Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Microstructure of laser-modified electro-sparking coatings
EN
The article summarizes research on a method used to improve tribological properties. The paper presents possibilities of using laser surface modification by means of EDM. The performed research confirmed that the concentrated laser beam stream can effectively modify the state of the ESD coating layer, WC-Cu and improve their usability. The work aims to assess the properties of coatings after laser treatment, based on the observation of the newly created structure of the material, the measurement of adhesion and microhardness measurement.
PL
W artykule podsumowano badania nad metodą poprawy właściwości tribologicznych. Przedstawiono możliwości zastosowania modyfikacji laserowej powierzchni na drodze obróbki elektroiskrowej. Wykonane badania potwierdziły, iż skoncentrowanym strumieniem wiązki laserowej można skutecznie modyfikować stan warstwy powłok elektroiskrowych, WC-Cu i wpływać na poprawę ich właściwości użytkowych. Artykuł ma na celu ocenę właściwości powłok po obróbce laserowej przeprowadzonych na podstawie obserwacji nowo powstałej struktury materiału, pomiaru przyczepności oraz pomiaru mikrotwardosci.
EN
Investigations of the selected properties of single-polymer polyester composites (SPC) in dry condition and immersed in water are presented. Materials were tested for possible applications in shipbuilding. Water absorption till saturation limit was examined, at temperatures of 3, 23 and 100 °C, through the determination of water diffusion coefficient. Some material properties were determined through impact resistance tests of materials varyingin fiber content [0 (A), 5 (B), 10 (C), 15 (D), 20 wt % (E)]. The highest impact resistance (6 J/cm2) was found for the composite with more than 15 % of reinforcement in dry condition.
PL
Zbadano wybrane właściwości mechaniczne jednoskładnikowych kompozytów poli­estrowych o zawartości masowej włókien 0 % (A), 5 % (B), 10 % (C), 15 % (D), 20 % (E), w stanie suchym i po zanurzeniu w wodzie, w celu określenia możliwych zastosowań takich materiałów w przemyśle stoczniowym. Współczynnik dyfuzji wody wytworzonych kompozytów oznaczano na podstawie jej absorpcji do stanu nasycenia, w temperaturze 3, 23 i 100 °C. Przeprowadzono testy udarności Charpy’ego próbek kompozytów o różnym udziale włókien. Stwierdzono, że najlepszą udarność (6 J/cm2) wykazują kompozyty w stanie suchym z zawartością włókien powyżej 15 % mas.
EN
The paper described properties of electro-spark deposited coatings under influence of the laser treatment process. The properties were assessed by analyzing the coating microstructure, X-ray radiation, microhardness, bonding strength, corrosion resistance, porosity and wear tests. The tests were conducted for Mo and Cu coatings (the anode) which were electro-spark deposited over the C45 steel substrate (the cathode) and melted with a laser beam. The coatings were deposited by means of an ELFA-541. The laser processing was performed with an Nd:YAG laser. The coatings after laser processing are still distinguished by very good performance properties, which make them suitable for use in sliding friction pairs.
EN
Precise detection of analyzed objects is crucial and the most important task in quantitative and qualitative image of the microstructure analysis. The most common image distortion is noise, artefacts and low contrast. In the paper, author on the example of poor quality image of the polyurethane-polystyren composite structure, obtained with the X-ray microtomograph, presented possible methods of noise reduction, contrast enhancement, and correction of detection errors on the binary image.
EN
The article presents the possibilities of using laser surface modification on the way EDM to better tribological properties. The paper tries to expand knowledge in the fields of the application of electrospark deposition. Surface treatment by applying a coating by electrospark deposition has many advantages (e.g., local interface or applying thin layers); therefore, this technology is used in the industry. Concentrated streams of laser beams can effectively modified the state of the electrospark coating, WC-Cu, and improve its performance. The aim of the study is to evaluate the influence of laser treatment on the properties of electrospark coatings. Evaluation of the properties of the coatings after laser treatment was carried out by observation of the microstructure, surface geometry analysis, and tribological test.
PL
Artykuł prezentuje możliwości wykorzystania modyfikacji laserowej powierzchni na drodze obróbki elektroiskrowej do uzyskania lepszych właściwości tribologicznych. Przedstawione w pracy zagadnienie może posłużyć do rozszerzenia wiedzy w zakresie obszarów zastosowania obróbki elektroiskrowej. Obróbka powierzchni poprzez nanoszenie powłok metodą elektroiskrową cechuje się wieloma zaletami (np. możliwością lokalnego oddziaływania czy nakładania cienkich powłok), dlatego też technologia ta jest wykorzystywana w przemyśle. Skoncentrowanym strumieniem wiązki laserowej można skutecznie modyfikować stan warstwy powłok elektroiskrowych, WC-Cu i wpływać na poprawę ich właściwości użytkowych. Celem pracy jest ocena wpływu obróbki laserowej na właściwości powłok nanoszonych elektroiskrowo. Ocenę właściwości powłok po obróbce laserowej przeprowadzono na podstawie obserwacji mikrostruktury, analizy struktury geometrycznej powierzchni oraz testów tribologicznych.
EN
The article presents the study of the effect of laser treatment on the microhardness of WC-Cu coatings applied by electro-spark deposition Observations of friction resistance test results allowed the evaluation of the coatings after laser treatment. The studies were conducted using WC-Cu electrodes, produced by sintering of nanostructural powders. The antiwear coatings were electro spark deposited over C45 carbon steel by means of EIL-8A, white the laser processing was performed by electro coats applied using a Nd:YAG, BLS720. Model tests were carried on test mechanical seals for rings made of SiC and WC-Cu coatings before and after laser treatment.
PL
Artykuł przedstawia badania wpływu obróbki laserowej na mikrotwardość obrabianych powłok WC-Cu nanoszonych metodą elektroiskrową. Na podstawie obserwacji badań oporów tarcia dokonano oceny właściwości powłok po obróbce laserowej. Docelowe badania przeprowadzono, wykorzystując elektrody WC-Cu, które wytworzono poprzez spiekanie nanostrukturalnych proszków metodą metalurgii proszków. Przeciwzużyciowe powłoki zostały naniesione elektroiskrowo na próbki ze stali C45 przy pomocy urządzenia produkcji ukraińskiej, model EIL-8A, natomiast obróbkę laserową nałożonych powłok elektroiskrowych wykonano laserem Nd:YAG, model BLS 720. Przeprowadzone zostały także badania modelowe na stanowisku do badań uszczelnień czołowych dla pierścieni wykonanych z SiC oraz powłok WC-Cu przed i po obróbce laserowej.
EN
The paper proposes one of the possible methods of image quality improvements. There are materials whose preparation for microstructure observation is difficult and, despite the effort, poor quality images are obtained. Computer image processing techniques allow for image transformation by means of various tools and obtaining much better images, with much more visible details than in the raw image. When it is impossible to prepare the sample better for microscopy observation and microstructural analysis, proper image processing is the only solution to gather information about the tested material.
PL
W artykule zaproponowano jedną z możliwych metod poprawy jakości obrazu. Istnieją materiały, których przygotowanie do obserwacji mikrostruktury jest trudne i w efekcie, pomimo najwyższej staranności, otrzymujemy obrazy o słabej jakości. Komputerowe techniki przetwarzania obrazu pozwalają na przekształcenie obrazów za pomocą różnorodnych narzędzi cyfrowej obróbki i uzyskanie obrazów o znacznie lepszej jakości niż obrazy bazowe. Techniki komputerowego przetwarzania i poprawy jakości obrazów stanowią cenne narzędzie w sytuacji, gdy nie jest możliwe powtórne przygotowanie próbek do obserwacji mikroskopowych i analizy mikrostruktury.
PL
Artykuł przedstawia badania wpływu obróbki laserowej na właściwości tribologiczne oraz strukturę geometryczną powłok WC-Cu nanoszonych metodą elektroiskrową. Na podstawie obserwacji badań oporów tarcia, pomiarów porowatości, odporności na korozję oraz zmian w strukturze powierzchni dokonano oceny właściwości powłok po obróbce laserowej. Docelowe badania przeprowadzono, wykorzystując elektrody WC-Cu, które wytworzono poprzez spiekanie nanostrukturalnych proszków metodą metalurgii proszków. Przeciwzużyciowe powłoki zostały naniesione elektroiskrowo na próbki ze stali C45 za pomocą urządzenia produkcji ukraińskiej, model EIL-8A, natomiast obróbkę laserową nałożonych powłok elektroiskrowych wykonano laserem Nd:YAG, model BLS 720.
EN
The article presents a study on the effect of laser treatment on the tribological properties and geometric structure of WC-Cu coatings applied by spark. Based on observations of friction resistance test, measurements of porosity, corrosion resistance testing, and changes in the structure of the surface properties of the coatings were evaluated after laser treatment. The studies were conducted using WC-Cu electrodes, produced by sintering nanostructural powders. The anti-wear coatings were electro-spark deposited over C45 carbon steel by means of EIL-8A, while the laser processing performed by electro coats were applied using Nd: YAG, BLS 720.
EN
The estimation of a variance for a semi-parametric neural network model variance for geometric properties of sintered metal will be done on the basis of jackknife subsampling method. Calculation results are of great practical significance because it will be possible to use proposed approach in similar microscale modelling. The proposed approach is simple and has many advantages if model identification procedure is computational expensive.
PL
W artykule przedstawiono estymację wariancji półparametrycznego modelu neuronowego cech geometrycznych spieku metali przeprowadzoną za pomocą metody podpróbkowania jackknife. Obliczone wyniki są cenne z uwagi na możliwość zastosowania proponowanego podejścia do analogicznych zagadnień modelowania w mikroskali.
PL
Celem niniejszej pracy była analiza zdjęć mikrotomograficznych kręgów L3. Wyznaczono parametry histomorfometryczne kości beleczkowych kręgów pochodzących od kobiet w różnym wieku, przed oraz po wykonaniu próby ściskania. Dokonano analizy porównawczej parametrów w celu wyłonienia elementów struktury najbardziej podatnych na degradację.
PL
W artykule zostały zaprezentowane szerokie możliwości badania mikrostruktury materiałów kompozytowych o osnowie polimerowej z wykorzystaniem zaawansowanych technik trójwymiarowego obrazowania mikrostruktury. Mikrotomografia komputerowa jako narzędzie do wizualizacji rzeczywistej mikrostruktury pozwala nie tylko na uzyskanie bardzo dobrej jakości obrazów 3D, które pozwolą na jakościową ocenę badanego materiału, lecz również umożliwiają przeprowadzenie bardziej zaawansowanych, przekształceń i analiz.
EN
Possibilities of testing composite materials with polymeric matrix using X-ray microtomography technique were presented in the paper. X-ray microtomography is efficient tool not only as a 3D visualization device delivering good quality images of real materials structure but also gives us a chance to perform more advanced quantitative analysis.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.