Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  creative sector
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In the article, there is considered an issue of holistic view at risk category in organizations of the creative sector. This article presents specification and analysis of holistic conditions of risk management for organizations from this sector – with particular emphasis on identification of risk factors. In considerations, there is also a reference to application of cognitive maps and business models in a holistic risk management in organizations of the creative sector.
PL
W artykule podejmowana jest problematyka holistycznego spojrzenia na kategorię ryzyka w organizacjach sektora kreatywnego. Przedstawiona jest specyfikacja i analiza holistycznych uwarunkowań zarządzania ryzykiem w organizacjach z tego sektora – ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji czynników ryzyka. W rozważaniach następuje odwołanie do zastosowania map kognitywnych i modeli biznesowych w holistycznym zarządzaniu ryzykiem w organizacjach sektora kreatywnego.
EN
Nowadays, the role and importance of the creative sector are increasing in many national economies. In order to ensure a strong and positive impact of the sector on the economic development of different countries, first this sector has to be strengthened internally. This involves caring for normal development of the creative sector by ensuring that its entities are in good “shape”. The article focuses on the microeconomic plane coupled with the meso-economic one. The creative sector focuses on broadly-understood culture (it links e.g. the higher culture and applied goods, e.g. design), which affects the way of its development in different dimensions, e.g. the market, relational, technical ones, etc. Strengthening the creative sector requires implementation and improvement of specific risk management processes. The article presents an analysis of risk management conditions in creative sector organizations. The main area of considerations is identification of the attributes of creative sector organizations as determinants of risk management.
PL
Współcześnie wzrasta rola i znaczenie tzw. sektora kreatywnego w wielu gospodarkach narodowych. Dążąc do tego, aby wpływ tego sektora na rozwój gospodarczy różnych krajów był silny i dodatni, wpierw należy umacniać ten sektor od wewnątrz. Chodzi tu o dbanie o prawidłowy rozwój sektora kreatywnego poprzez zapewnianie odpowiedniej „kondycji” tworzącym go podmiotom. W artykule następuje koncentracja na płaszczyźnie mikroekonomicznej sprzężonej z perspektywą mezoekonomiczną. Sektor kreatywny skupia się na szeroko rozumianej kulturze (łączy m.in. dobra kultury wyższej i dobra stricte użytkowe, np. design), co rzutuje na sposób jego rozwoju w różnych wymiarach, np. rynkowym, relacyjnym, technicznym itp. Umacnianie sektora kreatywnego wymaga wdrożenia i doskonalenia specyficznych procesów zarządzania ryzykiem. W artykule analizowane są uwarunkowania zarządzania ryzykiem w organizacjach z sektora kreatywnego. Szczególny nacisk położony jest na identyfikację atrybutów organizacji z sektora kreatywnego jako determinantu zarządzania ryzykiem.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.