Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  szkolnictwo zawodowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Ustawa Prawo Atomowe z 2019 roku określiła nowy rodzaj ścieżki rozwoju fizyków medycznych. Obok istniejącej od 2005 roku specjalizacji w dziedzinie fizyki medycznej dodała możliwość uzyskania tytułu fizyka medycznego „w zakresie”. Fizykiem medycznym w zakresie medycyny nuklearnej można zostać po ukończeniu kursu zgodnego z programem opracowanym przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w porozumieniu z konsultantem krajowym w stosownej dziedzinie lub po ukończeniu modułu ogólnego i modułu z medycyny nuklearnej (zgodnie z programem szkolenia specjalizacyjnego prowadzonego przez jednostkę posiadającą akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizyki medycznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia).
EN
Analysis of the current situation in graphic arts vocational education, as taught in Polish high schools. Changes resulting from the governmental education reform. Diagnosis of deteriorating condition of youth education as well as adequacy of educational programs with changes in the graphic arts industry. The article also postulates that printing companies should participate in training of graphic arts technical personnel.
PL
Przygotowanie młodych ludzi do wykonywania zawodu operatora odpadami i recyklingu poprzez udział w specjalistycznym szkoleniu to główny cel projektu realizowanego obecnie w subregionie radomskim.
PL
Artykuł przedstawia obecną sytuację szkolnictwa zawodowego w Polsce. Analizie został poddany stan szkolnictwa zawodowego sprzed transformacji ustrojowej, który zestawiono z dzisiejszą sytuacją. Zaprezentowano genezę obecnie obserwowanego kryzysu szkolnictwa zawodowego. Artykuł prezentuje również sposoby rozwiązania problemów szkolnictwa zawodowego.
EN
The paper discusses the current situation of vocational education in Poland. It analyses the condition of this education before the political transformation and compares it to the current situation. The genesis of the crisis currently observed in vocational education has been presented. The paper suggests the ways to solve some of the problems in this important segment of education.
PL
W publikacji przedstawiono najważniejsze zmiany, jakie zostały wprowadzone w szkolnictwie ponadgimnazjalnym zawodowym. Szczególną uwagę poświęcono nowej strukturze programów nauczania – głównie w zawodach z branży TSL – pod kątem odniesień do założeń CSR. Następnie dokonano analizy zapisów tych dokumentów pod względem możliwości wystąpienia zagrożeń w realizacji zapisanych tam celów oraz zadań.
EN
The paper presents the most important changes that have been made in vocational upper secondary education. Particular attention was paid to the new structure of the curriculum - primarily in the competition of the TSL sector - in terms of their new structure and references to the principles of CSR. Then an analysis of the provisions of these documents in terms of the potential risks in the implementation stored there objectives and targets.
EN
The standard of professional high school education in Latvia envisages including environmental education in the contents of professional schools as a separate subject, however, we see in practice that there are not teaching materials in chemistry education and environmental education provided for professional schools. The problem is even more acute due to the fact that the time provided for teaching chemistry in professional schools is approximately 3 times shorter than that in secondary schools. The research shows us that approximately 40% of professional high school students have knowledge about the character of chemical processes taking place in the environment. One of the main reasons for this insufficiency and the lack of understanding is the absence of didactical teaching materials.
PL
Standardy wyższego kształcenia zawodowego w szkołach na Łotwie przewidują, że w programie nauczania tych szkół edukacja środowiskowa stanowi odrębny przedmiot nauczania. Jednak w praktyce brak jest materiałów dydaktycznych do prowadzenia w tych szkołach nauki chemii i edukacji środowiskowej. Problem ten jest jeszcze bardziej znaczący ze względu na czas przewidziany na nauczanie chemii w szkołach zawodowych, jest on około 3 razy krótszy niż w szkołach średnich. Wyniki badań pokazują, że tylko około 40% uczniów szkół zawodowych posiada wiedzę na temat charakteru procesów chemicznych zachodzących w środowisku. Jednym z głównych powodów tak niskiego poziomu nauczania i braku zrozumienia jest brak odpowiednich materiałów dydaktycznych.
PL
W artykule przedstawiono informacje na temat trzech projektów dydaktyczno-badawczych z zakresu nauczania w budownictwie, których partnerem jest Polish British Construction Partnership. Opisano następujące projekty: Leonardo da Vinci pt. Archaeology and Construction Engineering Skills (ACES, lata 2007-2009), Leonardo da Vinci pt. Doskonalenie szkolenia zawodowego w sektorze budowlanym w celu identyfikacji i uznania kwalifikacji w krajach Unii Europejskiej (PROCONSTR, lata 2008-2010), Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, Rozwój Polskich Uczelni pt. Kształcenie na odległość z zakresu zarządzania w budownictwie (E-LEARN, lata 2009-2011).
EN
Paper presents development of educational tools for construction industry within the Leonardo da Vinci (LdV) and Scholarship and Training Fund (EEA Financial Mechanism FSS) projects conducted by Polish British Construction Partnership, Ltd. Assumptions and results for three projects will be presented. Presented projects are: No: UK/07/ LLP-LdV/TOI-028, titled ACES – Archaeology and Construction Engineering Skills is realised from November 2007 to November 2009. The specific aims of the ACES project are to identify interdependent skills requirements between construction engineers and archaeologists, review current best practice for archaeologists and engineers in Europe.
10
Content available remote Średnie szkolnictwo zawodowe w Polsce
PL
W artykule opisano historię szkolnictwa zawodowego w Polsce od powstania kolei na ziemiach polskich do chwili obecnej. Autor zwraca uwagę na szkody, jakie przyniosła niezbyt przemyślana reorganizacja tej dziedziny. Podkreśla, że majątek, który ongiś został zainwestowany w szkoły, powoli ulega dekapitalizacji i z biegiem czasu ulegnie bezpowrotnie zniszczeniu. Naturalnemu "zużyciu" ulegają też wysokokwalifikowane kadry, które z braku zajęcia muszą zmieniać specjalizację i odchodzą od zawodu. Kształcenie średniego personelu technicznego stwarza możliwość podnoszenia kwalifikacji tych pracowników poprzez studia zawodowe. Dzięki temu uczelnie zyskują już przygotowanych do zawodu studentów, którzy mogą pogłębiać zdobytą wcześniej wiedzę.
EN
The history of technical professional education in Poland, from the beginning of railways at Polish territory up to the present have been described in the paper. The author has pointed at damages caused by the rush decision of education system restructuring. The capital invested in schools is now loosing its value and in the next few years will be irretrievable. The process of natural "waste" refers also to high qualified education staff, who has to change its specialization. Training of medium level technical staff gives the possibility to graduate completing professional studies. This way the universities and colleges gain the students prepared for practised profession, who could study more thoroughly.
PL
W niniejszym artykule autor podjął próbę określenia związków polskiego systemu szkolnictwa pożarniczego z określonymi ideologiami edukacyjnymi charakterystycznymi dla ładu społeczno-gospodarczego przed i po 1989r. w Polsce. Zasadnicze rozważania poprzedza analiza zjawiska strategii edukacyjnej rozpatrywanej w aspekcie zmiany systemowej. Puentę artykułu stanowi diagnoza obecnej sytuacji szkolnictwa pożarniczego wsparta wnioskami z rozprawy doktorskiej autora.
EN
In the present paper the author tries to describe the connections between Polish fire education system and various educational ideologies, so characteristic for social and economic situation of Poland before and after 1989 year. The paper begins with the deep analysis of the phenomenon of educational strategy seen in the context of educational system transformation, which is then followed by main study. The article ends with the author’s diagnosis of the present situation of Polish fire education system, supported by conclusions taken from the author’s doctor’s thesis.
PL
Przy blisko 15 proc. poziomie bezrobocia (14,9 procent w grudniu 2006 r.) rozpędzona gospodarka zderzyła się z problemem braków kadrowych. Już co dziesiąte nowo utworzone stanowisko czeka na pracownika. Na koniec września 2006 r. urzędy pracy dysponowały 61,7 tysiącami ofert, z czego 17 tys. nie było wykorzystane dłużej niż miesiąc. Uciążliwość, wynikającą z niedoboru wykwalifikowanych pracowników zgłasza obecnie 25 proc. przedsiębiorstw, gdy jeszcze rok temu takie trudności odczuwało 12 proc. firm.
PL
Z uwagi na zaniedbania szkolnictwa zawodowego i jego marginalizację w ostatnich latach, doszło do poważnego naruszenia równowagi między szkolnictwem zawodowym a ogólnokształcącym.
PL
W artykule przedstawiono aktualny stan szkolnictwa zawodowego w naszym kraju po jego zreformowaniu i propozycje jego naprawy.
EN
In the article one introduced the current condtion of professional educa-tion system after reforming and its repairs suggestions.
PL
Zarówno uczniowie technikum jak i szkoły zawodowej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kilińskiego w Zelowie (woj. łódzkie) korzystają z możliwości stwarzanych przez europejską wspólnotę.
16
Content available remote Średnie szkolnictwo zawodowe transportowców w Polsce
PL
O sukcesie każdego nowoczesnego przedsiębiorstwa decydują w głównej mierze trzy fundamentalne obszary działania: poziom organizacyjny, technologiczny, a przede wszystkim, zarządzanie zasobami ludzkimi ukierunkowane na podnoszenie poziomu intelektualnego pracowników i motywowanie ich do profesjonalnego i mentalnego związania się z zakładem pracy. Z tego też powodu niezwykle istotnym zadaniem dla kadry kierowniczej jest szkolenie zawodowe pracowników organizowane w możliwie różnorodnych formach edukacyjnych. I tym właśnie problemom autor zajmuje uwagę czytelnika w swoim referacie.
EN
The success of each modern enterprise depends on three elementary areas of activity: organisational and technological level and the most of all human resources management focusing on improving the intellectual level of his workers and motivating them for professional and mental bounded with their firm. Because of that the essential tasks for any manager board are some vocational training of workers organised in various educational forms. These problems have been presented in the paper.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.