Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 116

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
1
EN
Respiratory disorders can occur from birth and accompany us throughout life. Very relevant and timely diagnosis of dysfunction is very important. Many currently performed examinations are not sufficient and do not give a full view of the cause of the disorder. In this paper the authors give several methods and pieces of equipment to do so. Furthermore, the proposed solution enables precise quantification of individual breaths, as well as their entire series. In addition to the above mentioned equipment, the authors present an example of software that works with the adopted solution. The considerations are illustrated with an example, along with calculations made using the authors’ software.
PL
W artykule przedstawiono rezultaty 15 lat wdrażania na terenie Polski sytemu "zero-discharge-technology”, to jest oczyszczalni roślinno-stawowych, które przy odpowiednim wykonaniu pozwalają na powtórne wykorzystanie ścieków i całkowitą eliminację zanieczyszczeń. System ten jest stosowany do oczyszczania ścieków z pojedynczych budynków, zespołu budynków, hoteli oraz małych miejscowości wiejskich. W okresie od 2000 do 2015 r. wybudowano ponad 5600 tego typu oczyszczalni w kraju, co stanowi ok. 20% wszystkich oczyszczalni typu „wentland system" w Europie. W pierwszej części przedstawiono sytuację gospodarki wodno-ściekowej w Polsce i jej kierunki dalszego rozwoju. Szczególną uwagę zwrócono na konieczność tworzenia zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich. W drugiej zaprezentowano zasadę działania oczyszczalni roślinno-stawowej (improved wetland system), składającej się z dwóch wariantów. Część trzecia omawia aktualne wymagania co do jakości ścieków oczyszczonych, jakie obowiązują w Polsce. W czwartej części przedstawiono efekty wdrażania tego systemu przez Instytut Ekologii Stosowanej i perspektywy rozwoju wdrażanej idei „zero-discharge-technology”. Ostatnia część omawia uzyskiwane efekty redukcji zanieczyszczeń.
EN
The article presents the results of 15 years of implementation of the ‘zero-discharge technology' in Poland, i.e. the improved wetland system (IWS), which, if properly constructed, allows for re-use of sewage and leads to a complete elimination of pollution. The IWS is used for processing wastewater originating from single buildings, building complexes, hotels and small villages. In the period 2000-2015, over 5,600 such systems were built in Poland, which constitutes approx. 20% of all the wetland system treatment plants in Europe. In its first part, the article describes the water and sewage management status in Poland and the directions of its further development. Particular emphasis was placed on the necessity to create sustainable water management in rural areas. The second part of the article presents the principle of the IWS and its two variants functioning. The third part discusses the current Polish requirements regarding the quality of the treated sewage. The fourth part presents the effects of implementation of this system by the Institute of Applied Technology and the development perspectives for the implemented 'zero-discharge technology’ concept. The last part discusses the achieved pollution reduction effects.
PL
Podjęto próbę zdefiniowania pojęcia emerging contaminants oraz contaminants of emerging concern zarówno w kontekście rodzaju substancji zaliczanych do tej grupy, jak i przyczyn oraz źródeł ich powstawania. Zaprezentowano biologiczne metody oczyszczania ścieków z wykorzystaniem mikroorganizmów osadu czynnego a także ich skuteczność w usuwaniu zanieczyszczeń z grupy emerging contaminants.
EN
A rewiew, with 26 refs., of methods for removal of pharmaceuticals.
PL
Nowoczesne systemy oświetleniowe wysokiej sprawności oraz specjalistyczne dedykowane do zastosowań medycznych oświetlacze mogą zapewniać pracę przy różnych wartościach temperatury barwowej w zależności od aktualnych potrzeb. Opracowany został zestaw diod LED dużej mocy tworzący wieloemiterowe źródło światła białego. Kryterium selekcji diod LED do zestawu była możliwość regulacji temperatury barwowej najbliższej źródła przy zapewnieniu dobrego oddawania barw. Oceniona została realna możliwość sterowania temperaturą barwową źródła światła białego zbudowanego na bazie takiego zestawu przy zachowaniu wysokiej wartości wskaźnika oddawania barw.
EN
Modern high-efficiency lighting systems and specialized illuminators dedicated to medical applications can operate with different colour temperature values depending on current requirements. The set of high-power LEDs creating the multi-emitter white light source has been developed. The selection criterion for the set of LEDs was the ability to adjust the nearest colour temperature of source with ensuring good colour rendering. Feasible ability to adjust the colour temperature of white light source built on the basis of such set with maintaining a high colour rendering index value was estimated.
PL
Dobierając sposób zasilania można w ograniczonym zakresie sterować parametrami optycznymi źródeł światła zawierających diody elektroluminescencyjne. W referacie przedstawiono wyniki pomiarów zmiany tych parametrów dla zestawu diod. Dotyczyły one zmian: mocy optycznej, długości fali dla której występuje maksimum emisji oraz szerokości połówkowej. Zamieszczono również przykładowe wyniki pomiarów widmowych charakterystyk badanego układu z zastosowaniem kamery smugowej.
EN
By proper design of the power supply it is possible to control, in limited extent, optical parameters of light sources consisting of lightemitting diodes. The paper presents results of measurements of selected optical parameters changes for the set of LEDs. These changes concerned: optical power, wavelength of maximum emissions, and half-width. Sample results of measurements of the spectral characteristics tested system using streak camera were also presented.
6
Content available Koncepcja aktywnej bariery optycznej
PL
W artykule przedstawiono opracowany system rekonfigurowalnej bariery optycznej, która składa się z aktywnej bariery laserowej analizującej i sygnalizującej naruszenie jej toru zabezpieczającego dostęp do obszaru chronionego. W celu zachowania standardów bezpieczeństwa wyznaczono parametry widmowe, energetyczne i przestrzenne wiązek promieniowania laserowego wykluczające możliwość wywołania szkodliwych skutków dla ludzi.
EN
In the article was presented developed reconfigurable optical barrier system. Active laser barrier analyzes the signals violation of its beam which secures access to the protected area. Spectral, energy and spatial parameters of laser beam was appointed in order to maintain security guarantees. Were excluded the possibility of inducing harmful effects by barrier light on humans.
7
Content available Badania aktywnej bariery optycznej
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań techniczno-eksploatacyjnych podzespołów opracowanej aktywnej bariery podczerwieni. Omówiono również: dobór parametrów energetycznych i widmowych oraz czasowych źródła promieniowania laserowego, dobór filtru optycznego fotodetektora, dopasowanie wzmocnienia układu detekcyjnego. Ponadto zamieszczono wyniki badań zakłócającego wpływu promieniowania pochodzącego z różnych typów źródeł, standardowego oświetlenia wewnętrznego, na prawidłowość funkcjonowania bariery.
EN
In the article was presented technical and operational research of infrared active barrier. In particular, have been tested: adjustment of energy, spectral and temporal parameters of laser source, selection of optical filter for the photodetector and detector signal amplification. It was also examined distorting effects of the standard internal lighting.
EN
This paper compares accuracy of indoor positioning systems using one of three selected ISM bands: 433, 868 or 2400 MHz. Positioning is based on Received Signal Strength Indication (RSSI), received by majority of ISM RF modules, including lowcost ones. Investigated environment is single, indoor space (e.g. office, hall) and personal use, thus 2-dimensional (2D) coordinate system is used. Obtained results, i.a. average positioning error, are compared with similar measurements taken at outdoor, open space environment. The system is local, i.e. its operational area is limited by range of used RF modules – typical a few tens of meters. The main focus is research of how much accuracy (and usefulness) can be expected from standard RF modules working at typical ISM frequencies.
EN
This paper presents comparison of prototype location system built with standard components of 2.4 and 5 GHz WLAN network infrastructure. The system can be used for personal or other objects’ positioning, both for indoor and outdoor environments. The system is local, i.e. its operational area is limited to WLAN network operating range. The system is based on standard and widely available WLAN components (access points, network adapters). The goal is to avoid any hardware and software modifications. Also position calculation should not be power hungry operation. Method of location is based in Received Signal Strength Indication (RSSI) returned by most of RF ICs (including WLAN). The main focus is research of how much accuracy (and usefulness) can be expected from standard WLAN hardware. Both static and dynamic scenarios have been tested and compared.
PL
W artykule przedstawiono cele zrównoważonego rozwoju, w odniesieniu do gospodarki wodno-ściekowej oraz możliwość ich praktycznej realizacji. W części wstępnej omówiono ideę zrównoważonego rozwoju, przyczyny jej wprowadzenia oraz jej przełożenie na polskie ustawodawstwo. Następnie porównano zapisane w polskim prawie cele do faktycznego stanu ich realizacji. W drugiej części zaprezentowano zaprojektowany w 2008 roku system oczyszczania ścieków i uzdatniania uzyskanych wód, w celu ich ponownego wykorzystania do spłukiwania toalet oraz nawadniania zieleni. W końcowej części zaprezentowano doświadczenia z trzyletniej eksploatacji obiektu, jakość wody uzyskaną ze ścieków oraz efekty oczyszczania i odnowy wody w badanym układzie technologicznym.
EN
The article presents sustainable development goals with respect to water and sewage management and possibilities of their practical implementation. The first part of the article discusses the concept of sustainable development, the reasons for its introduction as well as its reflection in Polish legislation. Furthermore, a comparison is made between the goals written in the Polish law and the actual status of their implementation. The second part of the article presents the system of sewage treatment and purification of obtained water to reuse it to flush toilets and irrigate green areas, designed in 2008. The final part of the article presents experiences from 5-year operation of the facility, the quality of water obtained from sewage and the results of purification and recovery of the water following utilization of the presented technological system.
11
Content available remote Sposoby usuwania produktów farmaceutycznych i ich metabolitów z wody i ścieków
PL
Dokonano analizy różnych metod i rozwiązań technologicznych mających na celu usunięcie zanieczyszczeń farmaceutycznych transportowanych do oczyszczalni ścieków, a tym samym minimalizację ich przedostawania się do wód przeznaczonych do spożycia. Mimo luki w aspektach prawnych dotyczących określenia stężeń leków w środowisku, dopuszczalnych i bezpiecznych dla organizmów żywych, temat usuwania leków budzi zainteresowanie szerokiej rzeszy naukowców z różnych dziedzin. Zarówno chemicy, analitycy, technologowie wody i ścieków, jak i inni specjaliści starają się poprawić bezpieczeństwo i zapobiegać niekorzystnym zmianom wynikającym z użytkowania zasobów środowiska. Jedną z form stanowi poszukiwanie i opracowywanie nowych technik i metod badawczych, pozwalających na skuteczne zatrzymywanie lub rozkład dotychczas nieznanych zanieczyszczeń farmaceutycznych. Ze względu na stale rosnącą produkcję i konsumpcję leków oraz wprowadzanie coraz to nowszych form i grup leków na rynek konsumencki, problem opracowania taniej, skutecznej i możliwej do wdrożenia na szeroką skalę metody usuwania produktów lekowych z wody i ścieków nie pozwala na zwłokę i zmusza do natychmiastowego podjęcia działań w tym zakresie.
EN
A review, with 55 refs., of active sludge, ozonation, oxidn., UV radiation and membrane methods for degrdn. of org. compds. of pharmaceutical origin.
12
PL
W publikacji zawarto techniczne aspekty zasilania diod laserowych. Przedstawione zostały również autorskie rozwiązania stabilizacji termicznej diod laserowych w układzie sprzężenia zwrotnego, zrealizowany elektroniczny układ stabilizatora oraz cyfrowy system sterujący jego pracą.
EN
In the paper was presented the technical aspects for supply of laser diodes. Article includes author's solutions of thermal stabilization of laser diodes in the system of feedback circuit, implemented an electronic stabilization set and a digital control system of its work.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych układu kondycjonowania próbek gazowych do optoelektronicznego sensora markerów chorobowych. Omówiono zasadę działania systemu do wykrywania biomarkerów chorobowych w wydychanym powietrzu wykorzystującego techniki spektroskopii laserowej. Wyjaśniono konieczność stosowania układów umożliwiających osiągnięcie odpowiednich parametrów próbek pomiarowych poddawanych badaniom oraz dostarczenie ich do czujników.
EN
This thesis presents the results of experimental studies of the gas sample’s conditioning system for optoelectronic sensor disease markers. One discussed the principle of operation of the system for the detection of disease biomarkers in exhaled breath using laser spectroscopy techniques. There had been explained the need of using conditioning systems to achieve the relevant parameters of the measurement samples to be tested and to provide them to the sensors.
14
Content available remote Mikroprocesorowy czujnik CO2
PL
W artykule omówiono celowość zastosowania sensora CO2 do wykrywania biomarkerów chorobowych w wydychanym powietrzu. Opracowana została procedura wydzielenia najbardziej interesującej do celów badawczych III fazy wydechu, oraz komunikacji z układem kondycjonowania próbek gazowych. Do realizacji zadania wykorzystano platformę programistyczną Arduino bazującą na mikrokontrolerze AVR.
EN
This paper presents the concept and practice realisation of the CO2 sensor for detection of biomarkers in exhaled air. There had been developed procedure for determination and separation of the most interesting for research purposes phase III of exhalled breath and communication with gas sample conditioning system. For the realisation used Arduino software platform were used, based on AVR microcontroller.
PL
Omówiono na konkretnych przykładach możliwości telemechanizacji procesów łączeniowych przy lokalizacji uszkodzeń i zmianach konfiguracji sieci. Praca w ośrodku dyspozytorskim wspomagana jest sygnałami (informacjami) od zainstalowanych w głębi sieci odłączników i rozłączników wyposażonych w napędy elektryczne sterowane przy różnych nośnikach informacji. Umożliwia to usprawnienie eksploatacji sieci SN i jednocześnie stanowi pierwszy krok na drodze przekształcania tradycyjnych sieci w sieci typu smart. Wskazano, że docelowo należy dążyć do automatyzacji takich procesów, co pozwoli dużo lepiej wykorzystać możliwości sprzętowe, zarówno w zakresie telemechaniki, jak i parametrów łączeniowych stosowanych urządzeń. Istotne jest jednak zapewnienie komunikacji w przepływie danych pomiarowych i sterujących, również w warunkach katastrofalnych, kiedy zawodzą powszechnie wykorzystywane metody. Sieć kablowa SN wydaje się być przez sam fakt swojego istnienia atrakcyjnym medium przesyłu sygnałów. Powiązania systemowe stacji energetycznej SN i rozbudowa ich funkcji w sieci typu smart nie mogą być jednak analizowane bez konstrukcji oraz aparatury rozdzielczej. Stąd podkreślenie możliwości dowolnej lokalizacji zrealizowanej w systemie PF-P.
EN
Discussed are, basing on examples, the possibilities of linking processes tele-mechanization for the purpose of faults location and a network configuration changes. The work in a dispatch center is supported by signals (informations) from disconnectors and interrupters installed in the depth of a network and equipped with controlled electric drives. It enables an MV network operation improvement and at the same time it is the first step to convert traditional networks into the SMART type ones. Pointed out is that efforts should be made to automate such processes that in turn will allow making much better use of equipment possibilities both in the range of tele-mechanization and of the applied devices linking parameters. However, it is essential to ensure reliable flow of measurement and control data including catastrophic conditions when the commonly applied methods fail. An MV network, by virtue of its very existence, seems to be an attrictive medium for signals transmission. But the system links between MV substations and development of their functions in a SMART type network can not be analysed excluding construction and switchgears, hence emphasized is the possibility to situate them in any location realized in PF-P system.
16
Content available Samochód jako wyzwanie dla miasta XXI wieku
PL
Wraz z rozwojem motoryzacji coraz większym problemem staje się nadmierna liczba samochodów w miastach. Od czasu popularyzacji samochodów miasta były obiektem gruntownej przebudowy, mającej na celu dostosowanie ich przestrzeni do potrzeb właścicieli samochodów. Obecnie koncepcje budowy miast oraz strategie transportowe stawiają sobie za główny cel ograniczanie transportu indywidualnego i promocję bardziej ekologicznych form przemieszczania się. Celem tekstu jest prezentacja negatywnych następstw nadmiernej liczby samochodów dla jakości życia w mieście.
EN
Increasing number of cars in urban areas is becoming bigger problem in many developed countries. Popularization of private cars in cities caused redevelopment of urban area, which has mainly focused on adapting space to needs of car owners. Current urban concepts and transportation strategies usually aim for constricting car traffic and promoting more sustainable means of transport. Subject of this article is presentation of negative outcomes excessive number of cars for quality of life in urban areas.
PL
Przedstawiono wyniki badań biologicznego usuwania i zawartości wybranych leków z grupy przeciwzapalnych i przeciwbólowych (ibuprofen, ketoprofen, fenoprofen, naproxen) w ściekach surowych i oczyszczonych pochodzących z komunalnej oczyszczalni ścieków. Próby ścieków po pobraniu poddano ekstrakcji do ciała stałego, następnie wydzielone i zatężone anality oznaczono techniką LC-MS/MS. Stężenia poszczególnych farmaceutyków wyznaczono techniką wielokrotnego dodatku wzorca. Na podstawie otrzymanych wyników wykazano obecność tych zanieczyszczeń w ściekach oraz niekompletność ich biologicznej degradacji.
EN
Raw and treated wastewaters from a municipal wastewater treatment plant were analyzed for presence of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (ibuprofen, naproxen, ketoprofen, tolmentin and fenoprofen) by the solid phase extn. With liq. chromatog.-tandem mass spectrometry with a multiple addn. of std. samples. Solid matrix effect, extn. Efficiency and process efficiency were detn. The std. sample addn. was recommended for reliable and results.
18
Content available Zmiany w wątrobie w przebiegu ciąży
PL
Wątroba jest największym, nieparzystym narządem jamy brzusznej i jednocześnie największym gruczołem ludzkiego organizmu. Ciąża jest stanem, który wprowadza w organizmie matki wiele zmian adaptacyjnych, umożliwiających prawidłowy rozwój płodu. Celem niniejszej pracy było zebranie i przedstawianie, na podstawie dostępnej literatury informacji na temat wątroby matki, podczas fizjologicznej ciąży. Wymiary i budowa histologiczna wątroby w czasie ciąży nie ulegają zmianie, natomiast ciąża może wywoływać zmiany obserwowane w schorzeniach wątroby. Ciąża może wpływać na produkcję i wydalanie kwasów żółciowych, a z uwagi na wysoki poziom estrogenów, może dochodzić do niewielkiego zastoju żółci. W czasie ciąży wzrasta także poziom białek produkowanych przez wątrobę.
EN
The liver is the largest unpaired organ in the abdominal cavity and at the same time the largest gland in the human body. Pregnancy is a condition related with the implementation of numerous adaptive changes in the mother's organism which enable proper development of the foetus. The objective of the study was to collect and present on the basis of available literature, information on changes in the mother's liver in the course of physiological pregnancy. The liver's dimensions and histological structure remain unchanged during pregnancy, yet pregnancy may induce changes similar to those observed in various liver conditions. Pregnancy may influence the production and extraction of bile acids, and, due to high oestrogen levels, lead to mild cholestasis. Also, during the course of pregnancy, there is an observable increase in the level of proteins produced by the liver.
PL
W pracy przedstawiono opis układu przeznaczonego do pobierania próbek markerów chorobowych. Wchodzi on w skład większego systemu służącego do pomiaru stężenia biomarkerów zawartych w wydychanym powietrzu. Przedstawiono główne problemy związane z pobieraniem oddechu od pacjenta oraz wykazano konieczność zastosowania sensora CO2 w tym układzie.
EN
In this paper, sampling system designed for exhaled breath analyzer is presented. Its main components has been characterized. One of the main elements in the system is carbon dioxide sensor. Also the model of the on-line and off-line sampling unit is described. The developed unit is an essential component of the system, which is used to measure the concentration of biomarkers contained in the exhaled air.
PL
W artykule zwrócono uwagę na problem aktualności norm dotyczących przyjmowanych temperatur powietrza zewnętrznego w obliczeniach technicznych i analizie termodynamicznej instalacji sanitarnych. Porównano dane zawarte w polskich normach z rzeczywistymi pomiarami ze stacji meteorologicznych.
EN
In the article a problem of standards for the establishment of the outside air temperature was presented. Data contained in the Polish Standards with actual measurements from meteorological stations were compared.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.