Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 70

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  CHP
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W artykule zaprezentowano silnik Stirlinga jako element układów mikrokogeneracyjnych. Opisano zasadę działania silnika Stirlinga oraz przedstawiono jego zalety w stosunku do innych silników cieplnych w kwestii wykorzystania go jako elementu układu mikrokogeneracyjnego. Te zalety to przede wszystkim możliwość pracy na dowolnym paliwie, tzn. wykorzystanie ciepła wygenerowanego w dowolny sposób. Najpopularniejsze układy zawierające silnik Stirlinga to układy zasilane paliwem gazowym. Ma to swoje uzasadnienie w łatwiejszej konstrukcji palnika, który lepiej przekazuje ciepło do głowicy silnika Stirlinga. Układy na paliwo stałe wymagają bardziej rozbudowanych konstrukcji wymienników przekazujących ciepło do głowicy silnika co zaprezentowana na przykładach w niniejszym artkule. Przedstawiono również przykładowe komercyjne układy tak na paliwo stałe jak i gazowe.
EN
The article presents the Stirling engine as an element of microcogeneration systems. The principle of operation of the Stirling engine is described and its advantages over other heat engines are presented in terms of its use as an element of a microcogeneration system. These advantages include, first of all, the possibility to work with any fuel, i.e. the use of heat generated in any way. The most popular Stirling engine systems are gas fueled systems. This is due to the much simple design of the burner, which better transfers heat to the Stirling engine heat acceptor. Solid fuel systems require more elaborate heat exchanger designs to transfer heat to the heat acceptor head as shown in the examples in this article. Examples of commercial systems for both solid fuel and gas are also presented.
EN
The paper concentrates on problems of introducing a combined cooling, heating, and power (CCHP) system into an industrial facility with well-defined demand profiles of cooling, heating, and electricity. Environmental and energy evaluation covering the proposed CCHP system (Case 2) and the reference system (Case 1) has been carried out. The conventional system consists of three typical methods of energy supply: a) electricity from an external grid, b) heat from gas-fired boilers, and c) cooling from vapor compression chillers run by electricity from the grid. The CCHP system contains the combined heat and power (CHP) plant with a gas turbine–compressor arrangement and water/lithium bromide absorption chiller of a single-effect type. Those two cases were analyzed in terms of annual primary energy consumption as well as annual emissions of CO2, NOx, and SO2. The results of the analysis show the primary energy savings of the CCHP system in comparison with the reference system. Furthermore, the environmental impact of the CCHP application, in the form of pollutant emission reductions, compares quite favorably with the reference conventional system.
EN
The thermal gasification has been used for nearly 200 years. At the beginning coal or peat were used as a feedstock to produce gas for cooking and lighting. Nowadays, the coal gasification is still actual, anyway, in times without fossils the biomass and waste gasification becomes more important. In this paper, the past, present and future of the biomass and waste gasification (BWG) is discussed. The current status of BWG in Austria, Denmark, Germany, Italy, the Netherlands, Sweden and USA is detailed described and the future potential of the technology is outlined.
4
Content available remote Modernizacja i rozwój ciepłownictwa lokalnego jako sposób walki ze smogiem
PL
Celem artykułu jest omówienie możliwości redukcji problemu smogu poprzez rozwój i modernizacje w zakresie ciepłownictwa lokalnego. Przedstawiono strukturę generowania zanieczyszczeń powietrza w Polsce oraz główne wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami energetyki cieplnej, tzn. konieczność dostosowania poziomu emisji do norm określonych w Dyrektywie MCP i IED oraz bariery rozwoju związane z dostępnością programów wsparcia, które przeznaczone są tylko dla efektywnych systemów ciepłowniczych. Jako sposób sprostania tym wyzwaniom i podniesienia konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw energetyki cieplnej wskazano kompleksową modernizację źródeł ciepła w tych przedsiębiorstwach, obejmującą zmianę struktury wykorzystywanego paliwa, szczególnie rezygnację z paliwa węglowego na rzecz kogeneracji gazowej, w tym wysokosprawnej kogeneracji. Działania te, w opinii autorów, doprowadzą do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw energetyki cieplnej a tym samym do zwiększenia wykorzystania ciepła sieciowego i ograniczenia zanieczyszczenia powietrza.
EN
The purpose of this article is to discuss possibilities of smog reduction through development and modernization within the area of local heating. The structure of air pollution generation in Poland and main challenges facing district heating enterprises were shown, particularly the necessity to adjust the level of emissions to the standards set out in the MCP and IED directives, as well as development barriers related to availability of support programs, intended only for efficient heating systems. As a solution to overcome these challenges and to increase the competitiveness of local district heating enterprises, a comprehensive modernization of heat sources in these enterprises was proposed, which includes a change in fuel usage structure, in particular the abandonment of coal fuel for gas CHP, including high efficiency CHP. These actions, in authors’ opinions, will increase the competitiveness of district heating enterprises and thus will lead to increased usage of network heat and reduction of air pollution.
EN
Article presents the results of long-term testing of prototype of 64 kVA biogas cogeneration set (CHP - Combined Heat and Power), build with support of financial means from the MCP R&D program 1 2 1. Between others, the impact of fueling with biogas from the sewage treatment plant on the engine oil has been investigated. Used oil analyses unveiled adverse presence of silicon compounds, i.e. siloxanes, permissible level of which (according to MAN standard) was exceeded several times. In order to reduce these compounds, prototype biogas filter based on activated carbon has been developed. Based on initial calculations, overall efficiency of this cogeneration set is circa 70%. For the consumer needs, the entire installation is enclosed in a compact soundproof canopy. Besides environmental merits, the cogeneration set shows also economical advantages. If operating continuously, the gen-set CHP would produce electrical and heat power in an amount that its purchasing cost would be returned after about 12 months, under condition of having biogas.
EN
The paper presents data resulting by the preliminary experimental tests performed on a micro CHP (combined heat and power) 7 kWel unit. The engine load has been controlled by throttle position (quantitatively) or/and the value of air excess ratio (qualitatively) QQLC. By this way the engine efficiency can be improved in the range of partial loads by reducing the exergy losses during the inlet stroke. During the tests engine has been powered with LPG fuel. The engine performance together with environmental impact has been studied in this paper. Used method shows that despite the reduction of the load from 5.6 kW to 4.7 kW while burning the lean mixture, the efficiency of electricity generation increased slightly. The efficiency grew by approx. 1.41 percentage point comparing with the results obtained for almost constant load but obtained by burning the lean mixture (λ = 1.3), followed by increased throttling and combustion of the stoichiometric mixture.
PL
W artykule przedstawiono analizę zapotrzebowania na energię szpitali oraz basenów w Polsce. Celem pracy było oszacowanie zużycia energii elektrycznej oraz ciepła w tych obiektach oraz oszacowanie wartości tego rynku dla potencjalnych dostawców urządzeń do indywidualnej produkcji energii w tych obiektach. Obecnie nie istnieje baza danych statystycznych, która obrazowałaby potrzeby energetyczne szpitali i basenów w Polsce. Obiekty te są szczególnie atrakcyjne dla jednostek kogeneracji, ponieważ charakteryzują się one stosunkowo dużym i stabilnym zapotrzebowaniem na energię elektryczną oraz ciepło, a w przypadku szpitali często również na parę technologiczną. W artykule przedstawiono przyjętą metodologię oszacowania zapotrzebowania na energię tych obiektów oraz zestawiono dane o zużyciu energii w wybranych szpitalach i basenach w Polsce. Dane te posłużyły do wyznaczenia jednostkowych wskaźników, wykorzystanych do oszacowania zapotrzebowania na energię szpitali i basenów w kraju.
EN
In the article analysis of the energy demand of hospitals and swimming pools in Poland was presented. The purpose of the work was to estimate at the country level the consumption of electricity and heat in these facilities and to estimate the value of this market for potential suppliers of cogeneration units to these facilities. Currently, there is no statistical database that would indicate the energy needs of hospitals and swimming pools in Poland. These facilities are attractive especially for cogeneration units, because they are characterized by a relatively large and stable demand for two forms of energy: electricity and heat, in the case of hospitals also for process steam. The article presents the adopted methodology for calculating the energy demand of these facilities and real data from selected hospitals and swimming pools in Poland, which were used to calculate the energy demand of all hospitals and pools in the country.
PL
Działania na rzecz podnoszenia sprawności urządzeń energetycznych, spowodowane aktywną promocją wysokosprawnej kogeneracji oraz wspieraniu alternatywnych źródeł energii wymuszają na kierownictwu przedsiębiorstw ciepłowniczych podejmowanie kroków, umożliwiających spełnienie tych wymagań oraz podnoszące konkurencyjność firm na rynku energetycznym. Celem artykułu jest określenie możliwości oraz zasadności ekonomicznej uzyskania warunków kogeneracji w wodnych kotłach grzewczych. Podstawą analizy opisanej modernizacji są obliczenia bilansowe uwzględniające możliwości rynku oraz obecnie stosowanych technologii. Opisywana modernizacja jest możliwa do wdrożenia w zakładach ciepłowniczych i przemysłowych. Wprowadzenie kogeneracji umożliwia podniesienie sprawności energetycznej zakładu, a także może ona stanowić źródło dodatkowych korzyści ekonomicznych.
EN
Actions to improve the efficiency of power facilities, caused by the active promotion of high-efficiency cogeneration and support for alternative energy sources, force heat plants to take steps, allowing to meet these requirements and improve their competitiveness on the energy market Determining the feasibility and economic viability of obtaining cogeneration conditions in water boilers. Analysis of the described modernization based on balance calculations taking into account the market possibilities and currently available technologies. The described modernization has the potential for its widespread implementation to heating and industrial plants. In this case, obtaining the conditions of cogeneration allows to increase the efficiency of the plant’s operation and also provide a source of additional economic profits.
PL
Koncepcja ciepłownictwa IV generacji zakłada m.in. obniżenie temperatury nośnika ciepła oraz możliwość współpracy z odnawialnymi źródłami ciepła. Kierunek przemian całej energetyki kreślony przez ustalenia wspólnoty międzynarodowej jest zbieżny z tymi założeniami. Uznanie nowych wymagań emisyjnych oraz ustalonych celów w zakresie polityki klimatycznej, szczególnie w zakresie poprawy efektywności energetycznej oraz zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii z dopełniającą rolą nowych wymagań charakterystyki energetycznej budynków za szansę, a nie zagrożenie może spowodować powstanie nowoczesnych systemów ciepłowniczych. Mogą one mieć wyraźną przewagę konkurencyjną nad innymi systemami zaopatrzenia w ciepło i przyczyniać się do osiągnięcia kluczowego celu, jakim jest ograniczenie emisji CO2. W artykule przedstawiono założenia i wyniki analizy dotyczące wykonania sieci ciepłowniczej dostarczającej ciepło do grupy czterech budynków. Uwzględniono przy tym dwa scenariusze – jeden zakładał budowę i eksploatację wysokotemperaturowej sieci ciepłowniczej, zaś w drugim uwzględniono możliwość przeprowadzenia termomodernizacji budynków i wykonanie sieci o obniżonych parametrach.
EN
IV generation district heating concept assumes, among other things, reducing the water network parameters and the possibility of cooperation with renewable heat sources. The direction of change of the entire energy sector determined by the arrangements of the international community is consistent with these objectives. Recognition of new emission requirements and set targets for climate policy, especially in the field of energy efficiency improvement (with the complementary role of new energy performance requirements for buildings) and increasing the share of renewable energy sources as an opportunity and not a threat it can cause growth development of modern district heating systems. They may have a clear competitive advantage over other heat supply systems and contribute to the key objective of reducing CO2 emissions. The article presents the assumptions and results of the analysis regarding the implementation of the district heating network supplying heat to a group of four buildings. Two scenarios were taken into account – one assumed the construction and operation of a high-temperature district heating network, the second one includes the possibility of thermal modernization of buildings and the construction and operation of district heating network with reduced working parameters.
PL
Od systemów ciepłowniczych oczekuje się coraz wyższej efektywności energetycznej. Presja ta powoduje konieczność angażowania potężnych środków finansowych, ale jednocześnie może być szansą na wypracowanie przewagi konkurencyjnej względem innych sposobów zaopatrzenia w ciepło. Jednym ze sposobów na zwiększenie skutecznego wykorzystania energii pierwotnej przez systemy ciepłownicze jest ograniczenie strat ciepła związanych z przesyłem czynnika grzewczego. Wymiana sieci ciepłowniczych wykonanych w technologii tradycyjnej na komponenty preizolowane realizowana jest od wielu lat i przyczyniła się do ograniczenia strat ciepła oraz wzrostu niezawodności dostaw ciepła do odbiorców końcowych. Kolejnym postulowanym etapem modernizowania i unowocześniania systemów ciepłowniczych jest obniżanie temperatury nośnika ciepła. W artykule przedstawiono koncepcję tworzenia sieci niskotemperaturowych, z możliwością wykorzystania istniejącej infrastruktury. Dodatkową zaletą prezentowanych rozwiązań jest możliwość etapowania modernizacji oraz przygotowanie sieci przesyłowej do funkcjonowania w ramach systemu ciepłowniczego zgodnego z ideą ciepłownictwa IV generacji.
EN
Steady progress in improving energy efficiency is expected from district heating systems. It makes it necessary to engage powerful financial resources, but at the same time it may be a chance to develop a competitive advantage in relation to other ways of supplying heat. One of the ways to increase the effective use of primary energy by heating systems is reducing the heat losses associated with the transmission of the heating medium. Replacement of heating networks by a pre-insulated components has been carried out for many years and has helped reduce heat loss and increase the reliability of heat supply to end users. Another postulated phase modernization of heating systems is a decrease the temperature of the heat carrier. The article presents the concept of creating low-temperature networks with the possibility of using existing network infrastructure. An additional advantage of the presented solutions is the option of upgrading of the supply network for operating within the heating system consistent with the fourth generation district heating idea.
11
Content available Development of ORC’s for micro power generation
EN
In the paper, new trends in development of micro power generation of heat and electricity are presented. New type of CHP for domestic usage is developed in the Institute of Fluid-Flow Machinery PAS and methods of its design are presented. The most promising trends in equipment of ORC cycle for this purpose were discussed. Main attention was focused on micro-heat exchangers design based on micro-channels and micro-jets. In our opinion future development of high power heat exchangers will be based on nets micro-heat exchangers.
PL
W artykule przedstawiono analizę zrównoważonego rozwoju źródeł wytwórczych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE). Sformułowano kryteria zrównoważonego rozwoju systemu elektroenergetycznego. Opracowano bilans mocy jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych (JWCD), wymagany dla bezpiecznej pracy KSE do 2035 roku. Zdefiniowano 19 perspektywicznych technologii wytwarzania energii elektrycznej, podzielonych na trzy następujące grupy: elektrownie systemowe, elektrociepłownie dużej i średniej mocy oraz elektrownie i elektrociepłownie małej mocy (źródła rozproszone). Wyznaczono wielkości charakteryzujące efektywność energetyczną wybranych do analizy technologii wytwórczych oraz ich emisyjność CO2. Dla poszczególnych technologii wyznaczono również jednostkowe, zdyskontowane na 2018 rok, koszty wytwarzania energii elektrycznej, z uwzględnieniem kosztów uprawnień do emisji CO2. Opracowano mapę drogową zrównoważonego rozwoju źródeł wytwórczych w KSE w latach 2020–2035. Wyniki obliczeń i analiz przedstawiono w tabelach i na rysunku.
EN
The paper analyses the sustainable development of generation sources in the Polish National Power System (NPS). Criteria for the power system’s sustainable development are formulated. The power balance of Centrally Dispatched Generating Units (CDGU) required for the NPS’s safe operation until 2035 is developed. 19 prospective electricity generation technologies are defined in the following three groups: base load power plants, large and medium-capacity combined power and heat power plants, and small-capacity combined power and heat power plants (dispersed sources). Energy efficiency and CO2 emission parameters are determined for selected generating technologies. Also, the electricity generation costs, including CO2 emission allowances, discounted to 2018, are calculated for each technology. A roadmap for the sustainable development of generation sources in the National Power System in the years 2020–2035 is developed. The results of calculations and analyses are presented in tables and in a figure.
EN
The aim of the paper is to present the results of experimental research conducted on two helical coil biomass boilers with oil heatingagent, which are acentral unitsof co generative micro powerplant designed and built in IFFM in Gdańsk. Experimental data served as a source for defining the interdependencies governing the dynamics of the micro-CHP as a whole. Furthermore, during the research the authors came across a few possible modifications to the construction that may yet improve the device.
15
Content available remote The performance of a steam-gas power unit of a velox-type cycle
EN
For many years, the Institute of Power Engineering and Turbomachinery of the Silesian University of Technology has been using a Velox-type small-capacity gas-steam power unit for teaching and research purposes. The Velox-type gas-steam cycle is characterized by a much higher ratio of power obtained from the steam turbine and the gas turbine, respectively, compared to classical gas-steam cycles which are now in use worldwide. This paper presents a thermodynamic analysis of the Veloxtype gas-steam cycle as a small capacity combined heat and power plant (CHP). The systems are modelled in the EBSILO Nr Professional. The advantages and drawbacks of the Velox-type cycle compared to the classical one are presented.
PL
W pracy omówiono dotychczasową siedmioletnią (60 000 godzin) eksploatację przemysłową biogazowego zespołu kogeneracyjnego z silnikiem GE JENBACHER typu JMS 316 GS-B.LC pracującego od końca grudnia 2008 roku w Oczyszczalni Ścieków WARTA S.A. w Częstochowie. Analizowano czas pracy i postojów zespołu CHP, liczbę rozruchów i dyspozycyjność, produkcję energii elektrycznej i ciepła, średnie godzinowe obciążenie elektryczne i cieplne zespołu, bilans energii elektrycznej i ciepła oczyszczalni oraz stopień pokrycia zapotrzebowania oczyszczalni na energię elektryczną i ciepło produkcją własną, jednostkowe zużycie biogazu przez zespół kogeneracyjny, prace serwisowe i awarie zespołu kogeneracyjnego oraz efekty ekonomiczne wynikające z eksploatacji tego zespołu. Praca jest kontynuacją wcześniejszych publikacji [5-11] i łącznie z nimi stanowi wartościowe źródło danych dla przyszłych eksploatatorów biogazowych zespołów CHP w postaci zbioru rzeczywistych danych eksploatacyjnych, jednego z najbardziej reprezentatywnych pod względem mocy elektrycznej (ok. 0,8 MW), biogazowego zespołu kogeneracyjnego eksploatowanego w krajowych oczyszczalniach ścieków.
EN
The paper discusses seven years’ (60 000 hours) commercial operation to date of the Biogas Cogeneration (CHP) Set driven with the JMS 316 GS-B.LC GE JENBACHER type engine, which has been operating in the WARTA S.A. Sewage Treatment Plant of Czestochowa since the end of December 2008. The analysis covered the CHP set’s operation and shutdown times, number of start-ups and availability, electric energy and heat generation, and average hourly electric and thermal load; the sewage treatment plant’s electric energy and heat balance and the degree of coverage of its electric energy and heat demand by its own production; the unit biogas consumption by the CHP set; the service work carried out on, and failures of the CHP set; and the economic effects gained from the operation of the set. The study is a continuation of the previous publications [5-11] and, jointly with them, constitutes a valuable source of data for future operators of CHP biogas sets in the form of a collection of actual operational data for one of the most representative biogas cogeneration sets operated in domestic sewage plants in terms of electric power (approx. 0.8MW).
PL
W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania układami do skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej (ang. CHP Combined Heat and Power) z wykorzystaniem paliw gazowych. Kogeneracja to zamiana energii zawartej w paliwach na ciepło i/lub chłód, energię elektryczną lub mechaniczną, realizowana w jednym urządzeniu. Skojarzone wytwarzanie energii może być realizowane zarówno na dużą skalę w elektrociepłowniach zawodowych jak i w tzw. skali mikro, czyli przy użyciu agregatów kogeneracyjnych. Artykuł przedstawia wyniki eksperymentalne krótkoo-kresowego badania efektów pracy małej jednostki kogeneracyjnej GECC60A2N firmy AISIN. Kogenerator o nominalnej mocy elektrycznej 6 kW wytwarza energię elektryczną oddawaną do uczelnianej sieci oraz ciepło oddawane do zasobnika CWU. Dokonano pomiaru przebiegu charakterystycznych temperatur, mocy oraz sprawności. Chwilowa sprawność elek-tryczna wynosiła 24,8%, natomiast średnia sprawność elektryczna 24,3%. Chwilowa sprawność cieplna sięgała 46,0% natomiast średnia sprawność cieplna już tylko 38,5%. Deklarowany przez producenta nominalny EUF powinien wynosić 85% natomiast maksymalna chwilowa wartość tego wskaźnika wyniosła 70,9%, natomiast jej średnio-dzienna wartość 62,8%.
EN
In recent years, an interest in combined heat and power units with using gaseous fuels has increased. Cogeneration is the conversion of the chemical energy of fuels for heating and/or cooling, electricity, implemented in a single device. Combined power generation can be accomplished both in heat and power plants on a large scale and in CHP units in so-called micro scale. The article presents the results of experimental research of work efficiency of short-term small cogeneration unit GECC60A2N AISIN. CHP unit with nominal electric power 6kW generates electricity and heat, which then are transmitted to the local network and to the hot water storage cylinder located in a laboratory room. The aim of the research was to make calculations of characteristic temperatures of the unit, its power and efficiency. Temporary electrical efficiency was 24.8%, while the average electrical efficiency 24.3%. Instantaneous thermal efficiency reached 46.0% while the average thermal efficiency is only 38.5%. Declared by the manufacturer nominal EUF shall be 85% and the maximum instantaneous value of EUF is 70.9%, while its average-daily value 62.8%.
PL
W artykule omówiono różne rodzaje akumulacji ciepła oraz zaprezentowano ciekawsze wyniki ze zbudowa-nych układów akumulacji ciepła w przemianie fazowej ciało stałe - ciecz. Pokazano schemat termodynamiczny elektrowni THEMIS, podano podstawowe dane z analizy techniczno-ekonomicznej tej elektrowni. Omówiono również podstawowe dane techniczne akumulatora z przemianą fazową zlokalizowanego w Carboneras w Hiszpanii.
EN
The article discusses different types of heat storage and shows interesting results of heat accumulation in the solid- liquid phase change. Thermodynamic diagram of power station THEMIS was shown. Basic technical-economic analysis of the data from this plant were provided. Basic technical data of the heat accumulator located in Carboneras, Spain were also discussed.
PL
W pracy omówiono dotychczasową siedmioletnią (60 000 godzin) eksploatację przemysłową biogazowego zespołu kogeneracyjnego z silnikiem GE JENBACHER typu JMS 316 GS-B.LC pracującego od końca grudnia 2008 roku w Oczyszczalni Ścieków WARTA S.A. w Częstochowie. Analizowano czas pracy i postojów zespołu CHP, liczbę rozruchów i dyspozycyjność, produkcję energii elektrycznej i ciepła, średnie godzinowe obciążenie elektryczne i cieplne zespołu, bilans energii elektrycznej i ciepła oczyszczalni oraz stopień pokrycia zapotrzebowania oczyszczalni na energię elektryczną i ciepło produkcją własną, jednostkowe zużycie biogazu przez zespół kogeneracyjny, prace serwisowe i awarie zespołu kogeneracyjnego oraz efekty ekonomiczne wynikające z eksploatacji tego zespołu. Praca jest kontynuacją wcześniejszych publikacji [5-11] i łącznie z nimi stanowi wartościowe źródło danych dla przyszłych eksploatatorów biogazowych zespołów CHP w postaci zbioru rzeczywistych danych eksploatacyjnych, jednego z najbardziej reprezentatywnych pod względem mocy elektrycznej (ok. 0,8 MW), biogazowego zespołu kogeneracyjnego eksploatowanego w krajowych oczyszczalniach ścieków.
EN
The paper discusses seven years’ (60 000 hours) commercial operation to date of the Biogas Cogeneration (CHP) Set driven with the JMS 316 GS-B.LC GE JENBACHER type engine, which has been operating in the WARTA S.A. Sewage Treatment Plant of Czestochowa since the end of December 2008. The analysis covered the CHP set’s operation and shutdown times, number of start-ups and availability, electric energy and heat generation, and average hourly electric and thermal load; the sewage treatment plant’s electric energy and heat balance and the degree of coverage of its electric energy and heat demand by its own production; the unit biogas consumption by the CHP set; the service work carried out on, and failures of the CHP set; and the economic effects gained from the operation of the set. The study is a continuation of the previous publications [5-11] and, jointly with them, constitutes a valuable source of data for future operators of CHP biogas sets in the form of a collection of actual operational data for one of the most representative biogas cogeneration sets operated in domestic sewage plants in terms of electric power (approx. 0.8 MW).
20
Content available remote Instalacja CHP z silnikiem spalinowym zasilanym gazem drzewnym
PL
Artykuł zawiera opis koncepcji kogeneratora z silnikiem spalinowym czterosuwowym iskrowym zasilanym gazem drzewnym, pochodzącym ze zgazowania biomasy. Przedstawiono metody adaptacji silników spalinowych z zapłonem iskrowym oraz zapłonem samoczynnym do wykorzystania gazu drzewnego. Zaprezentowano problemy techniczne silników zasilanych gazem drzewnym.
EN
The article contains a description of the concept of CHP unit with a four-stroke internal combustion engine powered by wood gas from biomass gasification. The methods of adaptation of internal combustion spark-ignition and compression-ignition engines to using wood gas were presented. Technical problems of engines powered by wood gas were also presented.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.