Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3130

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 157 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezpieczeństwo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 157 next fast forward last
EN
One of the basic human needs is the need for security. As a primary objective, it has both a direct and an indirect impact on architecture. The elimination of threats and protection against them is the basis for shaping contemporary architecture. Since the beginning of history, man has sought refuge from animals and nature. This covers everything from the basic feats of providing warmth and shelter from rain and animals to creating an environment in which one can develop their personal needs and preferences. This article presents aspects of security in architecture. It is related to human needs. The classification of stress factors in urbanised space is also presented. In addition, the analysis of spatial systems in architecture and the ways of marking the space are described. Based on the conducted analyses, conclusions are drawn concerning the methods of ensuring human safety in the built environment.
2
Content available The role of information in crisis management
EN
The article emphasises that current conditions for monitoring and ensuring homeland security are increasingly complex. The complexity of many processes and their difficult conditions emphasise the need to make relatively quick decisions. Following this requirement, much more attention is being paid to improving the functioning of information systems. It was emphasised that the increasing amount of information is, on the one hand, a positive phenomenon, but on the other hand it is not always conducive to making a reasonably quick decision. It is necessary to strive to obtain, through various channels (methods), reliable information, which will be the basis for making decisions, dismissing security threats and (or) minimising their effects. It was emphasised that the path to achieving the objectives is different in each case; no universal methodology can be presented. In addition to the conditions, a number of proposals aimed at improving the activities of those in leadership roles and the functioning of crisis management teams are presented.
PL
W artykule zaakcentowano, że obecne warunki dotyczące monitorowania i zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego są coraz bardziej złożone. Złożoność wielu procesów i ich trudne uwarunkowania akcentują potrzebę dokonywania w miarę szybkich rozstrzygnięć. W ślad za tym wymogiem znacznie więcej uwagi poświęca się poprawie funkcjonowania systemów informacyjnych. Podkreślono, że coraz większa ilość informacji z jednej strony jest zjawiskiem korzystnym, ale z drugiej strony nie zawsze sprzyja podjęciu w miarę szybkiej decyzji. Trzeba dążyć do zdobywania różnymi kanałami (sposobami) wiarygodnej informacji, która będzie podstawą dokonywania rozstrzygnięć oddalających zagrożenia bezpieczeństwa i (lub) minimalizujących jego skutki. Podkreślono, że droga do osiągnięcia założonych celów jest w każdym przypadku odmienna; nie można przedstawić uniwersalnej metodyki postępowania. Oprócz uwarunkowań przedstawiono szereg propozycji ukierunkowanych na doskonalenia działalności osób sprawujących funkcje kierownicze oraz funkcjonowanie zespołów zarządzania kryzysowego.
EN
Deterring a crisis or war requires the commitment of large forces and resources that may include armed forces, security services or other non-military defense elements. The entire crisis management system is organized by the public administration. A crisis and the threat of war necessitate the implementation of a wide range of tasks aimed at securing life, health and property. Cultural property is a special category of property protected under the Polish legal system. The Republic of Poland undertook to protect it upon accession to the Hague Convention of 1954 on the Protection of Cultural Property in the Time of an Armed Conflict. This international agreement, along with the Polish experiences of the Second World War, laid the foundations for building an efficiently functioning system for the protection of cultural property during an armed conflict. Recent years have brought an increase in global interest in this area. Asymmetric threats against cultural heritage objects forced the involvement of military entities in developing security mechanisms. The author will provide an overview of national institutions tasked with the protection of cultural property in times of peace, assess the quality of these institutions as well as propose de lege ferenda postulates that could improve their functioning.
PL
Czas kryzysu i wojny wymaga dużego zaangażowania sił i środków. Mają one różnorakie pochodzenie – mogą to być siły zbrojne, służby bezpieczeństwa bądź inne pozamilitarne ogniwa obronne. Cały ten system organizowany jest przez administrację publiczną. Kryzys i zagrożenie wojenne wymuszają realizację całego szeregu zadań, których efektem ma być zabezpieczenia życia, zdrowia i mienia. Szczególną kategorią mienia chronionego na podstawie polskiego porządku prawnego są dobra kultury. Do ich chronienia Rzeczpospolita Polska zobowiązała się wraz z przystąpieniem do konwencji haskiej z 1954 r. o ochronie dóbr kultury w czasie konfliktu zbrojnego. Ta umowa międzynarodowa, wraz z polskimi doświadczeniami z II wojny światowej, dała podwaliny pod zbudowanie sprawnie funkcjonującego systemu ochrony dóbr kulturalnych na czas konfliktu zbrojnego. Ostatnie lata przyniosły wzrost globalnego zainteresowania tym obszarem zadań. Zagrożenia asymetryczne wymierzone przeciwko obiektom dziedzictwa kulturowego wymusiły zaangażowanie podmiotów militarnych do kreowania mechanizmów bezpieczeństwa. Autor przedstawi charakter krajowych instytucji realizujących zadania z zakresu ochrony dóbr kultury, które określone są z konwencji haskiej z 1954 roku.
EN
Poland's location in the central part of Europe means international communications routes connecting north and south of the continent and east and west. Many Polish roads are transit routes that pass through environmentally valuable areas, run through forests and swamps, and cross migration routes of animals. A physical impact of transport on the environment is multipronged; it concerns, in particular, the quality of air, water, and soil, as well as disturbance of biodiversity, landscape planning, acoustic climate, the danger of vibrations and road security. Moreover, environmental resources are necessary for the efficient functioning of the transport system to generate energy, but on the other hand, to build infrastructure facilities. Apart from sustainable development, ecological security is one of the approaches to understand and solve environmental problems. Simultaneously, compared to issues connected with economics, politics, social and military problems, attempts to securitize ecology and the environment have a relatively short story. The article aims to identify threats for ecological security and solutions connected with road transport functioning in Poland.
PL
Położenie Polski w centralnej części Europy sprawia, że przez jej terytorium prowadzą międzynarodowe szlaki komunikacyjne łączące północ z południem i wschód z zachodem kontynentu. Wiele dróg w Polsce, będących między innymi szlakami tranzytowymi, przechodzi przez tereny cenne przyrodniczo, biegnie przez lasy, mokradła, przecina szlaki migracji zwierząt. Fizyczny wpływ transportu na środowisko jest wieloaspektowy, dotyczy on przede wszystkim: stanu powietrza, stanu wód i gleb, zakłóceń bioróżnorodności, zagospodarowania przestrzennego, klimatu akustycznego, zagrożeń wibracjami i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Co więcej, do efektywnego funkcjonowania systemu transportowego niezbędne są zasoby środowiska potrzebne z jednej strony do pozyskiwania energii, z drugiej zaś do budowy obiektów infrastrukturalnych. Obecnie, obok koncepcji zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwo ekologiczne stanowi jedno z podejść do zrozumienia i rozwiązania problemów środowiskowych. Jednocześnie, w porównaniu z zagadnieniami związanymi z ekonomią, polityką, problemami społecznymi czy militarnymi, próby sekurytyzacji ekologii i środowiska naturalnego mają relatywnie krótką historię. Celem artykułu jest identyfikacja zagrożeń i dla bezpieczeństwa ekologicznego oraz możliwych rozwiązań związanych z funkcjonowaniem transportu samochodowego w Polsce.
EN
Aim: This article presents relevant safety issues in road tunnels based on the results of a survey and evacuation experiments conducted on real scale in two existing road tunnels in Poland. Project and methods: An analysis of the relevant factors influencing the level of safety in road tunnels was carried out based on the results of experimental studies in two road tunnels in which the course of evacuation under fire conditions was observed. As part of the study, several evacuation trials were carried out at equal smoke levels, examining a different parameter each time: pre-movement time, speed of movement, the effect of smoke on the speed of movement, the effect of tunnel infrastructure on evacuation, among others. A survey carried out among 504 respondents, in turn, attempted to assess the awareness of hazards and safety procedures in road tunnels. The survey has four parts and questions covered the following issues: knowledge of tunnel infrastructure, behaviour in case of congestion, choice of evacuation route, behaviour during the evacuation, personal belongings during the evacuation, self-assessment of tunnel safety knowledge and the role of experience. An analysis was also carried out of the information available in Poland on safety guidelines for road tunnels, which can help tunnel users to improve their knowledge on tunnel safety. Results: The survey results indicate an insufficient level of knowledge regarding safety in road tunnels – only 16% of respondents answered more than 50% of the questions correctly. Ignorance of road tunnel infrastructure itself and the safety rules for the tunnel was also diagnosed. An analysis of the information available to the road users demonstrates that this information is difficult to access and that there is a lack of uniform guidelines to educate the public on the topic raised in the article. A significant impact of evacuation exercises carried out on an accurate scale was emphasised, providing valuable data on the evacuation process and increasing the level of safety in the engineering facilities analysed by raising the awareness of the participants in the experiment. Conclusions: The research findings presented in this article allow for better understanding of the behaviour of the participants of accidents and fires in road tunnels. In addition, the need to raise the awareness of the road users on the dangerous situations that may occur in a tunnel and the appropriate response to them has been demonstrated.
PL
Cel: W niniejszym artykule poruszono istotne kwestie dotyczące bezpieczeństwa w tunelach drogowych w oparciu o wyniki badania ankietowego oraz eksperymentów ewakuacji przeprowadzonych w skali rzeczywistej w dwóch zlokalizowanych w Polsce tunelach drogowych. Metodologia: Analizę istotnych czynników wpływających na poziom bezpieczeństwa w tunelach drogowych przeprowadzono w oparciu o wyniki badań eksperymentalnych w dwóch tunelach drogowych, w których obserwowano przebieg ewakuacji w warunkach pożaru. W ramach badania przeprowadzono kilka prób ewakuacji przy równym poziomie zadymienia, badając za każdym razem inny parametr, m.in. czas zwłoki, prędkość poruszania się, wpływ zadymienia na prędkość poruszania się, wpływ infrastruktury tunelu na przebieg ewakuacji. Z kolei w badaniu ankietowym, przeprowadzonym wśród 504 respondentów, podjęto próbę oceny świadomości zagrożeń i procedur bezpieczeństwa w tunelach drogowych. Ankieta składała się z czterech części, a pytania obejmowały zagadnienia: znajomość infrastruktury tunelu, zachowania w przypadku zatoru, wyboru drogi ewakuacji, zachowania podczas ewakuacji, rzeczy osobistych podczas ewakuacji, samooceny wiedzy o bezpieczeństwie w tunelu oraz rolę doświadczenia. Przeprowadzono również analizę dostępnych w Polsce informacji o zasadach bezpieczeństwa w tunelu drogowym, dzięki którym jego użytkownik może podnieść swoją wiedzę. Wyniki: Wyniki przeprowadzonych badań ankietowych wskazują na niewystarczający poziom wiedzy w zakresie bezpieczeństwa w tunelach drogowych – jedynie 16% respondentów odpowiedziało poprawnie na więcej niż 50% pytań. Zdiagnozowano również nieznajomość samej infrastruktury tunelu drogowego oraz zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tunelu. Z analizy informacji dostępnych dla uczestników ruchu drogowego wynika, że informacje te są trudno dostępne i brakuje jednolitych wytycznych edukujących społeczeństwo w poruszanym w artykule temacie. Podkreślono znaczący wpływ ćwiczeń ewakuacyjnych przeprowadzanych w skali rzeczywistej, nie tylko dostarczający cennych danych o procesie ewakuacji, ale również zwiększający – poprzez podnoszenie świadomość uczestników eksperymentu – poziom bezpieczeństwa w analizowanych obiektach inżynierskich. Wnioski: Wyniki przedstawionych badań pozwalają na lepsze zrozumienie zachowań uczestników wypadków i pożarów w tunelach drogowych. Ponadto wykazały one potrzebę podnoszenia świadomości uczestników ruchu drogowego w zakresie niebezpiecznych sytuacji, które mogą się wydarzyć w tunelu oraz odpowiedniej reakcji na nie.
6
Content available remote Regulacje dotyczące SBSP w aspekcie bezpieczeństwo lotnictwa bezzałogowego
PL
Dynamiczny rozwój lotnictwa bezzałogowego wymusił określenie zasad wykonywania operacji lotniczych SBSP. Regulacje dotyczące SBSP ustalają zasady użytkowania statków bezzałogowych i porządkują sposób ich funkcjonowania w integracji z lotnictwem załogowym. Nadrzędnym celem wprowadzanych regulacji i przepisów jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Regulacje powinny uwzględniać zarówno aktualne potrzeby rozwojowe branży jak i wyraźnie sprecyzowane cele w zakresie bezpieczeństwa. Wszystkim interesariuszom związanym z lotnictwem zależy na tym, aby pomimo współużytkowania części przestrzeni powietrznej przez oba rodzaje lotnictwa, nie pogorszyć społecznego uznania wysokiego poziomu bezpieczeństwa transportu lotniczego. Wprowadzane regulacje rzutowały bezpośrednio na bezpieczeństwo operacji w lotnictwie załogowym jak i bezzałogowym. Przedstawiono w zarysie dotychczasowe doświadczenia oddziaływania regulacji w lotnictwie załogowym oraz omówiono aktualne regulacje w lotnictwie bezzałogowym, zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem zagrożeń. Omówiono znaczenie poddziału operacji bezzałogowych na VLOS i BVLOS oraz na kategorie otwartą, szczególną i certyfikowaną. W obu rodzajach lotnictwa jednym z najbardziej znaczących czynników mających wpływ na poziom bezpieczeństwa jest czynnik ludzki (HF – human factor). Dlatego uwzględniono udział i znaczenie HF jako istotnego składnika istniejących i wdrażanych regulacji. Odniesiono się do aktualnie wprowadzanych zmian na poziomie krajowym i europejskim. W podsumowaniu przedstawiono wnioski końcowe.
EN
The dynamic development of unmanned aviation forced the definition of the rules for performing UAS flight operations. The UAS regulations set the rules for the use of unmanned aerial vehicles and organize their functioning in integration with manned aviation. The paramount goal of the introduced regulations and provisions is to ensure an appropriate level of safety. Regulations should take into account both the current development needs of the industry and clearly defined safety objectives. It is important to all aviation stakeholders that, despite the shared use of a part of the airspace by both types of aviation, public recognition of the high level of aviation safety has not deteriorated. The introduced regulations had a direct impact on the safety of operations in both manned and unmanned aviation. The current experience of the impact of regulations in manned aviation is outlined and the current regulations in unmanned aviation, as well as safety and risk management, are discussed. The importance of the VLOS and BVLOS unmanned operations as well as the open, special and certified categories were discussed. In both types of aviation, one of the most significant factors influencing the level of safety is the human factor (HF). Therefore, the participation and importance of HF as an important component of the existing and implemented regulations was taken into account. Reference was made to the changes currently introduced at the national and European levels. The final conclusions are presented in the summary.
EN
The article is aimed to the possible trajectory of unmanned aerial vehicles in built-up agglomerations. It points out problems relating to safety, selection of flight corridors and description of the method of movement control of unmanned aerial vehicle according to specified trajectory of its movement. Design proposal of UAV reference trajectory memory block and methods of solving safety and reliability in agglomerations are presented in the article.
PL
Artykuł ma na celu poznanie możliwej trajektorii bezzałogowych statków powietrznych w aglomeracjach zabudowanych. Wskazuje na problemy związane z bezpieczeństwem, wyborem korytarzy lotu oraz opisem sposobu sterowania ruchem bezzałogowego statku powietrznego według określonej trajektorii jego ruchu. W artykule przedstawiono propozycję projektową bloku pamięci trajektorii referencyjnych UAV oraz metody rozwiązywania kwestii bezpieczeństwa i niezawodności w aglomeracjach.
8
Content available remote Intensywność obciążenia mostów drogowych w sytuacji zatoru
PL
W pracy analizowano bezpieczeństwo mostów drogowych w trakcie ich eksploatacji w sytuacji maksymalnego obciążenia. Takie obciążenia mostów występują podczas badań odbiorczych obiektu gdy programowany jest układ samochodów na jezdni. Rozpatrywaną w pracy jest sytuacja pełnego obciążenia mostów występująca w trakcie zatoru drogowego. Wówczas układ pojazdów jest z natury rzeczy losowy a kilka z nich może tworzyć układ maksymalnego, lokalnego obciążenia. Rezultaty pomiarów podczas rzeczywistego zatoru powstałego na moście o schemacie podwieszonym odniesiono do wyników analiz numerycznych. Przyjęto dwubelkowy model przęsła i dwujezdniowy układu obciążenia w zatorze. Jako przypadek skrajny rozpatrzono w pracy obciążenie od dwóch pojazdów ale w małym moście. Do analiz porównawczych wykorzystano algorytm obciążenia zastępczego.
EN
The work analyzed the safety of road bridges during their exploitation in the situation of maximum load. Such bridge loads occur during acceptance tests of the object when the system of cars on the roadway is programmed. Considered in the work is the situation of full load on bridges occurring during a road congestion. Then the layout of the vehicles is inherently random and several of them can form a system of maximum, local load. The results of measurements during the actual congestion created on the bridge with a suspended diagram were related to the results of numerical analyzes. A two-beam span model and a dual carriageway load system in the congestion were adopted. As an extreme case, the load from two vehicles was considered at work, but in a small bridge. A replacement load algorithm was used for comparative analysis.
9
Content available remote Wpływ zmian klimatu na bezpieczeństwo ludności cywilnej
PL
Artykuł poświęcony został przedstawieniu wpływu zmian klimatu na bezpieczeństwo ludności cywilnej. Podzielony został na trzy główne części. Pierwsza poświęcona została zagadnieniu związku występującego pomiędzy człowiekiem, a środowiskiem. W drugiej zaprezentowano wybrane przyczyny zmian klimatu. W trzeciej zaś zawarto wybrane skutki zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na bezpieczeństwo człowieka.
EN
The paper is devoted to the presentation of the impact of climate change on the safety of civilians. It has been divided into three main parts. The first one is devoted to the issue of the relationship occurring between man and the environment. The second one presents selected causes of climate change. The third one includes selected effects of climate change, with particular emphasis on their impact on human safety.
10
Content available Niekonwencjonalne technologie przebudowy mostów
PL
Potrzeba przebudowy funkcjonujących obiektów mostowych i budowy nowych obiektów stanowiących kluczowe elementy układu transportowego jest obecnie bardzo duża. Wynika to m.in. z konieczności spełnienia warunków bezpiecznego eksploatowania obiektów mostowych będących często u kresu swojej przydatności użytkowej.
PL
Most Uniwersytecki w Bydgoszczy został oddany do użytku pod koniec 2013 r. Stanowi kluczowy element Trasy Uniwersyteckiej, która ma ogromne znaczenie komunikacyjne dla mieszkańców Bydgoszczy. Ta przeprawa przez Brdę wydatnie usprawniła ruch w Śródmieściu, redukując uciążliwe dla kierowców zatory. Niestety już po siedmiu latach eksploatacji podczas systemowej inspekcji stanu technicznego stwierdzono niepokojące odkształcenia blach mocujących zakotwienia cięgien podwieszenia do konstrukcji przęsła.
12
Content available remote Rola diagnostyki technicznej w utrzymaniu obiektów budowlanych
PL
Działania diagnostyczne w ramach oceny stanu technicznego obiektów budowlanych wynikać mogą zarówno z brzmienia obowiązujących przepisów prawa, jak również z doraźnych potrzeb związanych z eksploatacją i zarządzaniem obiektem budowlanym. Prowadzenie tych działań w sposób rzetelny i systematyczny pozwala utrzymać wymagany poziom bezpieczeństwa oraz jest racjonalnym narzędziem w gospodarce remontowej. Współczesne narzędzia badawcze umożliwiają stosowanie zaawansowanych technik diagnostycznych w inżynierskiej praktyce budowlanej. W artykule omówiono rolę diagnostyki technicznej w utrzymaniu obiektów budowlanych, odnosząc się do przykładów z praktyki inżynierskiej.
EN
Diagnostic activities as part of the assessment of the technical condition of buildings may result both from the applicable legal regulations as well as from the immediate needs related to the operation and management of a building facility. Conducting these activities in a reliable and systematic manner allows to maintain the required level of safety and is a rational tool in the renovation economy. Modern research tools enable the use of advanced diagnostic techniques in engineering construction practice. The article discusses the role of technical diagnostics in the maintenance of buildings, referring to examples from engineering practice.
13
Content available remote Problemy dotyczące modelowania obciążenia wiatrem obiektów budowlanych
PL
Im bardziej skomplikowany kształt obiektu budowlanego, tym trudniej prognozować, jak będą na niego oddziaływały masy powietrza podczas przepływu. Problem jest istotny z uwagi na niezawodność obiektów budowlanych. Analizy numeryczne oraz badania doświadczalne pozwolą w przyszłości zmodyfikować wytyczne normowe, przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa obiektów budowlanych.
EN
The more complex the shape of a building object, the more difficult it is to predict how air masses will affect it during flow. The problem is important for the reliability of buildings. Numerical analyses and experimental studies will allow future modification of the standard guidelines, contributing to the improvement of the safety of buildings.
PL
Infrastruktura MPWiK we Wrocławiu składa się m.in. z 2150 km sieci wodociągowej, na której funkcjonuje blisko 55 tys. wodomierzy głównych oraz 1820 km sieci kanalizacyjnej, którą obsługują 82 przepompownie ścieków. Sprawne i skuteczne zarządzanie tak rozległą siecią wymaga zastosowania odpowiednich narzędzi informatycznych. Wrocławskie wodociągi w codziennej pracy wspierają rozwiązania systemu informacji przestrzennej (GIS).
PL
Skuteczne zapewnienie bezpieczeństwa obiektów i ich użytkowników wymaga efektywnego zarządzania utrzymaniem i eksploatacją infrastruktury, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi wspomagających gromadzenie i przetwarzanie danych niezbędnych do podejmowania racjonalnych decyzji. Przykładem takiego narzędzia informatycznego jest System Zarządzania Obiektami Komunikacyjnymi SZOK kompleksowo wspomagający procesy zarządzania ewidencją, eksploatacją i utrzymaniem drogowych obiektów inżynierskich.
EN
Effectively ensuring the safety of facilities and their users requires effective management of the maintenance and operation of infrastructure, using modern tools supporting the collection and processing of data necessary to make rational decisions. An example of such an IT tool is the Transportation Facilities Management System SZOK, which comprehensively supports the processes of managing the records, operation and maintenance of road engineering facilities. The paper presents the general architecture and basic modules of the SZOK system, the documents generated by the system and the scope of possibilities of customizing the system and adapting it to the needs of individual users.
PL
Głównym elementem nośnym mostów podwieszonych są wanty. Ich prawidłowe działanie statyczne, a co za tym idzie trwałość, są podstawą do oceny bezpieczeństwa całej konstrukcji. W przypadku dużych konstrukcji systemy monitorowania mogą zapewnić kompleksową i obszerną bazę danych pomiarowych. W artykule pokazano, jak interpretować i używać danych dotyczących pomiaru siły naciągu w wantach mostu Rędzińskiego we Wrocławiu, który posiada jeden z największych systemów SHM w Polsce.
EN
Cables in cable-stayed bridges are their main load-bearing element. Their correct static operation, and thus durability, are the basis for a safety assessment of the entire structure. In the case of large structures Structural Helath Monitoring (SHM) systems can provide a comprehensive and extensive measurement database. This paper shows how to interpret and compile the data on the measurement of the tension force in cables of the Rędziński Bridge in Wrocław, which has one of the largest SHM systems in Poland.
first rewind previous Strona / 157 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.