Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  radar interferometryczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł przybliża znaczenie urządzeń tłumiących drgania dla bezpieczeństwa stalowych kominów przemysłowych. Rozważania przeprowadzono na przykładzie dwóch kominów H =120 m, dla których autorzy wykonali modernizację systemu tłumienia drgań. Awaria urządzenia tłumiącego zabudowanego na jednym z kominów spowodowała bezpośrednie zagrożenie katastrofą budowlaną. W artykule przedstawiono opis dosyć unikatowej konstrukcji omawianych kominów oraz szczególne cechy ich charakterystyki dynamicznej. Na podstawie badań dynamicznych porównano skuteczność działania urządzeń tłumiących starego i nowego typu.
EN
The article presents the importance of the vibration damping devices for the safety of steel industrial chimneys. Considerations will be conducted on the example of two chimneys H = 120 m for which the authors have recently done a modernization of the system of dampers. The failure of one of the dampers resulted in direct danger of construction disaster. The paper presents a quite unique design of the chimneys and their specific dynamic characteristics, as well as both dampers used before and after modernization. The effectiveness of both old and new type of damping devices will be compared based on dynamic tests.
EN
The paper describes an experiment involving a comparison of a few selected techniques for measuring the displacements of points on the span and pylon of the large cable-stayed bridge. It presents the measuring equipment and the process of static and dynamic tests. The results obtained from several measuring methods including the interferometric radar were compared and summarised. The experiment showed that in the case of large bridges, like tested cable-stayed structure, the best method is non-contact measurements like interferometric radar which is the least sensitive to the distance from a target. It allows the use of higher sampling frequency and at the same time requires relatively little preparation work.
PL
Artykuł opisuje eksperyment obejmujący porównanie kilku wybranych technik pomiaru przemieszczeń punktów na przęśle i pylonie dużego mostu podwieszonego. Omawia użyty sprzęt pomiarowy i przebieg prób statycznych i dynamicznych. Wyniki pozyskane z kilku metod pomiarowych, w tym radaru interferometrycznego, zostały ze sobą porównane i podsumowane. Eksperyment wykazał, że w przypadku dużych mostów, a takim jest badany most podwieszony, najlepiej sprawdza się bezdotykowa technika pomiaru radarowego, która przy tym jest najmniej wrażliwa na długości celowych, pozwala stosować wyższe częstotliwości próbkowania, a przy tym wymaga stosunkowo mało prac przygotowawczych.
PL
Artykuł porusza problem wyznaczania rzeczywistych charakterystyk dynamicznych stalowych kominów przemysłowych wyposażonych w tłumiki drgań. Dokonano przeglądu metod pomiarowych oraz omówiono ich wady i zalety pod kątem zastosowania w diagnostyce dynamicznej budowli wysokich. Przedstawiono przykładowe wyniki pomiarów charakterystyk dynamicznych wykonanych podczas regulacji tłumików drgań na rzeczywistym obiekcie. Trzy instrumenty pomiarowe typu naziemny radar interferometryczny, tachymetr zrobotyzowany oraz akcelerometr typu MEMS zostały poddane ocenie w zakresie stopnia zgodności otrzymanych wyników pomiaru charakterystyk dynamicznych.
EN
The article focuses on determination of the actual dynamic characteristics of steel chimneys equipped with vibration dampers. A review of measurement methods was made, together with a discussion of their advantages and disadvantages for use in the dynamic diagnosis of high structures. Examples of dynamic measurements, performed while adjusting the dampers on the real object, were presented. Three measuring instruments were assessed in terms of compliance of dynamic characteristics obtained as a result of measurement. They are: ground-based interferometric radar, robotic total station and MEMS accelerometer.
EN
The article presents the results of the test measurements performed on the steel chimney during the installation and tuning of two mass dampers. Three surveying devices were used: an interferometric radar, a robotic total station and an accelerometer. The methodology of data processing, the evaluation of the effectiveness of the applied measurement tools for determining vibration frequencies and the logarithmic decrement of damping both without damping and with active dampers were presented.
PL
W artykule przedstawiono metody pomiaru drgań stalowych kominów przemysłowych (rys. 1), które są coraz częściej stosowane w przemyśle do odprowadzania spalin. Opisano zjawiska powstawania drgań i ich tłumienia (rys. 2), na jakie narażone są tego typu obiekty [1, 8], oraz popularne techniki stosowane do ich pomiaru [3, 5, 7]. Drgania badanego komina, który został wyposażony w dwa tłumiki masowe [2], były mierzone przy użyciu radaru interferometrycznego [6, 9, 10, 11] i tachymetru zrobotyzowanego (rys. 4) oraz przyspieszeniomierza [4]. Wyniki pomiarów były wykorzystywane w trakcie prac terenowych do wykonania poprawnego strojenia tłumików zainstalowanych na szczycie komina (rys. 3). Ponadto posłużyły do określenia przydatności poszczególnych instrumentów do pomiaru drgań. Wyniki opracowano w sposób graficzny (rys. 5 i 6) oraz analityczny, poprzez obliczenie dokładności wpasowania funkcji matematycznej w zbiór obserwacji (tab. 1) oraz częstotliwości drgań (tab. 2) i logarytmicznego dekrementu tłumienia (tab. 3) podczas wykonywanych wzbudzeń. Wszystkie użyte instrumenty wyznaczają poprawne wartości analizowanych charakterystyk dynamicznych komina i w większości przypadków spełniają wymagania normy ISO 4866:2010 w tym zakresie. Wykonane pomiary świadczą o poprawności działania zastosowanych tłumików masowych.
EN
Ground-based radar interferometry is a technique which has been used for several years to measure displacements. The IBIS-S system, which is the result of the practical implementation of this technique, allows us to measure position changes of the observed points, for example, on tall building structures. This article presents practical issues associated with planning displacement measurements of tall building structures. The influence of the SNR coefficient on the efficiency and accuracy of the measurements has been discussed. A lot of attention was paid to the geometric parameters of the measurement, i.e. the range resolution, the projection factor and the characteristics of antennas, as well as to a need to take them into account at the observation planning stage. Also, interdependencies between the parameters of the radar operation in a dynamic mode were determined. The authors also highlight a necessity of converting radial displacements into the real ones, which are often occurring during the observation of tall structures, and the resulting problems.
PL
Naziemna interferometria radarowa jest techniką stosowaną od kilkunastu lat do pomiarów przemieszczeń. System IBIS-S, który jest efektem praktycznego wdrożenia tej metody, pozwala mierzyć zmiany położenia punktów obserwowanych m.in. na wysokich obiektach budowlanych. W artykule przedstawiono zagadnienia praktyczne związane z planowaniem pomiaru przemieszczeń budowli wysokich. Omówiono wpływ współczynnika SNR na efektywność i dokładność pomiaru. Wiele uwagi poświęcono geometrycznym parametrom pomiaru, tj. rozdzielczości odległościowej, współczynnikowi projectionfactor i charakterystyce anten, oraz konieczności ich uwzględniania na etapie planowania obserwacji. Określono również zależności między parametrami pracy radaru w trybie dynamicznym. Autorzy zwracają również uwagę na konieczność przeliczania przemieszczeń radialnych na rzeczywiste, która często występuje podczas obserwacji obiektów wysokich, i wynikające z niego problemy.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.