Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozwiązania konstrukcyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Pompy bezłożyskowe do cieczy chemicznych
PL
Zwiększone wymagania niezawodności i szczelności pomp stosowanych w przemyśle chemicznym prowadzą do eliminacji ich najbardziej zawodnych elementów, takich jak łożyska i dławnice. Siły hydromechaniczne w szczelinach pompy zastępują klasyczne łożyska toczne, a dławnica jest wyeliminowana, co pozwala na zamknięcie zespołu wirującego w szczelnej osłonie. Przedstawiono poszczególne typy takich pomp, ich zalety, ograniczenia i zakres stosowania oraz dokonano ich porównania.
EN
A review, with 11 refs., of the structure, advantages and disadvantages as well as the scope of application of pumps, in which the position of the rotor was stabilized with the use of hydromech. or magnetic forces.
PL
W artykule przedstawiono stacje elektroenergetyczne średniego napięcia. Przedstawiono charakterystykę ogólną stacji SN oraz charakterystykę rozwiązań krajowych stacji SN/SN i SN/nn. Omówiono wybrane aspekty techniczne rozwiązań konstrukcyjnych stacji SN. Przedstawiono wymagania prawne i normatywne stawiane stacjom SN. Dokonano przeglądu rozwiązań technicznych i konstrukcyjnych stacji SN.
EN
Presented are MV power stations, their general characterisitics and specific solutions applied in domestic MV/MV and MV/LV stations. Discussed are selected technical aspects of design solutions for MV stations and described are legal and regulatory requirements set for them. An overview has been made of MV stations technical and design solutions.
EN
The paper presents the construction measures reducing the noise emission in the running gear system and conducive to the environment protection. The requirements related to the noise emission in accordance with TSI regulations are presented.
PL
W artykule przedstawiono środki konstrukcyjne zmniejszające emisję hałasu w układach biegowych oraz wpływające na ochronę środowiska. Przedstawiono wymagania dotyczące emisji hałasu wg przepisów TSI.
4
Content available remote Nowa jakość na Widzewie. [Stadion miejski]
5
Content available remote Otwory w dachach wykonanych ze stalowych profili trapezowych
PL
Punktem wyjścia dla niniejszego artykułu jest wydana przez Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA publikacja Otwory w dachach wykonanych ze stalowych profili trapezowych, będąca tłumaczeniem kolejnego zeszytu z biblioteki wydawniczej niemieckiego Stowarzyszenia IFBS.
PL
Przegląd przedstawia konstrukcyjne i materiałowe rozwiązania posadzek stosowanych w budownictwie przemysłowym i użyteczności publicznej od ubiegłego stulecia do czasów współczesnych.
EN
The review presents solutions of materials and construction types of floors used in industrial construction design and public utility construction design since the XX. century until nowadays.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
1766--1769, CD2
PL
W pracy zawarto historię powstania i rozwój konstrukcji falochronów ażurowych z kamorą wygaszającą. Pomysłodawcą konstrukcji skrzyni żelbetowej ze ścianą ażurową oraz komorą wygaszającą jest Jarlan (1961). Pierwszy ażurowy falochron, wg tego pomysłu, został zbudowany w 1970 roku w Takamatsu Port, zaś pierwsze nabrzeże z perforowanych skrzyń żelbetowych powstało w porcie w Kobe w 1969 roku. Dzięki dużej zdolności pochłaniania energii falowania oraz dobrej stateczności całej budowli, ten rodzaj konstrukcji szybko stał się popularny jako element falochronów czy ścian odmorskich. W pracy przedstawia się przykłady rozwiązań konstrukcyjnych oraz zastosowania żelbetowych skrzyń ażurowych z komorą wygaszającą w infrastrukturze portowo – morskiej, wskazując kierunki rozwoju dla tego typu budowli.
EN
This paper contains the origins and development of the construction of perforated breakwaters with wave chamber constructed by Jarlan (1961). Due to the high wave energy absorption capacity and good stability of the whole building, this kind of design quickly became popular as a breakwater and sea walls. The paper presents examples of design solutions and the use of reinforced concrete caissons with perforated sea wall and wave chamber for offshore and marine infrastructure.
8
Content available Budowa cricoteki. Projekt. Część 1
PL
W wyniku rewitalizacji starych zabudowań byłej elektrowni dzielnicy Krakowa Podgórze powstał obiekt zapewniający miastu wielofunkcyjną instytucję kultury zwaną Ośrodkiem Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka. Artykuł przedstawia genezę budowy ośrodka i opis projektu z bardzo interesującymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i materiałowymi.
EN
As a result of the revitalization of the old buildings of the former power plant area of Krakow Podgórze a multifunctional object providing city with a cultural institution called Cricoteka – Cantor Arts Documentation Center is being created. The paper presents the genesis of the construction of the Centre and the description of the project with a very interesting design solutions and material. Observation of the investment shows what problems occurred during the building of investments realized in terms of increased risk and uncertainty of the project undertaken. The collected material was allowed to analyze the source of the delays and costs of investments financed with public funds. The authors suggest the desirability of the use of methods that take into account the risks arising on such investments, financed from public funds and risk management.
PL
W artykule przedstawiono projekt nowego mostu o konstrukcji zespolonej stalowo betonowej. Zgodnie z życzeniem Inwestora długość mostu miała być taka sama jak mostu istniejącego w tym miejscu. Jednak zamiast mostu siedmioprzęsłowego należało zaprojektować most trzyprzęsłowy. Ponieważ obok znajduje się inny most, układ podpór nowego mostu musiał być dostosowany do mostu sąsiedniego. Wymusiło to rozpiętość przęseł w proporcjach 1:1,51:1 (66,9:100,8:66,9) Ponadto ze względu na konieczność zachowania rzędnych niwelety identycznej jak mostu sąsiedniego oraz skrajni pionowej pod mostem, należało zaprojektować most o małej wysokości konstrukcyjnej. W konsekwencji, w celu spełnienia przede wszystkim stanów granicznych użytkowalności przyjęto zmienną wysokość ustroju nośnego oraz zastosowano w strefach podpór pośrednich tzw. przekrój podwójnie zespolony. W artykule zaprezentowano podstawowe wyniki obliczeń statyczno-wytrzymałościowych oraz opisano proponowaną technologię montażu. Obliczenia przeprowadzono zgodnie z obowiązującym systemem norm PN, które porównano z wynikami obliczeń zgodnie z systemem norm PN-EN. Ponadto przedstawiono wybrane rozwiązania konstrukcyjne, w tym oryginalne rozwiązanie ukształtowania płyty dolnej i jej zespolenia z dźwigarem stalowym.
EN
In the paper the authors presented a project of a new bridge with a composite steel-concrete construction. Accoring to the Investors requests, the length of the bridge was supposed to be the same as the length of the existing one. However, instead of a seven span bridge, the new bridge was supposed to have only three spans. Another bridge is located nerby, so the supports order had to be adated to that arrangement. It forced the proportion of spans 1:1,51:1 (66,9:100,8:66,9). Furthermore, because of the need to preserve the ordinates of the road grade identical with the next bridge and the vertical clearance below the bridge, the new bridge required a small constructional height. Consequently, in order to meet mainly serviceability limit states, a variable height of the bearing construction was chosen and in middle supports area a so-called double composite section was applied. It the paper the authors present the analysis results and described a suggested assembly technology. The calculations were conducted according to current polish norm system (PN) and then compared with the results of calculations done according to european norm system (PN-EN). In addition, the authors presented selected constructional solutions, among other things an original bottom slab shape solution and its composition with steel grider.
Logistyka
|
2014
|
nr 6
1246--1252, CD 2
PL
W pracy przedstawiono charakterystykę budowli, a także krótką historię powstania .Omówiono szereg rozwiązań konstrukcyjnych i zastosowań dla prefabrykowanych skrzyń kesonowych. Wskazano, na kierunki rozwoju infrastruktury portowo-morskiej, przedstawiono innowacyjne realizowane projekty oraz koncepcję rozwiązań dla przypadków szczególnych.
EN
The paper presents the characteristics of the building, as well as a brief history of the creation of caissons. Discussed a range of solutions and applications for prefabricated caissons. Indicated on the directions of the development of port and maritime infrastructure, presents innovative projects and the concept of solutions for the special-cases.
PL
W artykule przedstawiono analizę rozwiązań konstrukcyjnych okrętów patrolowych o wyporności około 2000 ton w zakresie konstrukcji kadłuba, siłowni oraz elektrowni. Analizę tę przeprowadzono w oparciu o literaturę oraz materiały dostępne w Internecie dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych w okrętach patrolowych projektowanych przez europejskie firmy konstrukcyjne oraz stocznie. W oparciu o dostępną literaturę, opisano zadania realizowane przez okręty patrolowe, przeprowadzono analizę przykładowych konstrukcji występujących na rynku europejskim. Przeprowadzono analizę charakterystyk kadłubów okrętowych, dokonano przeglądu różnych typów układów napędowych porównując napęd mechaniczny i elektryczny oraz dokonano przeglądu elektrowni okrętowych stosowanych na okrętach. Na koniec przedstawiono wstępne wymagania taktyczno-techniczne dla potencjalnie budowanego w przyszłości okrętu zwracając uwagę na jego funkcje, kadłub, układ napędowy i wyposażenie elektrowni okrętowej.
EN
The paper presents an analysis of the structure solutions of patrol ships with a displacement of 2,000 tons in the construction of the hull and power plant. Analysis was carried out on the basis of literature and materials available on the internet for the design solutions used in the patrol ships designed by the European construction companies and shipyards. Based on the available literature the tasks performed by patrol ships and the analysis of the hull structure present on the European market had been described. An analysis of the characteristics of ship hulls, an overview of the different types of propulsion systems by comparing the mechanical propulsion and electric propulsion of the ship had been given. Finally, a pre-tactical and technical requirements for the ship potentially built in the future paying attention to its functions, the hull, propulsion system and electric equipment had been presented.
PL
Zasysacze liniowe charakteryzują się prostą budową, brakiem elementów ruchomych, małą wrażliwością na zanieczyszczenia i dużą rozpiętością natężeń przepływu. Starsze rozwiązania konstrukcyjne miały szereg wad m.in.: niską sprawność - maksymalnie 40% (przeważnie ok. 25-30%) oraz dużą wrażliwość na zmiany ciśnienia za strumienicą, co w przypadku urządzeń dozujących może mieć poważne konsekwencje w procesie podawania pian gaśniczych. Nowe rozwiązania konstrukcyjne tego sprzętu pozwalają na precyzyjne dozowanie środka pianotwórczego. W referacie omówiono badania dla wybranych zasysaczy liniowych aktualnie stosowanych w ochronie przeciwpożarowej oraz stawiane im wymagania normowe. Na podstawie przeprowadzonych badań wyznaczone zostały charakterystyki teoretyczne jak również charakterystyki rzeczywiste (doświadczalne) badanego sprzętu. Przeprowadzono analizę porównawczą badanych strumienic oraz sformułowano wnioski końcowe z przeprowadzonych badań.
EN
In line foam concentrate inducers are characterized by their simple construction, lack of moving parts, low sensitivity to pollution and a large width of flow rates. The older design had a number of shortcomings, including low efficiency-up to 40% (usually about 25-30%) and sensitivity to pressure variations at the output of liquid ejector, which in the case of metering devices could have serious consequences in the process of applying of fire-fighting foams. The new design of this device allows precisely to dispense foam. Research on flow characteristics of selected in-line foam concentrate inducers used currently in fire protection and its comparison with standard requirements are discussed in the paper. On the basis of the studies carried out either theoretical or real characteristics of tested devices are presented. A comparative analysis of the tested ejectors and the final conclusions are included at the end of the paper.
13
Content available Budowa nowego mostu Trojskiego w Pradze
PL
Obecnie w Pradze budowana jest północna część obwodnicy miasta. Projekt ten jest znany pod nazwą kompleks tunelowy Blanka, a w jego skład wchodzą liczne budowle tunelowe. Do kompleksu zaliczany jest również nowy most przez Wełtawę, który będzie służył komunikacji tramwajowej, samochodowej oraz pieszej. Po jego ukończeniu możliwa będzie rozbiórka istniejącego mostu tramwajowego, który jest eksploatowany od czasu ostatniej przebudowy mostu Barykadników.
EN
The new Troja Bridge in Prague represents a significant original hybrid structure crossing the Vltava River. The network steel arch with the deck made of prestressed concrete forms the main span of the bridge 200.4 m long. The side span made of prestressed concrete is about 40 m long. The construction was started by incremental launching of the bridge deck using temporary supports in the river. After casting of the slab of the bridge, the arch was assembled. The final stage will be the installation and pre-stressing of the hangers. Then, the temporary supports will be removed and the bridge will be completed.
14
PL
W artykule przedstawiono rozwój w Polsce i w Europie taboru kolejowego do przewozów aglomeracyjnych, a także przegląd rozwiązań technicznych taboru do obsługi połączeń międzyaglomeracyjnych. Scharakteryzowano podstawowe parametry techniczne pociągów i zespołów trakcyjnych do obsługi połączeń aglomeracyjnych i międzyaglomeracyjnych, zestawianych z klasycznych składów wagonowych lub składów zespolonych.
EN
Development of the rolling stock designed for urban rail services in Poland and in Europe, as well as, engineering solutions for the rolling stock intended for inter-agglomeration services are presented. Basic technical parameters of trains and multiple unit sets for urban and inter-agglomeration services composed of conventional rake of coaches or combined train sets are presented.
PL
W artykule przedstawiono przegląd rozwiązań konstrukcyjnych wzmacniania belek z drewna klejonego warstwowo zbrojeniem w postaci prętów. Szczególną uwagę zwrócono na pręty kompozytowe jako alternatywę dla taśm z włókien kompozytowych i stalowych prętów. Na zakończenie przedstawiono krótką charakterystykę prętów poliestrowo-szklanych i epoksydowo-bazaltowych.
EN
This paper presents a review of methods of strengthening glulam beams with bars. Particular attention was paid to the composite rods as an alternative to FRP belt and steel rods reinforcement. In conclusion is presented short characterization of polyester-glass and basalt-epoxy rods.
PL
Prowadzenie działalności produkcyjnej w warunkach gospodarki rynkowej stawia przed producentami zawsze aktualne i powtarzające się pytanie: jak produkować taniej, wydajniej i jakościowo lepiej od konkurencji? Pytanie to w sposób naturalny generuje inne pytanie: jaką wybrać technologię, a tym samym, jakie wybrać urządzenia i maszyny aby to osiągnąć?
EN
The paper deals with the shaping atria roofing structures mostly based on strut and tie structures combined with pneumatic systems. Some interesting objects are shown and discussed, as examples of challenging structural designs. A simple method of reverse shaping structure is mentioned, as an easy method for architects and engineers of form-finding, the minimum weight roofing structures.
PL
Pod koniec II kwartału 2012 r. ma powstać największa estakada na autostradzie A4 między Dębicą a Rzeszowem. Jej długość wyniesie 1352 m. W niniejszym artykule szczegółowo przedstawiono parametry techniczne oraz rozwiązania konstrukcyjne, stosowane przy realizacji wiaduktu E118.
PL
Artykuł prezentuje najliczniejszą oraz najbardziej różnorodną grupę budowli hydrotechnicznych Wrocławskiego Węzła Wodnego; należą do niej konstrukcje śródmiejskich nabrzeży oraz bulwarów Odry. Zmieniające się na przestrzeni wieków tendencje w projektowaniu, technologie stosowanych materiałów budowlanych, a także funkcjonalne wykorzystanie nabrzeży przyczyniły się do powstania mozaiki różnorodnych typów konstrukcji.
EN
The article presents the most numerous and the most varied group of hydro-technical constructions of the Wroclae Water Node; among them are central town embankments and Oder boulevards constructions. The design tendencies, changing throughout centuries, construction materials technologies and functional use of the embankments contributed to creation of a mosaic of different constructions.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.