Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 709

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 36 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technology
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 36 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono różne aspekty budowy konstrukcji żelbetowej parkingu wielopoziomowego jako rozwiązanie zadania dyplomowego na studiach magisterskich na Wydziale Budownictwa Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej. Autorka artykułu w pracy dyplomowej inżynierskiej zaprojektowała konstrukcję parkingu w technologii monolitycznej żelbetowej z elementami prefabrykowanymi (w płytowo-belkowo-słupowym układzie konstrukcyjnym), a w pracy magisterskiej przedstawiła różne zagadnienia związane z realizacją takiego obiektu. Prace dyplomowe autorki łączą zagadnienia konstrukcyjno-materiałowe z technologicznymi i z organizacyjnymi. Przedstawiono w nich konstrukcję żelbetową obiektu, projekty deskowań, technologiczne warunki wykonywania robót, problemy mechanizacji robót betonowych i montażowych, rzeczowo-czasowe analizy wykonania procesów budowlanych z harmonogramem budowy. Wykorzystano przy tym współczesne możliwości wspomagania analiz projektowych – programy komputerowe oraz nowoczesne techniki i standardy prowadzenia robót budowlanych.
EN
The article presents diffrent aspects of the reinforced construction of a multi-storey car park as a solution to the diploma thesis at The Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry at the Warsaw University of Technology. The author of the article in the engineering diploma thesis designed the construction of a car park in monolithic reinforced concrete technology with prefabricated elements (in a slab-beam-column structure), and in the master’s thesis presented diffrent issues related to the implementation of this object. The author’s diploma theses merge construction and materials with technological and organizational issues. They present the reinforced construction of the building, formwork designs, technological conditions for the performance of works, problems of mechanization of concrete and assembly works, material and time analyzes of the construction processes with the detailed schedule. Modern possibilities of supporting design analyzes were used with computer programs and modern techniques and standards for carrying out construction works.
PL
Artykuł przedstawia zespół spalinowoelektryczny stacji radiofonicznej Polskiego Radia z lat 50-tych XX wieku. Została omówiona jego budowa oraz sposób działania.
EN
The article presents the diesel and electric unit system of the Polish Radio broadcasting station from the 1950s. Its structure and method of operation were discussed. The station has been equipped with: the Tesla SRV-30 transmitter with a power of 30 kW, the Skoda disel 4-S-275 set and a 1H5838 / 12 three-phase synchronous generator. The diesel and electric unit system served as a backup power supply.
PL
Artykuł przedstawia najważniejsze wydarzenia i osoby, które umożliwiły rozwój Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Białymstoku oraz jej przekształcenie w Wyższą Szkołę Inżynierską. Omawiany okres obejmuje lata od 1951 do 1964 roku, kiedy to pierwsi studenci w historii uczelni rozpoczęli zajęcia w ramach studiów dziennych na Wydziale Elektrycznym i Wydziale Mechanicznym. Dało to podstawę do dalszego rozwoju uczelni. W ciągu kolejnych dziesięciu lat Wyższa Szkoła Inżynierska została przekształcona w Politechnikę Białostocką. Nastąpiło to w 1974 roku. W tym okresie Uczelnia uzyskała uprawnienia do nadawania tytułu zawodowego magistra oraz rozpoczęła budowę kampusu, mieszczącego się przy ulicach Wiejskiej i Zwierzynieckiej. Stanowi on główną siedzibę Politechniki Białostockiej do dnia dzisiejszego.
EN
The article briefly presents the history of transformation of the Evening School of Engineering in Bialystok into the Higher School of Engineering. We owe the development of the School to the persistence of employees and students. The most important roles in these events were played by: electrician Karol Białkowski, mechanic Marian Poniatowski, physicist Eudokia Ostaszewicz and mathematician Eugeniusz Niczyporowicz. Undoubtedly, the year 1964 was a breakthrough in the development of the university, the heir of which is now the Białystok University of Technology. The described events remained in the memory thanks to the passion of the guardian of memory of the Bialystok University of Technology, Eng. Mirosław Bujanowski.
PL
Artykuł przedstawia najważniejsze wydarzenia i osoby, które umożliwiły powstanie w Białymstoku Prywatnej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej NOT oraz jej rozwój. Omawiany okres obejmuje lata od 1946 do 1954, kiedy to pierwsi absolwenci – inżynierowie elektrycy opuścili mury uczelni.
EN
This article presents a brief overview of the history of the beginnings the Faculty of Electrical Engineering Bialystok University of Technology. We owe the establishment of the university to the courage and persistence of a group of people - the initiators of its creation. They were: electrician Karol Białkowski, mechanician Marian Poniatowski, physicist Eudokia Ostaszewicz and mathematician Eugeniusz Niczyporowicz. They had a great part in creating a significant academic center in Białystok referring to old traditions. This article is dedicated to the memory of the initiators of the NOT Evening Engineering School in Białystok. The described events remained in the memory thanks to the passion of the guardian of memory of the Białystok University of Technology, Eng. Mirosław Bujanowski.
PL
Jedną z grup interesariuszy jednostek naukowych są firmy będące producentami środków smarowych w Polsce. Warunkiem efektywnej współpracy jednostek naukowych z tą grupą interesariuszy jest podtrzymywanie procesu komunikacji marketingowej z wykorzystaniem właściwie dobranego spektrum narzędzi komunikacyjnych. Celem artykułu jest rozpoznanie opinii i preferencji firm będących producentami środków smarowych w Polsce wobec komunikacji marketingowej z polskimi jednostkami naukowymi. W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w II kwartale 2020 roku metodą ankietową wśród firm będących producentami środków smarowych w Polsce. W wyniku badań przeprowadzonych wśród 21 z 32 zidentyfikowanych producentów środków smarowych w Polsce stwierdzono m.in., że ponad połowa ankietowanych firm utrzymuje sporadyczne kontakty z jednostkami naukowymi lub nie utrzymuje ich wcale. Producenci środków smarowych w Polsce postrzegają jednostki naukowe przede wszystkim jako zewnętrzne laboratoria analityczne, a dopiero w dalszej kolejności jako dostawców technologii. Żadna z ankietowanych firm nie oceniła stopnia wykorzystania przez jednostki naukowe narzędzi komunikacji marketingowej jako wysokiego albo bardzo wysokiego. Jako preferowane narzędzia komunikacji z jednostkami naukowymi respondenci wskazali korespondencję elektroniczną i spotkania bezpośrednie. Uzyskane wyniki posłużyły do sformułowania rekomendacji dla działań jednostek naukowych w obszarze komunikacji marketingowej z tą grupą interesariuszy.
EN
One of the groups of stakeholders of scientific institutions are lubricants manufacturers in Poland. The effective cooperation of scientific institutions with this group of stakeholders is possible only if the marketing communication process is constantly improved with the use of a properly selected range of marketing communication tools. The aim of this article is to identify the views and preferences of companies which are lubricants manufacturers in Poland towards marketing communication with Polish scientific institutions. This article presents the results of surveys carried out in the second quarter of 2020 in companies which are lubricants manufacturers in Poland. The results of the studies conducted among 21 out of 32 identified lubricant manufacturers in Poland state, among others, that over half of the surveyed companies have sporadic contacts with scientific institutions or do not have any contacts at all. Lubricants manufacturers in Poland perceive scientific institutions primarily as external analytical laboratories and only later as technology suppliers. None of the surveyed companies assessed the degree of use of marketing communication tools by scientific institutions as being high or very high. Respondents named electronic correspondence and face-to-face meetings as the preferred tools for communication with scientific institutions. The obtained results were used to formulate recommendations for actions of scientific institutions in the area of marketing communication with this group of stakeholders.
EN
The goal of this article is to determine rational constructional and technological options for the development of underground space, in particular, the arrangement of underground parking lots under the specific hydrogeological conditions of Dnipro city. In this article, the best practices in the construction of similar facilities in the world are discussed. Arrangements for individual structural elements and structures as a whole were considered. The main resources for their implementation are determined, the most important performance indicators are calculated, their comparison is carried out and proposals for the use of individual technological concepts are developed. The experience of underground space development in Dnipro city is studied and the problems of construction of underground structures under specific difficult hydrogeological conditions are identified. The proposed technological concepts make it possible to implement such design solutions under difficult hydrogeological conditions with dense development and preservation of historical buildings in the city.
7
PL
Technologia druku 3D w ostatnich latach przeżywa rozwój i cieszy się sporym zainteresowaniem, zarówno u użytkowników „domowych” jak i u producentów wieloseryjnych i projektantów. W poniższym artykule omówiono technologie druku 3D oraz materiały z których możliwe jest drukowanie za pomocą tej technologii. W pierwszej części przedstawiono w sumie siedem różnych metod otrzymywania wydruków 3D, od najprostszych i najbardziej popularnych do tych bardziej wyszukanych, charakteryzujących się większą dokładnością i szeroką gamą materiałów, z których można korzystać. W drugiej części artykułu po krótce opisano szereg materiałów, które można wykorzystywać do technologii druku 3D – m.in.: kompozyty, metale czy ceramikę.
EN
The 3D printing technology has been rapid developing in recent years and enjoys considerable interest, both among "home" users, as well as multi-series producers and designers. The following article discusses 3D printing technologies and materials from which it is possible to print using this technology. The first part presents a total of seven different methods of obtaining 3D prints, from the simplest and most popular to the more sophisticated, with greater accuracy and a wide range of materials that can be used. The second part of the article briefly describes a number of materials that can be used for 3D printing technology - including composites, metals and ceramics.
PL
Kapsułkowanie to technika, w której jeden materiał lub mieszanina materiałów zamykane są wewnątrz innego materiału. Zawartość kapsułek jest uwalniana stopniowo, w sposób kontrolowany, w momencie, w którym kapsułka ulega destrukcji. W produktach spożywczych metoda ta jest używana w celu przedłużenia trwałości oraz ochrony nietrwałych składników żywności przed wpływem działania środowiska zewnętrznego. Ścianki mikrokapsułek są zazwyczaj zbudowane z żelatyny, pochodnych celulozy, tłuszczów oraz wosków. Do najważniejszych zalet mikrokapsułkowania, z technologicznego punktu widzenia, zalicza się przede wszystkim wydłużenie trwałości produktu, stabilizację produktów nietrwałych oraz poprawę cech organoleptycznych. Mikrokapsułkowanie jest techniką stosowaną do ochrony bioaktywnych składników żywności – polifenoli, wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, witamin i składników mineralnych, bakterii probiotycznych czy enzymów.
EN
Encapsulation is a technique in which one material or set of materials is lock inside another material. The contents of the capsules are released gradually, in a controlled manner, at the time the capsule undergoes destruction. In food products, the use of this method extends shelf life and protects unstable food ingredients from environmental influence. The walls of the microcapsules are composed of gelatin, cellulose derivatives, fats and waxes. From the technological point of view, the most important advantages of microencapsulation include extending product durability, stabilizing unstable products and improving organoleptic characteristics. Microencapsulation is a technique used for protection of bioactive food ingredients – polyphenols, polyunsaturated fats, vitamins and minerals, probiotic bacteria or enzymes.
10
Content available Betony inne niż wszystkie
PL
W artykule przedstawiono wybrane, najciekawsze rodzaje betonu architektonicznego, które oprócz walorów dekoracyjnych mają funkcje dodatkowe. W tekście opisano warunki wdrażania nowych technologii, takich jak fotobeton, beton fotokatalityczny, beton transparentny i beton z eksponowanym kruszywem. Te rodzaje betonu wykonuje się dzięki odpowiedniemu pod względem jakościowym i ilościowym doborowi podstawowych komponentów betonu, lecz także dzięki komponentom dodatkowym, które, w połączeniu ze specjalną technologią produkcji i osadzania, pozwalają na uzyskanie unikalnych właściwości, takich jak: odwzorowania obrazu na powierzchni – fotobeton, możliwość redukcji tlenków azotu – beton fotokatalityczny, przezroczystość – beton transparentny lub „powierzchnie podświetlone” – beton z eksponowanym kruszywem. Przedstawione w artykule rodzaje niewątpliwie różnią się od zwykłego betonu, choćby ze względu na jakość, i przyciągają uwagę dzięki unikalnej powierzchni i oddziaływaniu na środowisko.
EN
The paper presents selected, the most interesting types of architectural concrete, which have additional functions in addition to their decorative value. The conditions for implementing new technologies such as photoconcrete, photocatalytic concrete, transparent and luminescent aggregate concrete were described. These concretes are made due to the appropriate qualitative and quantitative selection of basic concrete components but also additional components, which, combined with a special production and embedding technology, allow to obtain special properties such as: image mapping on the surface – photoconcrete, the possibility of reducing nitrogen oxides – photocatalytic concrete, transparency – transparent concrete, or “luminous surfaces” – concrete with luminescent aggregate. These are certainly different than any concrete, if only because of quality and attract attention form the visible surface and the preset function in the environment.
PL
Celem artykułu jest próba przybliżenia humanistom technicznych aspektów rozwoju cywilizacji, zaś inżynierom i ekonomistom – humanistycznego spojrzenia na technikę i ekonomię. W dzisiejszych czasach dynamicznego rozwoju nauk, kiedy zgromadzona wiedza przekracza możliwość ogarnięcia jej przez jednego człowieka, wspólna synergia ludzi dobrej woli staje się koniecznością w codziennych procesach. Ale, aby ta synergia mogła zaistnieć, musimy jako społeczeństwo zrozumieć punkty widzenia innych ludzi. Artykuł składa się z czterech części, w których są opisane główne determinanty rozwoju cywilizacyjnego. W pierwszej części, dotyczącej ekonomii, autor przypomina, skąd wyszliśmy jako zorganizowane społeczeństwa. W drugim rozdziale, dotyczącym techniki, autor skupia się na sile ludzkiego umysłu i dążeniu do ułatwiania sobie życia. W trzecim rozdziale, dotyczącym religii, autor podkreśla jej ważną rolę w życiu społeczeństw. I wreszcie w czwartym rozdziale jest mowa o sztuce jako ważnym środku komunikacji pozawerbalnej.
EN
The aim of the article is to try to familiarize humanists with the technical aspects of the development of civilization, while engineers and economists with a humanistic view of technology and economics. Nowadays, the dynamic development of the sciences, when the accumulated knowledge exceeds the possibility of being embraced by one man, a common synergy of people of good will becomes a necessity in everyday processes. But for this synergy to occur, we need to understand other people’s points of view as a society. The article consists of four parts, in which the main determinants of civilization development are described. In the first part concerning economics, the author reminds us where we came from as organized societies. In the second chapter on technology, the author focuses on the strength of the human mind and the desire to facilitate his life. In the third chapter, concerning religion, the author emphasizes its important role in the life of societies. Finally, the fourth chapter deals with art as an important means of non-verbal communication.
13
EN
We report results of research into processes of formation of porous structure by the method of thermal bloating of the gellike mixture of raw materials. Regularities of the course of physicalchemical transformations are considered in the material when it is heated; as a result, we established the initial water content in the raw mixture, optimal for the formation of xerogel, and the residual water content in gel, sufficient for effective bloating. We proposed the optimized composition of the raw mixture that employs maximally permissible amount of ash as a mineral filler; the thermal modes of bloating are studied. Based on the data obtained, a new technology for the production of porous thermal insulation materials is created. New porous thermal insulation materials were obtained using soluble glass as a binding component; foaming agent; regulator of hardening rate of the mixture. The basic thermophysical properties were determined.
14
Content available remote Counteracting unmanned aerial systems in the operational area of airports
EN
Unmanned aerial systems (UAS) are treated as an opportunity, a challenge and a threat to airports, but the author decided to focus on the last aspect, in particular on countering UAS in operational area of airports. Due to the above, this article aims to address the characteristics of systems used to counteract and combat (neutralize) UAV in the airport's operational area. There are used the following research methods: analysis, synthesis, inference, comparison, abstracting and expert interview. To achieve the assumed aim, the author performed two research tasks: presentation of the importance of unmanned aerial systems as well as identification and discussion of the selected threats to airports resulting from the use of unmanned aerial systems. The presented material shows that countering unmanned aerial systems is a complex issue which requires the use of a combination of different solutions.
PL
Bezzałogowe systemy powietrzne stanowią jednocześnie szansę, wyzwanie i zagrożenia dla lotnisk, przy czym autor postanowił skupić się na ostatnim aspekcie, głównie na przeciwdziałaniu BSP w rejonie operacyjnym lotnisk. W związku z powyższym, za cel artykułu przyjęto: charakterystykę systemów służących przeciwdziałaniu i zwalczaniu BSP w rejonie operacyjnym lotnisk. Przy opracowywaniu materiału autor posłużył się następującymi metodami badawczymi: analiza, synteza, wnioskowanie, porównanie, abstrahowanie oraz wywiad ekspercki. By zrealizować założony cel pracy, autor wykonał dwa zadania badawcze: przedstawienie istoty bezzałogowych systemów powietrznych oraz identyfikacja i omówienie wybranych zagrożeń dla lotnisk, powstałych w wyniku wykorzystania bezzałogowych systemów powietrznych. Z zaprezentowanego materiału wynika, że przeciwdziałanie bezzałogowym systemom powietrznym to złożony problem, wymagający stosowania kombinacji różnych rozwiązań.
PL
Omówiono zagadnienie wpływu doboru technologii wykonania otworów na śruby na pracę i wytężenie połączeń. Zwrócono uwagę na konieczność określania w projekcie wymagań dotyczących sposobu wykonywania otworów w łączonych elementach stalowych. W załączonym przykładzie obliczeniowym wykazano różnice pomiędzy zachowaniem połączenia z otworami wierconymi i wycinanymi plazmą.
EN
The paper discusses the issue of the impact of choosing technology to manufacture holes for screws on the performance and critical stress-strain state of steel connections. Particular attention was paid to the need to specify requirements for the method of making holes in joined steel elements in the design documents. The attached calculation example shows the differences between the behavior of the connection with drilled and plasma cut holes.
PL
Przedstawiono projekt rozwiązania technologicznego opartego na pomiarach NDT, w szczególności metodzie emisji akustycznej i badań georadarowych, mający na celu lokalizację i identyfikację potencjalnych uszkodzeń na infrastrukturze gazowej. W propozycji przewidziano wykorzystanie sieci neuronowych oraz hierarchicznych i niehierarchicznych metod statystycznych analizy BIG DATA do stworzenia samorozpoznawalnej bazy sygnałów wzorcowych, identyfikującej generowane sygnały procesów destrukcyjnych. Rezultatem projektu ma być nowa technologia umożliwiająca zarządcy sieci gazowej bezpieczną i ekonomicznie uzasadnioną eksploatację sieci gazowej.
EN
The project aims to create a technological solution based on NDT measurements, in particular the method of acoustic emission and GPR surveys. These methods will enable the location and identification of potential damage to gas infrastructure. For this purpose, neural networks, hierarchical and non-hierarchical statistical methods of BIG DATA analysis will be used to create a self-identifying database of reference signals of destructive processes. The result of the project will be a new technology and service to enable the gas network manager to operate the gas network safety and economically in an optimal way.
PL
Przedmiotem zrealizowanych prac było zbadanie wpływu zastosowania innowacyjnego trójskładnikowego spoiwa do technologii recyklingu „na zimno” z asfaltem spienionym na właściwości fizyczne i mechaniczne wytworzonej mieszanki mineralno-spoiwowej z asfaltem spienionym. Mieszanki różniące się uziarnieniem oraz składem spoiwa trójskładnikowego poddano oznaczeniom wytrzymałości na jednoosiowe ściskanie, wytrzymałości w pośrednim rozciąganiu, odporności na działanie wody oraz wody i mrozu, jak również określono wartości modułów sztywności sprężystej w pośrednim rozciąganiu. Rezultaty zrealizowanych badań pozwalają stwierdzić, że odpowiedni skład spoiwa stosowanego w technologii recyklingu „na zimno” z asfaltem spienionym umożliwia ograniczenie niebezpieczeństwa powstania spękań wykonanej podbudowy z jednoczesnym zachowaniem dużej jej odporności na działanie wody i mrozu.
EN
The paper investigates the use of a novel tri-component binder in cold recycling with foamed bitumen and its effects on physical and mechanical properties of the resulting mixtures. The investigated mixtures, differing in aggregate coarseness and the composition of the novel binder, were subjected to a number of tests including assessment of uniaxial compressive strength, indirect tensile strength, moisture resistance, moisture and frost resistance and indirect tensile resilient modulus. The results have shown that the appropriate composition of the novel multicomponent binder in the cold recycled mixtures with foamed bitumen can decrease the cracking potential of the produced road base, while preserving its high resistance to moisture and frost damage.
PL
Deskowania tunelowe są to systemowe, wielkowymiarowe deskowania członowe, umożliwiające jednoczesne betonowanie ścian i stropów. Omówiono technologię stosowania deskowań tunelowych we współczesnym budownictwie mieszkaniowym. Podano zalety tej technologii oraz przykłady z realizacji budynków.
EN
Tunnel formwork is a systemic, large-dimension articulated formwork that allows concreting walls and floors at the same time. The technology of using tunnel formwork in today's residential construction, its advantages as well as examples of construction works being carried out has been presented in the paper.
PL
Omówiono awarie dwóch zbiorników. Przyczyną awarii było podciśnienie wytworzone wewnątrz zbiornika. Spowodowało ono zaklęśnięcie kopuły dachowej dzwonu (części przemieszczającej się w pionie przy zmianie wypełnienia zbiornika gazem). Omówiono koncepcję i technologię naprawy zbiorników.
EN
The reason of the two mentioned failures was negative pressure which appeared inside the tanks. It caused a deadlocking of a roof dome of the bell (the tank part which moves vertically while filling the tank with gas). The conception and technology of repair of the tanks.
EN
In the paper, we demonstrate the feasibility of interdigital electrodes fabrication with the usage of inkjet printing technology. The emphasis was put to obtain better shape quality and lower spacing between electrodes with respect to typical printing process. The paper presents an analysis of the main factors that have an influence on the dimension and quality of printed structures and proposes two methods that allow eliminating the main problems. The first proposed method is based on controlling the time between patterning of successive drops. While the second method is based on changing the design methods considering printing orientation. Both methods do not require any additional technological processes or the use of any special surface preparation methods. Finally, the obtained results and conclusions were presented and discussed.
first rewind previous Strona / 36 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.