Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 59

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Znakowanie dokumentów jest jednym z najważniejszych sposobów ochrony praw autorskich. W niniejszym artykule zaprezentowano badania odporności wybranych algorytmów podpisywania dokumentów cyfrowych.
EN
Watermarking information is one of the most important applications of copyright protection. In this article we test resistance of several document watermarking algorithms.
PL
Pozyskiwanie kopalin metodą odkrywkową oraz ich przetwarzanie jest daleko idącą ingerencją w środowisko. Pozostawione tereny pogórnicze są w różny sposób rekultywowane. Przyjmując społeczność lokalną jako potencjalnych beneficjentów rekultywowanego terenu, zagadnienia związane z rekultywacją ujęto w artykule przez pryzmat uwarunkowań społecznych. Ze względu na złożoność procesów i zjawisk zachodzących w trakcie likwidacji, rekultywacji i zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych przedstawiono w nim zależności prawne i praktyczne zachodzące podczas ich realizacji. Artykuł opatrzono przykładem szeroko rozumianej rekultywacji w interesie społecznym w zakładzie górniczym „Skawce”.
EN
Opencast exploitation of minerals and their processing is a far reaching interference in the environment. Reclamation of these areas involved mainly the restoration of usable values to the land by its proper formation. Well planned and implemented reclamation can also increase the attractiveness of the environment. Consistent measures that minimize the transformation of environment, supported by examples of post-mining areas reclamation can significantly influence on the public’s favour with regard to the planned mining activities, and consequently to a specific method of land reclamation. An example of adaptation of the post-mining excavation for recreational and social purposes is the area where the sandstone “Skawka” mine used to operate in Malopolska voivodship. The location at the edge of the “Świnna Poręba” retention basin will allow in the future to increase its capacity and make the landscape more attractive by leaving the rocks exposed. These rocks may also constitute a natural refuge and a habitat of valuable specimens of flora and fauna.
EN
The non-homogeneous fragment of biological tissue is considered. Its shape roughly corresponds to the fragment of cross-section of the upper or lower limb. The tissue domain is protected by a layer of protective clothing. The purpose of numerical computations is to examine the effectiveness of the clothing insulation layer on the action of the external heat fluxes of differing intensity. Thermal processes in the tissue domain are described by the system of the Pennes equations. This system is supplemented by the appropriate boundary-initial conditions and the energy equations determining the transient temperature field in the fabric and air gap sub-domains (the air gap is treated as a solid body). At the stage of numerical computations, the program MSC. Marc has been used. In the final part of the paper, the examples of numerical simulations and also the conclusions are presented.
EN
The homogeneous soft tissue domain subjected to an external heat source is considered. Thermal processes in this domain are described using the well known Pennes equation and next the Cattaneo-Vernotte one. Within recent years the prevailing view is that the Cattaneo-Vernotte equation better describes the thermal processes proceeding in the biological tissue (it results from the specific internal tissue structure). Appearing in this equation the delay time of heat flux with respect to the temperature gradient (τq) is of the order of several seconds and the different values of τq are taken into account. At the stage of numerical modeling the finite difference method is used. In the final part of the paper, the examples of computations are shown.
PL
Szacuje się, że systemy zaopatrzenia ludności w wodę mogą pochłaniać nawet do 7% energii wykorzystywanej przez społeczeństwo. Głównym elementem odpowiedzialnym za tak duże zużycie energii elektrycznej są pompy tłoczące wodę. Zazwyczaj poprawa efektywności energetycznej pracującej pompy lub zespołu pomp, pociąga za sobą duże koszty inwestycyjne. Spojrzenie kompleksowe na funkcjonowanie całego systemu, często pozwala na zmniejszenie zużycia energii przez system bez ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych. To jakiego rzędu będą to oszczędności zależy wyłącznie od specyfiki przedsiębiorstwa. W pracy przedstawiono analizę energetyczną wybranego miesiąca pracy ujęcia wody surowej dla Stacji Uzdatniania Wody Karolin w Olsztynie. Za wskaźnik efektywności energetycznej pracujących pomp na ujęciu przyjęto jednostkowe zużycie energii. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono słabą zależność pomiędzy czasem pracy poszczególnych pomp w analizowanym okresie a jednostkowym zużyciem energii. Przeprowadzona symulacja pracy ujęcia, w której uwzględniono zwiększone obciążenie pomp najefektywniejszych, pokazała możliwość zmniejszenia zużycia energii elektrycznej o około 12%.
EN
Is estimated that water supply networks responses for around 7% total electricity consumed by society. The water pumps are the most energy consuming equipment of the network. Usually, the energy efficiency improvement of working water pump (or pump’s group) leads to significant investment costs. The complex view on the whole water supply system can reduce electricity consumption without any additional costs. The savings magnitude depends on the water supply company specification. This work presents the analysis of water intake working in one chosen month. Case study was involved for water treatment station “Karolin” in Olsztyn. The specific energy consumption was hired as the water pumps energy efficiency indicator. The analysis proved the weakly dependence of water pumps working time and the specific energy consumption. Based on the water intake working simulation with condition of increasing the workload of the most efficient water pumps stated that the electricity reduction possibility is 12% of total consumption.
PL
Postępy cywilizacji, mechanizacji i automatyzacji życia, które w ostatnich latach osiągnęły niebywałe rozmiary, przynoszą także uboczne skutki natury biologicznej. Jednym ze szkodliwych czynników, którego rozmiary i nasilenie nabrały szczególnego znaczenia w ostatnich latach, są drgania mechaniczne – zjawisko niezwykle rozpowszechnione w przemyśle, budownictwie, rolnictwie, a także w transporcie. Obok hałasu, drgania są dziś najbardziej rozpowszechnionym czynnikiem szkodliwym. Człowiek żyjący w uprzemysłowionych miastach narażony jest na działanie drgań nie tylko w miejscu pracy zawodowej. Ma z nią styczność przede wszystkim w środkach transportu, w których za sprawą nie zawsze najlepszej jakości dróg dochodzi często do znacznych wstrząsów. W artykule przedstawiono wyniki badań mających na celu odpowiedź na pytanie dotyczące własności wibroizolacyjnych jakimi charakteryzują się fotele w samochodach osobowych i ich wpływ na zwiększenie komfortu jazdy samochodem.
EN
The progress of civilization, mechanization and au-tomation of life, which in recent years has reached in-credible dimensions, also bring damaging impact of biological nature. One of the damage factors which size and severity have gained special importance in recent years, are vibration - a phenomenon extremely common in industry, construction, agriculture as well as in transport. Alongside the noise, vibrations are today the most widespread harmful agent. A man living in industrialized cities is exposed to vibrations not only in the work. People have contact with it first of all in means of transport, where due to not always the best quality of roads there is often a considerable shocks. The article presents the results of studies designed to answer the question about vibration isolating properties which are characterized by seats in cars and their effect on increasing driving comfort.
EN
In the paper the problem of explicit FDM scheme stability for the bio-heat transfer equation (the Pennes equation) is discussed. To formulate the appropriate condition the von Neumann approach is applied. The first chapter contains the known derivation of FDM stability condition for the Fourier equation. In the second part, a similar condition is found for the case of the bio-heat transfer equation containing both the perfusion and metabolic heat sources.
EN
Thermal processes in the domain of a human forearm are considered. The external surface of forearm is in the direct thermal contact with the environment. The steady state problem is considered. From the mathematical point of view, the task is described by the system of the Poisson-type equations, the boundary conditions given on the contact surface between tissue sub-domains, the boundary conditions determining heat transfer between blood vessels and tissue and the boundary conditions on the external surface of the system. The non-homogeneous forearm domain is reconstructed as accurately as possible (3D task). At the stage of numerical modelling, the finite element method has been used. In the final part of the paper the example of computations is presented.
PL
Zaprezentowano ocenę sytuacji, związaną z możliwością wystąpienia w perspektywie średnio- i długookresowej ograniczeń wynikających z braku mocy dyspozycyjnych w krajowym systemie elektroenergetycznym. Przedstawiono prognozę zapotrzebowania na moc i energię elektryczną i określono optymalny kosztowo sposób pokrycia tego zapotrzebowania, przy uwzględnieniu planowanego harmonogramu trwałych odstawień z eksploatacji jednostek wytwórczych oraz rozpoczętych i zdeterminowanych inwestycji wytwórczych. W prognozie dokonano szeregu założeń dotyczących przewidywanych cen paliw, uprawnień do emisji CO2, parametrów techniczno-ekonomicznych źródeł wytwórczych oraz prowadzonej polityki energetycznej UE i kraju. Zaprezentowano zestaw działań (zarówno obecnie realizowanych jak i proponowanych) dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw w horyzoncie średnio- i długoterminowym.
EN
Presented is an assessment of a situation connected with possible, in a mid- and a long-term perspective, shortages in electric energy supplies resulting from the lack of available capacity in the national energy system. Shown is the load forecast and defined is the optimum cost to meet this requirement with taking into account permanent outage schedules of generation units and the initiated and determined generation investments. In this forecast a number of assumptions were made concerning e.g. the expected fuel prices, CO2 emission allowances, technical and economic parameters of generation sources as well as the energy policy conducted in the EU and in Poland. Described is the set of measures (under realization now as well as the proposed ones) to ensure the electric energy supply security in a mid- and a long-time perspective.
PL
Terapia genowa jest obecnie bardzo dynamicznie rozwijającą się techniką biomedyczną, która może znaleźć zastosowanie w medycynie w leczeniu chorób przewlekłych i dziedzicznych. Badania skupiają się na opracowywaniu nowych strategii dotyczących procesów kondensacji i ochrony materiału genetycznego (DNA) wprowadzanego do komórki docelowej. Struktura i stopień upakowania dostarczanego DNA wpływają na kluczowe właściwości fizykochemiczne, determinujące czy wprowadzony wektor rekombinowany ulegnie ekspresji, czy też degradacji. Związki chemiczne, zwane czynnikami kondensującymi, to substancje powodujące zwinięcie DNA, a stopień kondensacji materiału genetycznego zależy bezpośrednio od rodzaju i stężenia użytego czynnika kondensującego. Do cząsteczek wykazujących właściwości kondensujące należą poliaminy, w opisywanym eksperymencie zastosowano poliaminę – spermidynę. Przeprowadzone badania miały na celu charakterystykę nanostrukturalną materiału genetycznego pod wpływem działania czynnika kondensującego. W wyniku analizy wykonanej za pomocą mikroskopii sił atomowych (AFM) wykazano, że plazmid DNA ulega kondensacji pod wpływem spermidyny, formując struktury rozetowe.
EN
Gene therapy is a new promising method that may find many applications in modern biomedicine. Especially, it may be a powerful tool in chronic and hereditary diseases treatment. Current studies focus on development of novel strategies concerning genetic material (DNA) condensation and protection, whilst it is introduced into the cellular nucleus. Once the DNA enters the cell, it’s either passed on and expressed in the nucleus or degraded by intracellular nucleases. The structure and the degree of compaction influence physicochemical properties that determine what will happen to delivered genetic material. DNA coiling can be caused by chemical compounds called compaction agents, such as polyamines like spermidine used in this study. The aim of this research was to examine the nanostructural characteristics of genetic material exposed to compaction agent. The measurements and analysis performed by atomic force microscopy (AFM) indicate that DNA plasmid undergoes condensation and forms rosette-like structures once subjected to spermidine.
11
Content available remote Cykliczny termosyfon odwrócony o dwóch czynnikach roboczych
PL
Dwufazowy termosyfon odwrócony jest urządzeniem umożliwiającym pasywny transport ciepła w przypadku kiedy źródło ciepła usytuowane jest powyżej miejsca jego odbioru. W pracy przedstawiono analizę pracy cyklicznego termosyfonu dwufazowego z dwoma czynnikami roboczymi i wykorzystaniem fazy ciekłej jednego z nich jako nośnika ciepła. Badane urządzenie składało się z dwóch naczyń roboczych usytuowanych jedno nad drugim i umieszczonych nad zasobnikiem wody, do którego ciepło było transportowane oraz grzałki elektrycznej podłączonej do dolnego naczynia roboczego w celu symulowania źródła ciepła. Badania przeprowadzono w warunkach nieustalonego nagrzewania wody w zasobniku oraz ustalonego strumienia ciepła odpowiednio 300, 600 i 900 W doprowadzonego do dolnego naczynia roboczego. Odległość na jaką ciepło było transportowane w dół wynosiła 1,5 m. W zależności od wielkości strumienia ciepła dostarczonego do urządzenia, średni przepływ ciekłej fazy nośnika ciepła w obiegu wyniósł odpowiednio 18,6; 27,5 i 40 dm3/h przy różnicy temperatur w gałęziach obiegu 11; 15,6 oraz 16°C.
EN
A two-phase reverse thermosiphon is a device which allows for passive a heat transfer while heat source is situated above the delivery point. In the paper an analysis of the two-phase reverse thermosiphon operating with two working media and the use of liquid phase one of them as a heat carrier was presented. The investigated equipment was consisted of two vessels and electric heating element connected to lower working vessels in the order to simulate of the heat source. The vessels are situated one above another and placed in contained to which the heat was transferred. The research was performed in the conditions of transient water heating in a container and steady-state heat flux at the three various levels of 300W, 600W and 900W led to the lower working vessel. Heat was transferred downwards at a distance of 1.5m. Depending on the heat flux supplied to the device, average flow velocity of liquid in the cycle was 18.6; 27.5 and 40 dm3h-1 for the temperature difference 11; 15.6 and 16°C, respectively.
EN
In the paper the simplified model of thermal processes proceeding in the domain of biological tissue secured with protective clothing is discussed. In particular, the simplification of the mathematical model consists in the omission of the real layer of fabric for which the transient temperature field is determined by the Fourier equation and the introduction in this place of the additional thermal resistance appearing in the boundary condition determining the heat exchange between tissue and environment. In this way both the mathematical model of the thermal processes in the system considered and also numerical realization are greatly simplified. To verify the effectiveness of the approach proposed, the solution of the basic problem and the simplified one have been solved (1D task) using the finite difference method and the results have been compared. It turned out that the results are close and from the practical point of view such simplification is fully acceptable.
EN
In the paper the problem of thermal processes proceeding in the domain of biological tissue secured with protective clothing is discussed. In particular, the mathematical model of heat exchange corresponding to conditions of high temperature in the system environment - layer of protective clothing - air gap - skin tissue is formulated in the form of a certain boundary - initial problem. Next, the numerical algorithm based on the boundary element method is presented. In the final part of the paper the examples of numerical simulations are shown.
PL
Badania nad wpływem zbiornika retencyjnego w ochronie jezior przed spływem zanieczyszczeń ze zlewni rolniczych prowadzono w okresie dwóch lat hydrologicznych 2005/2006. Do badań szczegółowych wytypowano zbiornik retencyjny znajdujący się w dolinie końcowego biegu strugi Sząbruk położonej w północno-wschodniej Polsce, w makroregionie Pojezierza Mazurskiego i mezoregionie Pojezierza Olsztyńskiego. Badana zlewnia składa się z części leśnej i rolniczej. W dolnej części strugi Sząbruk znajduje się zbiornik retencyjny zamknięty groblą i mnichem. Odpływ ze zbiornika kierowany jest końcowym odcinkiem strugi Sząbruk do Jeziora Wulpińskiego. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż średnie stężenie suchej masy, substancji mineralnych oraz ChZTCr w wodach odpływających z badanych zlewni cząstkowych zależało od sposobu i intensyfikacji użytkowania, w zlewniach rolniczych były wyższe niż w odpływie ze zlewni leśnych. W wyniku przepływu wody przez zbiornik retencyjny następował spadek stężenia suchej masy, substancji mineralnych oraz ChZTCr względem zlewni rolniczych, będących przyczyną zanieczyszczeń obszarowych. Ładunek suchej masy, substancji mineralnych, ChZTCr odprowadzany z obszaru zlewni był uzależniony od sposobu jej zagospodarowania. Największy odpływ ładunku badanych wskaźników z jednostki powierzchni stwierdzono w zlewni rolniczych. Zbiornik retencyjny tworzy skuteczną barierę dla zanieczyszczeń obszarowych, redukując ładunek suchej masy o 91%, substancji mineralnych o 92%, ChZTCr o 88%.
EN
The effect of a retention reservoir in lakes protection against the runoff from agricultural catchments was studied during two hydrological years 2005/2006. Detailed investigations were carried out on a retention reservoir situated in a valley, in the lower course of the Szabruk stream in north-eastern Poland, in the Masurian Lakeland macroregion and the Olsztyn Lakeland mesoregion. The catchment area of the Szabruk stream consists of an agricultural and an afforested part. The retention reservoir located in the lower course of the Szabruk stream is enclosed by a dike and is equipped with an outlet box. The outflow from the reservoir passes through the terminal section of the Szabruk stream to Lake Wulpinskie. The average concentrations of dry matter and mineral matter, and the average values of CODCr in the outflow from the studied catchment were determined by the type and intensity of land use, and they were higher in the agricultural catchment than in the afforested catchment. The concentrations of dry matter and mineral matter, and the values of CODCr decreased following the passage of the stream's waters through the retention reservoir, compared with the agricultural catchment. The loads of dry matter, mineral matter and CODCr in the outflow from the analyzed catchment were determined by the type of land use. The highest unit loads were noted in the agricultural catchment. The retention reservoir was found to be an effective barrier to pollutants, reducing the loads of dry matter (by 91%), mineral matter (by 92%) and CODCr (by 88%).
15
Content available remote Energetyka jądrowa w systemie energetycznym Polski
PL
W artykule przedstawiono: czynniki wpływające na rozwój elektrowni jądrowych w skali globalnej i w Polsce, prognozę zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce, moc osiągalną istniejących źródeł w systemie, dostępność energii pierwotnej, konkurencyjność technologii wytwarzania oraz prognozowaną strukturę mocy produkcyjnych energii elektrycznej w polskim systemie elektroenergetycznym.
EN
Presented are factors influencing the development of nuclear power plants in the world and in Poland, prognosis of electric energy demand in Poland, maximum output capacity of the sources existing in the system, availability of primary energy, competitiveness in generation technologies as well as the prognosed structure of electric energy power output of the Polish power system.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących procesu osadzania siarczku kadmu metodą elektrochemiczną na podkładkach miedzianych. Celem pomiarów było dobranie odpowiednich parametrów procesu osadzania półprzewodnika. Doświadczenie przeprowadzono używając roztworu chlorku kadmu oraz tiosiarczanu sodu o pH = 3. Proces elektrolizy przeprowadzano w warunkach potencjostatycznych oraz stosując metodę impulsową. Pierwszy sposób nie przyniósł oczekiwanich rezultatów, natomiast zastosowanie drugiej metody zakończyło się powodzeniem. Uzyskany osad poddano analizie pierwiastkowej i fazowej, które potwierdziły obecność siarczku kadmu na podkładce miedzianej. Dodatkowo przeprowadzono obserwacje morfologii uzyskanych osadów za pomocą elektronowego mikroskopu skaningowego.
EN
This article presents results of research concerning deposition of cadmium sulfide on copper by an electrochemical method. This study was primarily designed to determine proper parameters of deposition the semiconductor. Experiment was carried out using acid aqueous solutions containing cadmium chloride and sodium thiosulfate with pH = 3. Process of electrolysis was carried out by a potentiostatic and pulse methods. The first one hasn't provided expected results whereas second one has terminated with success. The deposited coatings were investigated by phase and elementary analysis which confirmed presence of cadmium sulfide on copper. The morphology of the CdS thin films were analyzed using scanning electron microscopy.
PL
W pracy przedstawiono wstępne wyniki analizy wariantowej kształtu endoprotezy. Ustalenie optymalnego kształtu ma zasadniczy wpływ na rozkład odkształceń i naprężeń, jak również na sztywność całego układu endoproteza-kość udowa. Modele kości udowych i endoprotez zostały stworzone z wykorzystaniem oprogramowania do obrazowania medycznego oraz oprogramowania do modelowania CAD. Endoproteza została zaprojektowana jako anatomiczna bezcementowa ze względu na silną krzywiznę osobniczą badanej kości udowej oraz jako model parametryczny ze względu na zapewnienie łatwego sterowania kształtem endoprotezy. Układy endoproteza-kość udowa, jak również kość udowa przed zabiegiem alloplastyki, zostały obciążone siłą mięśniową pochodzącą od mięśnia gluteusmedius [7]oraz siłą odpowiadającej masie górnej części ciała, tj.600N. Zadania były rozwiązywane w zakresie liniowo-sprężystym metodą elementów skończonych. Ze względu na określenie wpływu sposobu modelowania materiału struktur anatomicznych na otrzymane wyniki odkształceń i naprężeń przyjęto rozkład materiałowy jednorodny i niejednorodny.
EN
In this paper the preliminary analysis of shape of endoprosthesis on effort state of femur after alloplasty has been shown. Creating the prosthesis the control of bone's remodelling is possible by appropriate distribution of forces, especially in contact area. The important problem is to determine to what extent the shape of endoprosthesis influences bones' state. The parametric model of endoprosthesis was implanted into femur. In the next step FEM models were created and the analyses were conducted. The prosthesis was loaded by force corresponding to upper body's weight. The isotropic homogenous and heterogeneous material was used in model in order to specify the influence of the material properties on distributions of forces in contact area. The different values of materials data for the heterogeneous material (Young's modulus E) were establish by conversion of gray values of tomographic images.
PL
Celem badań zaprezentowanych w referacie jest rozwój nowych systemów słonecznego ogrzewania wody, które zamiast pomp elektrycznych wykorzystują pompy zasilane energią termiczną. Badania zostały przeprowadzone na modelu laboratoryjnym obiegu, który składał się z: grzałki elektrycznej 1,5 kW, umieszczonej nad nią pompy zasilanej energią termiczną oraz umieszczonego poniżej grzałki zasobnika ciepłej wody. Odległość na jaką transportowane było ciepło w dół wynosiła 1,5 m. Próby przeprowadzono dla strumienia ciepła 150, 570 i 840 W dostarczonego do obiegu. Podczas badań obieg pracował stabilnie osiągając sprawność przekazywania ciepła od 60 do 70%.
EN
The aim of the research presented in this paper is a development of new systems of solar water heating, which use thermal energy powered pumps instead of electricity ones. The research was conducted on a laboratory circuit model which consisted of: electric heater l,5 kW, thermal energy powered pump placed above the heater as well as a heated water accumulator tank placed below the heater. Vertical distance for which the heat was conveyed downward equaled 1,5 m. Tests were carried out for loop supplied with heat stream equal to 150, 570 and 840 W. During the tests operation of the circuit was stable reaching heat exchange efficiency between 60 and 70%.
EN
The role of a retention reservoir in chlorine migration from an agricultural catchment area was analyzed during the hydrological years 2005/2007. The investigated retention reservoir is situated in a valley, in the lower course of the Szabruk stream flowing into Lake Wulpinskie located in north-eastern Poland, in the Olsztyn Lakeland mesoregion. The chlorine content of water evacuated from the catchment was determined in the range of 3.0 mg Cl dm–3 to 43.0 mg Cl dm–3, and it was determined by the type and intensity of catchment use. The highest chlorine levels were noted in agricultural catchments connected to a drainage network (20.6 mg Cl dm–3 on average), lower concentrations were found in farming areas drained via ditches (11.4 mg Cl dm–3), while the lowest Cl content of water was determined in outflows from afforested catchments (5.3 mg Cl dm–3 on average). Chlorine concentrations were lower in the growing season in all studied catchment types. The chlorine load evacuated from the catchment was determined by the type of catchment use. The greatest chlorine loss per hectare of the catchment area was noted in the agricultural catchment connected to a drainage network (13.8 kg Cl ha–1 year–1), a smaller Cl load was evacuated from the catchment drained via ditches (6.2 kg Cl ha–1 year–1), while the smallest loss was observed in the afforested catchment (4.1 kg Cl ha–1 year–1). Chlorine concentrations increased by 10 %, from 8.2 mg Cl dm–3 to 9.0 mg Cl dm–3 following the passage of the stream’s waters through the retention reservoir. The above resulted from the inflow of drainage water with a high chlorine content as well as higher Cl concentrations due to vapotranspiration. The chlorine content of water remained unchanged after the Szabruk stream passed through the retention reservoir and the band ditch, indicating that chlorine is a good tracer of water movement through drainage facilities.
PL
Badania nad znaczeniem zbiornika retencyjnego w określeniu migracji chloru ze zlewni rolniczej prowadzono w latach hydrologicznych 2005/2007. Do badań szczegółowych wytypowano zbiornik retencyjny położony w dolinie końcowego biegu strugi Sząbruk wpadającej do Jeziora Wulpińskiego, położonej w północno-wschodniej Polsce w mezoregionie Pojezierza Olsztyńskiego. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, stężenie chloru w wodzie odpływającej ze zlewni mieściło się w granicach od 3,0 mg Cl dm-3 do 43,0 mg Cl dm-3 i zależało od sposobu i intensywności jej użytkowania. Najwyższe stężenie chloru stwierdzono w wodzie zlewni rolniczych odwadnianych siecią drenarską (średnio 20,6 mg Cl dm-3), niższe z użytków rolnych odwadnianych rowami (11,4 mg Cl dm-3), a najniższe natomiast w przypadku odpływu ze zlewni leśnej (średnio 5,3 mg Cl dm-3). We wszystkich zlewniach cząstkowych mniejsze stężenia chloru stwierdzono w okresie wegetacyjnym niż poza nim. Ładunek chloru odprowadzany z obszaru zlewni był uzależniony od sposobu jej zagospodarowania. Największy odpływ chloru z jednostki powierzchni stwierdzono w zlewni rolniczej zdrenowanej (13,8 kg Cl ha-1 rok-1), mniejszy ze zlewni odwadnianej rowami (6,2 kg Cl ha-1 rok-1) i najmniejszy ze zlewni leśnej (4,1 kg Cl ha-1 rok-1). W wyniku przepływu wody przez zbiornik retencyjny następowało podwyższenie w niej stężenia chloru o 10 %, z 8,2 mg Cl dm-3 do 9,0 mg Cl dm-3, co było efektem zasilania wodami drenarskimi o wyższych stężeniach chloru i zatężenia roztworu w wyniku ewapotranspiracji.
PL
W referacie przedstawiono wykorzystanie biomasy do produkcji energii elektrycznej na przykładzie biogazowni w Paussnitz w południowych Niemczech. Energia elektryczna wytwarzana jest w wyniku spalania biogazu pochodzącego z biomasy rolniczej, w silnikach spalinowych. Nadwyżka ciepła wytwarzanego w procesie technologicznym wykorzystana jest sezonowo w suszarni nasion kukurydzy oraz do ogrzewania uprawy szparagów.
EN
A use of biomass for electricity production for example of biogas plant in Paussnitz in southern Germany has been presented. The electricity is produced as a result of biogas combustion coming from agricultural biomass, in internal-combustion engines. An excess of heat generated in technological process is seasonally used in maize seeds drying chamber as well as for heating the asparagus growing.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.