Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  VAWT
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Wind power plays a crucial role in supplying cities with renewable energy. Combined with short transport routes, it is essential to establish site-specific small wind turbines in the urban environment. An increasing interest in small, decentralized, vertical-axis wind turbines (VAWT) can be observed here. However, concepts with low visual and auditory effects and economic efficiencies are largely limited. The project part described in this paper enables a specially developed design software tool of rotor geometries optimized for such boundary conditions. By using fiber-reinforced structures in combination with selective laser sintering, it is theoretically possible to economically produce even the smallest quantities of these geometries for a typical service life of wind turbines. The results presented and discussed in this work can serve as a basis for a subsequent feasibility study.
EN
The paper presents the results of calculations of flow around the vertical axis wind turbine. Three-dimensional calculations were performed using ANSYS Fluent. They were made at steady-state conditions for a wind speed of 3 m/s for 4 angular settings of the three-bladed rotor. The purpose of the calculations was to determine the values of the aerodynamic forces acting on the individual blades and to present the pressure contours on the surface of turbine rotor blades. The calculations were made for 4 rotor angular settings.
PL
W pracy przedstawiono wyniki obliczeń opływu wirnika turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu. Trójwymiarowe obliczenia wykonano za pomocą programu ANSYS Fluent. Obliczenia przeprowadzono w warunkach stacjonarnych dla prędkości wiatru równej 3 m/s dla 4 ustawień kątowych wirnika z trzema łopatami. Celem przeprowadzonych obliczeń było określenie wartości składowych siły aerodynamicznej działającej na poszczególne łopaty oraz przedstawienie konturów ciśnienia na powierzchni łopat wirnika turbiny. Obliczenia przeprowadzono dla 4 ustawień kątowych wirnika.
EN
Technology of wind exploitation has been applied widely all over the world and has already reached the level in which manufacturers want to maximize the yield with the minimum investment outlays. The main objective of this paper is the determination of the optimal number of blades in the Cup-Bladed Vertical Axis Wind Turbine. Optimizing the size of the Vertical Axis Wind Turbine allow the reduction of costs and increase the output. The target is the maximum power of the rotor. The optimum number of Vertical Axis Wind Turbine blades evaluation is based on analysis of a single blade simulation and its superposition for the whole rotor. The simulation of working blade was done in MatLab environment. Power spectrum graphs were prepared and compared throughout superposition of individual blades in the Vertical Axis Wind Turbine rotor. Some wind tunnel measurements of the hydrodynamic force according to pitch angle of the blade are also shown. The major result of this research is the Vertical Axis Wind Turbine kmax ratiopower characteristic. On the basis of the analysis of the power spectra, optimum number of the blades was specified for the analysed rotor. Power spectrum analysis of wind turbine enabled the specification of the optimal number of blades, and can be used regarding investment outlays and power output of the Vertical Axis Wind Turbine.
4
Content available remote The electromagnetic transformer of mechanical energy into heat for wind turbine
EN
In order to reduce the cost of stand-alone vertical axes wind turbines (VAWT) and to extend their functionality, this paper suggests accumulating wind energy in the form of heat. For this purpose a special transformer of mechanical energy into heat (TMEH) was developed, which operates on the electromagnetic principle. A simplified method for calculating the magnetic and electric fields in the work parts of the TMEH was developed. The paper gives the results of its FEM-analysis. Using the developed technique the design of pilot TMEH was optimized.
PL
Dla zmniejszenia kosztów zainstalowania siłowni wiatrowych z pionową osią obrotu (WAWT) o prace autonomicznej oraz rozszerzenie ich funkcjonalności oferowano akumulować energię wiatru w ciepłe. W tym celu opracowano specjalny przetwornik energii mechanicznej na ciepło (TMEH), który działa na zasadzie elektromagnetycznej. Stworzono uproszczoną metodę obliczania pól magnetycznych i elektrycznych w elementach konstrukcyjnych TMEH, przedstawiono wyniki FEM-analizy. Wykorzystując opracowane techniki zoptymalizowano konstrukcję projektu badawczego TMEH.
EN
Special device – electromagnetic transformer of mechanical energy into heat (ETMEH) is assigned for use in low-power autonomous wind turbines with a vertical axis of rotation (VAWT) in order for further accumulation generated from wind energy as heat. According to the results of mathematical modeling of electromagnetic and thermal processes was made a sample of ETMEH and have been carried out his experimental investigations, which have confirmed the adequacy of the developed models. The criterion was formed and a number of optimization tasks were solved, which resulted in received parameters for the number of ETMEH sizes with power up to 10 kW.
PL
Urządzenie specjalne – przetwornik elektromagnetyczny energii mechanicznej na ciepło (EPMEC) powołany do stosowania w autonomicznych siłowniach wiatrowych niskiej mocy o pionowej osi obrotu oraz dalszego gromadzenia generowanej z wiatru energii w postaci ciepła. Na podstawie wyników modelowania matematycznego procesów elektromagnetycznych i cieplnych wykonany makiet EPMEC, na którem przeprowadzono badania eksperymentalne, które potwierdziły słuszność opracowanych modeli. Założony kryterium i są rozwiązane szereg problemów optymalizacyjnych, w wyniku których otrzymano parametry dla szeregu opcji EPMEC o mocach do 10 kW.
EN
In a counter-rotating wind turbine with the vertical axis of rotation (VAWT), a special three-phase transformer was developed for contactless transmission of electric energy from the synchronous generator with permanent magnets (PMSG) and rotating rotor and stator. The halfcore of this transformer with primary and secondary windings can rotate relative one to another. One phase of such a transformer was developed, engineered, and studied. According to the results of experimental studies, its computer simulation model was designed. We built and study a general computer model of an autonomous VAWT with a three-phase rotary transformer, the secondary windings of which have taps that are switched by triaks, providing quasi optimal control of VAWT operation. The analysis of necessary amount of taps is conducted for effective work of VAWT on all range of speed of wind.
PL
W przeciwwirującej turbinie wiatrowej z pionową osią obrotu (VAWT) dla bezkontaktnego przekazywania energii elektrycznej od generatora synchronicznego o magnesach trwałych (PMSG) z wirującymi induktorem i twornikiem, opracowano specjalny trójfazowy transformator, którego połowy rdzenia z pierwotnym i wtórnym uzwojeniami mogą obracać się względem siebie. Zaprojektowano, stworzono oraz zbadano jedną fazę takiego transformatora. W wyniku badań eksperymentalnych opracowano jego model stymulacyjny komputerowy. Wybudowano ogólny model komputerowy siłowni wiatrowej z VAWT o prace autonomicznej z trójfazowym wirującym transformatorem, którego uzwojenia wtórne mają placówki przełączane za pomocą triaków przewidując quasioptymalną pracę VAWT. Przeprowadzono analizę ilości placówek niezbędnej do skutecznego działania siłowni wiatrowej na całym zakresie prędkości wiatru.
7
Content available remote Analiza opływu profilu turbiny wiatrowej przy małych liczbach Reynoldsa
PL
Celem pracy było wykonanie obliczeń dla opływu profilu aerodynamicznego NACA0018 stosowanego w turbinach wiatrowych małej mocy o pionowej osi obrotu. Do numerycznego modelowania przepływu został wykorzystany program ANSYS CFX. Wyniki obliczeń porównano z badaniami eksperymentalnymi dla określenia dokładności oraz przydatności przyjętej metody do modelowania zjawisk aerodynamicznych w zakresie małych liczb Reynoldsa. Rezultaty pracy mają określić przydatności programu ANSYS CFX do wyznaczenia pola przepływu wokół profilu i określenia jego charakterystyk dla pracy turbiny.
EN
The purpose of this study was to calculate of flow an aerofoil NACA0018 which is used in low-power wind turbines with a vertical axis of rotation. ANSYS CFX software was used for the numerical modeling of the flow. The results of calculations were compared with experimental studies to determine the accuracy and usefulness of the method for modeling aerodynamic phenomena. Results of the work may to be used for definition of the suitability of ANSYS CFX to determine the flow field around the airfoil and identify its performance characteristics for wind turbine.
8
Content available VAWT kluczem do rozwoju mikrogeneracji rozproszonej
EN
The paper presents the issue of micro power generation with wind turbines. The author has presented the most important factors to be taken into account when investigating the feasibility of micro power plants, shows the main features and parameters of vertical axis wind turbines (VAWTs) and challenges which need to be tackled when realizing a project involving this technology.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.