Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  research and development unit
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article describes the life cycle of a training project in a research and development unit, from setting the training target, through analyzing the needs of the group, establishing workshops' programs and logistics, up to the evaluation and implementation support. The role of human capital has been presented in the article, thus the need for training organization has been demonstrated to improve quality of work. The article also describes characteristics of the training market, defining types of projects addressed to representatives of the most often trained groups in the research and development unit, like professionals, managers and research workers. Methods and tools aiding the training system analysis and monitoring have also been introduced in the text with a goal to reflect customer, employer, and trainee satisfaction. A process of raising qualifications of employees was described at the Institute of Aviation. It has been found that internal trainings from the subject matter of "project management" are the best solution for research and development centers.
PL
W artykule opisano cykl życia projektu szkoleniowego w jednostce badawczo-rozwojowej począwszy od wyznaczenia celów szkolenia, przez analizę potrzeb grupy, ustalenie programów warsztatów i ich logistyki, aż po ocenę i wsparcie wdrożenia. Zaprezentowano rolę kapitału ludzkiego i przez to wykazano potrzebę i istotę organizowania szkoleń, które mają na celu m.in. podniesienie, jakości wykonywanej pracy. Opisano charakterystykę rynku szkoleń określając rodzaje projektów adresowanych do przedstawicieli najczęściej szkolonych grup zawodowych w jednostce badawczo-rozwojowej: specjalistów, kierowników i pracowników naukowych. Przedstawiono metody i narzędzia pomocne w analizie i monitorowaniu systemów szkoleń uwzględniając głównie zadowolenie klienta: pracodawcy oraz szkolonego pracownika. Opisano proces podnoszenia kwalifikacji pracowników w Instytucie Lotnictwa. Stwierdzono, że dla jednostek badawczo-rozwojowych dobrym rozwiązaniem jest organizowanie szkoleń wewnętrznych, z tematyki „zarządzania projektami".
PL
Gospodarka oparta na wiedzy jest głównym filarem społeczeństwa wiedzy. Rozwój społeczeństwa wiedzy dokonuje się pod wpływem zmian ekonomicznych i rozwoju technologii. Wiedza staje się strategicznym zasobem organizacji, który podlega wytwarzaniu, transferowi i wykorzystywaniu. Wprowadzanie na rynek innowacyjnych produktów, usług i technologii umożliwia budowanie przewagi konkurencyjnej i jest często rezultatem efektywnej współpracy ośrodków naukowych z przedsiębiorstwami. Jednostki badawczo-rozwojowe, jako podstawowy sektor nauki ukierunkowany w swej działalności na badania aplikacyjne i innowacyjne, są w tym zakresie teoretycznie idealnym partnerem dla biznesu. Niestety, w rzeczywistości obaj partnerzy rzadko podejmują kooperację. Na powód tej sytuacji składa się wiele przyczyn, a winę ponoszą obie strony. Zmiana tego stanu, prowadząca do aktywizacji współpracy, leży zarówno w interesie przedsiębiorstw, jak i jednostek badawczo-rozwojowych.
EN
The knowledge-based economy is the main pillar of knowledge society. A knowledge society development performs influenced by economical changes and technologies development. Introducing of innovating products, services and technologies into a market enables a gaining the competing majority and it often results from effective cooperation between scientific units with enterprises. Research and development units as a main sector of the science, oriented in their activity on applied and innovating research, are theoretically in the scope an ideal partner for companies. Unfortunately, practically both of the partners don't undertake the cooperation very often. There are many reasons of the situation and both of the sides are at fault. Changing the state, causing to activation of the cooperation is in interest of enterprises as well as research and development units.
PL
W artykule przedstawiono założenia oraz przebieg realizacji projektu pt. "Sieć współpracy sektora badawczo-rozwojowego i przedsiębiorstw w dziedzinie obróbki plastycznej" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego lata 2004 - 2006, Priorytet 2 - "Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach", Działanie 2.6 - "Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy". Projekt realizowany jest przez Instytut Obróbki Plastycznej i Politechnikę Poznańską, a finansowany w 75% z Europejskiego Funduszu Społecznego i w 25% z krajowych środków publicznych. W przedsięwzięciach projektu uczestniczą przedsiębiorstwa regionu Wielkopolski stosujące technologie obróbki plastycznej lub eksploatujące, produkujące oraz zajmujące się dystrybucją maszyn, urządzeń i narzędzi do obróbki plastycznej. Przedstawiono pierwsze doświadczenia ze współpracy Instytutu i Politechniki z przedsiębiorstwami w ramach sieci oraz wnioski dotyczące dalszego ich współdziałania.
EN
The paper presents the assumptions and realization of the project, "The co-operation network of the research and development sector and enterprises in the field of metal forming" within the Integrated Operational Program of Regional Development 2004-2006, Priority 2, Reinforcement of Human Resources in Regions, Action 2.6, Regional Innovation Strategies and transfer of knowledge. The project is realized by The Metal Forming Institute and the Poznan University of Technology and financed by European Social Fund (75%) and from the domestic public resources. The participants of the project undertakings are enterprises of Wielkopolska region applying metal forming technologies or dealing with metal forming machines, devices and tools. The first experiences of the co-operation of the Institute and the University of Technology with enterprises within the network are presented as well as conclusions concerning their further co-operation.
EN
In this paper the MoD Technology Agency is presented. The Technology Agency is the only organization of Hungarian Ministry of Defence and the Hungarian Defence Forces that is prepared enough to say what is to be done in the field of military technological research and development, and can be one of the decisive elements of the comprehensive technical modernization of the Hungarian Defence Forces.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.