Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  intuicja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Pochwała cieni lub racjonalna intuicja światła
PL
Moim zdaniem intuicja nie stoi w opozycji do racjonalności. Jak głosi teza XVII Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Krakowie „Racjonalne i irracjonalne tendencje nie stoją ze sobą w sprzeczności”. Nie uważam jednak, że powinniśmy utożsamiać intuicję z irracjonalnością. Zawsze wierzyłem, że nawet w najbardziej nędznym i mrocznym miejscu, w którym żyjemy, gdzie cień lub ciemność znajdują stałe schronienie, maleńka wiązka światła pozwoli nam połączyć się z rzeczywistością, z ogromem wszechświata gwiazd i planet przez naturalne światło. Zamknięcie światła, uchwycenie go w przestrzeni wewnętrznej stało się trudnym zadaniem architektonicznym. Przypomina ono próbę trzymania wody w dłoniach. Niektóre ćwiczenia pedagogiczne i nasze ostatnie projekty mogą służyć jako swoista ilustracja, szczególnie „patio” naszej pracowni, które zostało zamienione w laboratorium, z zamiarem dokładnego zbadania i obserwacji naturalnego światła.
EN
In my opinion, intuition is not in opposition to rationality. “Rational and irrational tendencies do not stand in contradiction to each other”, as the thesis of the 17th International Scientific Conference in Krakow states, although I do not believe that we should associate intuition with irrationality. I have always believed that even in the most miserable and obscure place we live in, where shadow or darkness have permanent shelter, a tiny light beam will enable us to connect with reality, with the immensity of the universe of the stars and the planets through the natural light. Enclosing the light, capturing it in an interior space, has become at all times a difficult architectonic aim to achieve. It is like trying to hold water in your hands. Some pedagogical exercises and our last projects can serve as an illustration, especially the “patio” of our studio that we have turned into a laboratory with the intention to examine and observe natural light closely.
EN
The aim of this paper is to determine the relationship between the personality traits identified in the literature as characteristic of an intuitive decision-maker and the use of intuition in the decision making process. In order to empirically verify this issue, the author conducted a pilot study. The article consists of three principal parts and is both theoretical and empirical in nature. The first part presents the essence of intuition and attempts to define this ambiguous concept. Next, the personality traits, abilities and predispositions which make up the profile of an intuitive decision maker are discussed. The final part of the paper is devoted to presenting the results obtained in the course of this empirical research.
PL
Celem artykułu jest zidentyfikowanie zależności między cechami osobowości jednostki określanymi w literaturze przedmiotu jako charakterystyczne dla intuicyjnego decydenta a wykorzystaniem intuicji w procesach podejmowania decyzji. W celu empirycznej weryfikacji tego problemu autorka przeprowadziła badania empiryczne o charakterze pilotażowym. Artykuł składa się z trzech zasadniczych części i ma charakter rozważań zarówno teoretycznych, jak i empirycznych. W pierwszej, zaprezentowano istotę intuicji podejmując jednocześnie próbę zdefiniowania tego niejednoznacznego pojęcia. Następnie przedstawiono cechy osobowości, zdolności i predyspozycje intuicyjnego decydenta składające się na jego profil. Końcowa część artykułu poświęcona została prezentacji rezultatów poznawczych uzyskanych w toku zrealizowanych badań empirycznych.
3
Content available Metafizyczność obrazu
PL
Stawiane w artykule pytania o metafizyczność obrazu często odnoszą się do mojego doświadczenia wynikającego z własnej twórczości malarskiej. Przytoczona w tekście twórczość: Paula Cézanne’a, Piet’a Mondrian’a czy Wassilego Kandinskiego mówi językiem metafizycznym, ponieważ daje możliwość dostępu do rzeczywistości absolutnej. Taki rodzaj malarstwa ma charakter transcendentny, a zatem dokonuje się w nim – czy za jego pośrednictwem – przekraczanie rzeczywistości fizycznej w kierunku tego, co duchowe i idealne. Obrazy Kandinskiego czy Mondriana, chociaż abstrahują od figury, mają cechy metafizyczności, gdyż poprzez siebie dążą do ukazania innego wymiaru rzeczywistości. Sztuka ta, w odizolowaniu od świata zewnętrznego, inspiracje swoje odnajduje we wnętrzu artysty. W odróżnieniu od abstrakcjonistów nie wykluczam postrzegania zmysłowego, które może być początkiem procesu poznania, tak jak u Cezanne’a czy Mondriana. Jest to bardzo naturalny sposób percepcji otaczającego świata w przypadku twórczego docierania do istoty malarstwa metafizycznego. Analiza twórczości Giorgio de Chirico, założyciela kierunku peinture métaphysique, wbrew przyjętej nazwie, nie odnosi się według mnie do postawionego problemu, ponieważ głębia metafizycznego poznania zostaje tu zastąpiona powierzchownym, choć poruszającym odczuciem, a metafizyczne pytania – labiryntem zagadek. Metafizyczność obrazu to podejmowanie prób przekraczania materii malarskiej w kierunku wyrażenia innego, duchowego wymiaru. Intuicja przekraczająca granice czysto racjonalnej percepcji utożsamia się z doświadczeniem metafizycznym, które prowadzi do transcendentalnego poznawania niewidzialnej rzeczywistości. Twórczość malarska m.in. Pieta Mondriana, Paula Cézanne’a, Wassilego Kandinskiego nie istnieje sama dla siebie, lecz przez siebie odsłania istotę niewyrażalnego, a swoją siłę zawdzięcza głębokiemu przeświadczeniu o przekazanej prawdzie.
EN
The questions posed in the article, about metaphysics of painting often relate to my experience resulting from my own paintings. The works of: Paul Cézanne, Piet Mondrian, or Vasili Kandinsky, discussed in the article, speak a metaphysical language, since they provide the possibility of access to absolute reality. This type of painting possesses a transcendental character, meaning in it, or with its aid a transcendence of physical reality occurs, moving towards that which is spiritual and ideal. The paintings of Kandinsky or Mondrian, although disregarding the figure, possess metaphysical qualities, because through themselves they strive to show another dimension of reality. This art, in isolation from the outside world, finds its inspiration within the artist. As opposed to abstractionists, I do not exclude sensual perception, which can be the beginning of the cognitive process, just as with Cézanne or Mondrian. This is a very natural way of perceiving the surrounding world in the case of creatively attaining the essence of metaphysical painting. The analysis of the works of Giorgio de Chirico, the founder of the peinture métaphysique art movement, despite its name, does not in my opinion, relate to the problem posed, because the depth of metaphysical cognition is replaced with a superficial, although moving feeling, and the metaphysical question – with a labyrinth of riddles. Metaphysics of painting is an attempt to transcend the painting matter in the direction of expressing a different spiritual dimension. The intuition which often transcends the borders of purely rational perception identifies itself with metaphysical experience, which leads to transcendental cognition of the unseen reality. The paintings of Piet Mondrian, Paul Cézanne and Vasyli Kandinsky as well as others do not exist just for their own sake, but through themselves reveal the essence of the unexpressed, while drawing their strength from a deep conviction the imparted truth.
PL
Głównym celem artykułu jest ukazanie roli intuicji w procesach decyzyjnych występujących w mikroprzedsiębiorstwach. Artykuł zawiera rozważania dotyczące wykorzystania intuicji w zarządzaniu oraz wnioski wynikające z serii zogniskowanych wywiadów pogłębionych, przeprowadzonych wśród przedsiębiorców z północno-wschodniej Polski. W toku prac badawczych poznano opinie respondentów na temat użyteczności intuicji w biznesie. Wyniki przeprowadzonych wywiadów pozwoliły zauważyć, że proces decyzyjny w mikroprzedsiębiorstwach jest zwykle oparty na intuicji, a nie jest efektem planowania długookresowego.
EN
The main purpose of this paper is to reflect the meaning of intuition in the decision making process in the micro-companies. This article contains theoretical considerations about the issue of intuition and the findings according to interviews with the entrepreneurs of the North-Eastern Poland. In the process of empirical research author wanted to find out opinions and viewpoints about intuition’s utility in business. The results of conducted interviews allow to notice that decision making process in the micro-companies is usually determined by intuition, not by long-term planning.
RU
На основе схемы ментальной карты рассматривается методологическая последовательность образовательной технологии первых этапов вузовской подготовки по архитектурной специальности. Указывается на дихотомию архитектурной деятельности: как проектной, так и контролирующей процесс реализации. Профессиональное сознание архитектора является субъектом разработки, анализа и отбора проектных вариантов, и объектом накопления творческих навыков, как ортодоксальных, к которым относится овладение техническими дисциплинами, а также композиционно - художественными навыками, и трансцендентных, контролируемых психологическими механизмами, в частности, ассоциативным мышлением. Акцентируется роль ассоциаций в инициации, метаморфозах и оценке художественного образа в процессе проектирования. Показана роль так называемых субдоминантных факторов, влияющих на выбор решения, на возбуждение инсайта (озарения) - вершины творческого процесса, а также место и роль памяти в накоплении и реализации профессионального образного и технического ресурса.
EN
On the basis of the mental map scheme the methodological sequence of educational technology of the first stages of high school preparation on architectural specialty is considered. It is specified a dichotomy of architectural activity: both design and realization supervising process. The professional consciousness of the architect is a subject of development, analysis and selection of design options, and an object of accumulation of creative skills, like orthodox to which mastering by technical disciplines, and also compositional - art skills, and transcendental, supervised by psychological mechanisms, in particular, associative thinking concerns.
PL
W procesie zdobywania wiedzy w dziedzinie architektury niezwykle istotna jest kolejność wdrażania na poszczególnych etapach nauczania obowiązujących i pokrewnych dyscyplin. W początkowej fazie edukacji związanej z architekturą pomocne okazuje się postępowanie zgodnie ze schematem mapy mentalnej. Ważne jest, aby przyszli architekci wykształcili w sobie dwie umiejętności: projektową, a następnie kontrolującą proces realizacji projektu zgodnie z założoną wizją. W architektonicznej edukacji podkreśla się rolę intuicji i skojarzeń w twórczej inspiracji, metamorfozach oraz prezentacji artystycznych obrazów. W analizowanym obszarze istotne są również tzw. subdominantowe czynniki wpływające na podjęcie decyzji prowadzących na szczyty twórczej wyobraźni, połączonej z umiejętnością profesjonalnego wykorzystania dotychczasowego potencjału (zasobów).
6
Content available remote Zarządzanie informacją a zarządzanie wiedzą
PL
Rozróżnienie pomiędzy danymi, informacjami, wiedzą i mądrością. Przedstawienie różnic pomiędzy zarządzaniem informacją a zarządzaniem wiedzą. Specyfika technologii informatycznych – czy są one tylko zarządzaniem informacją czy zarządzaniem wiedzą? Perspektywy rozwoju i ograniczenia technologii informatycznych. Specyfika myślenia człowieka różniąca go od maszyn. Specyfika intuicji i mądrości jako wyłącznej domeny ludzi.
EN
The differentiation among data, information, knowledge and wisdom. Presentation of differences between information management and knowledge management. Specificity of information technologies – are they only the information management or knowledge management? The development perspectives and information technologies limitations. Specificity of human thinking differentiating a human being from machines. Specificity of intuition and wisdom as the exclusive human domains.
EN
The principal aim of the study is to present the issue of intuition as an important manager skill as well as the research results concerning the problem of the use of intuitive skills while making decisions. This paper presents the most important issues concerning comprehension of intuition and assessment of its usefulness. Moreover, the paper determines the significance of intuition in the decision making processes from the point of view of enterprises. It presents the results of the research analysis which are aimed at diagnosing the conditions of using intuition in problematic situations. The received results were submitted to stratification regarding such categories as sex, education, managerial experience, management level, professional specialization, the size of the enterprise, the type and the range of its business activity.
8
Content available Rola intuicji w organizacji
EN
Intuition may be defined as understanding or knowing something without conscious recourse to thought, observation or reason. Some see this unmediated process as somehow mystical while others describe intuition as being a response to unconscious cues or implicitly apprehended prior learning. It is one of the untapped and less acknowledged human resource. Most people do not know about their inner capability and do not use it. However, a lot of research proves that this capability can be used in an organization with very good effects.
9
Content available remote De Architektura, czyli o trwałości reguł
PL
Zasady zajmują trwałe miejsce w teorii i praktyce projektowej. Waga ich roli i znaczenia nigdy nie podlegała dyskusji. Dzieło Witruwiusza - De architektura, faktycznie podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego - świadczy o tym już od ponad dwóch tysięcy lat.
EN
Rules occupy the permanent place in theory and to the project-practice. Weight of their part and the meaning never was subject the discussion. The work of Vitruvius - De the architecture, in fact the manual of the designing architectural-building - she testifies about this already from above two thousands years.
10
Content available remote Metoda zawodowo-twórczego samorozoju studentów
PL
W pracy przedstawiono oryginalne koncepcje metody zawodowo-twórczego samorozwoju osobowości. Metoda jest przydatna przede wszystkim dla studentów wyższych uczelni. Algorytm metody obejmuje sześć bloków mikrostrukturalnych, w których stopniowo rozwijane są cechy i umiejętności przydatne w kształtowaniu przyszłej działalności zawodowej studentów.
EN
In this work the basis of a self-improvement professional-creative personality method are presented. This method is useful for students of technical studies of technical studies. It contains six blocks, which little by little develops characteristics and abilities of students useful for the future professional activity.
PL
Zdolności nie zostaną w pełni wykorzystane, jeśli nie zaistnieją odpowiednie warunki w otoczeniu.
EN
The article discusses the significance and interrelations between basic concepts related to knowledge management. The author attempts to categorise such concepts as qualifications, skills, talents, competence, information, knowledge, intuition, knowledge management and intellectual capital management.
PL
Umiejętności interpersonalne (zwłaszcza kadry kierowniczej) wydają się stanowić kluczowy czynnik sukcesu w zarządzaniu.
13
Content available remote Intuicja a podejmowanie decyzji
EN
According to scientists (R. Sperry and R. Orstein) people use generally their left part of the brain, reaching merely 20% of their intelectual abilities. It is known, however, that only complementary and harmonious use of both parts of the brain (the left – analytical one and the right – creative, intuition one) may increase the effectiveness of intellectual work. The examples of Einstein and Madame Curie confirm that they were geniuses only because they were able to join the artist's mind (right part) with scientist's mind (left part). Taking these conditions into consideration the author suggests complementing the decision maker's knowledge to use the right – intuition (nor responsible for senses) part of the brain.
14
Content available remote Doskonalenie intuicji w procesie podejmowania decyzji
EN
The article is the continuation of the article published in no 4 (37) issue of Zeszyty Naukowe AON entitled „Intuition and Extrasensory Recognition in Decision Making Process”, where the author tried to explain the idea of intuition and presented both Polish and foreign scholars’ views. Assuming that intuition is the product of experience and training, he worked out, taking into account the addressee, i.e. academic environment, this article using American research. In the first chapter called „Check Your Intuition Abilities” the author suggests measuring the level of intuition abilities, checking how they are used at work and preferences in decision taking. The next chapter entitled „ Decisions when Intuition Appeared Most Useful” shows that in general decision makers did not have problems to recognise decision situations, they referred to their intuition abilities in high risk conditions and necessity to take complex, strategic decisions. The chapter „Using Intuition in Decision Making Process” states that decision makers undoubtedly recognise that they are aware of having intuition and using it while taking the most important decisions. The last two chapters deal with techniques used to stimulate intuition and techniques strengthening intuition abilities while making decisions. The main theses of the article: intuition is one of the most important abilities, as well as analytical ones, used in decision making process and thus increasing the effectiveness of any activity; at universities and academies, military ones in particular, research programmes should be implemented to allow in an objective and balanced way to evaluate and improve the processes of intuitive decision making; intuitive abilities should be integrated with traditional (analytical) decision making procedures used nowadays.
15
Content available remote Intuicja i poznanie pozazmysłowe w procesie podejmowania decyzji
EN
In the introduction the author states that mastering the art of decision taking, apart from the ability of providing useful information about the situation, requires also appropriate methods of solving problems connected with that situation. According to presented division of problems, the author distinguishes groups of solving methods matching them: program-mable methods, quasi-programmable methods, unprogrammable ones and procedures of intuition and extra sensory perception. The article presents a selection of theoretical considerations on intuition and extra sensory perception. Basing on literature, the author quotes a current operational definition of intuition and provides a definition of extra sensory perception. Basing on generalisations and conclusions presented in the article, the author sees the necessity to use intuition and extra sensory perception procedures in practice of command and decisions taken every day. Evaluating and mastering intuition and extra sensory perception abilities should be, according to the author, an important element of every educational programme in every institution and on every level, particularly in military schools. Conducting research by universities and academies, military in particular, on using intuition and extra sensory perception in management seems necessary, especially when three greatest world superpowers have already been carrying out such research.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.