Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 70

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zdalne sterowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The publication presents the Remote Controlled Weapon Station (RCWS) family, designed, produced and developed at Zakłady Mechaniczne (Mechanical Plant) ‘Tarnów’ S.A. in Tarnów (Poland). The paper describes the functionality, scope and purpose of research and development and the prospective directions of its future development. The publication describes the most important functional elements of RCWS, the most important performance parameters as well as scientific and typically engineering issues encountered during the development of this range of products. Additionally, we have provided examples of the use of RCWS family products in military equipment used by the Polish Armed Forces and proposals for use in equipment that is pending implementation. The publication presents the RCWS family, from the least to the most advanced and versatile module. It also touches upon the classification of remote controlled military equipment, as well as the methods of its use on the contemporary battlefield. The publication also illustrates the benefits of using remote controlled equipment on the battlefield - such as providing complete, or at least sufficient isolation of the soldier from the dangers of the battlefield, while supporting correct decision-making and enabling advanced observation, recon and tracking of selected targets.
PL
Publikacja przedstawia rodzinę Zdalnie Sterowanych Modułów Uzbrojenia ZSMU, opracowanych, produkowanych i rozwijanych w Zakładach Mechanicznych „Tarnów” S.A. Opisana została funkcjonalność, zakres i cel przeprowadzanych prac badawczo-rozwojowych oraz dalsze potencjalne kierunki rozwoju. Publikacja opisuje najważniejsze elementy funkcjonalne ZSMU, najważniejsze parametry użytkowe oraz problemy naukowe i typowo inżynierskie napotkane na drodze rozwoju tej gamy produktów. Jako uzupełnienie, podano przykłady wykorzystania produktów z rodziny ZSMU w sprzęcie wojskowym, będącym na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP oraz propozycje wykorzystania w sprzęcie, który dopiero ma zostać wdrożony. Publikacja prezentuje rodzinę ZSMU od modelu najmniej zaawansowanego po moduł najbardziej zaawansowany i wszechstronny. Dotyka również klasyfikacji wojskowego sprzętu zdalnie sterowanego, a także sposobów jego wykorzystania na obecnym polu walki. Publikacja ukazuje również korzyści płynące z wykorzystania sprzętu zdalnie sterowanego na polu walki - jako dające pełną lub wystarczającą izolację żołnierza od niebezpieczeństw pola walki, wspierając równocześnie podejmowanie prawidłowych decyzji oraz umożliwiając zaawansowaną obserwację, rozpoznanie i śledzenie obranych celów.
PL
Przedstawiony niżej tekst opisuje koncepcję interfejsu użytkownika wykorzystującego najnowsze dostępne technologie dla potrzeb sterowania platformami autonomicznymi UGV (ang. Unmanned Ground Vehicle) oraz UAV (ang. Unmanned Aerial Vehicle). Celem opracowania jest przedstawienie osiągalnych na rynku oraz zapowiadanych rozwiązań z dziedziny 3D AR (ang. Augmented Reality) oraz VR (ang. Virtual Reality), które mogą znaleźć zastosowanie w zdalnym sterowaniu platform.
EN
The article describes a concept of human-machine interface based on the newest available technologies, which can be used for remote control of the autonomous vehicles like UGV or UAV. The aim is to show and analyze available technologies and techniques which could provide remote control and status monitoring. The newest solutions including 3D AR and VR are considered as well.
PL
W artykule opisano dostępne rozwiązania w zakresie sterowania wózkiem oraz ich wybrane cechy użytkowe. Przedstawiono nową koncepcję zdalnego sterowania elektrycznym wózkiem dla osób niepełnosprawnych, która może być zastosowana zarówno w nowych, jak i używanych wózkach. Przedstawione rozwiązanie nie ingeruje w układy elektroniczne wózka i nie jest do nich podłączone. Może być montowane przez osoby nieposiadające specjalistycznej wiedzy, bez ryzyka uszkodzenia elektroniki wózka.
EN
The article describes available solutions in the field of wheelchair control as well as the advantages and disadvantages of their use. A new concept of remote control of an electric wheelchair for the disabled, which can be used in both new and used wheelchairs is presented. The proposed solution does not interfere with electronic systems and is not connected to them. It can be assembled by people who do not have specialist knowledge, without the risk of damaging the electronics of the wheelchair.
4
Content available remote System bezprzewodowego zdalnego sterowania dla pojazdu autonomicznego
PL
W artykule przedstawiono problem dotyczący technologii sterowania pojazdami autonomicznymi i jego rozwiązanie na przykładzie prototypu pojazdu do prac sadowniczych. Sterowanie lokalne pojazdu realizuje kontroler przemysłowy klasy PLC wraz z osprzętem, a sterowanie zdalne realizowane jest przez opracowaną aplikację komputerową za pośrednictwem sieci bezprzewodowej pracującej w standardzie WiFi. Zainstalowany na pojeździe system wizyjny umożliwia obserwację otoczenia pojazdu.
EN
The paper presents a problem concerning control technology of autonomous vehicles and its solution on the example of a vehicle prototype for orchard work. Local vehicle control is performed by an industrial PLC class controller with accessories, and the remote control is realized by a computer application which communicates via a wireless WiFi network. The vision system installed on the vehicle allows observation of the vehicle surroundings.
5
Content available Sandvik experiences with remote controlled machinery
EN
The article presents historical and current methods of controlling Sandvik machinery operating in underground mining. It indicates the direction of roadheaders development, with a special focus on various stages of introducing technical innovations that can be used in mining. The currently developed machines fit the idea of “Industry 4.0”, and the solutions presented in this article allow underground plants to improve safety and productivity, making the mining branch an industrial trendsetter.
PL
Artykuł przedstawia historyczne i aktualne sposoby sterowania maszynami produkcji firmy Sandvik pracującymi w górnictwie podziemnym. Wskazuje kierunek, w którym następował rozwój kombajnów chodnikowych, wyszczególniając poszczególne etapy wprowadzania możliwych do zastosowania w górnictwie nowinek technicznych. Aktualnie tworzone maszyny wpisują się w ideę „Przemysłu 4.0”, a oferowane i przedstawione w niniejszym artykule rozwiązania wpływają na zwiększenie bezpieczeństwa, produktywności i powodują, że w górnictwie również są wyznaczane trendy dla innych gałęzi przemysłu.
PL
Nowoczesne konstrukcje elektroniczne tworzone w obecnych czasach w swej idei działania wdrażają koncepcje Internetu Rzeczy. Różne gałęzie przemysłu rozwijając się technologicznie wymagają by wykorzystywane przez nie urządzenia korzystały z technologii IoT (Internet of Things). Takie rozwiązania są bezpieczniejsze, wydajniejsze i wygodniejsze od wcześniejszych. Skłania to konstruktorów do opracowywania coraz ciekawszych rozwiązań dedykowanych konkretnym zastosowaniom. W niniejszym artykule przedstawiono projekt odpowiadający na potrzeby rzemiosła browarniczego. Nie jest to system do zastosowań przemysłowych, jednak stanowiący idealne rozwiązanie dla amatorów. A ostatnie trendy wskazują, że amatorskie browarnictwo to ciekawe i intratne zajęcie. W związku z czym autorzy tego projektu odpowiadają na jedno z zapotrzebowań, które zauważyli podczas styczności z tego typu wytwórczością.
EN
Modern electronic constructs developed nowadays in their idea of operation implement conceptions of Internet of Things (IoT). Various industries that develop technically demand that new devices need to use techniques of IoT. Such solutions are safer, more efficient and more comfortable than the old ones. This prompts the constructors to develop more and more interesting solutions dedicated to specific applications. In this article we present a project answering to needs of brewing craftmanship. It’s not a system for industrial applications, however it’s perfect for amateur solutions. And recent trends indicate that amateur brewing is very curious and profitable occupation. Therefore, authors of this project answer to needs of one of demands stated by amateur brewers’ witch they noticed during contact with this type of craftmanship.
PL
W ostatnich latach wysokowydajne pod względem technicznym i efektywne ekonomicznie podziemne kompleksy eksploatacyjne odgrywają coraz większą rolę na świecie. Kompleksowe systemy wydobywcze stanowią najbardziej efektywną metodę eksploatacji, zdolną do produkcji kilku milionów ton rocznie z jednej ściany. Eksploatacja grubych pokładów jest w pełni realizowana przez kombajny ścianowe, które pracują efektywnie nawet w trudnych warunkach geologicznych. Adekwatnie do wydajnie pracujących kombajnów w grubych pokładach strugi zapewniają najwyższą wydajność w pokładach cienkich i średnich. Współczesne kompleksy strugowe są zaprojektowane do eksploatacji pokładów o grubości od poniżej jednego metra do ponad dwóch metrów (czasami nawet do trzech metrów, jak w kopalni Ibbenbüren w Niemczech), zdolnych do urabiania wyłącznie węgla w pokładzie, bez konieczności przycinania skał ze spągu lub stropu. Wszystkie nowoczesne kompleksy strugowe są zdalnie sterowane z chodnika przyścianowego lub bezpośrednio z powierzchni. Ze względu na zasadę działania, zdalne sterowanie, aplikację zaawansowanych systemów napędowych oraz wysoki poziom automatyzacji, kompleksy strugowe pracują w dzisiejszych czasach bardzo wydajnie oraz bezpiecznie. W artykule opisano niektóre ważne aplikacje strugowe o wysokiej wydajności oraz przewidywany przyszły rozwój technologii strugowej.
EN
Nowadays, technically efficient and economically effective underground mining systems play more and more important role worldwide. Longwall mining systems present the most effective extraction method, capable of producing several million tones of output from a single longwall face annually. The extraction of thick seams is fully occupied by shearers, which operate effectively even under difficult geological conditions. In thin seams in contrast plows deliver the highest efficiency. Contemporary plow systems are designed to extract seams with thickness below three feet up to six feet (sometimes up to ten feet – Ibbenbüren Mine in Germany), capable to stay in a seam without cutting the adjoining rock in the roof or floor. Modern plow systems are remotely controlled either from an entry or from the surface. Due to the principle of operation, remote control capability, sophisticated power supply, and unique level of automation the plow systems are capable to operate very efficiently and safely. This paper describes some important high-performance plow applications worldwide and anticipates the future development of the plow technology.
EN
The paper presents a novel approach to a control design of bilateral teleoperation systems with force-feedback, dedicated only for a weight sensing. The problem statement, analysis of papers up to date, and the scope of the study are presented. The new control unit for a master-slave system with force-feedback was based on a NARX model. The model was used to subtract a value of force in the force-feedback communication channel that the system might generate during free-motion. The new approach to a control design was validated on a test-stand of a simple rotating pneumatic manipulator arm. The paper presents the modeling procedure of the experimental setup and the model used in the study. Two experiments are described to demonstrate the control unit of the master-slave system with force-feedback.
PL
W artykule przedstawiono podejście do projektowania sterowania dwustronnych systemów zdalnej operacji ze sprzężeniem zwrotnym, przeznaczonym wyłącznie do wykrywania obciążenia. Opis problemu, analiza dotychczasowych osiągnięć badawczych oraz zakres badania zostały zawarte w pracy. Nowy projekt jednostki sterującej dla systemu Master-Slave z siłowym sprzężeniem zwrotnym oparty został na modelu NARX. Model został użyty do odejmowania wartości siły w kanale komunikacyjnym sprzężenia zwrotnego, który jest generowany przez system podczas ruchu swobodnego. Efektywność działania nowego podejścia została potwierdzone na prostym pneumatycznym stanowisku badawczym obrotowego ramienia manipulatora. W pracy przedstawiono procedurę modelowania i konfiguracji eksperymentalnej, a także model zastosowany w układzie sterowania. Opisane są dwa eksperymenty przeprowadzone na układzie sterowania systemu masterslave z siłowym sprzężeniem zwrotnym.
EN
The paper presents a novel approach to a control design of bilateral teleoperation systems with force-feedback dedicated only for a sensor-less weight sensing. The problem statement, analysis of research achievements to date, and the scope of the study are presented. The new design of a control unit for a master-slave system with force-feedback was based on a dynamics inverse model. The model was used to subtract a value of force in the force-feedback communication channel that the system might generate during free-motion. A substantial part of the paper, is focused on a development of a mathematical model covering phenomena occurring in the investigated control scheme.
PL
W artykule przedstawiono nowe podejście do projektowania sterowania dwustronnych systemów teleoperacji z siłowym sprzężeniem zwrotnym, dedykowanym tylko do wykrywania obciążenia w postaci ładunku. Opis problemu, analiza dotychczasowych osiągnięć badawczych oraz zakres badania został zaprezentowany w pracy. Nowy projekt jednostki sterującej dla systemu Master-Slave z siłowym sprzężeniem zwrotnym oparty został na dynamicznym modelu odwrotnym. Model został użyty do odejmowania wartości siły w kanale komunikacyjnym sprzężenia zwrotnego, który może generować system podczas ruchu swobodnego. Ważna część pracy została poświęcona analizie matematycznej obejmującego zjawiska zachodzące w badanym schemacie kontroli.
PL
Zastosowanie koncepcji teleobecności umożliwia odsunięcie, na dowolną odległość, osoby realizującej pracę od miejsca wykonywania pracy. Pozwala to na realizację pracy w strefie zagrożenia lub strefie niebezpiecznej bez narażenia życia lub zdrowia człowieka w związku z ekspozycją związaną np. z wysokimi stężeniami szkodliwych substancji chemicznych. Ponadto separacja podejmującego decyzję człowieka od wykonującego pracę efektora uniezależnia zakres realizowanych przez robota prac od możliwości fizycznych człowieka, w szczególności udźwig robota nie jest w żaden sposób limitowany przez możliwości fizyczne osoby sterującej pracą robota. Jest to szczególną zaletą w przypadku osób starszych i/lub z niepełnosprawnościami.
EN
The tele-presence enable to separate, at any distance, a worker from workplace. This allows to perform work in a hazardous area without endangering human life or health due to exposure associated with, for example, high concentrations of harmful chemicals. In addition, the separation of the decision-making man from the effector performing the work, makes the scope of the work carried out by the robot independent of the human’s physical capabilities, in particular the lifting capacity is in no way limited by the physical capabilities of the person controlling the robot’s work. This is a special advantage for older people and/or people with disabilities.
PL
W wielu sytuacjach korzystne może być zastąpienie wykonującego pracę człowieka mobilnym robotem. Dotyczy to zwłaszcza przypadków związanych z przebywaniem w strefie zagrożenia i narażeniem na szkodliwe substancje chemiczne lub promieniowanie jonizujące. Niestety rozwój technik sztucznej inteligencji nie pozwala jeszcze na budowanie w pełni autonomicznych robotów. W związku z tym uzasadnione jest wykorzystanie dwuramiennych robotów mobilnych, pełniących rolę awatara sterujących nimi człowieka. Jako interfejs sterowania dla teleoperatora robota można z powodzeniem zastosować aparaturę typową dla interaktywnych środowisk wirtualnych.
EN
In many situations it may be beneficial to replace a worker with mobile robot. Especially in the case of a possible entry into the danger zone, related to, for example, exposure to harmful chemicals or ionizing radiation. Unfortunately, the development of artificial intelligence techniques does not yet allow the construction of fully autonomous robots. Therefore, it may be justifiable to use two-armed mobile robots acting as an avatar of the human being. As a human-machine interface for the tele-operator, the equipment typical of interactive virtual environments can be successfully used.
PL
W artykule został przedstawiony schemat sterowania bezczujnikowego systemu zdalnie sterowanego z siłowym sprzężeniem zwrotnym wykorzystujący model odwrotny, którego sygnał wyjściowy i wejściowy przewidywany jest przez bloki predykcyjne. W ramach prowadzonych prac została także przedstawiona metoda, która pozwala na oszacowanie stałych czasowych bloków predykcyjnych. Metoda predykcji sygnału wejściowego oraz wyjściowego modelu została zaprojektowana, aby poradzić sobie ze zjawiskami opóźnień transportowych i przesunięć fazowych spowodowanych przez obiekty rzeczywiste. Przedstawione rozwiązanie jest alternatywą dla wykorzystania skomplikowanych nieliniowych modeli, których analiza stabilności jest utrudniona, oraz wymagają wykorzystania układów obliczeniowych dużej mocy. Efektywność metody zweryfikowano na hydraulicznym stanowisku badawczym.
EN
In the paper a sensor-less control scheme for a bilateral teleoperation system with a force-feedback based on a prediction of an input and an output of an inverse model by prediction blocks was presented. As a part of the work a method of a time coefficient estimation of the prediction block was also presented. The prediction method of an input and an output of an inverse model was designed to minimize the effect of the transport delay and the phase shift of sensors, actuators and mechanical objects. The solution is an alternative to complex non-linear models, which involve a difficult stability analysis and require control systems with high computing power. The effectiveness of the method has been verified on the hydraulic test stand.
PL
Systemy zdalnie sterowane z siłowym sprzężeniem zwrotnym są jedną z przyszłościowych gałęzi rozwoju robotyki. Pojawienie się kanału siłowego sprzężenia zwrotnego przyniosło jednak wiele nowych problemów. Znane filtry analogowe, dyskretne, adaptacyjne powodują przesunięcie filtrowanego sygnału w czasie. W ramach badań została opracowana metoda filtracji sygnałów w czasie rzeczywistym, która jest dedykowana do dyskretnych układów sterowania. Metoda jest oparta na lokalnej aproksymacji parametrów wielomianu z zastosowaniem metody poszukiwania pseudorozwiązań równań liniowych nadokreślonych - najefektywniejszej według metody najmniejszych kwadratów. Zaproponowany algorytm minimalizuje przesunięcie czasowe sygnału filtrowanego. Sposób działania metody został zweryfikowany podczas dwóch niezależnych eksperymentów na hydraulicznym stanowisku badawczym.
EN
Remotely controlled systems with force-feedback are one of the future development of the robotics. However, the use of a force-feedback communication channel have brought many new problems. Well-known analogue, discreet or adaptive filters are a cause of the delay between measured and filtered signal. During research, a low-delay filtration algorithm was developed which have been dedicated to work in a real-time control units. The algorithm has been based on the method of finding the solutions of overdetermined systems - most effective according to the least squares criterion. The algorithm minimizes the delay between the measured and filtered signal. The proposed method of filtration was validated on the hydraulic test stand during two independent experiments.
PL
W dziale e.projekt prezentujemy prosty sposób zapobiegania zamarzaniu wody, a tym samym neutralizacji zagrożenia zniszczenia urządzeń zaopatrujących w wodę w okresie zimowym, kiedy występują niskie temperatury.
16
Content available Podwodny eksplorator gąsienicowy
PL
W artykule przedstawiono proces projektowania i budowy zdalnie sterowanego gąsienicowego łazika do eksploracji podwodnej. Dokonano niezbędnych obliczeń i oszacowano listę wymaganych podzespołów. W dalszej części przedstawiono szczegółowo zamodelowany projekt 3D oraz układ elektroniczny eksploratora. Kolejne rozdziały opisują model rzeczywisty pojazdu i przeprowadzone testy.
EN
The paper shows a process of designing and constructing a remotely controlled caterpillar jeep for underwater exploration. All required calculations were made. A list of required units was estimated. Then, a detailed 3D project and an electronic circuit of the explorator were shown. Further chapters describe an actual model of the vehicle and prosecuted tests.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono układ zdalnie sterowany z siłowym sprzężeniem zwrotnym. Układ ten oparty jest na wykorzystaniu modelu estymującego wartość siły oddziaływania środowiska, na konstrukcję manipulatora wykonawczego. W ramach prowadzonych badań dokonano analizy wybranego układu sterowania. W wyniku badań zweryfikowano jego funkcjonalność i poprawność działania w warunkach laboratoryjnych. Badania zostały przeprowadzone na pneumatycznym i antropomorficznym ramieniu manipulatora zdalnie sterowanego. Porównana została dokładność odwzorowania siły w kanale komunikacyjnym. Dokonano analizy modeli estymujących wartość siły oddziaływania środowiska w sprzężeniu siłowym zwrotnym. W podsumowaniu zaprezentowano i omówiono wyniki badań, oraz przedstawiono je na tle podobnych rozwiązań prezentowanych w literaturze.
EN
This paper presents a teleoperation system with force feedback. This system is based on the use of the model estimating value of the impact of the environment on the manipulator body. In this study an analysis of the control system is presented. The research verified its functionality and correct operation under laboratory conditions. The study was carried out on pneumatic and anthropomorphic manipulator arm which was remotely controlled. The forces estimation accuracy in the communication channel was compared. An analysis of the environmental impact force estimation models in a force-feedback was carried out. In the summary results are presented and discussed, and compared against similar solutions presented in the literature.
18
Content available remote Projekt zdalnego, wielokanałowego rejestratora sygnałów
PL
W artykule przedstawiono przykład zdalnego rejestratora sygnałów, który został zaprojektowany i wykorzystany podczas badań zaburzeń generowanych przez poruszający się z prędkością naddźwiękową pocisk artyleryjski. Przedstawione stanowisko kontrolno-pomiarowe pozwala na zdalne sterowanie pracą wielokanałowego rejestratora poprzez bezprzewodową sieć Wi-Fi oraz na autonomiczną rejestrację przebiegów z czujników podłączonych do zaprojektowanego układu kondycjonowania i przełączania sygnałów.
EN
The article describes the example of remote recorder, which was designed and used during the measure of the disturbances generated by projectile traveling with supersonic velocity. Presented system allows to remote control of multi-channel recorder via a wireless WiFi network and autonomous waveform registration from sensors connected to designed circuit.
19
EN
The production of stereoscopic motion pictures has been recently getting increasingly popular. To provide the best quality of the resulting image, the parameters controlled must precisely correspond to the values calculated by the stereoscopic image analysis platform or chosen by a camera operator. Currently no integrated system exists, which can provide remote monitoring and control of the parameters of 3D rig and cameras on it. The parameters should be controllable both by the Rig Controller software, tablet application or hand controller. The paper discusses an innovative system for remote control of 3D camera rig created within the Recording of 3D Image (ROS3D) research project. The system controls several parameters of both camera rig - stereo base, convergence and camera lenses - focus distance, aperture and focal length. Several approaches of implementation of a solution for the aforementioned problem are presented and compared. The first proposed approach used custom servo motor controller with CAN bus as the communication interface between connected devices, i.e. Rig Controller board and hand manipulators. Another solution contains a commercial servo motor controller connected to the Rig Controller board via RS232 and commercial hand controller. D-Bus Inter-Process Communication (IPC) system is used to communicate between the servo motor controller drivers and Rig Controller software.
PL
W ostatnich latach, w górnictwie światowym, można zaobserwować pojawianie się rozwiązań mechanizacyjnych, w których stosowane jest zdalne sterowanie maszynami. W drugiej połowie ubiegłego wieku zaczęły się pojawiać zdalnie sterowane pojedyncze maszyny. Na początku XXI wieku są stosowane zdalnie sterowane systemy maszynowe. Dwa pierwsze z nich zaczęły eksploatację w górnictwie podziemnym. Pierwszą kopalnią z niedużym, sterowanym z powierzchni systemem była kopalnia diamentów Finsch w Południowej Afryce. Drugi, nieco większy system maszynowy zdalnie sterowany powstał kilka lat później, też w kopalni diamentów, w zakładzie górniczym Argyl w Australii. Na początku drugiej dekady obecnego stulecia zaczęto stosować zdalnie sterowane wozidła użytkowane w wielkim zagłębiu rudy żelaza Pilbara w północno-zachodniej Australii. W artykule opisano ten system i pokazano tendencje rozwojowe zdalnie sterowanych systemów maszynowych. Opisano także prace, jakie podjęto, aby sterować zdalnie ruchem pociągów obsługujących kopalnie pracujące w tym zagłębiu.
EN
Recently a new solution has occurred in mechanised systems applied in mines – remotely controlled machines. In the secondo part of previous century individual pieces of equipment have been remotely controlled. In our century in turn whole systems operating automatically come into being. Primarily, two systems appeared, both operating in underground diamond mines. First system in Finsch South African mine, second one in Argyl Australian mine. At the beginning of current decade off-highway trucks remotely controlled are utilized in Pilbara iron ore region in north-west Australia. In this paper the system which is engaged in remote controlled operation of huge haulers is discussed together with description of works which aim is automatic control of operation of trains running between mines and ports where iron ore leaves Australian continent going mainly to China and Japan.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.