Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  linia technologiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
TechnoPORTA. Intelligent, customized technological line for the automated production of technical doors - selected technical and economic indicators. The development and implementation of innovative production of technical doors in a pilot technological line made it possible to automate the production process. It became possible to manufacture doors with dimensions and weight significantly exceeding the current technological capabilities of the company. An additional benefit resulting from the implementation of the TechnoPORTA line is the improvement of technical and economic indicators related to the consumption of basic materials, additional materials and energy. It relates to annual savings of material in the production line, the unit consumption of electricity and the unit application of the adhesive during postforming.
PL
TechnoPORTA. Inteligentna, zindywidualizowana linia technologiczna do automatycznej produkcji skrzydeł drzwiowych – wybrane wskaźniki techniczne i ekonomiczne. Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej produkcji drzwi przemysłowych w pilotażowej linii technologicznej było możliwe dzięki automatyzacji procesu produkcyjnego. Stało się możliwe wykonanie drzwi o wymiarach i wadze znacznie przekraczających dotychczasowe możliwości technologiczne firmy. Dodatkową korzyścią z wdrożenia linii TechnoPORTA jest poprawa wskaźników techniczno-ekonomicznych związanych ze zużyciem zarówno materiałów podstawowych, materiałów dodatkowych jak i energii. Dotyczy to rocznych oszczędności materiałowych w linii produkcyjnej, jednostkowego zużycia energii elektrycznej oraz jednostkowego naniesienia kleju przy postformingu.
EN
The aim and scope of this work included the design and practical implementation of a digital monitoring system for the polyacrylonitrile (PAN) fibre spinning process line used for the creation of different PAN based fibres doped with silver (Ag), polyaniline (PANI), carbon nanotubes (CNT) and 2,3,5-triphenyltetrazolium chloride (TTC). After the collecting and processing of process parameters, including bath temperatures and the rotational speed of the feeding-receiving points, available in the form of digital data, they were compared with the appearance of fibres obtained (their surface structure and cross-section shape) and with the results of the fibre specific strength (WtP). Archiving of speed and temperature measurement data allowed to create a database combining the process parameters with the parameters of the fibres obtained. Online monitoring of the parameters enabled programmable change of the speed and temperature in important parts of the process in order to develop appropriate production profiles.
PL
Celem i zakresem prac było zaprojektowanie i praktyczna realizacja cyfrowego systemu monitorowania linii technologicznej przędzenia włókien poliakrylonitrylowych (PAN) używanej do tworzenia różnych włókien opartych na PAN domieszkowanych srebrem (Ag), polianiliną (PANI), nanorurkami węglowymi (CNT) i chlorkiem 2,3,5-trifenylotetrazoliowy (TTC). Po zebraniu i przetworzeniu parametrów procesu, w tym temperatur kąpieli i prędkości obrotowych punktów rozciągających, dostępnych w postaci danych cyfrowych, porównano je z wyglądem uzyskanych włókien (ich strukturą powierzchni i kształtem przekroju poprzecznego) oraz z wynikami wytrzymałości właściwej włókien (WTP). Archiwizacja danych pomiaru prędkości i temperatury pozwala na stworzenie bazy danych łączącej parametry procesu przędzenia z parametrami uzyskanych włókien. Monitoring parametrów on-line umożliwia programowalną zmianę prędkości i temperatury w ważnych częściach procesu w celu opracowania odpowiednich profili produkcyjnych.
PL
Na przełomie roku 2019 i 2020, firma FRIZO zaprojektowała amoniakalną instalację chłodniczą oraz wentylację mechaniczną dla nowej linii technologicznej Fessmann w zakładach mięsnych jednego ze światowych liderów branży spożywczej - mięsnej, w województwie świętokrzyskim. Jako autorzy przybliżymy Państwu wyzwania, z jakimi przyszło nam się zmierzyć podczas realizacji tego projektu.
EN
In 2014 we finished research works involved in the development of a technology for manufacturing innovative ceramic-carbon foam filters for molten metal alloys filtration, which were financed by the National Centre for Research and Development (NCBiR) from INNOTECH programme resources. A batch of the filters produced in this technology was tested in practice in domestic cast steel and cast iron foundries. The trials were successful and foundries declared their intention to purchase the newly-developed filters for the current production of casts. This provided an incentive for “Ferro-Term” Sp. z o.o. to start design works on the prototype line for a serial production of these filters. At the same time, in co-operation with a scientific consortium, including the co-authors of the technology, i.e. the Institute of Ceramics and Building Materials, Refractory Materials Division in Gliwice, Institute for the Chemical Processing of Coal in Zabrze and Foundry Research Institute in Cracow, the company made a successful attempt to raise some funds for the necessary adaptation of the developed technology from the semi-technical to industrial scale from Intelligent Development Operational Programme. In the article we have presented information on the effects of works performed within the framework of the project entitled “Modernization and adaptation of the existing technological line for purposes related to technology verification and start-up of the production of innovative ceramic-carbon filters for molten metal alloy filtration”.
EN
The authors introduced automatic processing line for electrical and electronical equipment wastes as an alternative for semi-automatic WEEE lines. The efficiency of semi-automatic line was characterized for small WEEE with LCA and AHP algorithms. The problem nodes showed by algorithms was optimized and replaced by automatic devices. Optimized automatic WEEE processing line generated `groups of sources with min. 98 wt% purity. Comparison of the results obtained for the semi-automatic line to the automated line, 83-times increase in productivity was observed.
PL
W artykule przedstawiono automatyczną linię do przetwarzania odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE) jako alternatywę dla linii półautomatycznych. Wydajność linii półautomatycznej charakteryzowała się małą wydajnością przetwarzania WEEE. Do oceny możliwości poprawy jej wydajności wykorzystano algorytmy LCA i AHP. Węzły problemów wskazane przez algorytmy zostały zoptymalizowane i zastąpione przez urządzenia automatyczne. Zoptymalizowana automatyczna linia do przetwarzania WEEE generuje materiały o minimalnej czystości 98% wag. Porównanie wyników uzyskanych dla linii półautomatycznej i linii zautomatyzowanej wykazało 83-krotny wzrost wydajności.
6
Content available remote Application of energy-efficient systems in a processing line
EN
Modern energy-efficient automatic processing lines are adapted to the required efficiency and character of the processed raw material. In this article, the authors presented a processing line in production of the foils that is used for lamination of PET foils in the hot extrusion cycle. The proposed production technology has not been applied in Poland yet, because extruders did not cooperate in one process line. In such concept, it is possible to produce heat shrink film using PE extruder and continue production on a PET extruder. Moreover, the application of energy-efficient IRD, FREE COOLING systems in a processing line was presented, because sector of plastics is a large electric energy consumer. The proposed solution makes the offer more attractive on the market, adjusting to the expectations of modern energy-efficient industry.
PL
Nowoczesne energooszczędne automatyczne linie technologiczne dostosowane są do wymaganej wydajności oraz charakteru obrabianego surowca. Autorzy w artykule zaprezentowali linie technologiczną w celu produkcji folii, która jest używana do laminowania folii PET w cyklu wytłaczania na gorąco. Proponowana technologia produkcji nie była wykorzystywana do tej pory w Polsce, gdyż wytłaczarki nie współpracowały w jednym ciągu technologicznym. Przy tak przyjętej koncepcji istnieje możliwość produkowania foli termokurczliwej przy kontynuowaniu produkcji na wytłaczarce PET. Ponadto przedstawiono zastosowanie energooszczędnych systemów IRD, FREE COOLING w linii technologicznej, ponieważ sektor tworzyw sztucznych należy do dużych odbiorców energii elektrycznej. Zaproponowane rozwiązanie zwiększa atrakcyjność oferty na rynku, dostosowując się do oczekiwań nowoczesnego energooszczędnego przemysłu.
EN
Analysis of patent solutions and research of scientific-research literature in the field of grain processing with technical devices, e.g. kneaders in relation to the quality and digestibility in feed doses of the obtained syrup for the development of beef and dairy cattle was performed. Assumptions of the development trend of feed production, new technologies based on grain, which allow improvement of the quality of feed and reliability of technological lines of animal nutrition, reduce energy consumption, reduce losses were presented. In this regard, reduction of the cost of producing feed compared for example to the production of fodder beet or sugar beet from 1.5 to 2 times is possible.
PL
W artykule dokonano analizy rozwiązań patentowych i badań literatury naukowo-badawczej, w zakresie przygotowania pasz treściwych. Przedstawiono metody obróbki ziarna urządzeniami technicznymi (np. gniotownikami) w odniesieniu do jakości i strawności dawek pokarmowych dla bydła opasowego i mlecznego. Określono odpowiednie dawki pokarmowe otrzymanego syropu. Przedstawiono założenia dotyczące tendencji rozwoju produkcji pasz oraz nowych technologii bazujących na ziarnie zbożowym, pozwalające poprawić jakość karmy i niezawodności pracy linii technologicznych żywienia zwierząt, zmniejszyć energochłonność i obniżyć straty. W związku z tym, możliwie jest obniżenie kosztów produkcji karmy w porównaniu np. z produkcją buraków pastewnych lub cukrowych (od 1,5 do 2 raza).
8
PL
W roku 2014 zakończono prace badawcze nad opracowaniem technologii produkcji innowacyjnych, piankowych filtrów ceramiczno-węglowych do filtracji ciekłych stopów metali, finansowane przez NCBiR ze środków programu InnoTech. Partia badawcza filtrów wykonanych wg tej technologii została sprawdzona w praktyce w krajowych odlewniach staliwa i żeliwa. Próby wypadły pomyślnie i odlewnie zadeklarowały chęć zakupu nowoopracowanych filtrów do bieżącej produkcji odlewów. Dla firmy „Ferro-Term” Sp. z o.o. było to bodźcem do rozpoczęcia prac projektowych nad prototypową linią do seryjnej produkcji tych filtrów. Równocześnie, wraz z konsorcjum naukowym, w którego skład weszli współtwórcy technologii, tj. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu i Instytut Odlewnictwa w Krakowie, podjęto udaną próbę pozyskania części środków na niezbędne dostosowanie opracowanej technologii ze skali półtechnicznej na przemysłową z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W artykule przedstawiono informację o postępie badań objętych harmonogramem realizowanego projektu.
EN
In 2014 research works aimed at developing a technology of production of innovative foam ceramic-carbon filters for liquid metal alloy filtration were completed. They were financed by the National Centre for Research and Development from the funds of InnoTech programme. The testing batch of filters made according to this technology was tested in practice at domestic cast iron and steel foundries. The trials were successful and the foundries declared their intention to purchase the newly-developed filters for the current production of casts. This provided Ferro-Term with an incentive to start project works on a prototype line for the batch production of these filters. At the same time, together with the scientific consortium, composed of the technology co-authors, i.e. Institute of Ceramics and Building Materials, Refractory Materials Division in Gliwice, Institute for Chemical Processing of Coal in Zabrze and Foundry Research Institute in Cracow, the authors undertook a successful attempt to obtain a part of the funds for necessary adjustment of the developed technology from the half-technical to industrial scale from Smart Growth Operational Programme. In this article information about progress in project scheduled researches was presented.
EN
This work presents the results of assessment of the quality of fruit jam before and after the modernization of the production line. Research was carried out at the factory of the fruits and vegetables processing. The modernization of the line included: installation of twin-screw pumps, exchange piston batcher on rotary batcher, assembly of the new stationary evaporator, inserting magnetic traps, the purchase of the new labelling machine and the automatic packaging machine. Qualitative parameters of the product, which were analysed based on organoleptic parameters (odour, colour, appearance, taste, con-sistency) and physico-chemical parameters (net weight, pH, total extract, total acidity). On the basis of gotten data from a production plant the calculations of basic statistics were performed. Than basing on comparative analysis (t-student test, sign test) an information about statistically essential diversity in the quality of the product before and after the modernization with reference to four parameters: consistency, appearance, net mass, total extract was gotten. Moreover the modernization influenced the CCP curtailment. This is very important in improving the system of the production of the safe food.
PL
W pracy przedstawiono wyniki oceny jakości dżemu owocowego przed i po modernizacji linii produkcyjnej. Badania przeprowadzono w zakładzie przetwórstwa owocowo-warzywnego. Modernizacja linii obejmowała: instalację pomp dwuśrubowych, wymianę dozownicy tłokowej na dozownicę karuzelową, montaż nowej stacji wyparnej, wprowadzenie pułapek magnetycznych, zakup nowej etykieciarki oraz automatu pakującego. Parametry jakościowe produktu, które przeanalizowano odnosiły się do cech sensorycznych (barwa, konsystencja, wygląd, zapach oraz smak) oraz cech fizykochemicznych (masa netto, kwasowość ogólna, pH oraz ekstrakt ogólny). Na podstawie uzyskanych danych z zakładu produkcyjnego dokonano obliczeń podstawowej statystyki i wytypowano parametry do dalszej analizy. W oparciu o analizę porównawczą (test t-studenta, test znaków) uzyskano informacje o statystycznie istotnym zróżnicowaniu jakości produktu przed i po modernizacji w odniesieniu do czterech parametrów: konsystencja, wygląd, masa netto, ekstrakt ogólny. Ponadto wprowadzona modernizacja wpłynęła na zmniejszenie liczby CCP. Ma to duże znaczenie w doskonaleniu systemu produkcji bezpiecznej żywności.
PL
21 separatorów, w tym 17 optycznych, 150 przenośników i łączna długość całego układu niemal 1500 m - wszystko to składa się na linię technologiczną w nowo otwartej sortowni w Hryniewiczach na Podlasiu. W porównaniu do starej, ręcznej sortowni efekty odzysku surowców bedą ponad pięciokrotnie większe.
EN
Despite the large number of publications, which authors use the mathematical apparatus of Petri nets for the transportation systems studies, there are still no such researches of technological processing lines for passenger trains on the territory of passenger complexes that aim to improve trains processing technology. In this article, we present simulation models of technological processing lines for passenger trains of different categories developed with the use of Petri nets. The structure of proposed simulation models is based on real time parallel-operating objects. Such an approach allows maximizing similarity of developed models and the simulated objects; in this way we achieve the increased adequacy of the obtained models. The article presents an interface of developed models and examples of their functioning under conditions of different input parameters, as well as the results of their use in order to reduce the passenger trains processing time. The proposed models are generic and could be applied for simulation of passenger trains processing at any station of Ukraine.
EN
The paper deals with analysis of electrical energy consumption by technological lines of particular dairy products in Ciechanow Diary Cooperative in 2011. Ciechanow Dairy Cooperative is an average establishment on account of size. The establishment produces milk, sour cream, cheese and curd, butter, homogenised cheese and yoghurt. Based on data provided by the cooperative, actual indexes of electrical energy consumpton were calculated and compared with the values obtained in dairy cooperatives of the selected EU states. In 2011, the average value of the index of electrical energy consumption in Ciechanow Dairy Cooperative was 46.5 kWh·10 hl-1 of the processed milk. This value is considerably lower than the average one reported in dairy cooperatives in Poland. The highest amount of electrical energy consumed for milk and milk drinks production is in Sweden, the lowest in Poland and Denmark.
PL
W pracy przedstawiono analizę zużycia energii elektrycznej przez linie technologiczne poszczególnych przetworów mlecznych w Ciechanowskiej Spółdzielni Mleczarskiej w 2011 roku. Ciechanowska Spółdzielnia Mleczarska pod względem produkcji jest zakładem średniej wielkości. W zakładzie produkuje się: mleko spożywcze, śmietanę, sery i twarogi, masło, serki homogenizowane oraz jogurty. Na podstawie danych udostępnionych przez zakład obliczono rzeczywiste wskaźniki zużycia energii elektrycznej i porównano z wartościami osiąganymi w zakładach mleczarskich wy-branych krajów Unii Europejskiej. W 2011 roku średnia wartość wskaźnika zużycia energii elektrycznej w Ciechanowskiej Spółdzielni Mleczarskiej wyniosła 46,5 kWh·10 hl-1 przetwarzanego mleka. Wartość ta jest znacznie niższa od przeciętnej notowanej w zakładach mleczarskich w Polsce. Na produkcję mleka i napojów mlecznych największe ilości energii elektrycznej zużywane są w Szwecji, a najmniejsze w Polsce i Danii.
PL
W artykule przedstawiono budowę modułowego manipulatora pneumatycznego z chwytakiem podciśnieniowym. Zastosowanie unikalnego systemu mocowania pozwala na łatwą i szybką wymianę chwytaka w zależności od wymogów procesu technologicznego. Modułowa konstrukcja z wykorzystaniem systemu profili aluminiowych umożliwia łatwą aranżację elementów funkcjonalnych zależną od bieżących potrzeb oraz wynikających z realizowanych prac badawczo-rozwojowych. Autonomiczny system sterowania pozwala na rozszerzenie funkcji manipulatora, wynikających z wprowadzenia kolejnych osi (np. moduł obrotowy zmieniający orientację pobranego arkusza), bez ingerencji w nadrzędny system sterowania. Opracowany manipulator o strukturze szeregowej, w opisanej konfiguracji, został zweryfikowany w gniazdach klejenia linii technologicznej wytwarzania wielowarstwowych dokumentów z zabezpieczeniem elektronicznym.
EN
The article presents the construction of the modular pneumatic manipulator with vacuum gripper The use of unique gripping system allows easy and quick exchange of a gripper depending on the requirements of the technical process. The modular structure with use of aluminum profiles allows fairly easy arrangement of functional elements depending on current needs that emerge out of currently performed research and development works. The autonomous control system allows extension of the functions of manipulator by extending the number of extra axes (e.g the rotation module for changing the position of the sheet) without making changes in the superior control system. The developed manipulator has a serial kinematic structure and its construction, as described, was verified in the technological line for production of multilayer documents with electronic protection, in clueing nests.
EN
In this paper, the problem of facilitating the servicing system of metallurgical processing technological lines was presented. The project of the information system, supporting the maintenance within the plant, allows one to reduce the number of breakdowns, rationalise spare parts management, increase safety levels, and reduce manufacturing costs, which leads to improving the quality of products and extending the useful life of machines and devices.
PL
W artykule przedstawiono problematykę wspomagania systemu obsługiwania linii technologicznej przetwórstwa hutniczego. Projekt systemu informatycznego wspomagającego utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwie pozwala na zmniejszenie liczby awarii, racjonalną gospodarkę częściami zamiennymi, wzrost bezpieczeństwa, zmniejszenie kosztów produkcyjnych, co w efekcie prowadzi do poprawy jakości produktów oraz wydłużenia okresu użytkowania maszyn i urządzeń.
15
Content available remote Modułowy napęd systemowy Vacon NXP System Drive
PL
Użytkownicy w przemyśle ciężkim, takim jak: hutniczy, górniczy, papierniczy, morski, chemiczny, wymagają solidnych, dopasowanych do szczególnych potrzeb, niezawodnych napędów AC. Dla takich zastosowań powstał modułowy napęd AC Vacon NXP System Drive.
PL
W rejestrze GIOŚ pod koniec kwietnia br. znajdowało się 175 przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie przetwarzania sprzętu, a są tylko trzy instalacje do przetwarzania sprzętu chłodniczego.
17
Content available remote System pneumatyczny linii technologicznej do wytwarzania kart wielowarstwowych
PL
W artykule przedstawiono budowę systemu pneumatycznego wykorzystanego w procesie wytwarzania dokumentów wielowarstwowych w ramach opracowanej linii technologicznej. Elementy wykonawcze sytemu realizują wszystkie funkcje obejmujące właściwe podawanie i montaż półwyrobów związane z opracowaną technologią. System sterowania linii, wykorzystujący nadrzędny sterownik PLC, umożliwia bezpośrednią komunikację z poszczególnymi elementami wykonawczymi lub całymi modułami sterowanymi z poziomu sterowników lokalnych wysp zaworowych. Zastosowane rozwiązania sprzętowe i programowe pozwalają na realizację prac badawczo–rozwojowych zmierzających do poprawy poziomu zabezpieczeń dokumentów zawierających identyfikatory RFID. Struktura systemu pozwala na wytwarzanie niskonakładowych partii wyrobów z wykorzystaniem opracowanych innowacyjnych technologii łączenia poszczególnych warstw z użyciem różnych materiałów.
EN
The article presents the structure of a pneumatic system used in the process line for the manufacture of multilayer documents. The system actuators execute all functions concerning the proper feeding and assembly of semi-finished products. The line control system, in which the main PLC controller is used, enables direct communication with the individual actuators or the entire modules controlled with controllers from local valve terminals. The software and hardware solutions applied enable the execution of R&D tasks aimed at the improvement of the level of protection in RFID secured documents. The structure of the system facilitates the manufacture of low-cost batches of goods with the use of original joining technologies enabling individual layers of cards to be joined with different bonding elements.
PL
Wpisując się w dynamiczny rozwój budownictwa ze stalowych kształtowników giętych na zimno, w bieżącym roku zostanie uruchomiona nowa linia technologiczna, opatentowanych dwa lata temu, innowacyjnych kształtowników do budowy wszelkiego typu stalowych konstrukcji halowych. Technologia gięcia na zimno jest znana od wielu lat, jednakże nowa linia produkcyjna dotyczy kształtownika innowacyjnego pod wieloma względami. W artykule zostaną omówione charakterystyczne cechy nowego kształtownika, kryteria optymalizacji kształtu przekroju poprzecznego oraz innowacyjna technologia produkcji.
EN
The new innovative shape of cold-formed steel section for building industry was patented two years ago. The new process line of the innovative profile named “GEB” will be launched in this year. Technology of bending by press braking or cold rolling has been known for many years but the new manufacturing process line of the GEB section is innovative due to many aspects. Characteristic features of the new section, optimization criteria of the cross-section shape and innovative methods of manufacturing will be presented in the paper.
PL
W artykule dokonano oceny jakości pracy urządzeń wchodzących w skład linii technologicznej w firmie SAATBAU Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej. Badaniom poddano następujące urządzenia: zespół oczyszczania kolb, suszarnię komorową, zespół omłotowy, czyszczalnię, kalibratory cylindryczne, selektor wagowy i workownicę. Kolby opuszczające zespoły oddzielające liście okrywowe były oczyszczone w ok. 95%. Wilgotność kolb po zakończonym suszeniu nie przekraczała 14%. Jakość pracy zespołu omłotowego była na bardzo wysokim poziomie. Niewielkie wahania jakości pracy występowały w przypadku kalibratorów cylindrycznych. Selektor wagowy charakteryzował się wysokim stopniem selekcji. W przypadku pracy workownicy ustalona odchyłka nigdy nie została przekroczona.
EN
The article presents the assessment of the quality of operation of devices, which comprise a processing line in SAATNAU Sp. z o.o. in Środa Śląska. The following devices were researched: the unit for cleaning cobs, a chamber drier, a threshing unit, a cleaner, cylinder calibrators, a weight selector and a bagging machine. Cobs leaving the units, which separate covering leaves, were clean in approx. 95%. Moisture of cobs upon drying did not exceed 14%. The quality of operation of the threshing unit was at a very high level. Slight fluctuations of the quality of operation occurred in case of cylinder calibrators. The weight selector was of high degree of selection. In case of the bagging machine operation, declination was never exceeded.
20
Content available remote Technologia malowania wyrobów włókno-cementowych
EN
In article has been shown fundamentals of painting technology and devices used for coating of fiber-cement materials. It has been written basic information of material and classification of technology because of coat types and coating technique. On diagram has been described anan exemplary painting line with description of the machines and also it has been shown main parameters of painting process. Separately has been described types of technological transportation used for coating fiber-cement materials.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.