Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  HPM
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Determinants of HPEM and HMP signal environmental measurements
EN
The article reviews the most common (main) obstacles, which require specific layout solutions, as well as application of non-standard measuring methods in order to conduct correct and metrologically reliable measurements of parameters and pulse characteristics of high-power EM fields in environmental conditions.
PL
W artykule przedstawiono najczęściej spotykane (główne) przeszkody, które wymagają szczególnych rozwiązań układowych oraz zastosowania nietypowych metod pomiarowych, w celu wykonania poprawnych, metrologicznie wiarygodnych pomiarów parametrów i charakterystyk impulsowych pól EM wielkiej mocy w warunkach środowiskowych.
PL
Artykuł dotyczy problemów związanych z wysokoenergetycznym środowiskiem elektromagnetycznym. W artykule scharakteryzowano impuls elektromagnetyczny wielkiej mocy oraz omówiono stanowisko do generowania takich impulsów i stanowisko do ich pomiarów. Główną uwagę poświęcono sondom pomiarowym D-dot do pomiaru impulsowego pola elektromagnetycznego. Ponadto w artykule przedstawiono metodę walidacji sondy pomiarowej Ddot z wykorzystaniem impulsów HPM.
EN
The article concerns the problems of high-energy electromagnetic environment. The article characterizes the high-power electromagnetic pulse and discusses the laboratory stand for generating and measurements such impulses. The main attention was devoted to the D-dot measuring probes for measuring the pulsed electromagnetic field. Moreover, the article presents the method of validation of the D-dot measuring probe with the use of HPM pulses.
EN
In this paper, the analytical solution of natural convective heat transfer of a non-Newtonian fluid flow between two vertical infinite plates using the Homotopy Perturbation Method (HPM) and Daftardar-Gejiji & Jafari Method (DJM) is presented. The heat transfer problem of natural convection is observed in many engineering fields including geothermal systems, heat exchangers, petroleum reservoirs, nuclear waste reserves, etc. The problem which is modelled as fully coupled nonlinear ordinary differential equations requires special analytical techniques for its solution. The solutions are obtained using an exact analytical method: the Homotopy Perturbation Method (HPM) and a semi-analytical method: the Daftardar-Gejiji & Jafari Method (DJM). These solutions are compared with solutions obtained from the Runge-Kutta numerical method. The results are in good agreement with the numerical solutions. The effects of the Eckert number, Prandtl number and the non-Newtonian fluid viscosity parameter on the non-dimensional temperature and velocity of the fluid are investigated. The results obtained from the analytical method show that the method can be applied to predict excellent results of the problem and can be used for parametric studies of the problem. From the results, it is shown that when the Prandtl number and the Eckert number are increased, there is an increase in both temperature and fluid flow velocity.
PL
Komercyjnie dostępne bezzałogowe statki powietrzne (BSP) oraz części i podzespoły umożliwiające konstrukcję drona stają się coraz szerzej dostępne, a ich osiągi stale się poprawiają. Obecne możliwości drona skonstruowanego przez hobbystę predysponują go już nie tylko do roli narzędzia rozpoznania, lecz również sprawiają, że można wykorzystać go jako kierowany pocisk. Zastosowanie w pojeździe kamery wraz z nadajnikiem strumienia wideo i użycie gogli wirtualnej rzeczywistości z odbiornikiem strumienia wideo daje pilotowi wrażenie przebywania na pokładzie drona, co umożliwia mu sterowanie z niesłychaną precyzją, nawet przy dużych prędkościach. W artykule przedstawiono wyniki badań mających na celu określenie stopnia oraz typu uszkodzeń spowodowanych narażeniem drona na intensywne promieniowanie mikrofalowe.
EN
Commercially available drone type unmanned aerial vehicles (UAV), as well as parts and subsystems enabling the assemble of UAVs, are becoming more and more widely available, and their performance is constantly improving. The current possibilities of a drone assembled by a hobbyist predispose are not only to be used as a reconnaissance tool but also as a guided missile. The use of a camera with a video stream transmitter simultaneously with virtual reality goggles and video stream receiver gives the pilot an impression of being on the drone, which makes it possible to control it with extreme precision, even at high speeds. The article presents research aimed at determining the extent and type of damage made on exemplary racer drone caused by intense microwave field radiations.
EN
In this paper, we perform the frequency-expansion formula for the nonlinear cubic damping van der Pol’s equation, and the nonlinear frequency is derived. Stability conditions are performed, for the first time ever, by the nonlinear frequency technology and for the nonlinear oscillator. In terms of the van der Pol’s coefficients the stability conditions have been performed. Further, the stability conditions are performed in the case of the complex damping coefficients. Moreover, the study has been extended to include the influence of a forcing van der Pol’ oscillator. Stability conditions have been derived at each resonance case. Redoing the perturbation theory for the van der Pol oscillator illustrates more of a resonance formulation such as sub-harmonic resonance and super-harmonic resonance. More approximate nonlinear dispersion relations of quartic and quintic forms in the squaring of the extended frequency are derived, respectively.
PL
W pracy przedstawiono możliwość kształtowania wiązki głównej promieniowania mikrofalowego przy pomocy anteny Własowa z cięciem skośnym z reflektorem. Przeanalizowano wpływ kąta podniesienia reflektora na kierunek maksymalnego promieniowania oraz na szerokość wiązki głównej. Analizowane rozwiązanie może znaleźć zastosowanie do kierunkowania wiązki promieniowania wysokomocowych impulsów mikrofalowych (HPM) na wybrany obiekt rażenia. Kierunkowanie wiązki promieniowania można realizować poprzez mechaniczne podnoszenie reflektora w stosunku do osi. Zmiana kierunku promieniowania anteny nadawczej będzie szczególnie przydatna gdy generator impulsów HPM będzie umieszczony w bezpilotowym środku przenoszenia przelatującym nad obiektem rażenia.
EN
In the work the possibility of the beam shaping of the radiation pattern in the Vlasov type antenna with the reflector has been presented. The influence of the angle of lifted reflector on the direction of the maximum radiation was discussed. Analyzed solution can be used to orientation of the radiation pattern for emission of high power microwaves pulses (HPM). Changes of direction of the radiation of the transmitting antenna will be particularly useful when the pulse generator HPM will be situated in unmanned aerial vehicle passing over the target.
PL
Nowoczesne techniki antenowe stwarzają większe możliwości kształtowania wiązki promieniowania anteny i ukierunkowywania promieniowania na wybranym kierunku. Anteny tubowe charakteryzują się dobrze poznanymi własnościami elektrycznymi, a ich użycie jest ciągle aktualne. W pracy przedstawiono możliwość sterowania wiązką promieniowania układu antenowego złożonego z anten tubowych, pracujących na częstotliwości 915 MHz, przy pomocy elektronicznego sterowania.
EN
Modern antenna techniques create greater possibilities of the beam shaping of the radiation of the antenna and steering of the radiations on the chosen direction. Horn antennas are characterized with well recognized electrical properties, and their use is still actual. In the work the possibility of the steering of the antenna pattern of the antenna array composed of horn antennas has been presented. The transmission lines work on the frequency 915 MHz and steering of antenna pattern was obtain by phase shifters.
PL
Artykuł dotyczy problemów związanych z wysokoenergetycznym środowiskiem elektromagnetycznym. W artykule scharakteryzowano impuls elektromagnetyczny wielkiej mocy oraz omówiono stanowisko do generowania takich impulsów. Ponadto w artykule przedstawiono klasyfikację efektów elektromagnetycznych występujących podczas narażania urządzeń informatycznych z wykorzystaniem impulsów HPM.
EN
The article concerns the problems of high power electromagnetic environment (HPEM). The article describes the electromagnetic pulse of high power and discusses the laboratory stand of generate that impulses. In addition, the article presents the classification of electromagnetic effects occurring during the exposure of informatic devices using HPM pulses.
EN
This study develops solution of one-dimensional space–time fractional advection–dispersion equation (FADE). Various forms of dispersion and velocity profiles (i.e. space dependent and both space–time dependent) are considered throughout the study. Homotopy perturbation method (HPM) is used to solve the problem semi-analytically. The advantage of HPM is that it does not require much information about the boundary of the aquifer. The initial condition may be measured for an aquifer, but sometimes it is very difficult to specify the boundary conditions. The FADE is employed for modeling the fate of contaminants in both homogeneous and heterogeneous porous formations subject to an increasing spatially dependent source condition. It is found that the contaminant concentration changes with the order of FADE as fractional-order derivative contains the memory of the system, i.e. how the system changes from one integer order to another integer order. FADEs are used to model the non-local system, hence this study helps understand the physical meaning of parameters involved in the velocity and dispersion.
PL
Przedstawiono najważniejsze informacje na temat symulacji oddziaływania pola elektromagnetycznego na różnego typu obiekty z wykorzystaniem programu komputerowego FEKO. Omówiono podstawowe funkcje tego programu, metody obliczeniowe oraz zakresy stosowalności. Zaprezentowano również możliwości badawczo-pomiarowe Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej, w szczególności badań oddziaływania promieniowanych pól elektromagnetycznych włącznie z impulsowym polem HPM.
EN
The article contains the most important information in terms of modeling electromagnetic fields and their interaction with physical objects and the environment using software FEKO. Article describes the basic functions of this software, its methods of calculation of field and ranges of applicability. Then in article presented research and measurement capabilities of the Military Institute of Armament Technology in the field of Electromagnetic Compatibility tests in particular the impact of radiated electromagnetic fields into objects and equipment including high power pulse HPM field.
EN
In this paper, the couette flow of fluid with variable viscosity is studied analytically by using Homotopy Pertubation Method (HPM). At first the basic idea of Homotopy Pertubation Method (HPM) is presented. The mathematical formulation and application of HPM to nonlinear problem are presented in section three. In order to check the validity of solution the analytical results are compared with exact ones for various numerical cases. The good agreement between exact method and Homotopy Pertubation Method has been assures us about the solution accuracy.
12
PL
W dniach 27 i 28 października 2009 r. w europejskim Centrum Aplikacyjnym w Schondorf (Niemcy) odbyło się międzynarodowe spotkanie firm europejskich, które są użytkownikami maszyn i technologii grupy GF AgieCharmilles. Od 1 lipca 2007 r. firma Agie Charmilles i Mikron działają pod jedną marką GF AgieCharmilles. Zgodnie z hasłem firmowym "Osiągnij więcej" połączyły one doświadczenie i technologie obróbek elektroerozyjnych i frezowania HSM/HPM.
PL
Ochrona obiektów elektronicznych przed oddziaływaniem energii HPM (High Power Microwave) polega na stosowaniu się do ogólnych zasad kompatybilności elektromagnetycznej, zwłaszcza ekranowania i filtracji. Wymagana jest jedynie znacznie większa dbałość o jakość wykonania zabezpieczeń. Pamiętać należy, że dla sygnału HPM długość fali zawiera się w granicach 1-10 cm, dzięki czemu może on przenikać przez niewielkie otwory i nieciągłości ekranu. Znane filtry falowodowe skutecznie chroniące przed NEMP mogą nie stanowić żadnej przeszkody dla sygnału HPM, a przewód łączący ekran kabla z obudową złącza może być dla tego sygnału doskonałą anteną odbiorczą. Dlatego też wymagania związane z odpornością elektromagnetyczną urządzeń radioelektronicznych należą dzisiaj do kategorii wymagań podstawowych, tak samo jak wrażliwość na narażenia mechaniczne lub klimatyczne.
EN
The Electromagnetic Pulse HPM (High Power Microwave) effect is characterised by production of a very short but intense electromagnetic pulse which propagates away from its source with ever diminishing intensity, governed by the theory of electromagnetism. This pulse of energy produces powerful electromagnetic field. The field can be sufficiently strong to produce short-lived transient voltages of thousands of Volts (kiloVolts) on the exposed electrical conductors, such as wires, or conductive tracks on printed circuit boards. It is this aspect of the EMP effect, as it can result in irreversible damage to a wide range of electrical and electronic equipment, particularly computers and radio or radar receivers. Commercial computer equipment is particularly vulnerable to HPM effects, as it is largely built up of high density Metal Oxide Semiconductor (MOS) devices, which are very sensitive to exposure to high voltage transients. What is significant about MOS devices is that very little energy is required to permanently damage or destroy them, any voltage, typically in excess of tens of Volts can produce an effect termed gate breakdown which effectively destroys the device. Shielding the electronics by equipment chassis provides only limited protection, as any cables running in and out of the equipment will behave very much like antennae, in effect guiding the high voltage transients into the equipment. While the calculation of electromagnetic field strengths achievable at a given radius for a given device design is a straightforward task, determining a kill probability for a given class of target under such conditions, is not. This is for good reasons. The first is that target types are very diverse in their electromagnetic hardness, or ability to resist damage. Equipment which has been intentionally shielded and hardened against electromagnetic attack will withstand the orders of magnitude greater field strengths than standard commercially rated equipment. Moreover, various manufacturer's implementations of like types of equipment may vary significantly in hardness due the idiosyncrasies of specific electrical designs, cabling schemes and chassis/shielding designs used. The second major problem area in determining lethality is that of coupling efficiency, which is a measure of how much power is transferred from the field produced by the source into the target. Only power coupled into the target can cause useful damage.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.