Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 616

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  surface layer
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
EN
The present study discusses the influence of an a-C:H coating on the tribological parameters of sliding pairs under mixed friction. Using the PVD method, the a-C:H coating was formed on specimens made from AISI 4337 steel. The sliding friction and wear process was carried out on the pairs of AISI 4337 steel and SAE48 bearing alloy, which were lubricated with 10W40 biodegradable engine oil. The investigation showed significant differences in the friction coefficient and temperature in the tested pairs with the steel surface layer and the a-C:H coating. In the friction pairs with the a-C:H coating, the tested parameters of friction were higher than in pairs with the steel surface layer. The pairs with the a-C:H coating showed more intensive wear of the SAE-48 bearing alloy than those with a steel surface. The surface layer used in a friction pair leads to the deterioration of the lubricating properties of engine oil and reduces its resistance to scuffing.
PL
W pracy przedstawiono wpływ powłoki a-C:H na parametry tribologiczne par ciernych w warunkach tarcia mieszanego. Powłoka a-C:H została wytworzona na próbkach wykonanych ze stali AISI 4337 metodą PVD. Proces tarcia ślizgowego i zużycia realizowano w skojarzeniu stal AISI 4337 i stop łożyskowy SAE-48 smarowanych biodegradowalnym olejem silnikowym 10W40. Badania wykazały istotne różnice w wartości współczynnika tarcia i temperatury w badanych parach ze stalową warstwą wierzchnią i powłoką a-C:H. W parach z powłoką a-C:H rejestrowane parametry tarcia były wyższe niż w parach ze stalową warstwą wierzchnią. Pary z powłoką a-C:H wykazywały intensywniejsze zużycie stopu łożyskowego SAE-48 niż pary z powierzchnią stalową. Warstwa wierzchnia zastosowana w parze ciernej prowadzi do pogorszenia właściwości smarnych oleju silnikowego i zmniejsza jego odporność na zacieranie.
EN
The paper presents the results of an analysis of the wear process under conditions of dry technical friction of surface layers after selecting external surface pressure burnishing methods. The possibility of making changes in the burnishing process leading to an increase in resistance to wear under conditions of a simulated exploitation process is described. The possibility of conscious control of the process of material deformation in the zone of contact between the tool and the workpiece in the course of the surface layer formation process by changing the method and technological parameters of the pressure burnishing process is used. The course and results of the wear process of surfaces pressure burnished with a rolling ball, disc, and sliding ball are analysed. A description of the wear mechanism and comparative results of the wear of the surfaces tested are presented.
PL
W opracowaniu przedstawiono wyniki analizy przebiegu procesu zużycia w warunkach tarcia technicznego suchego warstw wierzchnich po wybranych sposobach obróbki nagniataniem naporowym powierzchni zewnętrznych. Opisano możliwość dokonania zmian w procesie nagniatania prowadzących do wzrostu odporności na zużycie w warunkach symulowanego procesu eksploatacji. Wykorzystano do tego możliwość świadomego sterowania przebiegiem procesu odkształcania materiału w strefie kontaktu narzędzia z przedmiotem obrabianym w trakcie procesu konstytuowania warstwy wierzchniej na drodze zmiany sposobu i parametrów technologicznych procesu nagniatania naporowego. Przeanalizowano przebieg i rezultaty procesu zużycia powierzchni nagniatanych naporowo tocznie kulką i krążkiem oraz powierzchni nagniatanej ślizgowo kulką. Przedstawiono opis mechanizmu zużywania i wyniki porównawcze wartości zużycia badanych powierzchni.
EN
The properties of the surface layer of construction materials are very important for making adhesive bonds. The article presents the test results for surface free energy in PA6 polyamide subjected to surface layer modification using the ozonation process. To develop the surface geometrically, the samples were subjected to mechanical processing. The comparison of results demonstrated that ozonation is an efficient and eco-friendly method of modifying the surface layer. The article also presents the comparison results for measurements of selected surface roughness parameters.
EN
The article presents the results of research on the abrasion resistance of cast iron with vermicular graphite in the as-cast state and after austempering (the latter material is referred to as AVGI – Austempered Vermicular Graphite Iron). Austenitization was carried out at the temperature values of either 900°C or 960°C, and austempering at the temperature values of either 290°C and or 390°C. Both the austenitization and the austempering time was equal to 90 minutes. The change of the pearlitic-ferritic matrix to the ausferritic one resulted in an increase in mechanical properties. Abrasion tests were conducted by means of the T-01M pin-on-disc tribometer. The counter-sample (i.e. the disc) was made of the JT6500 friction material. Each sample was subject to abrasion over a sliding distance of 4000 m. The weight losses of both samples and counter-samples were determined by the gravimetric method. It was found that the vermicular cast iron austenitized at 900°C and austempered at 290°C was characterized by the lowest wear among the evaluated cast iron types. The geometric structure of the surface layer after the dry friction test exhibited irregular noticeable grooves, distinct oriented abrasion traces, plastic flow of the material, microcracks, and pits generated by tearing out the abraded material. The largest surface roughness was found for the AVGI cast iron heat-treated according to the variant 3 (Tγ =900 ºC; Tpi = 390°C), while the smallest one occurred in AVGI cast iron subject to either the variant 2 (Tγ =960 ºC; Tpi = 290°C) or the variant 4 (Tγ =900 ºC; Tpi = 290°C) of heat treatment and was equal to either 2.5 μm or 2.66 μm, respectively. It can be seen that the surface roughness decreases with the decrease in the austempering temperature.
EN
The properties of Iconel 718 determine its application for parts operating in extremely tough conditions. The difficulties when machining nickel-based superalloys allowed in recent years for researching other machining methods. One of the proposed methods is Wire Electrical Discharge Machining (WEDM). It becomes possible to minimize or eliminate such problems associated with electrical discharge machining as microcracks, forming of a white layer, or high surface roughness. One way to avoid these issues is to apply finishing machining. The literature indicates that the peak current is the main parameter responsible for shaping the machined surface in finishing WEDM. Furthermore, few works focus on the electrode’s infeed, in particular there are not many papers regarding the influence of the infeed on the machined surface parameters. Therefore, the paper aims to investigate on the influence of the peak current and infeed during finishing WEDM on the surface properties of Inconel 718. The paper presents measurements of selected surface topography parameters and Abbot Firestone curves (AFC). The presented plots allowed to determine the ranges of the process parameters for which the lowest surface roughness values were achieved. Cross-sections were performed to measure the thickness of a white layer. Nanohardness HV0,01 measured by Berkovich tip was recorded to determine the size of a heat affected zone (HAZ). The correlation between the peak current Ic and the infeed z regarding the machined surface quality was presented.
6
Content available Modyfikowanie cech warstwy wierzchniej
PL
Przedstawiono rozszerzony model jednej z metod tworzenia warstw wierzchnich – za pomocą obróbki elektroiskrowej. Zidentyfikowano zjawiska elementarne decydujące o efektach obróbki. Opisano mechanizmy powstawania poszczególnych stref warstwy wierzchniej oraz czynniki determinujące cechy tej warstwy. Przedstawiono także wyniki badań wstępnych, które potwierdziły możliwość wykorzystania obróbki elektroiskrowej do nadawania oczekiwanych własności i właściwości powierzchniom roboczym elementów maszyn współpracujących tarciowo. Uzyskane wyniki potwierdziły konieczność dalszej obróbki wytworzonych w taki sposób warstw wierzchnich. Powinno to przyczynić się do zwiększenia odporności na zużywanie elementów maszyn.
EN
In this paper one of the methods of creating surface layers - by means of electrospark treatment is presented. The elementary phenomena determining the processing effects were identified. Mechanisms of formation of individual zones of the surface layer and factors determining WW features are described. The results of experimental studies were also presented, which confirmed the possibility of using electrical discharge machining to impart the expected properties and characteristics to the working surfaces of frictionally cooperating machine elements. The results obtained confirmed the need for further mechanical treatment of the surface layers produced in this way. Modification of WW by the proposed method should contribute to a significant increase in the wear resistance of machine elements.
PL
Popularne systemy ocieplania ścian zewnętrznych składają się z dwóch podstawowych warstw: termoizolacyjnej i wierzchniej – dekoracyjno-ochronnej, nakładanej na materiał do izolacji cieplnej. Termoizolację łączy się z ocieplaną ścianą najczęściej przez: przyklejenie przy użyciu zaprawy klejącej, masy klejącej albo kleju poliuretanoweg oraz zamocowanie przy użyciu łączników mechanicznych. Warstwą mającą kontakt z otoczeniem zewnętrznym jest tynk cienkowarstwowy, którego grubość przyjmuje się z przedziału od 1 do 5 mm w zależności od oferowanego na rynku systemu. Technologia wykonywania ocieplenia nie jest skomplikowana, jednak z praktyki budowlanej wynika, że w trakcie eksploatacji ujawniają się różne wady tynków, a przyczyna ich wystąpienia często nie jest jednoznaczna. Autorzy artykułu, po wykonaniu wielu ekspertyz warstw elewacyjnych budynków, chcieliby zwrócić uwagę na strukturę wewnętrzną tynku cienkowarstwowego i jego nieciągłości, by szukać w nich przyczyn występujących wad.
EN
Popular external wall insulation systems consist of two basic layers: thermal insulation and rendering system, connected to the insulated wall by means of adhesive layer and mechanical fasteners. The contact layer with the surroundings is a finishing coat, the thickness of which ranges from 1 to 5 mm, depending on the system offered on the market. The technology of wall insulation is not complicated, but construction practice shows, that many finishing coat defects are revealed during the exploitation, and the reason for their occurrence is not clear. The authors of the article, after making many expert opinions of the rendering systems of buildings, would like to draw attention to the internal structure of the thin-layer plaster and its discontinuities, in order to look for the causes of the defects in them.
EN
This work presents the results of comparative tests for the determination of Young’s modulus and the static shear strength of adhesive lap joints, based on grade 316L steel. The tests also concerned the determination of the glass transition temperature of a certain adhesive composition: Epidian 57 epoxy resin with a 10% Z1 hardener content. The paper shows the test results for the surface free energy and selected surface roughness parameters, including photographs of the test specimens after destructive testing. The tests were comparative and performed on adhesive joints, with and without exposure to thermal cycling. The scope of the testing included a relatively short thermal cycling run of 500 cycles with a temperature variation of -40°C to +60°C. An analysis was carried out of the results from testing the static shear resistance of specimens manufactured using various methods of adhesive joint seasoning. The experimental test results were statistically processed in compliance with good research practice.
EN
The modern industry looks for new technologies that lead to improving the durability of parts from difficult-to-cut materials. One of the main fields of study on manufacturing difficult-to-cut materials is using electrical discharge machining (EDM). In this work, the experimental investigation of the influence of discharge current and pulse time, which defines the discharge energy, on surface roughness and average white layer thickness, was carried out. The surface layers properties after machining have a key role in the durability of manufacturing parts. Conducted research indicates that an increase in current and pulse time leads to growing the diameter and power of the discharge channel. It's causing the generation of the roughness of greater height and distance between the individual vertices. The plasma stream generated as a result of electric discharges causes the melting and evaporation of the material locally, while micro streams of liquid metal "thrown" to the gap from craters re-solidify on the surface of the material. Experimental studies and their analysis indicate that the main factors influencing the surface topography and average thickness of the white layer after EDM is the discharge energy.
PL
Współczesny przemysł poszukuje nowych technologii, które prowadzą do zwiększenia trwałości części z trudnych do cięcia materiałów. Jednym z głównych kierunków studiów nad wytwarzaniem materiałów trudno skrawalnych jest obróbka elektroerozyjna (EDM). W pracy przeprowadzono eksperymentalne badanie wpływu prądu wyładowania oraz czasu impulsu określającego energię wyładowania na chropowatość powierzchni i średnią grubość białej warstwy. Właściwości warstw powierzchniowych po obróbce skrawaniem mają kluczową rolę w trwałości części produkcyjnych. Z przeprowadzonych badań wynika, że wzrost natężenia prądu i czasu impulsu prowadzi do zwiększenia średnicy i mocy kanału wyładowczego. Powoduje to generowanie nierówności o większej wysokości i odległości między poszczególnymi wierzchołkami. Strumień plazmy powstający w wyniku wyładowań elektrycznych powoduje miejscowe topienie i parowanie materiału, podczas gdy mikrostrumienie ciekłego metalu "wyrzucane" do szczeliny z kraterów ponownie krzepną na powierzchni materiału. Badania eksperymentalne i ich analiza wskazują, że głównymi czynnikami wpływającymi na topografię powierzchni i średnią grubość białej warstwy po EDM jest energia wyładowania.
PL
Zaproponowano sposób obliczeniowego oszacowania wpływu zużycia narzędzi skrawających na intensywność zużywania korozyjnego warstwy wierzchniej materiału obrabianego. Cechą charakterystyczną podejścia jest ocena stopnia zużycia korozyjnego w zależności od zużycia narzędzia, parametrów chropowatości powierzchni przedmiotu obrabianego i stopnia utwardzania warstwy wierzchniej na zimno, a także parametrów warunków obróbki technologicznej (parametrów skrawania, geometrii narzędzia skrawającego, właściwości obrabianego materiału i narzędzia).
EN
A possible variant for calculated estimation of the degree of the impact of the cutting tool wear on the value of the part’s surface layer wear obtained during processing with the edge tool, due to atmospheric corrosion, is presented. The feature is the evaluation of the wear rate and its numerical value depending on the tool wear, roughness parameters of the work piece surface, and the degree of cold hardening of the surface layer, as well as parameters of the technological machining conditions (cutting conditions, geometry of the tool cutting part, properties of the machined and the tool materials).
PL
W artykule zaprezentowano wpływ parametrów nagniatania hydrostatycznego na wybrane parametry topografii powierzchni. Badania wykazały, że w wyniku zastosowania nagniatania hydrostatycznego uzyskano znaczącą redukcję parametrów wysokościowych powierzchni po procesie frezowania.
EN
The article presents the influence of hydrostatic ball burnishing parameters on selected surface topography parameters. Studies have shown that as a result of the use of hydrostatic ball burnishing, a significant reduction in surface height parameters after the milling process was obtained.
PL
Na warstwy powierzchniowe na elementach metalowych stosuje się różnorodne materiały. Warstwy powierzchniowe powstają zazwyczaj w warunkach wysokiej temperatury. Zasadniczy problem w warstwach powierzchniowych stanowią naprężenia resztkowe. Naprężenia resztkowe są pierwotną przyczyną zniszczenia warstwy powierzchniowej i ograniczenia trwałości elementu, na który ją naniesiono. Przyczyną powstania naprężeń własnych są znaczące różnice we właściwościach termomechanicznych łączonych faz materiałowych pokrycia i podłoża. W artykule przedstawiono zestawienie modeli numerycznych, które reprezentują zróżnicowane podejście do modelowania i wyznaczania wartości oraz rozkładów naprężeń resztkowych. Mogą one być stosowane przy zachowaniu świadomości konsekwencji dopuszczanych w nich uproszczeń oraz jakości symulacji uwzględniających określone cechy mikrostruktury.
EN
Various materials are used as a surface layers on metal parts. Surface layers are usually formed under high temperature conditions. Residual stresses are a major problem concerning surface layers. Residual stresses are the primary cause of the surface layer’s deterioration and limit the life span of the component on which it is applied. The cause of residual stresses is the significant differences in the thermomechanical properties of the combined material phases of the coating and substrate. The paper presents a list of numerical models which represent a different approach to modeling and determining values and distributions of residual stresses. They can be used with the awareness of the consequences of simplifications allowed in them and the quality of simulations taking into account specific microstructure features.
EN
The burnishing process can replace machining, for example: reaming, boring, grinding, honing and lapping. The choice of the burnishing method depends mainly on the material of the element and the number of workpieces. Technological and economic conditions are also important. The article presents the impact of burnishing broaching sliding on the steel sleeves technological quality of the surface layer on its inner surface. It is important that after finishing the surface obtains the least roughness. This significantly reduces the ability to destroy the inner layer of the sleeve during the flow of corrosive agents.
PL
Proces nagniatania może zastąpić obróbkę, na przykład: rozwiercanie, wytaczanie, szlifowanie, gładzenie i docieranie. Wybór metody nagniatania zależy głównie od materiału elementu i liczby przedmiotów obrabianych. Ważne są także warunki technologiczne i ekonomiczne. W artykule przedstawiono wpływ nagniatania tulei stalowych na jakość technologiczną warstwy wierzchniej powierzchni. Istotnym jest aby po obróbce wykończeniowej powierzchnia uzyskiwała jak najmniejszą chropowatość. Wpływa to w znaczny sposób na obniżenie zdolności do niszczenia warstwy wewnętrznej tulei w trakcie przepływu czynników korozyjnych.
PL
Do oceny jakości obróbki zrealizowanej w procesach wytwórczych niezbędne są pomiary wielkości, które mogą stanowić kryteria oceny. Dokładność tych pomiarów zależy, m.in. od dokładności skalowania. W artykule przedstawiono nową, oryginalną procedurę skalowania czujnika tensometrycznego umożliwiającego precyzyjne określenie wartości naprężeń jakie zostają w warstwie wierzchniej po obróbce. Przeprowadzona weryfikacja doświadczalna wykazała poprawność procedury oraz pełną jej przydatność w badaniach technologicznych.
EN
For the evaluation of quality of machining realized in manufacturing processes measurements of quantities which may constitute evaluation criteria are necessary. The accuracy of these measurements depends on, among other from scaling accuracy of sensor. In this paper a new, original procedure for scaling a strain gauge sensor is described. It allows precise determination of values of stresses that remain in surface layer after machining. The experimental verification carried out showed the correctness of the procedure and its full usefulness in technological investigations.
EN
The paper reports experimental results of the analysis of the 145Cr6 steel surface after erosion using the profilometrical technique by means of interferometry streaks. Erosive tests were carried out using abrasive containing quartz sand used in water jet cutting. Differences in the intensity of erosive wear were dependent on the angle of the abrasive stream (10°; 15°; 20°; 30°; 60°; 90°). In order to determine the characteristic features of the surface layer after the impact of the erosive stream, its characteristic parameters, such as roughness Ra and Sa for linear and field measurements, were analysed. Geometrical features of the regions investigated, such as shape, depth, angle of the abrasive stream, are presented. The analysis was carried out in two-dimensional (2D) and three-dimensional (3D) coordinate systems.
EN
Wear resistance, which is one of the main technological quality features of machine parts and tools, is determined by the properties of their surface layer. The demand for high-quality products forces manufacturers to use modern structural and tooling materials as well as efficient and cost-effective methods of their treatment. The paper presents the results of research on selected properties of tools made of tool steels and sintered carbides, as well as parts made of aluminum alloy subjected to selected surface treatment processes, such as mechanical (grinding, turning, milling, burnishing) and thermo-chemical (nitriding, sulfonitriding) processes, and physical vapor deposition (PVD) of coatings. The presented results, including analyses of the surface geometric structure, microstructure, and microhardness, as well as tribological and machining properties of selected materials, indicate the possibility of improving the functional quality of tools and machine parts.
PL
Przedstawiono mechanizmy zniszczenia zabytkowego muru obronnego w wyniku powstania odspojeń przypowierzchniowych warstw ściany zabytku. Przeanalizowano najprostszy mechanizm zniszczenia, kiedy występuje kontakt cierny tylko w podstawie płata odłamu. Oszacowano graniczne parametry określające wystąpienie tego mechanizmu zniszczenia.
EN
The paper presents the destruction mechanism of the historic defensive walls. The reason of that phenomena is the decay of the wall surface layer. In particular, the slip at the base of the wall was analysed.
EN
The article presents a statistical analysis of electric power supplied to the friction node and temperatures of that node. The paper examines the dependence of the temperature lag of friction node of conformal contact on the amount of electric power consumption using the Pearson’s method. To the a/m analysis R software was applied [1‒3].
EN
The article presents a statistical analysis of the mass variation of samples of kinematic pair of conformal contact and variation of electric power consumption of tribotester. The analysis of dependence between the mass of samples Δm and power variation ΔP for tested consumable and relative motion velocity were carried out with the help of correlation methods using R software [1, 2, 3].
EN
In response to the growing need to use wear-resistant layers that increase durability of tools in forging processes, hybrid layers have been proposed that combine hardfacing with nitriding treatment. This article presents the results of laboratory tests of surface wear-resistant layers made with a new hybrid technology Gas-Shielded Metal Arc surfacing (hardfacing) with ZeroFlow gas nitriding. Specimens made with hardfacing or nitriding were prepared and examined. Analysis covered the thorough microstructure study, EDX chemical composition analysis and microhardness analysis. In experiment, 3 different types of nitrided layers were proposed for alpha, gamma prim and epsilon nitrides in the surface layer. The results of metallographic research in the surface layer was presented. The analysis of chemical composition in the particular overlay welds was performed to determine the content of alloying elements in the particular overlay welds. The susceptibility to nitriding of used weld materials as well as the ability to form particular types of nitrides on selected welded substrates was also tested.
PL
W odpowiedzi na narastające potrzeby stosowania warstw odpornych na zużycie, zwiększających trwałość narzędzi w procesach kucia, zaproponowano warstwy hybrydowe łączące napawanie z późniejszą obróbką azotowaniem. W tym artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych warstw odpornych na zużycie wykonanych w nowej technologii hybrydowej łączącej napawanie łukowe z azotowaniem gazowym metodą ZeroFlow. Referencyjne próbki wykonane w technologii napawania lub azotowania zostały także przygotowane i zbadane. Analiza obejmowała analizę mikrostruktury, analizę składu chemicznego EDX i analizę mikrotwardości. W ramach eksperymentu zaproponowano 3 różne typy warstw azotowanych na strefę azotków alfa, gamma prim i epsilon w warstwie wierzchniej. Zaprezentowano wyniki badań metalograficznych oraz analizy składu chemicznego w przekroju napoiny. Na tej podstawie określono udział pierwiastków stopowych w poszczególnych warstwach napoiny. Badano również podatność na azotowanie stosowanych napoin a także zdolność do tworzenia się poszczególnych rodzajów azotków na wybranych napawanych podłożach.
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.