Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 219

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
PL
Zespół zabudowy przemysłowej przy ul. Owsianej 14 na warszawskim Kamionku składa się z trzech zasadniczych elementów: budynku biurowego usytuowanego wzdłuż ul. Owsianej, budynku produkcyjnego w głębi działki oraz pozostałości budynku kotłowni wraz z kominem, obniżonym o połowę po rozbiórce w końcu 2015 r. Całość dopełnia wąski zrujnowany budynek usytuowany wzdłuż wschodniej granicy działki. Budynek biurowy wzniesiony został w 1937 r. jako prostokątna w rzucie, dwukondygnacyjna budowla. W wyniku przebudowy w latach 1940–1941 budynek powiększono od strony północnej o „ścięty” bok usytuowany wzdłuż pierwotnej granicy działki, a także podwyższono go do pięciu kondygnacji. Budynek ma konstrukcję żelbetową, szkieletową, wypełnioną cegłą pełną ceramiczną. Charakteryzuje się prostymi, wieloosiowymi dłuższymi elewacjami, w których wyodrębniają się: wjazd na teren zakładu i klatka schodowa (w elewacji tylnej). Budynek produkcyjny – podobnie jak biurowy – wzniesiono w 1933 r. w konstrukcji żelbetowej, szkieletowej, wypełnionej cegłą pełną ceramiczną. Budynek ma wieloosiowe elewacje z dwoma wyraźnie zaakcentowanymi osiami mieszczącymi klatki schodowe. Budynek kotłowni został wzniesiony najpóźniej – w wyniku rozbudowy zakładów zapoczątkowanej w 1940 r. Był to budynek parterowy, jednoprzestrzenny, wzniesiony z cegły pełnej ceramicznej, od zewnątrz licowanej (jak pozostałe budynki zakładów) szarą cegłą cementową. Nakryty był dachem krążynowym krytym papą. Obok wzniesiony został wysoki, smukły, ceglany komin. Wszystkie budynki miały elewacje licowane szarą cegłą cementową – podobnie jak obiekty innych zakładów przemysłowych na Kamionku wznoszonych w okresie międzywojennym – Państwowych Zakładów Tele- i Radiotechnicznych czy Fabryki Aparatów Elektrycznych Kazimierza Szpotańskiego. Obiekty dawnych Krajowych Zakładów Telefunken SA są nieużytkowane od lat 90. XX w. Pomimo ujęcia ich w gminnej ewidencji zabytków Miasta st. Warszawy oraz ochrony uwzględnionej w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jedynie nadanie im nowej funkcji i poddanie kompleksowej rewaloryzacji uchroni je od całkowitej zagłady. A są one w chwili obecnej jednymi z nielicznych materialnych świadków bujnego rozwoju przemysłu na Kamionku w okresie międzywojennym.
EN
The industrial building complex at 14 Owsiana St. in the Kamionek district in Warsaw consists of three fundamental elements: the office building located along Owsiana St., the production building deeper into the plot and relics of the boiler house with the chimney that is half its original height after the demolition at the end of 2015. The whole is completed with the narrow ruined building situated along the east border of the plot. The office building was erected in 1937 as a two-storey construction on a rectangular plan. As a result of renovation in the years 1940–1941, on the north side a “truncated” side situated along the original border of the plot was added to the building which was also made five-storey high. The building has a reinforced-concrete framework construction filled in with full ceramic brick. It is characterised by straight, multi-axes longer elevations in which the entrance to the factory and the stairwell (in the back elevation) are clearly distinguishable. The production building – like the office building – was erected in 1933, using the reinforced-concrete framework construction filled in with full ceramic brick. The building has multi-axes elevations with two clearly highlighted axes housing the stairwells. The boiler house was erected last – as a result of expanding the factory – commenced in the year 1940. It was a one storey, open-space building, built from full ceramic brick, on the outside lined (like the remaining factory buildings) with grey cement brick. It had a curved board roof covered with tar paper. Next to it a tall, slender, brick chimney was erected. All the buildings had elevations lined with grey cement brick – similarly to objects of other industrial plants in Kamionek erected during the inter-war period, e.g. National Tele – and Radio-engineering Factory or the Kazimierz Szpotański’s Factory of Electrical Apparatus. The objects of the former National Company Telefunken SA have not been used since the 1990s. Despite being entered in the district monument records of the capital city of Warsaw and protection included in the project of the local spatial development plan, only giving the buildings a new function and subjecting them to complex revalorization will save them from complete destruction. And at the moment, they are ones of the few pieces of material evidence of the vigorous industrial development in Kamionek during the inter-war period.
PL
W 2017 r., zgodnie z regulacjami interoperacyjności europejskiego systemu kolejowego państw UE, pojawiło się rozporządzenie, które może ułatwić wprowadzenie dwusystemowego tramwaju w polskich miastach. Szereg wspomnianych w artykule uwarunkowań technicznych ogranicza możliwości do jednego systemu pojazdu dwusystemowego. Prace prowadzone w Polsce nad tramwajem dwusystemowym oraz decyzje o rozwoju kolei aglomeracyjnych przyczyniają się do sceptycznego spojrzenia na przyszłościową aplikację tego środka transportu do polskich warunków, pomimo korzystnych zmian w prawodawstwie.
EN
In 2017, according to the interoperability regulations of the European railway system of the EU countries, a regulation [5] appeared, which may facilitate the introduction of a two-system tram in Polish cities. A number of the technical conditions mentioned in the article limits the possibilities to one system of a dual-system vehicle. Work carried out in Poland on a two-system tram and decisions on the development of agglomeration railways contribute to a skeptical look at the forward-looking applications of this mode of transport in Polish conditions, despite favorable changes in legislation.
PL
Współcześnie wiele analiz nowych urządzeń i ich elementów wykonywana jest za pomocą symulacji komputerowych. Tego typu analiza pozwala na przeprowadzenie szybkich testów, umożliwiających określenie niebezpiecznych obszarów pod względem ich wytrzymałości. W artykule przedstawiono wyniki analizy numerycznej, dotyczące zachowania się ramy rowerowej (tylnego trójkąta) z wbudowanym amortyzatorem pod wpływem przyłożonej siły pionowej do miejsca mocowania tylnego koła roweru. Wyniki pokazały, że w zakresie sprężystym materiału ze zwiększeniem wartości siły rosło liniowo zarówno maksymalne przemieszczenie, odkształcenie, jak i naprężenie. Główna lokalizacja odkształcenia wystąpiła w samym elemencie amortyzującym, natomiast największe naprężenia były zlokalizowane głównie w elemencie mocującym, w rejonie łączenia z elementem elastycznym amortyzatora. Stwierdzono również istotność odpowiedniego doboru krawędzi mocowania, ostre krawędzie doprowadziły do lokalnego zwiększenia wartości odkształceń i naprężeń. Przeprowadzone badania pozwoliły na określenie maksymalnego obciążenia ramy rowerowej, którego wartość dla badanej konstrukcji odpowiadała masie rowerzysty równej ok. 160 kg.
EN
Nowadays many analyzes of new devices and their elements are performed by computer simulations. This type of analysis allows for quick tests to identify dangerous areas in terms of their strength. The paper presents the results of numerical analysis concerning the behavior of the bicycle frame (rear triangle) with the built-in shock absorber under the influence of the applied vertical force in the position of the rear bicycle wheel. The results showed that in the elastic range of the material with increased force value, both the maximum displacement, deformation and stress increased linearly. The main location of the deformation occurred in the shock absorber element itself, while the greatest stresses were located mainly in the fixing element in the area of the connections with the shock absorber elastic element. The relevance of appropriate mounting edge selection was also highlighted, sharp edges led to local increase of deformation and stress values. The study allowed to determine the maximum load of the bicycle frame, the value of which corresponds to the mass of the cyclist of about 160 kg.
PL
Celem pracy była ocena wpływu zróżnicowanego nawożenia azotem mineralnym i wariantów koszenia pędów w pierwszym 4-letnim cyklu na plon biomasy 10 genotypów wierzby wiciowej (Salix viminalis) oraz na zawartość w niej suchej masy, azotu ogólnego i popiołu w drugim 4-letnim cyklu uprawy. Doświadczenie polowe, w czterech powtórzeniach, wykonano w latach 2012-2015 w Kościernicy, gmina Polanów (16°24´N i 54°8´E). Gleba pod doświadczeniem była lekka, klasy bonitacyjnej RIVa-IVb, kompleksu żytniego dobrego, bielicowa właściwa – pseudobielicowa o składzie piasku gliniastego lekkiego do głębokości 100 cm, a głębiej – gliny lekkiej. Zawartość próchnicy w warstwie 0-30 cm gleby wyniosła 1,41%. Pierwszy 4-letni okres odrastania pędów był realizowany w latach 2008-2011, a drugi – w latach 2012-2015. W ramach doświadczenia, rozlosowano na dużych poletkach cztery dawki azotu mineralnego: 0 kg N·ha-1, 60 kg N·ha-1, 120 kg N·ha-1 i 180 kg N·ha-1. Natomiast w zakresie dawek azotu na małych poletkach, rozlosowano 10 genotypów wierzby wiciowej (Salix viminalis L.): 1047, 1054, 1047D, Start, Sprint, Turbo, Ekotur, Olof, Jorr i Tordis. Corocznie w kwietniu w latach 2008-2015 stosowano nawożenie azotem mineralnym. W 2007 roku na poletku o powierzchni 25,3 m2 wysadzono łącznie po 56 zrzezów wierzby w dwóch rzędach tj. 22134 szt.·ha-1. Podczas zbioru w latach 2011 i 2015 koszono oddzielnie odrastające pędy wierzby na poszczególnych rzędach poletka. W pierwszej 4-letniej rotacji na pierwszym rzędzie koszono 2-krotnie (po 3 latach i po 1-rocznym odrastaniu), a na drugim rzędzie – jednokrotnie (po 4 roku odrastania). Plon świeżej masy oceniono po ścięciu wszystkich pędów wierzby oddzielnie na każdym rzędzie poletka oraz pobrano próby biomasy do analiz laboratoryjnych (suchej masy w świeżej masie, popiołu oraz azotu ogólnego). W badaniach wykazano, że plony biomasy w drugiej 4-letniej rotacji najsilniej zależały od wariantu koszenia pędów w poprzedniej rotacji, genotypu wierzby, a w mniejszym stopniu od zastosowanej dawki azotu mineralnego. Dwukrotne koszenie pędów w pierwszej 4-letniej rotacji obniżyło w następnej rotacji plon suchej masy i roczny przyrost tego plonu o 71,3%, zmniejszyło zawartość suchej masy w pędach o 1,7%, a powiększyło zawartość azotu ogólnego w pędach o 0,019%. Genotypy wierzby reagowały w plonie biomasy w zróżnicowany sposób na warianty koszenia. Coroczne nawożenie azotem podwyższyło plon suchej masy wierzby przeciętnie o 66,2%, ale ten efekt bardzo silnie zależał od wariantu koszenia pędów w pierwszej 4-letniej rotacji oraz genotypu wierzby. Genotypy 1047, 1047D, Start, Sprint i Turbo nie reagowały w plonie biomasy pędów na wzrastające dawki nawożenia azotem, a u pozostałych genotypów reakcja była zróżnicowana. Uszeregowanie genotypów reagujących na nawożenie azotem, od największego do najmniejszego przeciętnego rocznego przyrostu plonu suchej masy, było następujące: Ekotur – 11,32 t·ha-1, Olof – 7,19 t·ha-1, Tordis – 4,73 t·ha-1, klon 1054 – 3,54 t·ha-1 i Jorr – 3,03 t·ha-1. Coroczne nawożenie azotem zwiększyło zawartość azotu ogólnego w pędach wierzby przeciętnie o 0,017%, ale nie miało to wpływu na zawartość w nich popiołu surowego.
EN
The purpose of the present paper was an assessment of impact of the mineral nitrogen fertilization and variants of shoots mowing in the first 4-year cycle on the yield of 10 genotypes of basket willow (Salix viminalis L.) and dry matter, ash and total nitrogen content in the second 4-year cycle of cultivation. The field experiment, in four repetitions, was realized in 2012-2015 in Kościernica, (16°24´N and 54°8´E). The soil used in the experiment was light, RIVa-IVb soil quality class, a good rye soil complex, appropriate podsolic – pseudopodsolic with a composition of light loamy sand up to the depth of 100 cm, and deeper: light loam. The humus content in the layer of 0-30 cm of soil was 1.41%. The first 4-year cycle of the regrowth of the shoots was in 2008-2011, the second – in 2012-2015. As part of the experiment, four doses of mineral nitrogen were randomized on large plots: 0 kg N·ha-1, 60 kg N·ha-1, 120 kg N·ha-1 and 180 kg N·ha-1, and within these doses on small plots – 10 genotypes of basket willow (Salix viminalis L.): 1047, 1054, 1047D, Start, Sprint, Turbo, Ekotur, Olof, Jorr and Tordis. Nitrogen fertilization was applied in 2008-2015 each year in April. In 2007, on the plot sized 25.3 m2, in two rows 56 willow cuttings were planted per row, that is 22,134 pcs.·ha-1. During the harvest in 2011 and 2015, growing willow shoots on individual rows of the plot were mowed separately. In the first 4-year rotation, the first row was mowed twice (after 3 years and after annual regrowth), and the second row was mowed once (after 4 years of regrowth). The yield of fresh matter was assessed after cutting all the willow shoots separately on each plot row and biomass samples for laboratory analyzes were taken (dry matter in fresh matter, ash and total nitrogen). The research showed that biomass yield in the second 4-year rotation most depended on variants of shoots mowing in previous rotation, willow genotype and less depended on adopted mineral nitrogen doses. Twice shoots mowing in the first 4-year rotation was the reason of dry matter yield reduction and annual regrowth of this yield by 71,3% in the next rotation and dry matter content reduction in the shoots by 1,7% and increasing total nitrogen in the shoots by 0,019%. The reaction of willow genotypes to the variant of shoots mowing, in biomass yield, was varied. Annual nitrogen fertilization was the reason increase in dry matter yield of willow, average by 66,2% but that effect depended very strongly on variants of shoots mowing in the first 4-year rotation and willow genotype. Genotypes 1047, 1047D, Start, Sprint and Turbo, in biomass yield, did not react to the increasing doses of nitrogen fertilization, and the reaction in the other genotypes was varied. The arrangement of the genotypes reacting to nitrogen fertilization, from the largest to the smallest average annual increase in yield of dry matter was as follows: Ekotur – 11,32 t·ha-1, Olof – 7,19 t·ha-1, Tordis – 4,73 t·ha-1, 1054 – 3,54 t·ha-1 and Jorr – 3,03 t·ha-1. Annual nitrogen fertilization was the reason increase in content of total nitrogen in the willow shoots, average by 0,017%, but that effect had not an impact on the raw ash content.
EN
The article presents the problem of containers storage on a storage yard in an rail-road intermodal land and the emission of harmful exhaust gases into the atmosphere. This issue was considered from the point of view of the distance traveled by transshipment devices, the duration of loading work and the resulting energy expenditure and CO2 emissions. The research was dictated by the current limited number of publications in the area of the distribution of containers on storage yards in rail-road intermodal terminals. The vast majority of the literature is devoted in this field to marine intermodal terminals, which operating characteristics are different from inland terminals. The importance of this problem resulting from the growing turnover of containers transported by rail transport was also pointed out. The systematic increase of this type of transport and the depletion of the intermodal services' operating capability makes it necessary to improve the processes taking place in the storage area. The possibility of improving these processes in addition to the use of computer tools is also realized through the use of modern transshipment devices. Depending on the area of their operation and the scope of their application, these devices use various types of power supply, which affect environmental pollution. In the case of gantry cranes considered in this article, their power supply may come from both combustion engines, hybrids and electric engines. Therefore, from the point of view of minimization of harmful exhaust gases emissions into the atmosphere, in the article, the problem of choosing the device for carrying out transshipment tasks was also taken up. For the purposes of the research, the processes of container handling in the rail-road intermodal terminal have been presented in detail. A review of literature in the field of container storage methods and strategies was carried out. The considered container reloading processes in the wagon-yard relation were modeled in the FlexSim simulation environment. The constructed simulation model was used to develop 5 variants of the distribution of containers on the storage yard as a function of their location on the train. Container deployments on the storage yard were carried out for both random and fixed distribution of containers on the train. In the case of a random arrangement of containers on the train, the tests were carried out for 100 replications. On the basis of simulation tests, the distance covered by the transshipment device (RTG crane) and the time of carrying out the loading tasks in particular variants were determined. Using the crane data provided by the crane manufacturer, the energy expenditure was calculated in individual variants for different power supply methods (combustion engine, hybrid, electric engine). The obtained results allowed the selection of the best strategy for containers storage, taking into account the amount of CO2 emitted to the atmosphere by transshipment devices.
PL
W artykule przedstawiono problematykę składowania kontenerów na placu składowym w lądowym terminalu intermodalnym i związaną z tym emisją szkodliwych związków spalin do atmosfery. Zagadnienie to rozważano z punktu widzenia dystansu pokonywanego przez urządzenia ładunkowe, czasu trwania prac ładunkowych oraz wynikającego z tego wydatku energetycznego i emisją CO2. Przeprowadzone badania podyktowane były dotychczasową niewielką liczbą publikacji na temat badania rozmieszczenia kontenerów na placach składowych w lądowych, kolejowo-drogowych terminala intermodalnych. Zdecydowana większość literatury poświęcona jest w tym zakresie morskim terminalom intermodalnym, których charakterystyka pracy różni się od tej w terminalach lądowych. Wskazano także na istotność tego problemu wynikającą z rosnących obrotów kontenerów przewożonych transportem kolejowym. Systematyczny wzrost tych przewozów i wyczerpywanie się zdolności obsługowych terminali intermodalnych powoduje konieczność usprawniania zachodzących tam procesów. Możliwość usprawniania tych procesów oprócz zastosowania narzędzi komputerowych realizowana jest także dzięki wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń przeładunkowych. Urządzenia te w zależności od obszaru ich działania i zakresu ich zastosowania wykorzystują różne rodzaje zasilania, które w większym, bądź mniejszym stopniu wpływają na zanieczyszczenia środowiska. W przypadku rozważanych w niniejszym artykule suwnic jezdniowych, zasilanie to pochodzić może zarówno z silników spalinowych, hybrydowych jak i silników elektrycznych. Stąd też z punktu widzenia minimalizacji wielkości emisji szkodliwych związków spalin do atmosfery w artykule podjęto także problematykę wyboru urządzenia do realizacji zadań przeładunkowych. Na potrzeby badań szczegółowo przedstawiono procesy obsługi kontenera w lądowym terminalu intermodalnym. Dokonano przeglądu literatury w zakresie metod i strategii składowania kontenerów. Rozważane procesy przeładunku kontenerów w relacji wagon-plac składowy zamodelowano w środowisku symulacyjnym FlexSim. Zbudowany model symulacyjny posłużył do opracowania 5 wariantów rozmieszczenia kontenerów na placu w funkcji ich rozmieszczenia na pociągu. Badania rozmieszczenia kontenerów na placu składowym wykonywano zarówno dla losowego jak i ustalonego rozmieszczenie kontenerów na pociągu. W przypadku losowego rozmieszczenia kontenerów na pociągu próby wykonywano dla 100 powtórzeń. Na podstawie badań symulacyjnych określono dystans pokonywany przez urządzenie przeładunkowe (suwnicę RTG) oraz czas realizacji prac ładunkowych w poszczególnych wariantach. Wykorzystując podawane przez producenta suwnic dane o wielkości zużywanej przez suwnicę energii obliczono jej wydatek energetyczny w poszczególnych wariantach dla różnych sposobów zasilania (silnik spalinowy, hybrydowy, elektryczny). Uzyskane wyniki pozwoliły na wybór najlepszej spośród rozważanych, strategii składowania kontenerów na placu przy uwzględnieniu wielkości emitowanego przez urządzenia przeładunkowe CO2 do atmosfery.
PL
W pierwszej części artykułu [8] informowano o papie smołowej (dachowej), której wyrób uznano za zapowiedź uruchomienia przetwórstwa bezpośrednio w polskim przemyśle papierniczym. Tę część otwiera informacja o zainicjowaniu w kombinacie celulozowo-papierniczym w Kaletach produkcji worków z papieru wykonanego z masy celulozowej niebielonej sodowej. Następnie rozwinęła się ona na wielką skalę w przetwarzaniu papieru workowego (prawdopodobnie) z masy celulozowej niebielonej siarczanowej. Komentarze do tej drugiej metody zostaną przedstawione oddzielnie.
PL
W pracy przedstawiono model fotoogniwa dedykowany dla programu SPICE. Model ten uwzględnia zjawiska optyczne, elektryczne i cieplne. W szczególności uwzględniono wpływ na charakterystyki fotoogniwa kąta padania promieni światła na powierzchnię tego fotoogniwa. Zaprezentowano zarówno postać modelu, jak i zastosowane stanowisko pomiarowe. Praktyczną przydatność opracowanego modelu zbadano dla fotoogniwa monokrystalicznego.
EN
In the paper the model of the solar cell dedicated for the SPICE software is presented. This model takes into account optical, electrical and thermal phenomena. The influence of the angle of incidence of shafts on its surface on characteristic of solar cells are considered. Both the form of the model and the worked out measuring set-up are presented. The practical usefulness of the worked out model is examined for the monocrystalline solar cell (Modelling characteristics of mono-crystalline solar cells operating under different luminous conditions).
PL
Mechaniczne zużycie szyn jest zjawiskiem znanym i opisywanym w literaturze, a także widocznym w torowisku dla postronnego obserwatora. Zelektryfikowanie prądem stałym transportu szynowego wywołuje w torowisku dodatkowe zagrożenia w stosunku do szyn. W literaturze technicznej istnieje wiele pozycji dotyczących oddziaływania prądów błądzących na podziemną metalową infrastrukturę oraz sposobom ochrony tych konstrukcji. W niniejszym artykule zwrócono uwagę na fakt, że prądy błądzące przyczyniają się również do zużycia – zmiany geometrii szyn – w miejscach innych niż główka szyny. Podano przykłady takiego zużycia oraz warunki jakie muszą wystąpić, aby skutki zjawiska prądów błądzących mogły się uwidocznić.
EN
Mechanical wear of rails is a phenomenon known and described in the literature and also visible in the track for an outside observer. The electrification by direct current of rail transport causes additional hazards in the track in relation to the rails. In the technical literature, there are many items regarding the impact of currents straying on underground metal infrastructure and ways to protect these structures. In this work, attention is paid to the fact that stray currents also contribute to wear – changes in the geometry of rails – in places other than the rail head. Examples of such wear are given to the conditions that must occur in order for the effects of stray currents to become visible.
EN
The number and groups of mites (Acari) and species composition of oribatid mites (Oribatida) were analysed in three different substrates used for the restoration of degraded soils: (1) pine forest litter, (2) apple orchard litter, and (3) pine chips. The study was conducted in the years 2011-2012, on microplots of the area of 1m2 , established in a belt of trees of a nursery in Białe Błota (Bydgoszcz Forest District). Average biannual mite density per 50 cm3 of the investigated substrates ranged from 14.6 to 54.43 individuals. The highest numbers of mites were found in shredded forest litter and the lowest in pine chips. The most abundant mites in the studied material were oribatid mites, accounting for 57.3 % of these arthropods. The highest number of oribatid mites was found in the forest litter (28), and the lowest (20) in pine chips. The number of species in both types of litter was similar in the first and second year of the study, but it rose three times in the pine chips substrate over the study period. Oribatid species in the litter substrates were dominated by the eurytopic Tectocepheus velatus, and the most abundant species in the pine chips substrate was Oribatula tibialis. The experiment indicated a possibility of practical use of the shredded litter in the reintroduction of soil mesofauna and soil regeneration. This may facilitate the soil inoculation process, e.g., by using seeders specially adapted for this purpose. Additionally, a quick colonization of wood chips by acarofauna may suggest the possibility of using them as an excellent substrate for soil regeneration.
PL
Krajowe Towarzystwo Telefunken Sp. z o.o. zostało założone w Warszawie w 1933 r. Od początku swego istnienia rozwijało się bardzo dynamicznie, w związku z czym kilkakrotnie zmieniało swoją siedzibę, wynajmując coraz to większe pomieszczenia, kolejno przy ul. Polnej, Długiej i Rakowieckiej. Ostatecznie siedziba firmy – przekształconej na początku 1938 r. w Krajowe Zakłady Telefunken S.A. – została przeniesiona na ul. Owsianą 14 na Kamionku (Praga-Południe), gdzie w 1937 r. zakupiono dużą działkę ze zbudowaną cztery lata wcześniej nowoczesną halą fabryczną. W tym samym roku wzniesiono – według projektu Lucjana Krongolda – budynek administracyjny oraz zabudowania pomocnicze (m.in. garaże), dopełniając całości zabudowy zakładów. W tym miejscu firma funkcjonowała do 1939 r., opracowując i wypuszczając, wyłącznie na rynek krajowy, 44 modele nowoczesnych aparatów radiowych. Wyróżniały się one wysoką jakością wykonania, nowoczesnym wzornictwem i zastosowaniem wysokiej jakości materiałów (np. egzotyczne drewno na skrzynki aparatów). KT Telefunken prowadziło dobrze zaplanowaną akcję reklamową w gazetach codziennych i czasopismach na terenie całego kraju, szczególnie aktywnie w stolicy. Uczestniczyło także w licznie organizowanych ogólnokrajowych i branżowych targach. Działalność KT Telefunken została przerwana po wybuchu wojny, zaś teren fabryki przy ul. Owsianej zakupił Adam Pakulski, prowadząc tu działalność swojej Wytwórni Konserw, Marmolady i Przetworów Spożywczych „Wanda”, aż do znacjonalizowania zakładu w 1950 r. Po 1953 r. w obiektach fabrycznych przy ul. Owsianej 14 mieściła się filia rembertowskich zakładów mięsnych, a następnie biura i hotel dla szwaczek Zakładów Odzieżowych „Cora”. Po likwidacji tych ostatnich w latach 90. XX w. zabudowania fabryczne zostały porzucone i do dziś nie są użytkowane, ulegając coraz głębszej degradacji.
EN
The National Association Telefunken LLC was founded in Warsaw in 1933. Since the beginning of its existence it developed very dynamically, because of which it moved its headquarters several times, renting ever-larger rooms subsequently in Polna, Długa and Rakowiecka streets. Finally, the head offices of the company – at the beginning of 1938 transformed into National Company Telefunken JSC – were moved to 14 Owsiana Street in Kamionek (Praga-South), where in 1937 a large parcel of land was purchased with a modern built four years earlier industrial building. In the same year, and administrative building and auxiliary buildings (e.g. garages) were erected – according to the project by Lucjan Krongold – to complete the factory complex. There the company functioned until 1939, making and releasing solely on the domestic market 44 models of modern radio sets. They were distinguished by their high quality of workmanship, latest designs and the use of high-quality materials (e.g. exotic wood used for radio cases). KT Telefunken launched a carefully planned advertising campaign in dailies and periodicals all over the country, and especially actively in the capital. They also participated in numerous organised all-Poland and trade fairs. The functioning of KT Telefunken ended after the outbreak of the war, and the factory property in Owsiana Street was purchased by Adam Pakulski, who ran here his Canned Goods, Marmalade and Foodstuffs Manufacture “Wanda” until it became nationalised in 1950. After 1953, the factory buildings at 14 Owsiana Street housed a branch of the Rembertow meat factory, and later offices and a hotel for seamstresses from the “Cora” clothing factory. After the latter were closed down during the 1990s, factory buildings were abandoned and have not been used until today, more and more falling into ruin.
PL
Aktualnie stosowane standardy zasilania urządzeń kolejowych, tramwajowych i metra przez energetykę zawodową powodują metaliczne połączenie wszystkich tych uziomów między sobą przez żyły powrotne kabli SN lub przewodem PE lub PEN kabli niskiego napięcia. Takie połączenia umożliwiają przepływ prądów błądzących między systemem kolejowym, tramwajowym i metra przez system uziomów energetyki zawodowej. Stwarza to możliwość pojawiania się prądów błądzących na terenie całych aglomeracji, stwarzając zagrożenie elektrokorozją podziemnych instalacji metalowych. W artykule przedstawiono sposób zasilania eliminujący takie połączenia.
EN
Current standards of railway, tram and underground systems powered by professional energetics cause metallic links between all earthings via either return lines of SN cables or PE and PEN low voltage cables are presented in the article. Such links enable stray currents to appear in entire agglomerations causing risk of electrocorrosion of metal underground installations. Presented method of electric energy supply eliminates such links.
PL
Celem pracy była ocena niektórych zmian w jakości gleby lekkiej w warstwie 0-90 cm, pod uprawą wierzby wiciowej (Salix viminalis) w 4-letnim cyklu, na skutek zastosowania nawożenia kompostem z osadów komunalnych i nawożenia mineralnego. Doświadczenie realizowano w latach 2006-2009 na polu doświadczalnym Politechniki Koszalińskiej w Kościernicy, gmina Polanów (16°24´N i 54°8´E). Doświadczenie założono na glebie lekkiej klasy IVb – V, kompleksu żytniego dobrego, o składzie granulometrycznym piasku gliniastego lekkiego do głębokości 100 cm oraz gliny lekkiej poniżej 100 cm. Czynnikami doświadczenia były: nawożenie (I) – (a) obiekty bez nawożenia, (b) nawożone kompostem z osadów komunalnych (10 t·ha-1 s. m.), (c) nawożone kompostem z osadów komunalnych (10 t·ha-1 s. m.) i azotem mineralnym w ilości 90 kg N·ha-1 oraz (d) nawożone kompostem z osadów komunalnych (10 t·ha-1 s. m.) i azotem mineralnym w ilości 180 kg N·ha-1 oraz klony wierzby wiciowej (II) – 1047, 1054, 1023, 1013, 1052, 1047D, 1056, 1033 i 1018. Kompost charakteryzował się: pHKCl – 6,63, zawartość suchej masy – 68,42%, a zawartość w suchej masie wyniosła: materii organicznej – 39,06%, N – 1,75%, P – 1,60%, K – 0,112%, Ca – 3,426% i Mg – 0,325%. Kompost zastosowano wiosną 2006 roku, a nawóz azotowy wysiewano corocznie przed ruszeniem wegetacji wierzby w latach 2006-2009. Poletko miało powierzchnię 34,5 m2, na którym wysadzono 120 zrzezów (34782 sztuk· ha-1). Corocznie po zakończeniu wegetacji wierzby pobierano z każdego poletka próby gleby z trzech głębokości: 0-30 cm, 31-60 cm i 61-90 cm. Analiza gleby po zakończeniu wegetacji wierzby po pierwszym (2006 r.), po drugim (2007 r.), po trzecim (2008 r.) oraz po czwartym roku (2009) obejmowała ocenę na zawartość: suchej masy, próchnicy i węgla organicznego, azotu ogólnego, amonowego, azotanowego i mineralnego oraz odczynu gleby. Badania wykazały, w miarę upływu lat odstania pędów wierzby malała zawartość w glebie azotu ogólnego, azotanowego i mineralnego, a wzrastała zawartość azotu amonowego, węgla organicznego i próchnicy. Nawożenie wierzby kompostem z osadów komunalnych zwiększało zawartość w glebie próchnicy i węgla organicznego oraz podnosiło odczyn gleby, a nie wpływało na zawartość mineralnych form azotu. Stosowanie mineralnego nawożenia azotowego uprawy wierzby energetycznej podnosiło w glebie zawartość azotanów i azotu mineralnego, obniżało odczyn gleby, a nie wpływało na zawartość próchnicy, węgla organicznego, azotu ogólnego i amonowego.
EN
The aim of the study was to evaluate selected changes of the quality of light soil in a layer of 0-90 cm, under cultivation of willow coppice (Salix viminalis) in the 4-year cycle, due to fertilization with compost from municipal sewage sludge and mineral fertilizers. The experiment was carried out in 2006-2009 on the experimental field of Koszalin University of Technology in Kościernica, Polanów municipality (16°24'N and 54°8'E). The experiment was established on light soil of class IVb-V, of good rye complex, and granulometric composition of light loamy sand to a depth of 100 cm and light loam below 100 cm. The experiment factors were: fertilization (I) – (a) objects without fertilization, (b) fertilized with compost from municipal sewage sludge (10 t·ha-1 d.m.), (c) fertilized with compost from municipal sewage sludge (10 t·ha-1 d.m.) and mineral nitrogen in the amount of 90 kg N· ha-1, and (d) fertilized with compost from municipal sewage sludge (10 t· ha-1 d.m.) and mineral nitrogen in the amount of 180 kg N·ha-1 and clones of willow (II) – 1047, 1054, 1023, 1013, 1052, 1047D, 1056, 1033 and 1018. Compost characterized by: pHKCl – 6.63, dry mass content – 68.42%, and content in dry mass was as follows: organic matter – 39.06%, N – 1.75%, P – 1.60%, K – 0.112%, Ca – 3,426% and Mg – 0.325%. Compost was applied in the spring of 2006, and nitrogen fertilizer was applied each year before start of vegetation of willow in the years 2006-2009. The field area was 34.5 m 2, it was planted 120 cuttings (34782) pieces·ha-1. Each year, after vegetation period of willow soil samples were taken from each plot from three depths: 0-30 cm, 31-60 cm, 61-90 cm. Analysis of soil after first (2006), second (2007), third (2008) and fourth year (2009) the willow vegetation periods included assessment of the content of dry matter, humus and organic carbon, total, ammonium, nitrate and mineral nitrogen and soil pH. Studies show that during years of shoots regrowth of willow content of total, nitrate and mineral nitrogen decreased in soil and content of ammonium nitrogen, organic carbon and humus increased. Fertilization of willow with compost from municipal sewage sludge caused increase of the content of humus and organic carbon in soil and raised soil pH. It did not affect the content of mineral nitrogen forms. Fertilization of willow with mineral nitrogen caused increase of nitrate and mineral nitrogen content in the soil, and decrease of soil pH, and did not affect the content of humus, organic carbon, total and ammonium nitrogen.
PL
W pracy przedstawiono system biernej ochrony przed prądami błądzącymi zastosowany na centralnym odcinku II linii metra w Warszawie. Opisano system Monitoringu Prądów Błądzących wdrożony na tym odcinku metra. Podano stosowane kryteria wobec układów pracy systemu ochrony przed prądami błądzącymi oraz ocenę korozyjnego zagrożenia podziemnej konstrukcji. Omówiono zasady wykorzystane w MPB do sygnalizacji zwarć szyny metra – konstrukcja metra. Przedstawiono zastosowany system ochrony przeciwporażeniowej pasażerów i pracowników metra.
EN
The paper presents a system of passive protection against stray currents that was applied to the central section of the second metro line in Warsaw. Stray currents monitoring system deployed on this stretch of metro line was desribed. The criteria for abnormal states assesment and assesment of electrochemical corrosion risks of the underground infrastructure were given. Passenger and staff safety system was described.
18
Content available remote Analysis of long-time efficiency of photovoltaic installation
EN
In the paper the results of long-time investigations of the photovoltaic installation situated in Gdynia Maritime University are presented. A short description of the considered installation and the weather station making possible continuous monitoring of weather parameters are included. The selected results of measurements of exploitive parameters of the considered installation obtained in the selected days and the corresponding to them results of measurements of power density of solar radiation are shown.
PL
W pracy przedstawiono wyniki długookresowych badań instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej w Akademii Morskiej w Gdyni. Zaprezentowano krótki opis rozważanej instalacji fotowoltaicznej i stacji pogodowej umożliwiającej ciągłe monitorowanie stanu pogody w miejscu zamontowania instalacji fotowoltaicznej. Pokazano wybrane wyniki pomiarów parametrów eksploatacyjnych rozważanej instalacji uzyskane w wybranych dniach oraz odpowiadające im wyniki pomiarów gęstości mocy promieniowania słonecznego.
PL
W artykule przedstawiono zarys prac związanych z oddziaływaniem trakcji elektrycznej prądu stałego i przyjętego systemu ochrony podziemnej konstrukcji metra w Warszawie przed prądami błądzącymi. Podano różnice jakie występują w systemie ochrony na I i II linii metra. Omówiono struktury systemu rejestracji oddziaływań prądów błądzących na konstrukcje metra oraz fazy przejścia z rejestracji do monitoringu na całym eksploatowanym już odcinku. Podano stosowane kryteria oceny układu połączeń w systemie ochrony przed prądami błądzącymi. Wraz z rozbudową metra następowały opisane w artykule modernizacje systemu monitoringu usprawniające proces zbierania i archiwizowania danych. Opisano sygnalizację występowania niekorzystnych stanów pracy sieci powrotnej przez system monitoringu. W artykule omówiono modyfikacje wprowadzane na liniach metra i adaptacje systemu monitorowania do zmieniających się warunków.
EN
In this article an overview of works related to DC electric traction as well as stray current protection systems were described. Differences between first and second metro lines were shown. An overview of stray current monitoring system structure was shown, step-by-step upgrades from registration to monitoring system on the entire line were described. Evaluation criteria of the connection arrangement in the protection system was shown. Expansion of the metro system was accompanied by the mentioned modernizations of the stray current monitoring system, data acquisition and storage was upgraded. Signaling system of undesirable states in the return circuit captured by the monitoring system was described. The article describes modifications of the system on both metro lines and its adaptations to the changing conditions.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki pomiarów charakterystyk elastycznego panelu fotowoltaicznego wytworzonego w technologii CIGS. Badania prowadzono w warunkach naturalnego nasłonecznienia dla różnych przypadków zacienienia oraz wygięcia rozważanego panelu. Na podstawie wykonanych pomiarów wyznaczono wartości jego wybranych parametrów elektrycznych.
EN
The paper presents results of measurements of the characteristics of the flexible photovoltaic panel produced in CIGS technology. The investigations were performed under natural sunlight conditions for different shading and deflection of the panel. Based on the results of measurements, the values of selected electrical parameters were determined.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.