection of the inner wall of the steel absorber in the spray tower did not undergo a significant degradation during long-term exploitation. Both new and exploited for 15 years in FGD samples that were exposed in the autoclave are characterized by a few degrees higher hardness compared to that of the new lining (as delivered).
PL
Stop FeCrAl pokryto metodą zol-żel trójwarstwowymi powłokami typu: CeO2, ZrO2 oraz Y2O3, a następnie poddano utlenianiu w powietrzu w temperaturze 900°C. Utlenianie prowadzono w sposób cykliczny – 10 cykli po 12 h. Badania grawimetryczne wykazały ochronne działanie otrzymanych powłok. We wszystkich przypadkach zależność między przyrostem masy a czasem utleniania ma charakter paraboliczny. Najkorzystniej na właściwości ochronne narastającej zgorzeliny wpływają powłoki z tlenku itru. Po 10 cyklach utleniania najmniejszą względną zmianę masy (Δm/m) wykazał stop FeCrAl pokryty powłoką Y2O3 – około 0,5%, co stanowi wartość ponad pięciokrotnie mniejszą w porównaniu do stopu bez powłoki – około 3,3%. Skuteczność ochronna (Sk) osadzonych powłok względem niepokrytego podłoża po 10 cyklach utleniania wynosi od 76% do 85%.
EN
Three-layer CeO2, ZrO2 or Y2O3 coatings were deposited on the FeCrAl alloy basis by the sol-gel method. The samples were subjected to oxidation in air at a temperature of 900°C. Cyclic oxidation consisted of 10 cycles, each lasting 12 hours. Gravimetric studies have shown protective effects of coatings. The oxidation of all the investigated samples conformed to the parabolic law. The most beneficial for protective properties of the growing scale are yttrium oxide coatings. After the 10-cycle oxidation the smallest relative mass change (Δm/m) shows the alloy coated Y2O3 (0.52%). This is more than five times less compared to alloy without coating – about 3.3%. The protection effectiveness of coatings (Sk) to uncoated substrate after 10-oxidation cycle ranges from 76 to 85%.
PL
Na powierzchni stopu FeCrAl otrzymano metodą zol-żel jednowarstwowe powłoki CeO2 z zoli zawierających acetyloacetonian ceru(III). Przeprowadzone badania wskazały, że cer obecny w powłoce wpływa na właściwości narastającej zgorzeliny oraz na odporność na wysokotemperaturowe utlenianie (w powietrzu w T = 950°C przez t = 100 h). Utlenianie badanych próbek w funkcji czasu zachodzi zgodnie z paraboliczną zależnością. Skuteczność ochronna jednowarstwowych powłok względem niepokrytego podłoża po 100 h wysokotemperaturowego utleniania wynosiła około 70%.
EN
One-layer protective coatings made up CeO2 oxides were synthesized on a Fe- CrAl alloy substrate by the sol-gel method from sol containing cerium(III) 2,4-pentanedionate as the precursor. It was found that a small addition of cerium affected the morphology of the forming coatings and improved the Fe-CrAl alloy resistance to high-temperature oxidation (in air at T = 950°C for t = 100 h). The oxidation of all the investigated samples conformed to the parabolic rate. The protection effectiveness of the one-layer coatings after 100 h of high-temperature oxidation was as high as 70%.
EN
Electrochemical behavior of the trivalent chromium conversion coatings deposited from commercially available bath on electrogalvanized steel was evaluated in NaCl solution using the EIS technique. It was found that, the behavior of tested sample with conversion coating deposited for 30 s changes during 24 h of exposure to corrosive medium. Nevertheless, its protective properties does not significantly decrease. Two, as possible, simple equivalent electric circuits have been proposed to simulate the experimental data.
PL
Metodą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS) zbadano właściwości ochronne powłok konwersyjnych na stali ocynkowanej w roztworze NaCl. Powłoki konwersyjne osadzono z przemysłowej kąpieli na bazie chromu trójwartościowego. Wykazano, że powłoka osadzona przez 30 s zmienia swoje właściwości elektrochemiczne w trakcie 24 h ekspozycji w roztworze korozyjnym. Niemniej jednak po dobie ekspozycji badana powłoka nadal zapewnia dobrą ochronę podłoża cynkowego przed korozją. Zaproponowano dwa elektryczne obwody zastępcze do interpretacji uzyskanych widm impedancyjnych.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.