Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 494

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pompy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
PL
Pompy znajdują zastosowanie niemal w każdej dziedzinie życia, poczynając od małych konstrukcji stosowanych np. w układach spryskiwaczy samochodu, po duże, kluczowe, wykorzystywane np. w obiegach elektrowni atomowych. Pompy stały się maszynami tak powszechnymi, że konsumują niemal 30% całej energii zużywanej w przemyśle [1]. Z tego względu niezmiernie istotne jest takie projektowanie ich elementów przepływowych, aby osiągały możliwie najwyższą sprawność, przy spełnieniu pozostałych kryteriów konstrukcyjnych (np. antykawitacyjnych).
PL
Trudno wyobrazić sobie działanie energetyki bez pracy pomp. Szacuje się, że moc pobierana przez pompy pracujące w blokach elektrowni to około 5-6% ich mocy. Ale czy energetyka zawodowa to tylko duże pompy? W artykule przedstawiono konstrukcje pomp wirowych o niskim, bądź skrajnie niskim wyróżniku szybkobieżności, mogące mieć potencjalne zastosowanie tam, gdzie wymagana jest wysoka niezawodność często kosztem sprawności, czyli w tzw. „układach krytycznych”.
3
Content available remote Wpływ rodzaju przewodu hydraulicznego na tłumienie pulsacji ciśnienia - cz. I
PL
Monitorowanie, a następnie analiza przebiegu pulsacji ciśnienia w linii tłocznej pomp stosowanych w hydrostatycznych układach napędowych pozwalają na wykrycie wybranych anomalii w działaniu jednostek wyporowych.
PL
Ostatnie miesiące obfitują w informacje nt. inicjatyw wspomagających walkę ze smogiem. Mamy programy gminne, rządowe i międzynarodowe, które mają poprawiać jakość powietrza i zmniejszać zużycie energii. Ogromną rolę odgrywają tu instalacje budowlane, w których do osiągnięcia efektu ekologicznego konieczna jest współpraca i synergia wszystkich, choćby najdrobniejszych elementów. W przypadku instalacji grzewczej istotna jest też rola pomp obiegowych i cyrkulacyjnych.
PL
W polskim rynku oprócz instalacji gaśniczych zgodnych z normami europejskimi udział mają również instalacje projektowane zgodnie z wytycznymi VdS oraz NFPA. W artykule omówiono i porównano najważniejsze różnice w wymaganiach stawianych pompom przeznaczonym do ochrony przeciwpożarowej w instalacjach zgodnych z normami europejskimi oraz wymogami organizacji VdS, LPCB i FM.
EN
On the Polish market, in addition to fire extinguishing systems compliant with European standards, installations designed in accordance with the VdS and NFPA guidelines also have a stake. This article discusses and compares differences in the requirements for pumps for fire protection in installations compliant with the draft European standard and the requirements of VdS, LPCB and FM.
PL
W artykule scharakteryzowano zagadnienia techniczne związane z pompami przeznaczonymi do zasilania instalacji przeciwpożarowych. Omówiono podstawowe parametry pracy pomp oraz ich właściwości użytkowe, takie jak wysokość podnoszenia, natężenie przepływu, przepływ minimalny, mające istotny wpływ na dobór urządzeń w procesie projektowania instalacji ppoż.
EN
The article presents technical issues related to pumps supplying fixed firefighting systems. The basic parameters of the pumps operation and their useful properties, such as differential head, flow rate, minimum flow, having a significant impact on their selection for the fixed firefighting systems were discussed.
PL
One of the most important action in power engineering is searching for methods of pollution reduction. The biggest pollution is CO2. Emission of it in production of electricity is around 0,9 tons / 1 MWh. The article presents one of the methods of pollution reduction. This method based on decreasing energy consumption of electric drives of pumps and fans. There are practical technical solution in Poland, which decreased energy consumption from 10% to 30%. Others electric drives before modernization consume around 40% of total production of electricity (25% pumps and 15% fans). The modernization of such drives gives the possibility of reduction CO2 emission by 10% within 8 to 10 years.
PL
W spółczesna eksploatacja układów pompowych pomp głębinowych [8]ukierunkowana jest głównie na energooszczędne wydobycie wody na ujęciach oraz przekazanie jej do stacji uzdatniania (SUW). Zagadnienie oszczędności energii przekłada się na optymalizację budowy układów pompowych, ich właściwego opomiarowania oraz prowadzenia optymalnego zarządzania eksploatacją wraz z odpowiednim monitoringiem i sterowaniem [3,4].
PL
W gospodarce wodno-ściekowej w ostatnich latach zachodzą istotne zmiany. Na rynku wciąż pojawiają się nowe produkty i rozwiązania. Systemy odprowadzania i oczyszczania ścieków często stają się coraz bardziej skomplikowane, a ich poszczególne elementy nie zawsze dobrze ze sobą współgrają. W tej sytuacji dobrym rozwiązaniem wydaje się być dążenie do unifikacji systemu, powierzenie głównych elementów technologicznych producentowi gwarantującemu jakość i nowoczesność rozwiązań.
PL
Użytkownicy głębinowych ujęć wód [5] - szczególnie z wieloletnim doświadczeniem - wiedzą, jak trudno jest przewidzieć wystąpienie awarii studni, pompy lub silnika głębinowego podczas eksploatacji ujęcia. Zdarzenia te dotychczas mają głównie charakter nagły, a więc niespodziewany i wiążą się z koniecznością utrzymywania kosztownych rezerw.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie symulacji warunków pracy pompowni w systemach grawitacyjno-tłocznych. Przykład praktyczny uwzględnia analizę w warunkach dynamicznych systemu wyposażonego w 10 pompowni o różnych funkcjach. Zastosowano zarówno lokalne przydomowe punkty tłoczne, lokalne punkty tłoczne umożliwiające wypłycenie sieci, jak i pompownie tranzytowe między miejscowościami. Przedstawiony model pozwolił na optymalizację pojemności czynnej pompowni, doboru pomp z uwzględnieniem częstotliwości włączeń oraz czasu przetrzymania ścieków.
EN
The paper presents the problem of working conditions in gravitational pressure systems simulation. The practical example takes into account the dynamical analysis of a system equipped with 10 pump stations with different functions. Both local press stations, local stations for shallowing network and transit pumping stations between the towns were used. The model allowed to optimize the active volume of the pump station tanks, the selection of pumps, including the frequency of power on and the time of holding the sewage.
PL
Przez lata naukowcy przeprowadzili szereg badań dla silników synchronicznych i asynchronicznych. Analizy te wykazały, że w porównaniu z dotychczasowymi silnikami trójfazowymi, seria PM cechuje się bardzo wysokimi parametrami technicznymi i kulturą pracy. W Aquanet SA również postanowiliśmy wykonać test układu pompowego opartego na silniku synchronicznym.
PL
Diagnostyka techniczna jest działem w eksploatacji zajmującym się rozpoznawaniem stanu technicznego urządzeń w miejscu ich użytkowania, bez konieczności ich zatrzymywania w funkcjonowaniu i demontażu. W problematyce stanowiącej przedmiot diagnostyki można wyróżnić: - diagnostykę obiektową - jest to diagnostyka wykonywana dedykowanymi urządzeniami diagnostycznymi w systemie użytkowania;- diagnostykę zdalną - oceny parametrów pracy urządzeń wykonywane na modelach matematycznych odwzorowujących rzeczywisty stan ich eksploatacji;- diagnostykę parametryczną - wykonywana komputerowo w systemie kierowania.
PL
Układy pompowe w węzłach cieplnych obsługują obiegi technologiczne czynnika grzewczego przypisane do instalacji wewnętrznych w budynkach. Gwarancją skutecznej bezawaryjnej długoletniej pracy pomp jest np. ich prawidłowy dobór w fazie projektowania węzłów. A niska ich awaryjność oraz związana z tym ich wysoka dyspozycyjność przekłada się na stosunkowo niskie koszty eksploatacji oraz napraw. A jakie doświadczenia z eksploatacji takich urządzeń ma MPEC we Włocławku?
PL
Podejmując decyzję o wyborze typu kanalizacji należy wziąć pod uwagę nie tyle najnowsze „mody na rynku”, ile rzetelne spojrzenie na realne potrzeby i uwarunkowania. Pod tymi pojęciami kryje się nie tylko sprzęt oraz zasoby które posiadamy, ale także warunki terenowe. Istotne jest czy teren na którym należy zaprojektować kanalizację jest płaski czy pofałdowany, czy woda gruntowa znajduje się płytko czy głęboko, czy zabudowa jest zwarta czy też rozproszona.
PL
Co przyniosłoby zmniejszenie strat w pracy pomp o 20-25%? Zaoszczędzenie 6,5-8,5 TWh/a, czyli takiej ilości energii, jaką produkuje elektrownia o mocy 1000-1300 MW. Pozwoliłoby to na wycofanie z eksploatacji 5 lub 6 najstarszych, niskosprawnych bloków 200 MW i zmniejszenie emisji CO2 o 7-8 mln ton rocznie.
PL
W artykule autor przedstawił zalety zestawów hydroforowych przeznaczonych do tłoczenia wody oraz podwyższania i utrzymywania jej ciśnienia w obiektach budowlanych, omówił ich budowę, funkcjonowanie głównych ich podzespołów oraz sprawy związane z ich doborem.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe zasady doboru pomp o identycznych i różnych parametrach, pracujących w typowych układach kanalizacji ciśnieniowej. W zaprezentowanej analizie porównano pod względem zapotrzebowania na energię elektryczną pompownię z dwiema różnymi pompami pracującymi z typowymi charakterystykami sieci kanalizacyjnej. Przedstawiono zmiany parametrów pracy identycznych pomp w zależności od liczby równocześnie załączonych urządzeń przy współpracy równoległej dla dwóch różnych sieci kanalizacyjnych. Podano przykłady poprawnego wymiarowania walcowych i prostokątnych pompowni pod względem warunków hydraulicznych oraz właściwego rozmieszczenia pomp zatapialnych w studni zbiorczej.
EN
The article presents basic principles for the selection of pumps, with identical and different working parameters in a typical sewage systems. The presented analysis compares, in terms of demand for electricity, pumping station with two pumps operating with different types of characteristics of the sewage system. Variability of operating parameters of individual identical pumping stations and pumps, depending on the number of attached devices simultaneously (in cooperation with parallel) for two different sewage systems is presented. Examples of dimensioning of cylindrical and rectangular pumping station in terms of hydraulic conditions and the proper location of submersible pumps in wells are shown.
PL
Regularne prace konserwacyjne i remontowe w przewodach kanalizacyjnych są niezbędne, aczkolwiek ich wykonywanie jest trudne. Różne rodzaje osadów abrazyjnych, żrących i o zmiennej konsystencji, występujące w procesie odprowadzania ścieków mogą szybko przeciążyć tradycyjne systemy. Także w przypadku końcowego produktu utylizacji, w odwodnionych osadach ściekowych, problemy stwarzają jego specyficzne właściwości: duża zawartość suchej masy i lepkość powodują zatykanie oraz awarie pomp. Pompy rotacyjne, a także mimośrodowe pompy ślimakowe opisane w niniejszym artykule zostały skonstruowane dla powyższych celów. Instalacje są optymalnie dopasowane do konkretnych warunków zastosowania i pomimo tłoczonych mediów, które stwarzają problemy eksploatacyjne, zapobiegają awariom i nadmiernemu zużyciu.
PL
Praca systemu SPMSYSTEM - Submersible Pumps Managment, którego budowę i funkcjonowanie opisano w cyklu artykułów - Najnowsze technologie w zarządzaniu oraz sterowaniu eksploatacją pomp i ujęć głębinowych [ 2,3] służy do optymalizacji eksploatacji pomp i ujęć głębinowych. Aktualnie, najnowszym wdrażanym w świecie rozwiązaniem dostępu do oprogramowań jest stosowanie tzw. chmury, zwanej również chmurą obliczeniową (ang. cloud computing). Chmura jest to model dystrybucji narzędzi informatycznych, polegający na udostępnianiu użytkownikom oprogramowania, infrastruktury lub platform rozwoju aplikacji zainstalowanych na serwerach utrzymywanych przez dostawcę (w tym przypadku SPMSYSTEM).
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.