Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  non-uniformity
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Cycle-to-cycle variation in combustion in a single cylinder of a radial engine has an impact on that in others and the entire engine. Steady- and transient-state engine operation was investigated, and the transient states were generated by cyclic changes in the timing of fuel injection to a given cylinder, having others operated on the same mixture composition. The measurement of pressure in the combustion chamber allowed for specifying indicated mean effective pressure (IMEP) in all cycles. The time series of IMEP were studied with mathematical techniques of non-linear dynamics, i.e. a wavelet transform and a multifractal analysis. Controlled disturbances in mixture composition in a single cylinder can have an impact on certain cylinders only. Cylinders 3, 5, 7 and 9 are most responsive to such disturbances, which proves their least cycle-to-cycle variation in combustion.
EN
The results of kinematic analysis of the ASz-62IR radial engine crankshaft was presented. In addition, the one-dimensional model of the working cycle of the engine was created in AVL BOOST system. Differences in the waveforms for each pistons causes the differences in the filling process what reflects in the mass of the load supplied to cylinders. Additionally, due to one dimensional model computation. The results show differences in the value of maximum pressure. This causes differences in mean effective pressure of up to 4% and which also affects the vibrations of the whole engine.
3
Content available remote Magnetic field rotation velocity of the technological inductor
EN
Results of technological rotating magnetic field inductor rotation velocity investigation are presented. The analytical expression of rotation velocity in any point of active zone is obtained dependently on any phase magnetic flux density vectors amplitudes and directions. The mean rotation velocity throughout the one period is equal to the angular velocity of excitation current. The dependences of maximal instant rotation velocity deviation at mean value on non-equality of different phases magnetic flux density vectors values and directions are obtained.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań prędkości wirującego pola magnetycznego na potrzeby zastosowań technologicznych. Podano zależność na wartość prędkości kątowej pola magnetycznego w dowolnym punkcie strefy aktywnej. Średnia wartość prędkości w ciągu jednego okresu jest wymuszona przez częstotliwość prądu wzbudzenia. W pracy wyprowadzono zależność na wartość maksymalnego odchylenia wartości chwilowej prędkości wirowania pola magnetycznego od jej wartości średniej.
4
Content available remote Analiza nierównomierności rozdrabniania biomasy. Część II: Badania maszynowe
PL
Zarejestrowano w przedziale czasu nierównomierności stochastyczne procesu rozdrabniania. Na ich kształt mają wpływ cechy konstrukcyjne narzędzia rozdrabniającego, parametry procesu oraz indywidualne cechy rozdrabnianego, biologicznego materiału o strukturze anizotropowej. Analizując zarejestrowane przebiegi można zauważyć, że każdy z zapisów przedstawia niepowtarzalną postać rzeczywistą - funkcję dwu zmiennych: czasu i parametru elementarnego.
EN
Stochastic inequalities of grinding process were recorded in a time interval. Their shape was affected by grinding tool construction features, process parameters and individual characteristics of comminuted, biological material with anisotropic structure. One can notice, analyzing the recorded courses, that each record shows a unique real character - a function of two variables: time and the elementary parameter.
5
PL
Miarą równomierności działania wielokrawędziowych rozdrabniaczy materiałów biologicznych jest niedokładność realizacji zadanej funkcji ruchu, czyli nierównomierność biegu, obciążeń, a nawet sprawności. W pracy przeprowadzono modelowanie nierównomierności obciążeń wielokrawędziowych rozdrabniaczy ziaren zbóż. Dla przyjętych założeń zaproponowano model fizyczny w postaci funkcji trygonometrycznej i wykładniczej.
EN
A measure of uniformity of multi-edge biological material grinders is the inaccurate implementation of reference motion function, i.e. irregularity of running, loads and even efficiency. Modeling of non-uniform loads of multi-edge grain grinders was carried out in the study. A physical model in a form of trigonometric and exponential functions is proposed for assumptions assumed.
PL
Zapis nierównomierności. Zarejestrowany w przedziale czasu, nazywa się realizacją nierównomierności stochastycznej procesu rozdrabniania. Na ich kształt mają wpływ cechy konstrukcyjne narzędzia rozdrabniającego, parametry procesu oraz indywidualne cechy rozdrabnianego, biologicznego materiału o strukturze anizotropowej. Analizując zarejestrowane, podczas badań nierównomierności procesu rozdrabniania, można zauważyć, że każdy z zapisów przedstawia niepowtarzalną krzywą rzeczywistą, funkcje dwu zmiennych: czasu i parametru elementarnego.
EN
The record of irregularity, registered in the time interval, is called the execution of stochastic irregularity of the grinding process. The construction features of the grinding tool, parameters of the process and individual features of ground and biological material of anisotropic structure influence their shape. When analyzing the registered data, during the examinations of irregularities of the grinding process, one may notice that each of the records presents the unique real curve, functions of two variables, of time and elementary parameter.
7
Content available remote The process of modelling curve of an inequality grinding rice grains
EN
There has been the modelling of regularity of weights of multiedge biological material mincers conducted at work. The record of irregularity, registered in the time interval, is called the execution of stochastic irregularity of the grinding process The construction features of the grinding tool, parameters of the process and individual features of ground and biological material of anisotropic structure influence their shape For adopted assumptions, there has been proposed the psychical model to be published in trigonometric and exponential function. The suggested methodology to mathematically model the curve of the machine run non-uniformity and the grinding process itself fulfils the expectations concerning the development aimed at: high process effectiveness and product usable quality. With the conformity of the above model for real course, the evaluated function (Q=||y-y*||) was determined at the level of 6-12% depending onr ice properties. The necessary condition to increase uniformity and efficiency as well as further development of grinding biological and fibrous materials is to elaborate an effective method to model and describe the grinding non-uniformity curve.
PL
Badano wpływ: ilości wysiewu i prędkości siewu na równomierność podłużną wysiewu nasion żyta odmiany "Bojko" siewnikami rzędowymi z grawitacyjnym transportem nasion. Analiza korelacji czynników wykazała, że przy założonym poziomie istotności α= 0,05 istotny wpływ na nierównomierność wysiewu nasion żyta siewnikiem SZK 1,5H-151 Kaszub z roweczkowym zespołem wysiewającym ma ilość wysiewu nasion. W przypadku drugiego z badanych siewników Amazone D7, z kołeczkowym zespołem wysiewającym, żadna z przyjętych zmiennych niezależnych (ilość wysiewu nasion i prędkość siewu), nie ma istotnego wpływu na nierównomierność podłużną wysiewu.
EN
The research involved examining the impact of sown material volume and the sowing rate on longitudinal evenness of the "Bojko" variety rye seeds sowing using drill seeders with gravitational transport of seeds. Completed correlation analysis for the factors has proven that, for the assumed significance level α= 0.05, the volume of the sown seeds significantly affects unevenness of the sown rye seeds sowing using the SZK 1,5H-151 Kaszub seeder with groove sowing unit. In case of the second of the examined seeders: the Amazone D7 with pin sowing unit, none of the assumed independent variables (volume of the sown seeds and sowing rate) has significant impact on longitudinal unevenness of sowing.
PL
Badano wpływ: prędkości siewu i szerokości szczeliny wysiewającej na równomierność dozowania nasion bobiku odmiany "Tim" w ilości 380 kg*ha-1, nowym kołeczkowym zespołem wysiewającym, przeznaczonym do wysiewu trzech, różnych wymiarowo grup nasion: drobnych, średnich i grubych. Wykazano, że zespół wysiewający [Markowski, Rawa 2009a, b; 2010a, b], z punktu równomierności dozowania nasion, może być stosowany w siewnikach uniwersalnych do dozowania i wysiewu nasion grubych.
EN
The subject of the analysis was the impact of the sowing speed and the width of the sowing hole on the uniformity of dosing of horse bean seeds of the "Tim" variety in the quantity of 380 kg*ha-1, a new pin sowing unit intended for sowing of three groups of seeds that differ in size: fine, medium and coarse seeds. It was shown that, as far as the uniformity of dosing of seeds is concerned, the sowing unit [Markowski, Rawa 2009a, b; 2010a, b] can be used in universal seeders for dosing and sowing of coarse seeds.
PL
W pracy przedstawiono nową metodę wyznaczania dryftu temperaturowe-go (ang. offset) mikrobolometrycznych kamer termowizyjnych bez ko-nieczności stosowania migawki, która przesłania obserwowaną scenę. Zamiast migawki zastosowano półprzezroczystą przysłonę, która zmienia poziom energii docierającej do detektora. Metoda zakłada, że w czasie korekcji dryftu temperaturowego kamera "patrzy" na nieruchomy obiekt.
EN
In this paper a new method of temperature drift compensation of microbolometer detectors is presented. Thermal cameras with such detectors are commonly used thanks to relatively low price, small dimensions and no requirement for cooling the detector. Regardless of the microbolometer type, there is a problem of detector temperature drift which is non-uniform over the detector surface. The problem is a result of very high thermal sensitivity of the microbolometer structure which is susceptible to heat coming from surrounding electronics. The most commonly used approach to deal with the problem of temperature drift is use of a mechanical shutter which periodically blocks the observation of scene for the time necessary to perform the correction. The principle of the presented method is based on using an aperture introduced periodically between the detector and the observed scene instead of the shutter. The detector response to the scene radiation with and without the aperture is recorded. Using equation (4), one can calculate the real amount of scene radiation, irrespective of the offset value introduced by the microbolometer temperature drift (equation (5)). This method enables a thermal camera to perform a live offset correction without using a shutter and without interruption of scene observation. Besides of theoretical information about the new method, chosen quantitative results of experiments realized at the Institute of Electronics, Technical University of Lodz are given (Figs. 4 and 5).
EN
Analysis of gas consumption measurements during a two-year working period of six reduction/measurement stations supplying to different categories of recipients (housing estates, production plants). An attempt to define the non-uniformity value based on 24-hour data and maximum and average hourly consumption. Description of a telemetrie system.
EN
In this paper, the spinning of polypropylene (PP)/montmorillonite (MMT) composites, as well as the structure and selected mechanical properties of composite fibres are presented. In the experimental work the commercially available organically modified montmorillonites Cloisite 15A (C15A) and Cloisite 30B (C30B) were used. The organoclays were incorporated into the matrix of PP fibres in the form of concentrated PP/organoclay dispersion before spinning. The rheological properties of concentrated PP and PP/organoclay dispersion were investigated to estimate the melt mixing of these components and spinning conditions. A positive effect of both organoclays on the geometrical and structural non-uniformity of PP composite fibres was found. MMT acts as a nucleating agent in PP and can affect the crystallisation rate and supermolecular structure of PP fibres. PP composite fibres formed at a maximum draw ratio showed a higher tensile strength (tenacity) and Young’s modulus in comparison with unmodified fibres.
PL
W artykule przedstawiono przędzenie włókien polipropylenowych z udziałem montmorylonitu oraz strukturę i wybrane właściwości tych włókien. W eksperymentalnych badaniach stosowano handlowo dostępny montmorylonit (Cloisite15A i Cloisite30B). Organo-ceramiczne składniki wprowadzano do matrycy polimerowej w postaci dyspersji o dużym stężeniu przed przędzeniem. Dla badania stopnia wymieszania organo-ceramicznych dodatków z matrycą polimerową określano ich właściwości reologiczne. Stwierdzono pozytywny wpływ obydwu dodatków na nierównomierność struktury kompozytu. Montmorylonit działa jako czynnik tworzenia zarodków i może wpływać na szybkość krystalizacji i strukturę tworzywa. Kompozytowe włókna polipropylenowe formowane przy maksymalnych wartościach rozciągu wykazują większe wytrzymałości i wartości modułu Younga.
EN
There has been the modelling of regularity of weights of multi-edge biological material miners conducted at work. For adopted assumptions, there has been proposed the psychical model to be published in trigonometric and exponential function. The suggested methodology to mathematically model the curve of the machine run non-uniformity and the grinding process itself fulfils the expectations concerning the development aimed at: high process effectiveness and product usable quality. With the conformity of the above model for real course, the evaluated function was determined at the level of 6-12% depending on the timber properties. The necessary condition to increase uniformity and efficiency as well as further development of grinding biological and fibrous materials is to elaborate an effective method to model and describe the grinding non-uniformity curve.
PL
W pracy przeprowadzono modelowanie równomierności obciążeń wielokrawędziowych rozdrabniaczy materiałów biologicznych. Dla przyjętych założeń zaproponowano model fizyczny w postaci funkcji trygonometrycznej i wykładniczej. Zaproponowana metodyka modelowania matematycznego krzywej nierównomierności biegu maszyny i samego procesu rozdrabniania wypełnia oczekiwania odnośnie rozwoju, w kierunku: wysokiej efektywności procesu i użytecznej jakości produktu. Zgodność powyższego modelu do przebiegu rzeczywistego ocenianą funkcję ustalono na poziomie 6-12% w zależności od właściwości drewna. Niezbędnym warunkiem podwyższania równomierności i sprawności oraz dalszego rozwoju procesu rozdrabniania materiałów biologicznych i włóknistych jest opracowanie efektywnej metody modelowania i opisu krzywej nierównomierności rozdrabniania.
EN
Recorded and registered courses of irregularities of the grinders operation are in principle unique. The record of irregularity, registered in the time interval, is called the execution of stochastic irregularity of the grinding process. The accumulation of all mentioned executions is the stochastic irregularity process. The constructioii features of the grinding tool, parameters of the process and individual features of ground and biological material of anisotropic structure influence their shape. When analyzing the registered data, during the examinations of irregularities of the grinding process, one may notice that each of the records presents the unique real curve, functions of two variables, of time and elementary parameter.
PL
Zapisane i zarejestrowane przebiegi nierównomierności działania rozdrabniaczy są w zasadzie niepowtarzalne. Zapis nierównomierności, zarejestrowany w przedziale czasu, nazywa się realizacją nierównomierności stochastycznej procesu rozdrabniania. Zbiór zaś wszystkich wspomnianych realizacji jest procesem stochastycznym nierównomierności. Na ich kształt mają wpływ cechy konstrukcyjne narzędzia rozdrabniającego, parametry procesu oraz indywidualne cechy rozdrabnianego, biologicznego materiału o strukturze anizotropowej. Analizując zarejestrowane, podczas badań nierównomierności procesu rozdrabniania, można zauważyć, że każdy z zapisów przedstawia niepowtarzalną krzywą rzeczywistą, funkcje dwu zmiennych; czasu i parametru elementarnego.
PL
W pracy przedstawiono porównanie wyników badań nierównomierności aplikowania preparatów konserwujących: ciekłego i stałego przez urządzenia dozujące. Przeprowadzone badania wykazały, iż równomierność dozowania aplikatora do preparatów ciekłych jest wielokrotnie wyższa niż do preparatów stałych.
EN
A comparison of research results dealing with a non-uniform dosage of applicators for liquid and solid preservatives is presented in the paper. The studies confirmed, that dosing uniformity of applicators for liquid preparations is many times higher than those for solid components.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.