Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  menedżerowie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
According to a number of studies and experts, one of the most important aspects of current human resources management in the world and in the Czech and Polish Republic is wellbeing. Research in the field of wellbeing confirms that there is a positive mutual relationship between employees' wellbeing and organization business results. Employees with high level of wellbeing are more engaged, higher perform and then more contribute to the better organization performance through their higher work productivity and efficiency and lower turnover. How people are treated at work by organizations and their managers, especially line managers, strongly affect the level of their wellbeing. The aim of this study is to assess the wellbeing of employees of the selected cross-border organizations in the Czech and Polish Republic and propose measures for increasing the level of the worst rated area of employees' wellbeing. Two formulated research questions were answered on the basis of the evaluation of an online questionnaire survey. This study reveals the area of health as the worst evaluated area of wellbeing and proposes several measures to increase the level of this area, which can be considered as its main outputs. The implementation of these measures focused on the health area should bring higher level of employees' engagement and performance and better organizations' results of operation.
PL
Według wielu badań i ekspertów jednym z najważniejszych aspektów obecnego zarządzania zasobami ludzkimi na świecie oraz w Czechach i w Polsce jest dobrostan. Badania z zakresu wellbeing potwierdzają, że istnieje pozytywny wzajemny związek między dobrostanem pracowników a wynikami biznesowymi organizacji. Pracownicy o wysokim poziomie dobrostanu są bardziej zaangażowani, osiągają lepsze wyniki, a następnie w większym stopniu przyczyniają się do lepszych wyników organizacji poprzez wyższą produktywność i efektywność pracy oraz niższe obroty. To, jak ludzie są traktowani w pracy przez organizacje i ich menedżerów, zwłaszcza przełożonych, silnie wpływa na poziom ich samopoczucia. Celem niniejszego opracowania jest ocena dobrostanu pracowników wybranych organizacji transgranicznych w Czechach i RP oraz zaproponowanie działań na rzecz podniesienia poziomu najgorzej ocenianego obszaru dobrostanu pracowników. Na dwa sformułowane pytania badawcze udzielono odpowiedzi na podstawie oceny ankiety internetowej. Niniejsze badanie ujawnia obszar zdrowia jako najgorzej oceniany obszar dobrostanu i proponuje kilka środków w celu zwiększenia poziomu tego obszaru, co można uznać za jego główne wyniki. Realizacja tych działań ukierunkowanych na obszar zdrowia powinna przynieść wyższy poziom zaangażowania i wydajności pracowników oraz lepsze wyniki działania organizacji.
EN
The paper presents the main directions for the modernization of the public management of the organizations in the sphere of public administration in Romania. Modernizing the management of public organizations should contribute to strengthening their capacity in developing and implementing economic and social reform measures. The raising of public management performance is mainly driven by the demand for more and more accountable accountability of institutions in the sphere of public administration, the dimensional and functional transparency of these institutions and the application of new managerial methods.
XX
W artykule przedstawiono główne kierunki modernizacji zarządzania organizacjami w sferze administracji publicznej w Rumunii. Modernizacja zarządzania organizacjami publicznymi powinna przyczynić się do wzmocnienia ich zdolności w zakresie opracowywania i wdrażania reform gospodarczych i społecznych. Podnoszenie wydajności zarządzania publicznego wynika głównie z zapotrzebowania na coraz bardziej odpowiedzialną działalność instytucji w sferze administracji publicznej, przejrzystość działania i funkcjonalność tych instytucji oraz stosowanie nowych metod zarządzania.
PL
Celem artykułu jest analiza wybranych zagadnień z zakresu problematyki międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi. W oparciu o liczne źródła, autorka wyraża przekonanie, że wyzwania związane ze współczesnym międzynarodowym zarządzaniem zasobami ludzkimi - są duże i wyjątkowo aktualne. W pierwszej części artykułu wyjaśniono pojęcie międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi oraz opisano determinanty zarządzania zasobami ludzkimi w aspekcie międzynarodowym. W dalszej kolejności przedstawiono problem wielokulturowości w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi. Cechy i umiejętności menedżerów pracujących w firmach międzynarodowych to kolejne zagadnienie omówione w artykule. Opisano również kwestie związane z misjami zagranicznymi w nawiązaniu do problematyki ekspatriacji i repatriacji. W ostatniej części artykułu wskazano główne wyzwania, przed jakimi stoją współczesne organizacje w obszarze międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi.
EN
The aim of this article is an analysis selected issues in international human resource management. On the basis of numerous sources that the author to cite, expresses the conviction that the challenges of contemporary international human resources management - are very large and exceptionally up to date. In the first part of the article attention was paid to understanding the concept of international human resource management and the determinants of International HRM. Further chapter described the problems related to multiculturalism in international human resource management. Managers’ features and skills in international companies is another problem presented in the article. The issues related to foreign missions in the context of expatriation and repatriation are also described. In the last part of the article pointed out the main challenges in the contemporary organizations in the area of international human resource management.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań dotyczących menedżerów wprowadzających efektywne metody zarządzania oraz wykorzystywania tych metod w obszarach działalności pracowników w polskich przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych różnej wielkości. Stosując te efektywne metody menedżerowie muszą mieć na uwadze ich niedoskonałość oraz konieczność nieustannego poszukiwania i wykorzystywania coraz bardziej optymalnych wariantów rozwiązań usprawniających proces zarządzania przedsiębiorstwem.
EN
The aim of the article is to present the results of research on the topic of managers introducing effective management methods and their use within the scope of employees’ activities in Polish public and private companies of various sizes. Using these methods, managers must keep in mind their imperfect character and the necessity to continue searching and applying more and more optimal solutions, which in turn will improve the process of managing the company.
PL
Celem poniższego artykułu jest omówienie wyników badań dotyczących kontrolingu jako narzędzia wspomagającego menedżerów wprowadzających efektywne metody zarządzania. Badania empiryczne zostały przeprowadzone wśród pracowników polskich organizacji zarówno państwowych jak i prywatnych o różnej wielkości. Menedżerowie stosując kontroling w praktyce, konstruują coraz bardziej optymalne rozwiązania usprawniające proces zarządzania organizacją. Ponadto autorzy artykułu wskazują instrumenty kontrolingu, które stymulują ten proces decyzyjny.
EN
The main purpose of this article is to present and discuss the results of authors empirical researches connected with a controlling as an instrument which can assist managers who are implementing effective management methods. The empirical researches were conducted among the employees of Polish state and private organizations of all sizes. The managers who are using controlling in practice are able to create solutions which can improve the process of organizational management. The authors would also like to present controlling instruments that can stimulate the decision-making process.
EN
The aim of the paper is to present the results of an analysis of assessments of the indicators of prediction of cognitive distortions in managerial work (PCD methodology) from the perspective of gender, managerial position, age and length of experience of managers. Based on the sample of 130 managers it was specified that female managers tend to take into account those facts which support their decisions; male managers tend to express their opinions on the topic they do not have sufficient information about; top managers more often ignore the facts they are not interested in and evaluate the situation on the basis of a single event; older managers and more-experienced managers tend to take into account all facts, not only those which support their decisions. Results acquired from the conducted research support the meaningfulness of studying the issue of cognitive distortions, primarily in the context of managerial decision-making.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wyników analizy i oceny wskaźników przewidywania zaburzeń poznawczych w pracy menadżerów (metodologia PCD) z perspektywy płci, stanowiska kierowniczego, wieku i doświadczenia menedżerów. Bazując na próbie 130 menedżerów określone zostało, że kobiety menedżerowie mają tendencję do uwzględniania faktów, które wspierają ich decyzje; natomiast mężczyźni menedżerowie mają tendencję do wyrażania swoich opinii na temat, na który nie mają wystarczających informacji; menedżerowie najwyższego szczebla o wiele częściej ignorują fakty, którymi nie są zainteresowani i oceniają sytuację na podstawie pojedynczego zdarzenia. Starsi oraz bardziej doświadczeni menedżerowie często biorą pod uwagę wszystkie fakty, a nie tylko te, które wspierają ich decyzje. Wyniki uzyskane z przeprowadzonych badań wspierają zasadność studiowania kwestii zniekształceń poznawczych, przede wszystkim w kontekście podejmowania decyzji menedżerskich.
EN
Managers, working under constant stress and pressure of decision making, are a social group that is highly prone to burnout syndrome. This research takes into consideration variables such as learning styles, features of personality such as extraversion vs. introversion, sensing vs. intuition, thinking vs. feeling and judging vs. perceiving may provide data essential to protect managers from this unwanted psychological phenomenon. Burnout syndrome, invented as a concept in 1970, consists of three aspects according to the Maslah Burnout Inventory (MBI): emotional exhaustion, depersonalization and reduced personal accomplishment. This research uses a point-scoring system whereby burnout syndrome is indicated by lower scores on the personal accomplishment scale, and by higher scores on the emotional exhaustion and depersonalization scales. This psychological phenomenon leads to gaining less satisfaction from work, which seems to be a significantly important problem in the contemporary job market, especially among managers. It is strongly related to the intensity of stress at work. If stress is permanent and not handled appropriately, impairments of cognitive abilities such as declined attention and perception may occur. Some features of personality can also be correlated to higher susceptibility to stress and the risk of burnout syndrome.
PL
Menedżerowie, pracujący w ciągłym stresie i pod presją podejmowania decyzji, są grupą społeczną, która jest bardzo podatna na syndrom wypalenia zawodowego. Prezentowane badanie uwzględnia takie zmienne, jak: style uczenia, cechy osobowości (ekstrawersja vs introwersja; doznawanie vs intuicja, uczucia vs myślenie oraz ocenianie vs spostrzeganie), które mogą przekazywać dane niezbędne, mówiące o tym, jak chronić menedżerów przed niepożądanym zjawiskiem psychologicznym, jakim jest wypalenie zawodowe. Koncepcja pojęcia wypalenia zawodowego została stworzona w 1970 roku, składa się z trzech aspektów, ujętych w kwestionariuszu MBI: wyczerpanie emocjonalne, depersonalizacja i poczucie dokonań osobistych. Diagnozuje się go, gdy osoba uzyskuje niskie wyniki na skali poczucia dokonań osobistych oraz wyższe wyniki na skalach wyczerpania emocjonalnego i depersonalizacji. To zjawisko psychologiczne prowadzi do coraz mniejszej satysfakcji z pracy, co wydaje się być znaczącym problemem na współczesnym rynku pracy, szczególnie wśród menedżerów. Jest to ściśle związane z intensywnością doświadczanego stresu; jeśli jest on przewlekły i przekracza możliwości adaptacyjne jednostki, upośledza zdolności poznawcze, takie jak uwaga i postrzeganie. Niektóre cechy osobowości mogą być również skorelowane z większą podatnością na stres i ryzyko wypalenia.
8
Content available remote Sense of purpose in life vs. creative activity motivators in senior managers
EN
The motivators being the subject matter of the research conducted in the 1999 and 2010 groups of managers were analysed in the context of the sense of purpose in life. Application of various motivators offers a greater opportunity to achieve better results of subordinates' work. Strong motivation ensures perseverance in actions taken. A well-motivated employee displays resistance to tiredness and strives to attain goals set by his/her company’s management. It is worth noting that remuneration, as a motivator, although still mentioned as one of key factors motivating human behaviour, seems to be losing its significance in favour of such criteria as autonomisation of decisions or expecting superiors' support. Results of the PIL test examining the sense of purpose in life in group No. 1 and 2 are above average in each category, which indicates a strong sense of purpose in life among respondents who achieved professional success. The research also points to fulfilment of one's own potential. The values have increased, which means that the subjective sense of purpose in life among managers questioned in recent years has become stronger. The research and analyses conducted proved that efficient management of employees required deep understanding of research on motivation. The existence of relevant motivation regulators should persuade entrepreneurs to change their methods of activating employees at different stages of their professional development.
PL
Motywatory i inhibitory, które były przedmiotem niniejszych badań na grupie menedżerów z roku 1999 i z 2010 zostały zanalizowane w kontekście poczucia sensu życia. Stosowanie różnych motywatorów daje większą szansę na uzyskanie lepszego efektu pracy podwładnych. Silna motywacja jest warunkiem wytrwałości w działaniu. Pracownik silnie motywowany wykazuje odporność na zmęczenie, stara się realizować nakreślane przez zarząd firmy cele. Warto zwrócić uwagę także na to, że wynagrodzenie jako element motywujący choć znajduje się nadal na czele głównych aktywatorów ludzkiego zachowania, to jednak wydaje się wraz z upływającym czasem tracić na priorytetowym znaczeniu na rzecz takich kryteriów jak autonomizacja w podejmowaniu decyzji czy oczekiwanie wsparcia od przełożonych. Wyniki skali PIL badającej poczucie sensu życia w grupach I i II menedżerów w każdej kategorii są powyżej normy, co jest dowodem na wysoki poziom poczucia sensu życia u badanych, którzy odnieśli sukces zawodowy. Wyniki te wskazują także na pełne realizowanie swojego potencjału osobowościowego. Wartości te wzrosły, co oznacza, że nastąpił wzrost subiektywnego poczucia sensu życia wśród badanych menedżerów w ostatnich latach. Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz okazało się, że skuteczne zarządzanie pracownikami wymaga pogłębionej znajomości badań z zakresu motywacji. Istnienie odpowiednich regulatorów motywacji, powinno skłaniać przedsiębiorców do zmiany sposobu aktywowania pracowników na różnym etapie rozwoju zawodowego.
PL
W organizacji, bez względu na etap jej rozwoju, główną rolę w sukcesie odgrywa kadra menedżerska, która w ramach posiadanych kompetencji planuje, decyduje, organizuje, kieruje, motywuje i kontroluje zasoby ludzkie, finansowe, rzeczowe i informacyjne, w tym racjonalność ich wykorzystania w stosunku do uzyskanych efektów. Współczesne decyzje kierownicze podejmowane są w dynamicznym otoczeniu, na które składają się procesy restrukturyzacyjne, prywatyzacyjne, integracyjne i globalizacyjne, umiędzynaradawianie się przedsiębiorstw, fuzje, zmiany praw własności itp. Wymienione procesy w wymierny sposób podnoszą standardy zarządzania organizacjami, a od kadry menedżerskiej wymagają coraz wyższych kompetencji. Artykuł jest próbą przybliżenia istoty i roli kompetencji zawodowych w skutecznym działaniu.
EN
In an organization, whatever the stage of its development, the key role is played by managerial personnel, who according to their competencies, organize, motivate and control human, financial, material, and IT resources, including their rational use in relation to effects obtained. Modern managerial decisions, which involve restructuring, privatization, integration and globalization processes, internationalization of companies, mergers, changes in property ownership laws, etc., are made in a dynamic environment. The processes mentioned measurably raise standards in managing organizations, and they require that managerial personnel have higher and higher competencies. The paper attempts to highlight the nature and role of professional competencies in effective activity.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.