Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 999

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 50 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  trwałość
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 50 next fast forward last
1
Content available remote Wytrzymałość na pełzanie stali SUPER 304H
PL
Prezentujemy wyniki badań skróconych prób pełzania i badania pełzania z pomiarem wydłużenia. Stanowią one element charakterystyk materiałowych stali nowej generacji, które wykorzystane są w pracach diagnostycznych podczas eksploatacji.
2
Content available remote Wpływ szybkości chłodzenia na stan odkształcenia w zamarzającym betonie
PL
W artykule zaprezentowano analizę wpływu szybkości chłodzenia na odkształcenia zamarzającego betonu. Badania eksperymentalne dotyczyły pomiaru odkształceń materiału poddanego cyklom chłodzenia-ogrzewania realizowanym z rożną szybkością. Analizę uzupełniono o badania porozymetryczne i kalorymetryczne. Otrzymane wyniki jednoznacznie potwierdzają teorię Powersa mówiącą, iż odkształcenia betonu zwiększają się wraz ze wzrostem szybkości chłodzenia. Maksymalne odkształcenia obserwowane w betonie napowietrzonym były znacznie mniejsze niż w betonie referencyjnym, co potwierdza zasadność stosowania domieszek napowietrzających w składzie betonu narażonego na agresję spowodowaną zamrażaniem/rozmrażaniem.
EN
The main purpose of the manuscript was to analyze the influence of cooling rate on deformation of concrete while freezing. Experimental studies concerned the measurement of strains generated during cooling-heating cycles carried out at different rates. The analysis was supplemented with porosimetric and calorimetric tests. The obtained results unambiguously confirm the Powers theory that concrete deformations rise with the increase of the cooling rate. The maximum strains observed in the air-entrained concrete were much lower compared to the reference material, which confirms the validity of the use of admixtures increasing the frost resistance of the material.
EN
The article presents the types of the most common underground or partially sunken tanks used on farms. The analyzed tanks were designed for the storage of zoonotic fertilizers. Solid or semi-liquid fertilizers should be stored in livestock premises in sealed tanks, protected from leakage into the ground. Basic static schemes of tanks and types of loads acting on tanks were considered. The durability and leak-tightness of the tanks were also addressed, and the insulation used to protect the walls and bottom plate of the tanks was discussed. A computational example presents the values of loads acting on the various elements of the tank at two computational schemes, and compares the results obtained by two computational methods, i.e., the separated plate method and the finite element method. The discrepancies in the obtained results were pointed out. Recommendations were formulated for the design of tanks in terms of meeting the tightness criterion. FEM calculations were made for two cases: with and without consideration of the soil stiffness.
EN
The article concerns experimental research on the durability of a viscotic disc-type clutch with an electrorheological fluid. Viscotic clutches are currently used in the power transmission of multiple machines. The development of the viscotic clutch design is possible due to the use of working fluids with electrorheological properties, which renders it possible to control the drivetrain with the use of an electric current. The durability of the clutches with electrorheological fluid is important in determining the possibility of industrial use. On the basis of bench tests of a viscotic disc clutch, the article presents considerations regarding the operating factors of the clutch. These factors considerably impact the durability of the clutch and its components, including the working fluid.
PL
Artykuł dotyczy badań eksperymentalnych trwałości wiskotycznego sprzęgła tarczowego z cieczą elektroreologiczną. Sprzęgła wiskotyczne są obecnie stosowane w układach przeniesienia napędu wielu maszyn. Rozwój konstrukcji sprzęgieł wiskotycznych jest możliwy w wyniku zastosowania jako cieczy roboczej cieczy elektroreologicznej, co umożliwia sterowanie napędem za pomocą prądu elektrycznego. Istotnym problemem, decydującym o możliwości aplikacji przemysłowej sprzęgieł z cieczą elektroreologiczną, jest ich trwałość. W artykule, na postawie badań stanowiskowych wiskotycznego sprzęgła tarczowego z cieczą elektroreologiczną, przedstawiono rozważania dotyczące czynników eksploatacyjnych, mających zasadniczy wpływ na trwałość sprzęgła wiskotycznego i jego elementów, w tym samej cieczy roboczej
EN
The paper discusses the results of laboratory experimental studies on reinforced concrete components (beams) with an outer polyurea layer. The important part of the study is the comparison of the results concerning the load-displacement relation for the reference beams (without the polyurea layer on their external surfaces) and those with the polyurea layer. The main conclusion from this part of the research is that the beam elements covered with a polyurea layer are protected against corrosion processes even in an emergency state. The occurrence of scratches, even of large size, is neutralized by the coating that effectively bridges them.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki laboratoryjnych badań eksperymentalnych dotyczących elementów żelbetowych (belek) wraz z zewnętrzną warstwą polimocznika. Istotną częścią pracy jest porównanie wyników zależności obciążenie - przemieszczenie dla belek referencyjnych (bez warstwy polimocznika na powierzchniach zewnętrznych) oraz tych taką warstwę posiadającą. Kluczowym wnioskiem płynącym z tej części badań jest ten mówiący o tym, że elementy belkowe pokryte warstwą polimocznika zabezpieczone są przed korozją nawet w stanie awaryjnym. Występowanie rys nawet znacznych rozmiarów jest zneutralizowane poprzez skuteczne ich mostkowanie powłoką.
EN
The article presents selected maintenance problems of underground garages in residential and public buildings. Numerous examples from the authors’ engineering practice are presented. The characteristics of the most common failures and problems related to the repair of objects are discussed. The aim of the article is to emphasize the importance of proper diagnostics preceding an effective repair of damage.
PL
W artykule przedstawiono wybrane problemy eksploatacyjne garaży podziemnych w obiektach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Przedstawiono liczne przykłady z praktyki inżynierskiej autorów. Omówiono charakterystykę najpowszechniej występujących uszkodzeń oraz problemy związane z wykonywaniem napraw obiektów. Celem artykułu jest podkreślenie znaczenia właściwej diagnostyki poprzedzającej skuteczną naprawę uszkodzeń.
7
Content available remote Analysis of causes of damage to single-layer concrete highway pavement
EN
Premature damage to the concrete pavement of a trunk road section after 15 years of its service life was noticed. The damage manifested itself in cracking along transverse joints and in the corners of slabs. Diagnostic investigations, covering a petrographic analysis of concrete and mineral aggregates by means of optical and scanning microscopy, an evaluation of the elastic properties, the degree of cracking and air-void parameters and an identification of the alkali-silica reaction products, were carried out on core samples. Multiple cracks in coarse quartzite aggregate particles and in cement matrix were found. A significant presence of microcrystalline and cryptocrystalline quartz in quartzite particles was detected. Typical alkali-silica reaction products were unambiguously identified. The considerable cracking and the substantial decrease in the modulus of elasticity were correlated with the presence of reactive quartz in the quartzite aggregate and the alkali-silica reaction was found to be the main cause of the damage. Additional damaging factors, such as heavy traffic loads and frost aggression, are discussed.
PL
Po 15 latach eksploatacji odcinka drogi ekspresowej zaobserwowano przedwczesne uszkodzenia nawierzchni betonowej objawiające się widocznymi spękaniami, głównie wzdłuż spoin poprzecznych oraz w narożach płyt. Na próbkach-odwiertach przeprowadzono badania diagnostyczne, obejmujące analizę petrograficzną betonu i kruszyw mineralnych przy użyciu mikroskopii optycznej i skaningowej, ocenę właściwości sprężystych, stopnia spękania i charakterystyki porów, a także identyfikację produktów reakcji alkalia-krzemionka. Stwierdzono liczne pęknięcia w ziarnach kruszywa grubego kwarcytowego oraz w matrycy cementowej. W ziarnach kwarcytu zidentyfikowano znaczącą obecność kwarcu mikrokrystalicznego i kryptokrystalicznego. Jednoznacznie zidentyfikowano produkty reakcji alkalia-krzemionka o typowym składzie. Znaczne spękanie i zmniejszenie modułu sprężystości skorelowano z obecnością reaktywnego kwarcu w kruszywie kwarcytowym, uznając reakcję alkalia-krzemionka za główną przyczynę uszkodzeń. Przedyskutowano możliwą rolę dodatkowych czynników destrukcyjnych, takich jak wpływ ruchu pojazdów ciężkich oraz agresji mrozu.
PL
W artykule przedstawiono wyniki oceny efektywności zabezpieczeń profilaktycznych przeciw wpływom górniczym wykonywanych dla budynków mieszkalnych o konstrukcji murowanej, usytuowanych na terenie górniczym Lubelskiego Zagłębia Węglowego (LZW). Do badań wykorzystano bazę danych zawierającą informacje o 116 budynkach murowanych w wieku do 22 lat, które w okresie użytkowania nie były poddawane pracom remontowym. Wśród nich znalazły się 52 obiekty zabezpieczone profilaktycznie podczas budowy. W efekcie przeprowadzonych analiz uzyskano modele przebiegu zużycia technicznego dla grup budynków wydzielonych z uwzględnieniem zastosowanych zabezpieczeń profilaktycznych. Następnie porównano ich parametry i stwierdzono, że tempo przyrostu zużycia technicznego budynków zabezpieczonych jest niższe niż budynków niezabezpieczonych. Jako kryterium do oceny przyjęto miarę w postaci zmiany stopnia zużycia technicznego. Dodatkowo oszacowano i porównano trwałość wydzielonych grup budynków oraz wykazano, że stosowanie zabezpieczeń profilaktycznych wydłuża trwałość badanej zabudowy.
EN
This paper presents the results of the assessment of the effectiveness of preventive structural protection against mining impacts, applied in residential masonry buildings located in the mining area of the Lublin Coal Basin. The research used a database containing information on 116 masonry buildings up to 22 years old, that have not been repaired during their lifetime. Among them there were 52 objects with preventive structural protection. As a result of the analysis, models of the course of technical wear were obtained for groups of buildings separated due to preventive structural protection. Then their parameters were lower than of unprotected buildings. Additionally, the durability of separated groups of buildings was estimated and compared. It was shown that the application of preventive structural protection extends the durability of analysed buildings.
EN
Protective coating of reinforcement extends the period of safe use of reinforced concrete structures. However, the available literature does not present any methods for reliable evaluation of extended durability of concrete members with galvanized reinforcement compared with conventional rebars without any protection. This paper proposes a simple method of comparative evaluation of durability on the basis of corrosion current density in the function of time measured with polarization (LPR and EIS) methods. After converting distribution of corrosion current density into distribution of corrosion rate CR indicator, accumulated corrosion loss of zinc coating on a rebar was determined by numerical integration of the surface under the distribution of the CR indicator in the function of time. Then, as further corrosion rate of zinc coating was predicted until dissolution of its thinnest fragment, the extended durability of reinforced concrete member was estimated. This extended time was a result of applying the protective coating of reinforcement in the form of hot-dip galvanisation.
PL
W wyniku zastosowania ochrony powłokowej zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych istotnie wydłuża się okres ich bezpiecznego użytkowania. W literaturze przedmiotu nie wskazuje się jednak sposobów miarodajnej oceny wzrostu trwałości elementów betonowych z ocynkowanym zbrojeniem w porównaniu z tradycyjnie wykonywanymi elementami z prętami, w wypadku których nie zastosowano żadnej ochrony. W artykule zaproponowano prosty sposób porównawczej oceny trwałości na podstawie realizowanych w funkcji czasu pomiarów gęstości prądu korozyjnego metodami polaryzacyjnymi (LPR i EIS). Po przeliczeniu rozkładów gęstości prądu korozyjnego na rozkłady wartości wskaźnika szybkości korozji CR sumaryczny ubytek korozyjny powłoki cynkowej na pręcie zbrojeniowym wyznaczono przez numeryczne całkowanie powierzchni pod rozkładem wskaźnika CR w funkcji czasu. Następnie, prognozując dalszą szybkość korozji powłoki cynkowej do momentu roztworzenia jej najcieńszego fragmentu, oszacowano czas wydłużenia trwałości elementu żelbetowego dzięki zastosowaniu ochrony powłokowej zbrojenia w formie ogniowej powłoki cynkowej.
PL
Pod pojęciem trwałości rozumiemy z reguły zdolność obiektu do spełniania przez określony czas wymagań użytkowych, bez wyraźnego obniżenia właściwości użytkowych lub wystąpienia nadmiernych kosztów użytkowania. Trwałość mierzona jest okresem eksploatacji, podczas którego właściwość użytkowa lub zespół takich właściwości nie ulegnie degradacji poniżej założonego poziomu dopuszczalnego, którego miernikiem mogą być nadmierne koszty utrzymania czy stany graniczne nośności i stany graniczne użytkowalności. Tak rozumiana trwałość mostu jest czasem, w którym obiekt spełnia określone kryteria.
EN
Multi-span buried flexible steel structures are often used as wildlife crossings over dual carriageways. In the paper, the author presents the types of such structures as well as damages that occur after a few years of their use. The causes of damages are determined on the basis of observation. The author also gives some recommendations concerning the design, construction and maintenance of such structures to increase their durability.
PL
Artykuł zawiera analizę możliwości stosowania cementów nisko klinkierowych CEM IV/B (V) 42,5N LH/NA oraz CEMV/A(S-V) 42,5N LH/HSR/NA w betonach odpornych na korozję spowodowaną karbonatyzacją i chlorkami niepochodzącymi z wody morskiej (klasa ekspozycji XC4, XD1), wg PN-EN 206. Przedstawiono w nim wyniki badań przeprowadzonych zgodnie z aktualnymi normami, ich analizę oraz wnioski, które potwierdzają równoważne właściwości betonów z cementami nisko klinkierowymi z właściwościami betonów z cementem CEM II/B-V 42,5R HSR.
EN
The article involves an analysis of the possibility of using low-clinker cements CEM IV/B (V) 42.5N LH/NA and CEM V/A (S-V) 42.5N LH/HSR/NA in concrete resistant to corrosion caused by carbonation and chlorides other than from sea water (XC4, XD1), according to PN-EN 206. It presents the results of tests carried out in accordance with the current standards, analysis and conclusions that confirm the equivalent performance of concretes with low-clinker cements with the properties of concretes with cement CEM II/B-V 42.5R HSR.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań, jakie uzyskano w przypadku betonu mostowego wykonanego na cemencie portlandzkim wapiennym CEM II/A-LL. Zastosowanie tego cementu pozwala na znaczną redukcję śladu węglowego wbudowanego w konstrukcjach mostowych, średnio o 12% w porównaniu z rozwiązaniami na bazie cementów CEM I. Kamień wapienny, jako główny składnik nieklinkierowy cementu, wprowadza do kompozytów cementowych wiele dodatkowych właściwości, które również zostały przedstawione w artykule. W przyszłości, w przypadku ograniczonej dostępności dobrej jakości innych, popularnych składników cementu (S, V) oraz wapienia i opartych na nim cementów może stać się naturalnym wyborem do redukcji śladu węglowego w betonie.
EN
In this article presented test results which obtain for bridge concrete made on Portland limestone cement CEM II/A-LL. Deployment of this cement allows for significant embodied carbon footprint reduction in bridge structures averaging 12% in comparison for CEM I solutions. Limestone as a major non-clinker cement’s constituent is characterized by a number of additional properties in cement composites, which were also presented in this article. In the near future, with the limited availability of good quality other popular ingredients of cement (S, V), limestone and cement based on it may become a natural choice for reduction of carbon footprint in concrete.
13
Content available remote Wymagania dotyczące trwałości zabezpieczeń ogniochronnych
PL
W artykule zestawiono obowiązujące dokumenty odniesienia dotyczące dużej grupy wyrobów stosowanych do zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji budowlanych, ścian oraz posadzek. Przedstawiono wymagany okres trwałości tych wyrobów, w tym stałość parametrów użytkowych deklarowanych przez producentów. Opisano przykładowe badania symulujące warunki użytkowe w środowisku X, Y, Z1, Z2 w kontekście zapraw tynkarskich i powłok reaktywnych. Zaprezentowano wymagania zawarte w dokumentach EAD dotyczące oceny trwałości wyrobów po działaniu tych środowisk.
EN
The article summarizes the applicable reference documents for a wide group of products used for fire protection on building structures, walls and floors. The required durability periods for these products were presented, including the stability of the performance parameters declared by the manufacturers. Exemplary tests simulating operating conditions in environments such as X, Y, Z1, Z2 in the context of plastering mortars and reactive coatings have been described. The requirements set by the EAD documents in the scope of the assessment of the durability of products after exposure to these environments have been presented.
14
Content available remote Właściwości termiczne, palność i trwałość farb ogniochronnych
PL
W artykule [1] przedstawiono przesłanki stosowania farb pęczniejących do ochrony elementów konstrukcji stalowych. Ten artykuł jest poświęcony omówieniu wyników badań właściwości użytkowych powłok i trwałości systemu ochrony przeciwpożarowej na podstawie badań termicznych i palności.
EN
The article [1] presents the rationale for using intumescent paints to protect steel structure elements. This article is devoted to the discussion of the results of the tests of the operational properties of coatings and durability of the fire protection system on the basis of thermal and flammability tests.
15
Content available remote Rola diagnostyki technicznej w utrzymaniu obiektów budowlanych
PL
Działania diagnostyczne w ramach oceny stanu technicznego obiektów budowlanych wynikać mogą zarówno z brzmienia obowiązujących przepisów prawa, jak również z doraźnych potrzeb związanych z eksploatacją i zarządzaniem obiektem budowlanym. Prowadzenie tych działań w sposób rzetelny i systematyczny pozwala utrzymać wymagany poziom bezpieczeństwa oraz jest racjonalnym narzędziem w gospodarce remontowej. Współczesne narzędzia badawcze umożliwiają stosowanie zaawansowanych technik diagnostycznych w inżynierskiej praktyce budowlanej. W artykule omówiono rolę diagnostyki technicznej w utrzymaniu obiektów budowlanych, odnosząc się do przykładów z praktyki inżynierskiej.
EN
Diagnostic activities as part of the assessment of the technical condition of buildings may result both from the applicable legal regulations as well as from the immediate needs related to the operation and management of a building facility. Conducting these activities in a reliable and systematic manner allows to maintain the required level of safety and is a rational tool in the renovation economy. Modern research tools enable the use of advanced diagnostic techniques in engineering construction practice. The article discusses the role of technical diagnostics in the maintenance of buildings, referring to examples from engineering practice.
PL
Postępująca degradacja nawierzchni kolejowej powoduje zwiększenie oddziaływań przekazywanych przez nią na podtorze, co wymaga odpowiedniego doboru materiałów, ich uziarnienia, zagęszczenia w górnej strefie podtorza. Przedstawiono analizę obciążeń powstających podczas eksploatacji nawierzchni przekazywanych na podtorze oraz materiałów przydatnych do zastosowania na warstwy ochronne. Zaproponowano możliwość wykorzystania kruszywa z recyklingu zużytej podsypki jako pełnowartościowego materiału.
EN
The progressing degradation of the railway track structure causes an increase in the impacts transferred by it on the subgrade, which requires the appropriate selection of material, their graining and compaction in the upper zone of subgrade. An analysis of the loads arising during the operation of the track structure transferred on the subgrade and the materials suitable for use in protective layers is presented. The possibility of using recycled aggregate from the used ballast as a full-value material was proposed.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe informacje wybranych technologii przebudów obiektów mostowych oraz opisano szczegółowo niekonwencjonalną technologie przebudowy mostu ciągu linii kolejowej 177 na trasie Pňovany - Bezdružice w Czechach. Konieczność stosowania niekonwencjonalnych rozwiązań wynika z uwarunkowań bezpieczeństwa użytkowania, trwałości konstrukcji, ale przede wszystkim z czynników ekonomicznych.
EN
The paper presents the basic information on selected technologies of reconstruction of bridge structures and describes in detail the unconventional technology of reconstruction of the bridge of the railway line 177 on the Pňovany - Bezdružice route in the Czech Republic. The necessity to use unconventional solutions results from the conditions of safe use, durability of the structure, but most of all from economic factors.
PL
Głównym elementem nośnym mostów podwieszonych są wanty. Ich prawidłowe działanie statyczne, a co za tym idzie trwałość, są podstawą do oceny bezpieczeństwa całej konstrukcji. W przypadku dużych konstrukcji systemy monitorowania mogą zapewnić kompleksową i obszerną bazę danych pomiarowych. W artykule pokazano, jak interpretować i używać danych dotyczących pomiaru siły naciągu w wantach mostu Rędzińskiego we Wrocławiu, który posiada jeden z największych systemów SHM w Polsce.
EN
Cables in cable-stayed bridges are their main load-bearing element. Their correct static operation, and thus durability, are the basis for a safety assessment of the entire structure. In the case of large structures Structural Helath Monitoring (SHM) systems can provide a comprehensive and extensive measurement database. This paper shows how to interpret and compile the data on the measurement of the tension force in cables of the Rędziński Bridge in Wrocław, which has one of the largest SHM systems in Poland.
PL
W artykule przedstawiono pilotażowe badania dotyczące zastosowania systemu analizy obrazu do oceny jakości struktur wykonanych w technologii druku 3D kompozytów cementowych. Zaproponowany algorytm w sposób prawidłowy ocenia jakość powierzchni wydrukowanych elementów. Analiza nieciągłości mieszanki tą metodą może być przydatna nie tylko w ocenie estetyki wykonanych elementów, ale także możliwe jest jej powiązanie z właściwościami mechanicznymi, skurczem oraz trwałością drukowanej struktury.
EN
The paper presents a pilot study on the use of an image analysis system to assess the quality of structures made in the 3D printing technology of cementitious composites. The proposed algorithm correctly evaluated the surface quality of the printed elements. Analysis of the path discontinuity with this method can be useful not only in the assessment of the aesthetics of the manufactured elements, but also it is possible to link it with the mechanical properties, shrinkage and durability of the printed structure.
first rewind previous Strona / 50 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.