Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  briquette
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The paper presents results of research demonstrating the effects on heat of combustion of adding press cake from three varieties of soyben Erica, Mavka and Sirelia to soyben stalk based briquette. The conducted research shows that heat of combustion of soyben stalk was 15.2 [MJ∙kg-1], much lower than the heat of combustion of press cake from four. Press cake heat of combustion from the most effective Erica soyben variety was 23.4 [MJ∙kg-1], or 54% (w/w) more than that of rape stalk. Press cake heat of combustion from the least effective soyben variety was 19.8 [MJ∙kg1], or 30% (w/w) more than that of soyben stalk. Adding 20% (w/w) of press cake during briquette production Erica varieties resulted in an increase in heat of combustion by approximately 10,5; and a 40% (w/w) addition resulted in a further increase of approximately 20,4%, a 60% (w/w) addition of press cake increased heat of combustion by approximately 31,6 whereas an 80% (w/w) press cake content increased heat of combustion by more than 38,8%.
2
Content available Compaction Studies of Torrefied Willow
EN
The article presents the results of studies of torrefied willow (Salix viminalis L.) compaction. Densification tests were performed using a hydraulic press with a maximum pressure of 216 MPa. The effect of basic parameters of the briquetting process (pressure and temperature) on mechanical parameters of manufactured briquettes were determined. On the basis of the research, it was found that the increase in pressure and temperature of the densification process increases the density and strength of pressed briquettes. The positive effect of temperature is particularly noticeable at lower pressing pressures (36 MPa – 72 MPa). In the case of a temperature of 300 C, the increase in a pressure from 144 MPa to 216 MPa resulted in the decrease in the density and strength of the briquette. It was also found that the briquettes manufactured at this temperature are characterized by lower density and strength than the briquettes obtained at a temperature of 200 oC.
EN
Nowadays, many methods for compacting straw for energy purposes are known. Compaction of unchopped straw by rolling it with an operating unit consisting of five conical rollers is a new method not used for this purpose so far. Various compaction of briquettes formed by this method takes place by changing the skew angle of the axes of briquetting rollers β relative to the axis of a briquetting chamber. The work presents the study results of the effect of changes in the twist angle of the axes of briquetting rollers on capacity, specific density and mechanical strength of briquettes. The study was conducted for the following twist angles of roller axes: β = 5 and β = 7. The study results show that there are significant differences between the values of the obtained degree of compaction of briquettes for both studied angles.
PL
Obecnie znanych jest wiele sposobów zagęszczania słomy z przeznaczeniem na cele energetyczne. Nowym, do tej pory do tego celu nie wykorzystywanym sposobem jest zagęszczanie niepociętej słomy metodą zwijania przez zespół roboczy, składający się z pięciu stożkowych wałków. Różne zagęszczenie brykietów tworzonych tą metodą następuje przez zmianę kąta zwichrowania osi wałków brykietujących β względem osi komory brykietowania. W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu zmian kąta skręcenia osi wałków brykietujących na przepustowość, gęstość właściwą i wytrzymałość mechaniczną brykietów. Badania przeprowadzono dla kątów skręcenia osi wałków β = 5 i β = 7. Wyniki badań pokazują występowanie istotnych różnic pomiędzy wartościami uzyskanego stopnia zagęszczenia brykietów dla obydwu badanych kątów.
EN
The impact of biomass addition to the RDF oversize fraction on quality parameters obtained from this blend of briquettes produced under semi-industrial conditions was analysed. For the purposes related to the experiment four RDF mixtures with fragmented biomass of common willow Salix viminalis L., differing only with percentage participation of base elements, were prepared. The briquetting process was performed with the use of a semi-industrial briquetting machine at the determined compaction pressure of 47 MPa and a diameter of a sleeve (and a briquette at the same time) of 50 mm. Selected quality parameters of produced briquettes were determined, i.e. density, mechanical strength DU and compression strength. The best parameters were obtained for briquettes produced from the blend with a 50% share of willow (ρ=843.9 kg·m-3, DU=86.1%, Rc=0.46 MPa). The lowest parameters were in case of briquettes without biomass addition. Statistical analysis of research results indicates that biomass additions to RDF significantly affect the improvement of quality parameters of the obtained briquettes.
PL
Przedstawiono analizę wpływu dodatku biomasy do frakcji nadsitowej RDF na parametry jakościowe uzyskanych z tej mieszanki brykietów, utworzonych w warunkach półprzemysłowych. Na potrzeby doświadczenia utworzono cztery mieszanki RDF wraz z rozdrobnioną biomasą wierzby wiciowej Salix viminalis L., różniące się udziałem procentowym składników bazowych. Proces brykietowania wykonano przy użyciu półprzemysłowej brykieciarki przy ustalonym ciśnieniu zagęszczania 47 MPa i średnicy tulei (a tym samym brykietu) 50 mm. Określono wybrane parametry jakościowe utworzonych brykietów tj.: gęstość właściwą, trwałości mechaniczną DU i wytrzymałość na ściskanie. Najlepsze parametry uzyskano dla brykietów wytworzonych z mieszanki z 50% udziałem wierzby (ρ=843,9 kg·m-3 , DU=86,1%, Rc=0,46 MPa). Najniższe parametry uzyskały brykiety bez dodatku biomasy. Analiza statystyczna wyników badań wskazuje, że dodatek biomasy do RDF’u istotnie wpływa na poprawę parametrów jakościowych uzyskanych brykietów.
EN
The concept of different compositional biomass is introduced to enhance the binding properties and utilize the use of different seasonal biomasses. The effect of densification on the heating values of single pure and mixed compositional biomasses is observed with and without applying special type of pretreatment named as ‘Torrefaction’. The moisture contents and bulk densities were also calculated for these briquettes. The effects of average moisture contents and bulk density (which show the swelling nature) on the heating values are also observed. The experiments have been performed on the pelletizer equipment to form briquetted biomass and bomb calorimeter was used to determine the calorific values of different briquettes. Finally, the percentage decrease in the average moisture contents of different categories of torrefied briquettes from non-torrefied briquettes were also calculated and compared.
PL
W artykule przedstawiono metodę szybkiego określania przydatności ślimakowego układu zagęszczającego do brykietowania rozdrobnionych materiałów pochodzenia roślinnego. W tym celu wykorzystano wyniki badań układów zagęszczających tłok - matryca zamknięta, tłok - matryca otwarta oraz przedstawione w niniejszej pracy wyniki badań ślimakowego układu zagęszczającego.
EN
The article presents a method for a quick determination of the chosen screw system applicability for the purpose of briquetting of the particulate plant material. The method is based on the results of the studies on densification systems: piston - closed chamber, piston - open chamber and on the results of screw densification system analysis presented in this article.
PL
Do podstawowych właściwości fizycznych, które w stosunkowo największym stopniu decydują o jakości biopaliw, ich przydatności handlowej, należy zaliczyć wilgotność oraz trwałość. Mogą one być odpowiednio kształtowane w trakcie procesu technologicznego. W prezentowanych badaniach podjęto próbę oceny wpływu stopnia rozdrobnienia pędów wierzby energetycznej oraz ciśnienia brykietowania na trwałość wyprodukowanych brykietów drzewnych. Przeprowadzone badania pozwoliły na stwierdzenie, że wraz ze wzrostem stopnia rozdrobnienia pędów wierzby Salix viminalis L. wzrasta trwałość brykietów. Podobnie skutkuje podniesienie ciśnienia aglomeracji. Zależność trwałości brykietu od stopnia rozdrobnienia biomasy i wartości ciśnienia aglomeracji można opisać funkcją potęgową. Najwyższą trwałość (DU>96%) uzyskuje się przy ciśnieniu brykietowania przekraczającym 80 MPa i wskaźniku W<20.
EN
To the basic physical properties, which determine the quality of biofuels and their merchantability in a relatively highest degree, we should include the humidity and the mechanical durability. They may be adequately modified during the technological process. In the presented studies we attempted to evaluate the influence of the willow`s sprouts grinding and the briquetting pressure on the produced wood briquette`s durability. The conducted studies allowed to state that with size reduction of the willow Salix viminalis L. sprouts, rises the mechanical durability of briquettes. The effect is similar in case of agglomeration pressure gain. The dependence of the briquette`s mechanical durability from the biomass grinding level W and the value of agglomeration pressure, can be described by a power function. The highest durability (DU>96%) can be obtained at the briquetting pressure exceeded 80 MPa and the index W<20.
EN
Assessment of energy consumption of pellets and briquettes production from plant raw materials was presented. Wheat, rye, rape straw and meadow hay were used for their production. The investigated raw materials were ground before briquetting with the use of a station drum straw cutter and theoretical length of cutting of 20 mm, whereas before pelleting – with the use of a beater grinder equipped with sieves of 6 mm meshes diameter. Analysis of moisture of raw materials and their calorific value were carried out according to binding norms. Moisture of compacted raw materials was within 10.1-13.3%, whereas the calorific value was from 16.1 to 17.9 MJ·kg-1. Pellets were produced in a pelleting machine with an immobile flat matrix and driven compressing rolls, whereas briquettes were produced in a screw briquetting machine with a heated compressing chamber. The following values of temperature of the compressing chamber of a briquetting machine were assumed: 200, 225 and 250ºC. For measurement of energy consumption of the raw materials compression process power, time and electric energy converter Lumel 3000 was used. Average values of energy consumption during production of pellets were from 0.145 kWh·kg-1 for rape straw to 0.176 kW·kg-1 for meadow hay. In case of production of briquettes the lowest value of energy intake was reported for wheat straw compressed in temperature 250ºC (0.128 kWh·kg-1), whereas the highest value of energy intake for meadow hay compressed in temperature 200ºC (0.182 kWh·kg-1).
PL
Przedstawiono ocenę energochłonności wytwarzania peletów i brykietów z wybranych surowców roślinnych. Do ich produkcji użyto słomy pszennej, żytniej i rzepakowej oraz siana łąkowego. Badane surowce przed brykietowaniem rozdrabniano przy użyciu stacyjnej sieczkarni bębnowej i teoretycznej długości cięcia 20 mm, natomiast przed peletowaniem – za pomocą rozdrabniacza bijakowego wyposażonego w sita o średnicy otworów 6 mm. Analizy wilgotności surowców i ich wartości opałowej przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi normami. Wilgotność zagęszczanych surowców wahała się w przedziale 10,1-13,3%, natomiast wartość opałowa od 16,1 do 17,9 MJ·kg-1. Pelety wytwarzane były w peleciarce z nieruchomą matrycą płaską i napędzanymi rolkami zagęszczającymi, natomiast brykiety wytwarzano w brykieciarce ślimakowej z podgrzewaną komorą zagęszczania. Przyjęto następujące wartości temperatury komory zagęszczającej brykieciarki: 200, 225 i 250ºC. Do pomiaru energochłonności procesu zagęszczania surowców wykorzystano przetwornik mocy, czasu i energii elektrycznej typu Lumel 3000. Średnie wartości poboru energii podczas wytwarzania peletów wynosiły od 0,145 kWh·kg-1 dla słomy rzepakowej do 0,176 kWh·kg-1 dla siana łąkowego. W przypadku wytwarzania brykietów najniższą wartość poboru energii odnotowano dla słomy pszennej zagęszczanej w temperaturze 250ºC (0,128 kWh·kg-1), natomiast najwyższą wartość poboru energii dla siana łąkowego zagęszczanego w temperaturze 200ºC (0,182 kWh·kg-1).
9
Content available remote Mechanizm procesu brykietowania pasz w układzie roboczym z płaską matrycą
PL
W pracy przestawiono wyniki badań procesu brykietowania pasz z udziałem słomy na autorskich stanowiskach badawczych. Badano zależność gęstości, wytrzymałości kinetycznej i wilgotności oraz czasu przebywania formowanego brykietu w otworze matrycy od prędkości przetłaczania, czyli wysokości porcji materiału wtłaczanego przez rolki w ciągu 1 sekundy. Prędkość przetłaczania ma istotny wpływ na gęstość brykietu. Dłuższy czas przebywania w otworze matrycy porcji materiału wtłaczanego przez rolki powoduje zwiększenie gęstości brykietu.
EN
Investigation results of fodder briquetting with straw participation per¬formed in authors’ own investigation posts are presented in the paper. The dependence of density, kinetic durability, moisture content and residence time of a moulded pellet in the matrix hole as a function of material portion height forced by rolls during one second (forcing speed) was tested The forcing speed revealed a significant influence on briquette density. Long residence time of material portion forced by rolls in the matrix opening hole caused the increase of briquette density.
PL
W publikacji opisano dwa sposoby określenia wytrzymałości na ściskanie brykietów z materiałów drobnoziarnistych. Porównanie tych sposobów przeprowadzono w oparciu o badania ściskania przykładowych brykietów wykonanych z odpadowych popiołów paleniskowych. W oparciu o wyniki badań określono przydatność stosowania obu metod do oceny wytrzymałości brykietów.
EN
The publication describes to determine the compressive strength of finegrained compacts by using of two methods. Comparison of these methods were based on the study of the compression of sample briquettes made of waste ash. The usefulness of applying both approaches to the evaluation of the strength of briquettes were indicated as the results of research studies.
PL
Przedmiotem artykułu jest określenie ekspansji zwrotnej brykietów. Badaniom poddano brykiety wykonane w oparciu o tworzywo sztuczne z grupy poliolefin oraz słomę pszenżyta. W badaniach jako lepiszcze zastosowano polietylen o niskiej gęstości (PE-LD). W artykule zwrócono uwagę na różne metody wytwarzania brykietów, pokazano również jak zachowują się brykiety bezpośrednio po wyjęciu z matrycy oraz w przyjętych odstępach czasowych. Wyniki obrazują w jakim stopniu, na zmianę gęstości brykietów w czasie, mają wpływ parametry brykietowania oraz stopień rozdrobnienia lepiszcza. Przeprowadzone badania wydają się być istotne ze względu na operacje logistyczne tj. transport, załadunek, rozładunek, składowanie. Uzyskane wyniki przedstawiono w postaci tabelarycznej i graficznej.
EN
The article deals with determining turning expansion of the briquettes. Briquettes produced on the basis of the plastics from polyolefin group and wheat-rye straw were a subject of testing. In the testing, the binder used was low density polyethylene (PE-LD). The article draws attention to various methods of producing briquettes. It also shows how the briquettes act, immediately after they are removed from the mattress and in particular intervals. The results show to what extend the briquetting parameters and a degree of binder's size reduction influence the change of the briquette's density. Performed tests seem to be significant for the logistic operations, i.e. transport, loading, unloading, storage. The results obtained are presented in tables and diagrams.
PL
Celem pracy było określenie podstawowych właściwości topinamburu Helianthus annuus L. odmiany Rubik istotnych w procesach produkcji biopaliw oraz określenie jego podatności na w procesach aglomeracji. Materiał do badań pozyskiwany był z Wydziałowej plantacji roślin energetycznych położonej przy Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki. Uzyskane wyniki badań stanowią cenną informację dla inżynierów maszyn przetwarzających biomasę z topinamburu jak również dla osób planujących przedsięwzięcia energetyczne z wykorzystaniem tej rośliny.
EN
The purpose of the work was to determine basic properties of topinambour Helianthus annuus L. Rubik variety, which is essential in biomass production processes as well as to determine its sensibility in agglomeration processes. Material for research was obtained from energy plants plantation of the Department located at the Department of Production Engineering and Power Engineering. The results, which were obtained, constitute valuable information for engineers of machines processing biomass out of topinambour as well as for people who plan power-engineering enterprises with the use of this plant.
PL
W pracy przedstawiono analizę przydatności biomasy rożnika przerośniętego na cele energetyczne. Przeprowadzono charakterystykę gatunku pochodzącego z Ameryki Północnej. Wykazano, że gatunek spełnia wymagania stawiane roślinom energetycznym tzn. charakteryzuje się dużym plonem - 15 - 19 t*ha-1, odpornością na choroby i szkodniki, niewielkimi wymaganiami siedliskowymi. Określono podstawowe właściwości fizyczne biomasy, miedzy innymi: wysokość pędów - 2,4 m, gęstość właściwą - 210 kg*m3, ciepło spalania 17,3 MJ*kg-1 i zawartość popiołu- 3,4%. Poddano również ocenie jakościowej brykiety wykonane z tego surowca podczas której określono: trwałość - 93,1%, gęstość właściwą - 920 kg*m3 i wymiary brykietów. Zarówno właściwości biomasy rożnika są zadawalające z energetycznego punktu widzenia, jak również brykiet charakteryzuję się bardzo dobrymi parametrami jakościowymi a do procesu brykietowania wystarczające jest tylko zrębkowanie pędów.
EN
The study presents the analysis of cup plant biomass usability for energy purposes. Description of variety from North America was carried out. It was proved, that the variety meets the requirements of energy plants that is, it is characterised by large crops - 15-19 t*ha-1, resistance to diseases and pests, small habitat requirements. Basic physical properties of biomass were determined, among others: sprouts height - 2.4 m, specific density - 210 kg*m-3, heat of combustion 17.3 MJ*kg-1 and ash content - 3.4%. Moreover, briquettes made of this material were subjected to evaluation during which the following were determined: durability - 93.1%, specific density - 920 kg*m-3 and size of briquettes, properties of the cup plant biomass are satisfactory from the point of view of energy, as well as briquette is characterised by very good qualitative parameters and only sprouts chipping is sufficient for the process of briquetting.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań gęstości i energochłonności procesu wytwarzania brykietów z wybranych surowców roślinnych. Analizowano pobór mocy chwilowej i nakłady energii elektrycznej. Do procesu zagęszczania użyto słomy rzepakowej, słomy pszennej, siana łąkowego i łodyg ślazowca, stosując odpowiednie temperatury w komorze zagęszczania brykieciarki ślimakowej, tj. 200, 225 i 250°C. Uzyskane brykiety charakteryzowały się zróżnicowaną gęstością i wielkością ponoszonych nakładów energetycznych. W zależności od rodzaju surowca i przyjętej temperatury gęstość brykietów wahała się od 505 do 827 kg*m-3. Z kolei pobór mocy zawierał się w granicach od 4,7 do 6,0 kW, zaś energochłonność procesu brykietowania mieściła się w przedziale od 0,114 do 0,183 kWh*kg-1. Najkorzystniejsze efekty procesu wytwarzania brykietów uzyskano w przypadku zagęszczania rozdrobnionych łodyg ślazowca pensylwańskiego, natomiast znacznie mniej korzystne w przypadku siana łąkowego.
EN
The study presents the results of the research on density and energy consumption of the briquettes production process out of the selected plant materials. Temporary power consumption and electric energy inputs were analysed. Rape straw, wheat straw, meadow hay and mallow stems were used in the process of compressing, while applying appropriate temperatures in the compression chamber of a briquetting machine, that is, 200, 225 and 250°C. The obtained briquettes were characterised by various density and size of incurred energy inputs. Briquettting efficiency was between 505 do 827 kg*h-3 depending on the material used and temperature applied. Power consumption was between 4.7 do 6.0 kW, while energy consumption of the briquetting process was between 0.114 do 0.183 kWh*kg-1. More advantageous effects of the briquettes production process were obtained in case of compression of fragmented Virginia mallow stems, whereas less advantageous in case of meadow hay.
PL
Jedną z dróg zagospodarowania nadwyżek słomy jest wykorzystanie jej w energetyce. Dla ujednolicenia i polepszenia przydatności słomy do celów energetycznych należy zwiększyć jej gęstość. Taki efekt daje zagęszczenie luźnej masy słomy. Jeden ze sposobów brykietowania słomy i materiałów słomiastych polega na zwijaniu warstwy niepociętego materiału przez obracające się w jednym kierunku walce. W pracy zawarto analizę wpływu prędkości obwodowej walców brykietujących na stopień zagęszczenia brykietów uzyskanych tą metodą.
EN
One of the possibilities of the straw surplus utilization is to use it as energy-raw material. For the unification and the improvement of the usefulness of the straw as energy-raw material it is necessary to increase its density. It can be obtained by the condensation of loose masses of straw. One method of briquetting of the straw and other straw materials consists in the curling of the layer of non cut up material by the one direction turning round briquetting rolls. This article describes the influence of the tangential velocity of briquetting rollers on the consistence of briquettes obtained with this method.
PL
W pracy określono cechy fizyczne (wymiary, masę i gęstość) oraz współczynnik trwałości i straty okruszania brykietów ze słomy kukurydzy pastewnej, ślazowca pensylwańskiego, słomy zbożowej i siana łąkowego, wytworzonych przy temperaturze 200°C oraz ze słomy kukurydzy i ślazowca przy temperaturach 225 i 250°C. Średnica zewnętrzna brykietów wynosiła ok. 86 mm, a wewnętrzna ok. 27 mm. Długość brykietów zawierała się w granicach 55-100 mm, a ich masa 100-400 g. Wzrost temperatury w komorze zagęszczania podczas procesu brykietowania z 200 do 250°C spowodował wzrost gęstości brykietów od ok. 385 kg*m-3 (dla słomy zbożowej) do blisko 845 kg*m-3 (dla słomy kukurydzy), a także wzrost wartości współczynnika trwałości brykietów od ok. 0,5 do ponad 0,9. Ponadto stwierdzono zmniejszenie procentowych strat okruszania od ponad 50% (dla ślazowca i temperatury 200°C) do ok. 10% (dla słomy kukurydzy i temperatury 250°C).
EN
The work involved determination of physical properties (dimensions, weight and density), and durability coefficient and crumbling losses for briquettes made of fodder corn straw, Virginia fanpetals, crops straw and meadow hay produced at the temperature of 200°C, and of corn straw and Virginia fanpetals at temperatures: 225 and 250°C. Outside diameter of briquettes was ca. 86 mm, and inside diameter - ca. 27 mm. Length of briquettes ranged from 55 to 100 mm, and their weight - from 100 to 400 g. Increase of temperature from 200 to 250°C inside compaction chamber, observed during briquetting process resulted in briquette density growth from approximately 385 kg*m-3 (for crops straw) to nearly 845 kg*m-3 (for corn straw), and growth of briquette durability coefficient value from ca. 0.5 to over 0.9. Moreover, the researchers observed reduction in percent briquette crumbling losses from over 50% (for Virginia fanpetals and temperature 200°C) to ca. 10% (for corn straw and temperature 250°C).
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy nakładów energetycznych ponoszonych w procesie brykietowania wierzby w tłokowej brykieciarce hydraulicznej z komorą otwartą. Zapotrzebowanie energii na brykietowanie rejestrowano za pomocą miernika parametrów sieci Lumel N12P. Zarejestrowane dane pozwoliły na określenie zapotrzebowania energii jednostkowej odniesionej do masy uzyskanych brykietów. Stwierdzono, że największą energochłonność brykietowania - 66 Whźkg-1, cechuje się materiał rozdrobniony na młynie z sitem o średnicy oczek 10 mm i jest ona prawie dwukrotnie większa niż w przypadku pozostałych materiałów. Określono nakłady energetyczne ponoszone na brykietowanie w zależności od ciśnienia i stopnia rozdrobnienia materiału. Zależności te, dla materiału rozdrobnionego na sitach o oczkach 4 i 15 mm opisano wielomianem drugiego stopnia o współczynniku dopasowania R2=0,86, natomiast dla materiału rozdrobnionego na sicie 10 mm funkcją liniową (R2=0,97).
EN
The article presents analysis results for energy expenditures incurred during willow briquetting process in an open-chamber, piston type hydraulic briquetting machine. Energy demand for briquetting was registered using Lumel N12P meter for network parameters. Recorded data allowed to determine unit energy demand related to the mass of obtained briquettes. It has been observed that highest energy consumption for briquetting - 66 Whźkg-1, is characteristic for material broken up in a mill using a sieve with mesh diameter 10 mm, and it is almost two times higher than in case of other material types. The research allowed to determine energy expenditures for briquetting depending on pressure and material breaking up degree. These relations for material broken up using sieves with mesh diameters 4 and 15 mm have been described by a second degree polynomial with adjustment coefficient R2=0.86, and for material broken up using a 10mm sieve - by linear function (R2=0.97).
18
Content available remote Content of heavy metals in ashes after burning biomass briquette
EN
The article presents the research of heavy metals content, such as zinc (Zn), lead (Pb), cadmium (Cd), chromium (Cr), copper (Cu), nickel (Ni) and cobalt (Co), in the ashes which are created as a result of thermal processes. The analysed samples of the ashes are remains after burning biomass briquettes, which consist mainly of: oat, wheat-rye and corn with approx. 5% of the plastics. The additive of the plastics - low density (PE-LD), fulfils the function of the binding material in the briquette. The aim of the presented results is to specify positive or negative impact of the ashes on the natural environment during their storage or management by the use for, for example, construction purposes, shaping the ground area, land leveling. The results obtained are presented in graphic form.
PL
W artykule zaprezentowane zostały wyniki badań zawartości metali ciężkich takich jak: cynk (Zn), ołów (Pb), kadm (Cd), chrom (Cr), miedź (Cu), nikiel (Ni) oraz kobalt (Co), w popiołach powstających w wyniku procesów termicznych. Analizowane próbki popiołów stanowią pozostałość po spaleniu brykietów z biomasy, w których głównymi składnikami są słomy: owsa, pszenżyta i kukurydzy, z około 5% dodatkiem tworzywa sztucznego. Dodatek tworzywa sztucznego - polietylenu o niskiej gęstości (PE-LD), pełni funkcję materiału wiążącego w brykiecie. Prezentowane wyniki mają na celu określenie pozytywnego bądź negatywnego oddziaływania popiołów na środowisko przyrodnicze w trakcie ich składowania bądź też zagospodarowania środowiskowego poprzez wykorzystanie np. do celów budowlanych, kształtowania powierzchni gruntów, niwelacji terenów. Uzyskane wyniki badań przedstawiono w formie graficznej.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań mocy pobieranej przy rozdrabnianiu biomasy roślinnej przeznaczonej do produkcji brykietów. Jako surowców roślinnych użyto słomy zbożowej, słomy kukurydzy pastewnej oraz łodyg rożnika. Zapotrzebowanie mocy podczas rozdrabniania poszczególnych materiałów roślinnych zmieniało się w przedziale 1,95-2,35 kW. Spowodowane to było różnymi właściwościami fizycznymi badanych surowców roślinnych, a zwłaszcza ich wilgotnością, która dla słomy zbożowej wynosiła 11%, dla łodyg rożnika - 26%, a dla słomy kukurydzianej - 54%.
EN
The paper presents test results for power input during shredding of plant biomass intended for briquette production. The following plant materials were used: cereals straw, dent corn straw and Sylphium perfoliatum stems. Power demand during shredding of individual plant materials was ranging from 1.95 to 2.35 kW. This was due to varying physical properties of studied plant materials, and in particular their humidity, which was 11% for corn straw, 26% for Sylphium perfoliatum stems, and 54% for corn straw.
PL
W pracy dokonano charakterystyki technologii produkcji brykietów z trocin drzewnych, które produkuje Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Brykiet-Pol. Następnie określono koszty produkcji brykietów dla trzech wariantów produkcji. Koszty produkcji 1 tony brykietów z trocin wynosiły od 278,3 zł dla wariantu C do 373,0 zł dla wariantu A. W strukturze ocenianych kosztów dominowały koszty zakupu trocin.
EN
The paper characterises the technology of production of briquettes made of wood sawdust, manufactured by Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Brykiet-Pol [Production and Trade Company]. Then, briquette production costs have been determined for three production variants. Production costs of 1 metric ton of sawdust briquettes range from PLN 278.3 for variant C to PLN 373.0 for variant A. Sawdust purchase costs are prevailing in the structure of assessed costs.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.