Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 47

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  aplikacja internetowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The aim of the thesis was to create a web application using the information system to facilitate the creation of documentation and record management on the selected farm. In this work we focused on development of web application with support of information system AgroCont, from ISAT, s.r.o. in farm Dolný Lopašov. The ASP.NET technology was chosen for the development of the web application. In this work we described the components of the chosen technology (eg Visual Basic .NET, HTML, JavaScript, AJAX, SQL etc.) and also the steps of the life cycle of the web application creation. We have created three core modules that are focused on recording worksheets, agronomic documentation and managing individual records. Using the web application, it is possible to use these modules on all platforms anywhere (eg Android, IOS, Windows, etc.), only through a web browser and internet connection. All created records are linked to the AgroCont information system and can be further used eg. for wage creation or as a basis for in-house analyzes.
PL
Celem badań było stworzenie aplikacji internetowej z wykorzystaniem systemu informatycznego ułatwiającego tworzenie dokumentacji i zarządzanie dla przedsiębiorstwa rolnego. Aplikacja internetowa została wytworzona w technologii ASP.NET przy wsparciu systemu informatycznego AgroCont, z ISAT, s.r.o. i zastosowana w gospodarstwie Dolný Lopašov. W artykule opisano komponenty wybranej technologii (np. Visual Basic .NET, HTML, JavaScript, AJAX, SQL itp.) oraz trzy podstawowe moduły, które koncentrują się na rejestrowaniu arkuszy roboczych, dokumentacji agronomicznej i zarządzaniu poszczególnymi rekordami. Aplikacja internetowa pracuje na wszystkich platformach w dowolnym miejscu (np. Android, IOS, Windows itp.), które maja połączenie internetowe. Wszystkie utworzone rekordy są powiązane z systemem informacyjnym AgroCont i mogą być dalej wykorzystywane np. do tworzenia płac lub jako podstawa wewnętrznych analiz.
2
Content available Evolution of online mapping: from Web 1.0 to Web 6.0
EN
Web 5.0 performance appears limited only if seen through the prism of technological development. It presents the web as a human-controlled tool, which uses algorithms to attempt to personalize, search, and improve user experience, and to act for or on behalf of a person. Meanwhile, in the Web 6.0 era, the world will be quite unlike what we know today. For instance, it may turn out that Web 6.0 will mean the migration of human consciousness to cyberspace or to an unspecified “cloud” (of data, perhaps?). Will online maps even be needed in such a world? The Web, seen in its current way, is “anchored in metabolism”. Web 6.0 endeavours to face up to that. Namely, Web 6.0 aspires to be an independent entity that functions in the Internet ecosystem, depending on the presence of electro-impulses, but without the necessity of “anchoring” on a durable data carrier. This development path could be indicated by the use of artificial intelligence, data analytics and (genetic) algorithms in Web 4.0. At the same time, it is difficult to say whether Web 6.0 will end up as one synthetic, self-conscious organism or a collective of “other identities”, i.e. the personalities of individual devices integrated in the network.
PL
Prezentacja Web 5.0 jedynie przez pryzmat rozwoju technologicznego wydaje się być ograniczona. Przedstawia sieć, jako narzędzie kontrolowane przez człowieka, które przy pomocy algorytmów podejmuje próby personalizacji, wyszukiwania, poprawy doświadczeń, działania za człowieka lub w jego imieniu. Tymczasem w erze Web 6.0 świat nie będzie przypominał tego, który znamy obecnie. Może się bowiem okazać, że Web 6.0 oznaczać będzie migrację świadomości ludzkiej do cyberprzestrzeni lub bliżej nieokreślonej „chmury” (danych?). Czy w takim świecie potrzebne będą mapy internetowe? Web postrzegana w dotychczasowy sposób jest „zakotwiczona w metabolizmie”. Web 6.0 wychodzi temu naprzeciw. Web 6.0 aspiruje do miana niezależnego bytu, który funkcjonuje w ekosystemie internetowym, zależnie od występowania elektroimpulsów, jednak bez koniczności „zakotwiczenia” na trwałym nośniku danych. Na taką ścieżkę rozwoju mogłoby wskazywać zastosowanie w Web 4.0 sztucznej inteligencji, analityki danych i algorytmów (genetycznych). Jednocześnie trudno odpowiedzieć czy Web 6.0 maiłaby być jednym syntetycznym, samoświadomym organizmem czy też kolektywem „innych tożsamości”, tj. osobowości indywidualnych urządzeń zintegrowanych w sieci.
PL
W pracy opisano zastosowanie aplikacji internetowej do oceny jakości dopasowania aparatów słuchowych. Metoda oceny polega na badaniu ankietowym, uzupełnionym testem rozumienia słów jednosylabowych w polu swobodnym. Opisywana aplikacja internetowa pozwala na przeprowadzenie badania z dowolnego komputera z dostępem do sieci. Dzięki implementacji metody w postaci aplikacji internetowej, można w systematyczny i uporządkowany sposób dokonywać oceny korzyści z użytkowania aparatów słuchowych. Daje też możliwość jej rozszerzenia czy modyfikacji. Z przeprowadzonych badań wynika, że ok. 60% użytkowników uzyskało w ciągu 7 dni zysk z aparatu słuchowego ≥10%, co oznacza efektywne zaopatrzenie. Największy zysk osiągają pacjenci z 2. i 3. stopniem niedosłuchu według skali WHO (World Health Organization).
EN
The study presents application of the web-based application for the assessment of quality of hearing aid fitting. The method consists of a survey supplemented with the test for recognizing the single syllable words under free-field conditions. A web-based application has been developed to allow testing from any computer with the Internet access. The implementation of the method in the form of a web-based application, allows a systematic and organized assessment of the benefits gained from the hearing aid use. The application is an easy-to-use tool that can easily be modified. On the basis of the study performed, it may be observed that in the case of 60% of subjects it was possible to achieve benefit ≥10%, which signifies an effective fitting of the hearing aid. The highest benefit occurs for subjects with grade 2 and 3 of hearing loss according to the WHO scale.
PL
Tematem referatu są zagadnienia dotyczące modelowania matematycznego silnika, wyznaczania jego parametrów, implementacji modelu w programie komputerowym oraz opracowania aplikacji internetowej do potrzeb symulacji stanów przejściowych i ustalonych silnika indukcyjnego klatkowego typu Sg 132S-2A-G. Zagadnienia te są ściśle związane z koncepcją Wirtualnego Laboratorium (WL) maszyn elektrycznych rozwijanego od szeregu lat w Politechnice Gdańskiej. To wirtualne laboratorium koresponduje do rzeczywistego Laboratorium Maszyn Elektrycznych na WEiA PG. W referacie opisano sposób opracowania modelu matematycznego oraz iteracyjny algorytm wyznaczania parametrów obwodowych silnika przy założeniu, że nie są znane jego wewnętrzne szczegóły konstrukcyjne. Przedstawiono sposób implementacji modelu silnika w aplikacji komputerowej przy wykorzystaniu programowania zorientowanego obiektowo. Zastosowano hybrydowe podejście ASP.NET w celu opracowania aplikacji internetowej do symulacji pracy silnika.
EN
This paper presents dynamic Internet application for circuit simulation of induction motor (Sg132S-2A type) using Web browser. The application is implemented as component of Virtual Laboratory of Electrical Machines. The application was developed using ASP.NET type project in Visual Studio software and is supported by the .NET Framework as integrated component of Windows. Advanced Wizard control is implemented to obtain sequential processing of simulation. Circuit parameters of this motor are determined using iteration process. In this process angular velocity at start-up test was taken as a reference waveform. Graphical user interface of this application is shorty described to show the functionality of application. Simulation results of electromagnetic torque, currents and angular velocity for start-up simulation are presented.
PL
Efektywne zarządzanie dużym majątkiem, w szczególności o znaczącym i rozproszonym zasięgu przestrzennym, wymaga obecnie wspomagania przez nowoczesne rozwiązania informatyczne. Rosną też potrzeby użytkowników nieruchomości, na przykład w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i poruszania się wewnątrz dużych obiektów, takich jak: kampusy akademickie, centra handlowe i komunikacyjne. Zaspokojenie tych potrzeb wymaga dostępu do różnorakich danych przestrzennych: map ewidencji gruntów i budynków, map zasadniczych, planów zagospodarowania przestrzennego, modeli 3D budynków i map wnętrz budynków. Obecnie dostępne technologie i koncepcje z zakresu GIS umożliwiają znaczące usprawnienie wielu procesów związanych z użytkowaniem i zarządzaniem nieruchomościami. Dlatego na Politechnice Warszawskiej podjęto próbę opracowania koncepcji, a następnie wykonania prototypu wielofunkcyjnego systemu informacji o nieruchomościach Politechniki Warszawskiej. W artykule przedstawiono podstawowe założenia koncepcyjne systemu oraz omówiono wybrane cechy wykonanego prototypu. Kluczową rolę w systemie odgrywa autorski, zintegrowany model danych wykorzystujący elementy modeli CityGML, EGiB oraz IndoorGML, rozszerzony o dodatkowe elementy zaproponowane przez autorów. System wykorzystuje zarówno dane pozyskane z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jak i specjalnie wykonane modele wnętrza wybranych budynków. Funkcjonalnie system został podzielony na następujące składowe: moduł zarządzania, moduł bezpieczeństwa i moduł informacji. Realizują one między innymi takie zadania jak: wspomaganie ewidencji majątku, raportowanie stanu majątku do systemu POLON, archiwizacja i zautomatyzowane udostępnianie dokumentacji budowlanej oraz geodezyjnej i kartograficznej, wspomaganie wynajmu pomieszczeń na cele wewnętrzne i zewnętrzne, wspomaganie straży akademickiej i służb ratunkowych, znajdowanie obiektów i orientacja w przestrzeni (w tym nawigacja). Koncepcja zakłada integrację z kilkoma systemami, między innymi: systemem ERP, systemem rezerwacji sal, systemem USOS. Pod względem kompleksowości rozwiązania, wielofunkcyjności i integracji źródeł danych oraz systemów, omawiane rozwiązanie jest pierwszym tego typu rozwiązaniem w Polsce.
EN
At present, the effective management of big real estates of significant spatial distribution requires support from modern IT solutions. Demands of real estate users are also growing, for example in the field of ensuring security and movements inside large objects, such as university campuses, commercial or transport centres. In order to meet those demands the access to different spatial data is required; they include cadastral maps, base maps, spatial arrangement plans, 3D models of buildings and maps of interiors of buildings. Currently available technologies and GIS related concepts allows for significant improvements of many processes related with the use and management of real estates. Therefore an attempt was undertaken at the Warsaw University of Technology aiming at development of a concept and then a prototype of a multifunctional information system concerning real estates of this University. The paper presents basic conceptual assumptions of the system and discusses selected features of the prototype system. The key role is played in that system by the original, integrated data model which uses elements of the CityGML, EGiB and IndoorGML models, amended by additional elements proposed by the authors. The system uses both, data from geodetic and cartographic resources, as well as dedicated models of interiors of selected buildings. Functionality of the system has been divided into the following components: the management module, the security module and the information module. Among others, they perform such tasks as: support for inventory of real estates, reporting to the POLON system, archiving and automated access to building, cartographic and geodetic documentation, support for leasing real estates for internal and external purposes, support for the academic guards and emergency services, finding facilities and spatial orientation, including navigation. The concept assumes integration with several systems, such as: the ERP system, the system of booking rooms, the USOS system. Considering the solution complexity, multi-functionality and integration of data sources and systems the discussed solution is the first solution of this type in Poland.
EN
This paper presents an original information system supporting the management of an agricultural holding codenamed AGMS (Agro-Management System). This system was created in C# language, using ASP. NET MVC programming technology. The application database layer was supported by SQL Server and Entity Framework technology. The creation of the program's views enabled such languages as HTML 5, CSS3 along with Bootstrap library and Javascript with dedicated Knockout.js library. The development of the system was preceded by an analysis of requirements, in accordance with software engineering procedures. The documentation created at this stage in the form of UML diagrams was prepared in Microsoft Visio. The AGMS program presented in this article is a developmental version, so all its functionalities are not yet fully implemented. The user can use the current version of the software to map fields, manage events related to individual fields and, among other things, obtain information on pests and weeds. The article also describes the concept of the final version of the program, which should include modules implementing simple methods of artificial intelligence in the field of image recognition and decision support.
PL
Zaprezentowano autorski system informatyczny wspomagający zarządzanie gospodarstwem rolnym o nazwie kodowej AGMS (Agro-Management System). System ten został wytworzony w języku C#, w technologii programistycznej ASP.NET MVC. Warstwa bazodanowa aplikacji została obsłużona przez SQL Server oraz technologię Entity Framework. Wytworzenie widoków programu umożliwiły takie języki jak HTML5, CSS3 wraz z biblioteką Bootstrap a także Javascript z dedykowaną biblioteką Knockout.js. Opracowanie systemu zostało poprzedzone analizą wymagań, zgodnie z procedurami inżynierii oprogramowania. Powstała na tym etapie dokumentacja w postaci diagramów UML została przygotowania w programie Microsoft Visio. Program AGMS prezentowany w niniejszym artykule jest wersją rozwojową, a zatem jego wszystkie jego funkcjonalności nie są jeszcze w pełni zaimplementowane. Użytkownik korzystając z aktualnej wersji oprogramowania ma możliwość mapowania pola, zarządzania zdarzeniami dotyczącymi poszczególnych pól, a także m.in. może zasięgać informacji o szkodnikach czy chwastach. W pracy opisano także koncepcję finalnej wersji programu, w której powinny znaleźć się moduły implementujące proste metody sztucznej inteligencji w zakresie rozpoznawania obrazów i wspomagania podejmowania decyzji.
8
Content available Aplikacja internetowa ListsBook
PL
Opracowano oraz zaimplementowano rozbudowaną aplikacje internetową posiadającą własny interfejs programistyczny API (ang. application programming interface). Jej zadaniem jest magazynowanie oraz prezentacja danych zapisanych w postaci spersonalizowanych grup zwanych „listami”. Listy będzie można współdzielić pomiędzy użytkownikami aplikacji bądź też samo organizującymi się grupami użytkowników.
EN
Preparation of project and its implementation as a rich internet application with own application programming interface for storing, presentation of data stored in personalized groups of data called “lists” and also sharing this “lists” between users of this application or groups of users created by themselves.
9
Content available remote Queuing networks to evaluate web applications: modelling
EN
The aim of this work is to define a procedure for the modelling of a computer network for the simulation of the network traffic induced by the execution of web applications. The work consists in describing the objects of a library defined for modelling both the hardware and the software of the system. These are specific objects with an architecture based on complex queuing service structures. The objects of the library are used to both build the computer network model and describe the operation of a web application executed on the network in a distributed fashion.
PL
Celem artykułu było porównanie wybranych szkieletów programistycznych w technologii Java. Do analizy zostały wybrane Spring MVC oraz JavaServer Faces. Została przeprowadzona analiza teoretyczna związana z funkcjonowaniem badanych frameworków. Dla porównania wybranych szkieletów programistycznych były utworzone dwie aplikacje, posiadające podobną funkcionalność. wyniki przeprowadzonych badań dotyczących wydajności oraz pomiaru metryk kodu utworzonych aplikacji zostały pokazane w postaci wykresów.
EN
The purpose of the article was to compare selected frameworks for web applications Java technology. Spring MVC and JavaServer Faces were selected for the analysis. Theoretical analysis related with the functioning of the examined frameworks was conducted. For comparison of selected frameworks there were created two applications that have similar functionality. Performance testing and measuring code metrics of created applications were conducted.
11
PL
Na podstawie przeprowadzonej analizy aspektów projektowania i tworzenia responsywnych stron internetowych, niniejszy artykuł poświęcono zagadnieniu optymalizacji portalu internetowego z wykorzystaniem RWD (ang. Responsive Web Design). W artykule przedstawiono identyfikację czynników wpływających na wydajność projektów responsywnych oraz wyniki pomiaru wydajności testowego portalu przed i po optymalizacji.
EN
Based on the analysis of aspects of designing and creating responsive web pages, this article presents a web portal optimizing using RWD (Responsive Web Design). The paper presents the identification of factors affecting the responsive projects’ performance and performance measurement of the portal before and after optimization.
PL
Tematem referatu jest dynamiczna aplikacja internetowa, która umożliwia symulację obwodową silnika indukcyjnego trójfazowego Sg 100 L2 z wykorzystaniem interfejsu przeglądarki WWW. Model matematyczny silnika jest zdefiniowany w tzw. osiach naturalnych i sformułowany na podstawie metody energetycznej Lagrange’a. Do implementacji modelu maszyny w aplikacji internetowej wybrano projekt typu Web Forms, który jest składnikiem środowiska programistycznego Microsoft Visual Studio. W referacie pokazano wyniki symulacji następujących stanów pracy silnika: bieg jałowy, stan zwarcia pomiarowego, rozruch przy zadanym obciążeniu wału maszyny. Możliwości symulacyjne programu wykraczają poza zakres ćwiczeń wykonywanych w rzeczywistym laboratorium.
EN
This paper presents dynamic Internet application for circuit simulation of induction motor (Sg 100 L2 type) using Web browser. Mathematical model of the motor is formulated by means of Lagrange’a energy method. The application was developed using Web Forms type project in Visual Studio software and is supported by the .NET Framework as integrated component of Windows. The application is implemented as component of Virtual Laboratory of Electrical Machines. Simulation results of electromagnetic torque, currents and angular velocity for start-up simulation are presented. Results of impedances, reactances, resistances, and power factors for short circuit test are also shown. In addition simulation results of no-load test are included.
13
Content available remote Wybrane zagadnienia realizacji podsystemu ekspertowego w aplikacji internetowej
EN
This article describes the study of selected practical issues focused on the constructing expert system module build-in the web application. We describe a conception of knowledge based subsystem, its goal and method of utilization in whole system. We present functionality of knowledge base editor, we explain the reasons of the attributes’ and rules’ extended description usage. Next we present an examples of application proposed extensions during the inference preprocessing and processing stage.
PL
Niniejszy artykuł prezentuje wybrane praktyczne zagadnienia związane z realizacją podsystemu ekspertowego wbudowanego w aplikację internetową. Opisana została koncepcja takiego podsystemu, jego cele oraz metody wykorzystania w aplikacji. Przedstawione zostały funkcje edytora bazy wiedzy, przyczyny wykorzystania rozszerzonego opisu atrybutów i reguł. Następnie przedstawione zostały przykłady wykorzystania tych rozszerzeń podczas przygotowania do wnioskowania oraz jego realizacji.
14
Content available Program do obsługi serwisu maszyn rolniczych
PL
Intensywny rozwój rolnictwa oraz jego mechanizacja spowodowały zapotrzebowanie na tworzenie programów komputerowych wspomagających pracę rolników. Oprócz programów do zarządzania gospodarstwem rolnym, zapisywania terminów oraz używanych środków chemicznych, ważne są też inne, często nie brane pod uwagę przez wszystkich użytkowników maszyn rolniczych. W niniejszej pracy poruszono kwestie związane z oprogramowaniem komputerowym służącym serwisom maszyn rolniczych. Celem pracy było zaprojektowanie i stworzenie oprogramowania pod nazwą SMR (Serwis Maszyn Rolniczych), przeznaczonego do wspomagania zarządzania serwisem maszyn i urządzeń eksploatowanych w rolnictwie. Program przewidziany jest do zastosowania w mniejszych warsztatach, zajmujących się serwisowaniem sprzętu rolniczego. Umożliwi on planowanie pracy w długim terminie, zapewni funkcjonalność i bezpieczeństwo zapisanych danych. Baza danych zawiera informacje o kliencie, posiadanych przez niego urządzeniach oraz zleceniach napraw poszczególnych urządzeń. Prace nad programem były konsultowane z istniejącymi serwisami, w celu dostosowania jego funkcjonalności oraz aby uniknąć stworzenia narzędzi, które nie byłyby używane lub byłyby używane bardzo rzadko.
EN
Intense development and mechanization of agriculture have caused a demand for creating software solutions that support the work of farmers. In addition to programs for farm management, keeping schedules and logs of used chemicals, other software, often not taken into account by all users of agricultural machinery, is also important. This paper addresses issues related to computer software used by agricultural machinery service companies. The aim of the study was to design and develop software called SAM (Service of Agricultural Machinery), designed to support service management of machines and devices operating in agriculture. The program is intended for use in smaller workshops, dealing with the servicing of agricultural equipment. It allows long term work planning and provides the functionality and security of the stored data. The database contains customer information which include machines and devices owned by the client and their individual service orders. The works on the program were consulted with existing service companies, in order to adapt it’s functionality and to avoid the creation of tools that would not be used, or would be used very rarely.
PL
Tematem referatu jest dynamiczna aplikacja internetowa, która umożliwia symulację obwodową silnika indukcyjnego trójfazowego z wykorzystaniem interfejsu przeglądarki WWW. Model matematyczny silnika jest zdefiniowany w tzw. osiach naturalnych i sformułowany na podstawie metody energetycznej Lagrange’a. Do implementacji modelu maszyny w aplikacji internetowej wybrano projekt typu Web Forms, który jest składnikiem środowiska programistycznego Microsoft Visual Studio. Kod programu napisano przy użyciu obiektowego (zarządzanego) języka programowania C# oraz składni HTML z wykorzystaniem zasobów biblioteki .NET Framework. Kod ten jest wykonywany pod nadzorem maszyny wirtualnej CLR (ang. Common Language Runtime). Program umożliwia symulację wybranych stanów dynamicznych i ustalonych pracy silnika indukcyjnego. Aplikacja ta jest jednym z komponentów Wirtualnego Laboratorium Maszyn Elektrycznych opracowywanego w Politechnice Gdańskiej.
EN
This paper presents Internet application for circuit simulation of induction motor using Web browser. Mathematical model of the motor is formulated by means of Lagrange’a energy method. The application was developed using Web Forms type project in Visual Studio software and is supported by the .NET Framework as integrated component of Windows. The application is implemented as component of Virtual Laboratory of Electric Machines
PL
Rozwój i zarządzanie siecią rowerową jest wyzwaniem dużych polskich miast. Brakuje danych na temat rowerzystów, ich dziennych podróży i problemów. Autorzy wykorzystali aplikację mapową i ankietę internetową, aby znaleźć miejsca postrzegane przez rowerzystów za problemowe. W ciągu 2 miesięcy 532 osoby naniosły na mapę 1 235 miejsc i 1 140 odcinków dróg, które wymagały naprawy i usprawnienia pod kątem ruchu rowerowego. Dane były wzbogacone 1 174 komentarzami i 1 085 propozycjami inwestycji, co znacznie ułatwiło ich interpretację. Najbardziej problemowymi miejscami były: w przypadku punktów – niebezpieczne skrzyżowania – 32% wskazań; w przypadku odcinków dróg – miejsca, gdzie pojazdy jeździły zbyt blisko rowerzystów – 25% lub nawierzchnia była nierówna – 22%. Problemy koncentrowały się na najbardziej ruchliwych skrzyżowaniach i ulicach, gdzie rowerzyści wpadali w konflikt z kierowcami samochodów – ruch rowerowy był tam zwykle źle zorganizowany, np. nie było ścieżek rowerowych. Tak duże zbiory danych trudno analizować na poziomie miasta, każde miejsce jest specyficzne. Autorzy wykorzystali więc mapy gęstości punktów i linii problemowych, aby znaleźć miejsca ich największej koncentracji. Następnie przeanalizowali je szczegółowo i zaproponowali zmiany, bazując na informacjach dostarczonych przez badanych. Wykorzystana metoda zbierania danych o jakości infrastruktury rowerowej, w której pytamy jej użytkowników o opinie, okazała się bardzo dobra i skuteczna. W bardzo krótkim okresie udało się zdobyć ogromną ilość danych. Dzięki zaangażowaniu rowerzystów i liczbie ankiet dane były łatwe w interpretacji i rzetelne. Badanie stanu infrastruktury miejskiej „oczami” jej użytkowników znacznie usprawni zarządzanie miastami w przyszłości, nie tylko w kwestiach rowerowych.
EN
Management and development of bicycle network is a challenge for big Polish cities. Sufficient data about cyclists, their daily trips and problems is lacking. The authors used internet survey to map places perceived by cyclists as problematic. During 2 months 532 persons have responded, mapping 1 235 spots and 1 140 sections requiring repairing and improvement in reference to bicycle traffic. This dataset was completed with 1 174 respondents’ comments and 1 085 investment suggestions which facilitate interpretation of messages. Generally the most important problems were: for spots – dangerous intersection – 32%, for sections – places where vehicles drive too close bikers – 25% and bumpy surface – 22%. Problems were concentrated at the busiest city’s intersections and roads where cyclists were conflicted usually with car drivers – organization of bicycle traffic was defec tive. It is difficult to analyze such a big dataset at the level of a city – each spot has it’s unique characteristic. In order to find places of the highest concentration of necessary improvements the authors used point and line density maps. Later they analyzed in detail 6 hotspots, using information provided by respondents. Applied methodology of mapping problems in bicycle network by its users, proved to be good and effective. In a very short period we gathered big, reliable set of data, which was easy to interpret. Studying of the urban infrastructure based on the users participation will improve managing of cities in the future, not only with reference to the bicycle’s issues.
PL
Artykuł dotyczy zastosowania dynamicznej aplikacji internetowej do symulacji obwodowej silnika indukcyjnego trójfazowego, wykorzystującej interfejs przeglądarki WWW. Model obwodowy silnika sformułowano w układzie osi naturalnych i ujęciu metody energetycznej Lagrange’a. Implementację modelu maszyny w aplikacji internetowej wykonano w projekcie typu Web Forms, który jest elementem środowiska Microsoft Visual Studio. Kod programu napisano przy użyciu obiektowego (zarządzanego) języka programowania C# oraz składni HTML z wykorzystaniem zasobów biblioteki .NET Framework. Kod ten jest wykonywany pod nadzorem maszyny wirtualnej CLR (ang. Common Language Runtime). Aplikacja umożliwia analizę wybranych stanów pracy silnika indukcyjnego (dynamicznych i ustalonych) w ramach Wirtualnego Laboratorium Maszyn Elektrycznych budowanego w Politechnice Gdańskiej.
EN
This paper presents the dynamic internet application for circuit simulation of induction motor Rusing Web browser. Circuit model of the motor is formulated using Lagrange’a energy method in terms of machine variables. The application was developed using Web Forms type project in Visual Studio software, and Has been supported by the .NET Framework as integrated component of Windows. This application enables a dynamic and steady-state analysis of induction motor, in the frame of the Virtual Laboratory of Electric Machines being developed at the Gdansk University of Technology.
18
PL
Projekt i implementacja aplikacji internetowej wspomagającej tworzenie planu zajęć
EN
Project and implementation of a web application supporting creation schedule
PL
Interaktywne debaty, konsultacje społeczne on-line, partycypacyjne mapowanie – rozwój tego typu technologii pozwala miastom na zupełnie nowe formy komunikowania się z mieszkańcami i włączania ich w swoje działania. Skorzystać na tym może także zarządzanie zielenią miejską.
20
Content available remote Computer-aided local energy planning using ALEP-PL software
EN
The issue of energy system planning, including the planning of local energy systems, is critical, since it affects the security of energy supplies in communities, regions, and consequently the security of energy supply within the country. Energy planning is a complex process that requires integration of different goals i.e. improvement of energy efficiency, increase in the share of renewables in the energy balance and CO2 emission reduction. Integration of the requirements and objectives may be supported by the computer system tailored to collect and to process the data on energy and fuels consumption. This paper presents the assumptions made during the ALEP-PL computer software development. Advanced local energy planning is presented and the role of information systems in energy planning is discussed. In addition, the paper presents the advantages and disadvantages of existing computer applications supporting energy planning. The paper presents the current version of the ALEP-PL, which consists of database and web application and compares the application with existing solutions. The entity relationship diagram of ALEP-PL database is discussed. The main application interfaces are presented. The paper defines the main actors of the system and discusses the use case diagram. Examples of the use case analysis enabled the demonstration of the software functionality.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.