Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 922

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 47 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  innovation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 47 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono zmiany w zakresie definiowania oraz pomiaru innowacji i innowacyjności zgodnie z aktualną metodologią zawartą w Podręczniku Oslo Manual. Ukazano poziom innowacyjności przemysłu spożywczego w Polsce na tle sektora przetwórstwa przemysłowego ogółem w latach 2019-2021. Scharakteryzowano zarówno wyniki, jak i nakłady działalności innowacyjnej. Przyjęto, że nakłady określają zdolność firm do tworzenia innowacji, a wyniki pozwalają ocenić efekty działalności innowacyjnej. Dodatkowo odniesiono się do zagadnienia współpracy firm w zakresie działalności innowacyjnej, nawiązując do modelu otwartych innowacji. Analiza wykazała, że zaangażowanie przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w działalność innowacyjną nie jest zbyt wysokie, co może stanowić istotne zagrożenie dla dalszego rozwoju tego sektora. W tym kontekście podkreślono, że innowacyjność stanowi dla przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce ważny czynnik rozwoju ekonomicznego i determinantę jego międzynarodowej konkurencyjności.
EN
The article presents changes in the scope of defining and measuring innovation and innovativeness in accordance with the existing methodology included in the Oslo Manual were presented. The level of innovation of the food industry in Poland against the total background of the manufacturing sector in 2019-2021 was presented. Both the results and expenditures of innovative activity were characterized. It was assumed that the expenditures determine the ability of companies to create innovations, and the results allow to assess the effects of innovative activity. In addition, reference was made to the issue of cooperation between companies in innovation activities, referring to the open innovation model. The analysis showed that the involvement of food industry enterprises in innovative activities is not too high, which may pose a significant threat to the further development of the sector. In this context, it was emphasized that innovation is an important factor in economic development of food industry enterprises in Poland and a determinant of its international competitiveness.
PL
Trzeci z serii czterech artykułów [15, 16] przedstawia wykorzystanie skaningu laserowego oraz pracę z chmurą punktów na budowie. Przedstawiono przygotowanie do skanowania oraz proces skanowania - od przygotowania skanera poprzez różne procesy, takie jak pomiary w terenie, rejestracja i eksport danych. Autorzy przedstawili także szereg problemów, na jakie może natknąć się skanujący i praktyczne sposoby ich rozwiązywania. Pokazano także możliwości wykorzystania skanera oraz chmury punktów do przedmiarowania oraz wykonywania obmiarów - na podstawie rzeczywistego projektu - przy pracach wyburzeniowych wentylatorni, remontowanego szpitala. Autorzy przedstawiają także założenia i wstępne rezultaty projektu ID4EX związanego z wykorzystywaniem immersive design w budownictwie.
EN
The third in a series of four articles [15, 16] presents the use of laser scanning and work with a point cloud on a construction site. The preparation for scanning and the scanning process are presented - from scanner preparation through various processes such as field measurements, data registration and export. The authors also presented a number of problems that the scanner may encounter and practical ways of solving them. It also shows the possibilities of using a scanner and a cloud of points for take-off and taking measurements - based on a real project - for the demolition works of the ventilation room, the renovated hospital. The authors also present the assumptions and preliminary results of the ID4EX project related to the use of immersive design in construction.
3
Content available remote Research on the influence of external search strategy on enterprise innovation
EN
Based on the matching perspective, an analytical framework including external search strategy, organisational improvisation and structural flexibility is established. The purpose of this study is to explore the influence of external search strategy on firm innovation. The results show that, first, market information search has a positive impact on innovation quality and innovation speed. Secondly, the influence of technical knowledge search on innovation quality is moderated by organisational improvisation and structural flexibility. Thirdly, technical knowledge search has a positive impact on the innovation quality of enterprises. Fourthly, technical knowledge search has a positive impact on the innovation speed of enterprises.
EN
The demands placed on industry today are increasingly challenging and demanding. To meet these challenges, designers, contractors, and technology managers are constantly looking for effective solutions. Industry has always thrived on new technologies and innovations to achieve better results, so it is critical to undertake new developmental research to simulate and test new technological proposals. In this paper, the author describes a new direction in civil engineering technology that interdisciplinary couples solutions known to the bridge industry with geotechnical aspects in the technology space and the possibility of implementation in the construction industry. The author proposes the application of prestressing together with technological aspects of this solution to diaphragm walls, which are not only a temporary housing but also the foundations of a new investment. Thanks to this solution it is possible, among other things, to resign from one level of diaphragm expansion of diaphragm walls, which translates into cost optimization. It is an innovative approach to designing and most of all constructing the load-bearing structure, which directly influences the technological optimization of selected issues of completing the underground parts of the investment. Additionally, the presented solution contributes to the balanced execution of the investment by reducing the use of materials and construction equipment. The author discusses technological, execution and implementation problems related to the application of innovative solutions in construction companies together with examples of cost optimization. The author presents the results of conducted research with application of the proposed solution in the implementation of the underground commercial investment.
PL
Wymagania stawiane dziś przez przemysł są coraz bardziej ambitne i wyśrubowane. Aby wyjść naprzeciw tym wyzwaniom, projektanci, wykonawcy oraz zarządzający technologiami, nieustanie szukają efektywnych rozwiązań. Od zawsze przemysł rozwija się dzięki nowym technologiom i innowacjom, które pozwalają osiągać lepsze wyniki, zatem niezwykle istotne jest podejmowanie nowych badań rozwojowych, które pozwolą symulować i sprawdzać nowe propozycje technologiczne. W niniejszym artykule autor opisuje nowy kierunek rozwoju technologii w zakresie inżynierii lądowej, który interdyscyplinarnie sprzęża rozwiązania znane mostownictwu z aspektami geotechnicznymi w przestrzeni technologii i możliwości wdrożenia w przemyśle budowlanym. Postawione zagadnienie dotyczy zasadniczo dwóch obszarów realizacji, czyli projektowania i wykonawstwa podziemnych części inwestycji. Część projektowa z pewnością związana jest z zagadnieniami geotechnicznymi, lecz część wykonawcza oprócz wymagań dotyczących konkretnie geotechniki, sprowadza się do zwinnego zarządzania dostawami materiałów, koordynacji prac wykonawczych, optymalnego wykorzystania sprzętu oraz kontroli prowadzonych procesów. Autor proponuje zastosowanie sprężenia wraz z aspektami technologicznymi tego rozwiązania do ścian szczelinowych, stanowiących nie tylko tymczasową obudowę, ale także fundamenty nowej inwestycji. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest m.in. zrezygnowanie z jednego poziomu rozparcia ścian szczelinowych, co przekłada się na optymalizację kosztów.
PL
Uczelnie wyższe stale modernizują swoją ofertę kształcenia, dostosowując ją do aktualnych potrzeb rynku pracy. Niestety często proces ten obarczony jest pewną bezwładnością przypisaną dużym instytucjom. Z tego powodu ciekawą możliwością jest wykorzystanie projektów programu Erasmus+ w kategorii „Partnerstwa strategiczne", dzięki którym można zaproponować rozwiązania krótkoterminowe, takie jak szkoły letnie. Ich efektem są np. innowacyjne projekty zielonych dachów czy zielonych przystanków. Wszystko z myślą o przyszłości i przeciwdziałaniu szkodliwym zmianom w miastach.
EN
The article examines the issue of double diplomas in the context of improving the quality of education, using the example of Polish universities. It analyses the educational market of universities in Poland. The implementation of international double degree programs affects the formation of the innovative educational environment of the university and contributes to the development of students’ set of key competencies and the formation of human capital. The article describes the advantages and disadvantages of participating in double degree programs for students, faculty, and higher education, in general. It further shows the influence of the double diploma program on the quality of training of highly qualified specialists. The development and implementation of double degree educational programs in practice correspond to the general strategic interests of the development of Polish universities in the modern educational space from the point of view of improving the quality of education and scientific research, increasing the competitiveness of universities and generally comply with the main principles and provisions of the Bologna process. An algorithm for the implementation of double diploma programs has been developed, which will contribute to the internationalization of higher education, and its integration into the world educational space.
PL
Artykuł analizuje problematykę podwójnych dyplomów w kontekście podnoszenia jakości kształcenia, na przykładzie polskich uczelni. Dokonano analizy rynku edukacyjnego szkół wyższych w Polsce. Realizacja międzynarodowych programów podwójnego dyplomu wpływa na kształtowanie innowacyjnego środowiska edukacyjnego uczelni oraz przyczynia się do rozwoju zestawu kompetencji kluczowych studentów i kształtowania kapitału ludzkiego. Opisano zalety i wady uczestnictwa w programach podwójnego dyplomu dla studentów, wykładowców i ogólnie szkolnictwa wyższego. Ujawniono wpływ programu podwójnego dyplomowania na jakość kształcenia wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Rozwój i realizacja programów kształcenia dwustopniowego, w praktyce odpowiada ogólnym interesom strategicznym rozwoju polskich uczelni we współczesnej przestrzeni edukacyjnej. Z punktu widzenia podnoszenia jakości kształcenia i badań naukowych, a także podnoszenia konkurencyjności uczelni, należy przestrzegać głównych zasad i postanowień Procesu Bolońskiego. Opracowany został algorytm realizacji programów podwójnego dyplomowania, który przyczyni się do umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i jego integracji ze światową przestrzenią edukacyjną
7
Content available Methods of managing innovation in the enterprise
EN
Purpose: The aim of the work was to present the concept of innovation in an enterprise. The multitude of definitions and breakdowns of innovation are emphasized. In addition, a review of scientific papers in the field of innovation management strategies in the enterprise was made. Design/methodology/approach: Due to the cognitive nature of the article, the aim of the work will be achieved using the method of analyzing the literature on the subject. Literature studies include Polish and foreign publications. Findings: Economists point out that innovations are essential for a company's survival in the marketplace. They play a key role in building a competitive advantage and their absence may pose serious threats to the further functioning of the enterprise. Given the importance of innovation, it is essential to manage them effectively. The need to adjust the innovation strategy to the internal and external conditions in which the company operates is emphasized, because there is no strategy that can be successfully used in every enterprise. Originality/value: The article is a literature review on the innovation strategies. This work can contribute to emphasizing the role of innovation in the functioning of the company, making managers aware of the need to manage them and choosing the right strategy tailored to the company's capabilities and goals.
8
Content available Innovation as a determinant of current ecology
EN
Purpose: authors based on trends, goals, theses and examples of good practices presented in the article focus – both in theoretical and practical dimensions – on striving to identify need to develop eco-innovation as an element strengthening environmental policy in global, regional and national dimension. Design/methodology/approach: theses presented in the article have been verified using the following methods: literature review, critical literature analysis, document and comparative analysis, and examples of good practice. Findings: innovations in the field of ecology focus in particular on human activities in two areas. The first is use of existing living and inanimate natural resources resulting from need to maintain life expectancy. In the second area, focus on its protection and care for its duration. Therefore, it should be emphasized that associating innovations with them is extremely important in modern ecology. Striving to create new eco-friendly solutions of an eco-innovative nature both in the sphere of its social acceptance and in utilitarian dimension. Originality/value: the article enriches, and at the same time develops, knowledge and discussion in the field of defining eco-innovations – and their impact on the lives of communities and individuals. Thanks to knowledge presented in the article, the need to look for solutions that can strengthen the impact of eco-innovation on the natural environment is clearly justified.
EN
Purpose: The purpose of the work is to present historical aspects of management, technology, innovation and economic growth in Great Britain based on international literature and articles. Design/methodology/approach: Due to the cognitive nature of the work, the aim of the work will be achieved using the method of analyzing the literature and overview international articles to present results on the subject. Literature studies includes only foreign publications. Findings: Historical aspects of management, technology, innovation and economic growth in Great Britain is widely described in international and British literature. Many articles provided value information’s and researches to get to the conclusions and summary. Based on the reliable results scientist assess every aspects of provided subject. Originality/value: The analysis international and British literature and articles shows all aspects of historical management, technology, innovation and economic growth in Great Britain and helps to improve knowledge and assessment of past to present and to predict future.
EN
The aim of the paper is to present issues related to the implementation of innovative solutions in the field of occupational health and safety in the enterprise and in the position of quality controller. By presenting the instrumentation of the OHS management system and the "new approach" to issues related to the implementation of the PN-ISO 45001:2018-06 standard, it is possible to define a new paradigm of the management system also in occupational risk assessment. When discussing the effects and actions of arduous and harmful factors at a given workplace, the methods of occupational risk assessment and analysis should be specified.
EN
The following paper presents the theoretical foundations and selected practical applications of systems engineering. To begin with, the concept and subject of systems engineering is defined and embedded in the family of systems sciences. It also outlines the systems approach methodology applied in the systems engineering and the strong interdependencies that exist between systems theory and the practice of building systems applications. The matter of presenting selected categories of systems engineering, such as requirements engineering, environmental engineering, safety engineering, medical engineering, genetic engineering, management engineering, financial engineering, software engineering and social engineering was pivotal element of the paper. The paper has a form of a synthesis and an overview and contributes to further discussions within the framework of promoting a universal systems approach in the praxeological disciplines of the different categories of technical and non-technical, tangible and intangible, but always innovative and creative engineering.
PL
W pracy przedstawiono podstawy teoretyczne i wybrane aplikacje praktyczne inżynierii systemowej. Na wstępie zdefiniowano pojęcie i przedmiot inżynierii systemowej, którą osadzono w rodzinie nauk systemowych. Nakreślono też metodologię podejścia systemowego, wykorzystywaną w nurcie inżynierii systemowej i silne współzależności, jakie istnieją między teorią systemową a praktyką budowania aplikacji systemowych. Szczególny wysiłek został skupiony na prezentacji wybranych kategorii inżynierii systemowej, takich jak: inżynieria wymagań, środowiska naturalnego, bezpieczeństwa, medyczna, genetyczna, zarządzania, finansowa, oprogramowania i społeczna. Praca ma charakter syntetyczno-przeglądowy i stanowi przyczynek do dalszych dyskusji w ramach propagowania uniwersalnego podejścia systemowego w nurcie prakseologicznych dyscyplin różnych kategorii inżynierii technicznej i nietechnicznej, materialnej i niematerialnej, ale zawsze innowacyjnej i kreatywnej.
EN
Inland shipping is one of the most neglected transport modes in Eastern Europe. Despite its indisputable advantages, such as the ability to transport goods of high weight and volume at the lowest unit transportation cost, low environmental impact and thus the lowest external costs, inland shipping does not play a significant role as a transport branch in many countries of the European Union. This is primarily due to the poor condition of the waterway infrastructure, the maintenance of which has not been properly financed for decades. In the public’s opinion, IWT is often considered an outdated form of transportation that does not meet the current needs of the transportation market. This article aims to indicate that the RIS system is an important tool for managing inland waterways and inland shipping. Therefore, it is also an important innovation which can redefine the role of IWT in the transport system. RIS can contribute to improving the logistic systems and transport safety. The literature analysis, descriptive statistics and taxonomic analysis were carried out to present the importance of the RIS system and its innovativeness. The study contributes to the discussion on the impact of modern information services and IT-tools on inland shipping and its role in modern transport systems. Inland waterborne transport is the missing mode, which could supplement the infrastructure deficits, and with the use of the RIS system, interconnect inland shipping into the transportation chains.
PL
W pracy zbadano postawę respondentów wobec prozdrowotnych właściwości dyni oraz ich opinię względem innowacyjnej żywności prozdrowotnej i suplementów diety. Analiza uzyskanych danych wskazuje, że dynia, choć wg kryteriów botanicznych jest owocem, to zwyczajowo jest uznawana za warzywo, do którego konsumenci i producenci żywności wracają po wielu latach zapomnienia. Używa się jej również jako surowiec do produkcji żywności prozdrowotnej oraz suplementów diety ukierunkowanych na uzupełnienie niedoborów witamin i składników mineralnych oraz niwelowanie wielu dolegliwości i wspomaganie leczenia niektórych chorób. Uzyskane wyniki badań potwierdziły, że zdecydowana większość respondentów pozytywnie odbiera innowacyjne produkty spożywcze i chętnie je próbuje. Wyniki przeprowadzonej ankiety wskazują, że konsumenci posiadają wiedzę na temat prozdrowotnych właściwości dyni, jednak nie korzystają z zawierającej ją żywności prozdrowotnej oraz suplementów diety.
EN
The study examined the attitudes of respondents toward the health-promoting properties of pumpkin and their opinions on innovative functional foods and dietary supplements. The analysis of collected data indicates that pumpkin is a wellknown fruit that consumers and food producers keep returning to after many years of neglect. It is also used as a raw material for the production of functional foods and dietary supplements aimed at supplementing vitamin and mineral deficiencies, as well as alleviating many ailments and supporting the treatment of some diseases. The results of the survey confirmed that the vast majority of respondents have a positive perception of innovative food products and are willing to try them. The results also indicate that consumers are familiar with the healthpromoting properties of pumpkin and are willing to use functional foods and dietary supplements containing it.
14
Content available remote Umowa o pracę a innowacyjność pracownicza
PL
Seria czterech artykułów przedstawia wykorzystanie chmur punktów oraz skaningu laserowego na budowie. Dzięki zastosowaniu skanowania laserowego można rozwiązać wiele zagadnień inżynierskich i optymalizacyjnych. W pierwszym artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat skanerów laserowych oraz ich działania. Wyjaśniono, co wpływa na dokładność pomiarów instrumentami skanującymi i w jaki sposób odbywa się skanowanie. Przedstawiono także zagadnienie związane z wykorzystaniem skanerów do inwentaryzacji robót zanikowych i zakrywanych (zbrojenie i instalacje).
EN
A series of four articles covers the use of point clouds and laser scanning on site. Thanks to the use of laser scanning, many engineering and optimization issues can be solved. The first article presents basic information about laser scanners and their operation. It explains what influences the accuracy of measurements with scanning instruments and how the scanning is performed. The issue related to the use of scanners for inventory of decaying and covered works (reinforcement and installations) is also presented.
EN
The article attempts to assess the use of innovations in the dairy industry in the area of sustainable development in this sector. By analyzing the available literature, articles and magazines, trends and barriers to the use of preferred innovations in the dairy sector were identified.
PL
W artykule dokonano próby oceny wykorzystywania innowacji w branży mleczarskiej z obszaru zrównoważonego rozwoju w tym sektorze. Analizując dostępną literaturę, artykuły i czasopisma wskazano trendy i bariery stosowania preferowanych innowacji w sektorze mleczarskim.
EN
The innovation has become a vital element to improve the business creativity and performance and obtain the focus of recent studies and regulators. Therefore, paper aim is to analyze the impact of culture innovation, product innovation and market innovation on the business creativity of the electrical and electronics industries in Malaysia. This paper also investigates the mediating role of organizational learning between the relations of culture innovation, product innovation, market innovation, and business creativity of the electrical and electronics industries in Malaysia. This paper has followed the quantitative methods and used survey questionnaires for data collection, while SPSS and AMOS were used to test the hypotheses. The results indicated that culture innovation, product innovation and market innovation have a positive association with business creativity of the electrical and electronics industries in Malaysia. The findings also exposed that organizational learning significantly mediates among the nexus of culture innovation, product innovation, market innovation, and business creativity of the electrical and electronics industries in Malaysia. This paper is suitable for the regulation developing authorities that they should formulate effective policies related to the innovation adoption that enhance the business creativity and performance.
PL
Innowacja stała się istotnym elementem poprawy kreatywności i wydajności biznesowej oraz uzyskania zainteresowania ostatnich badań i organów regulacyjnych. Dlatego celem artykułu jest analiza wpływu innowacji kulturowych, innowacji produktowych i rynkowych na kreatywność biznesową przemysłu elektrycznego i elektronicznego w Malezji. Niniejszy artykuł analizuje również pośredniczącą rolę organizacyjnego uczenia się między relacjami innowacji kulturowej, innowacji produktowej, innowacji rynkowej i kreatywności biznesowej przemysłu elektrycznego i elektronicznego w Malezji. W niniejszym artykule zastosowano metody ilościowe i wykorzystano kwestionariusze ankiety do zbierania danych, natomiast do testowania hipotez wykorzystano SPSS i AMOS. Wyniki wskazują, że innowacje kulturowe, innowacje produktowe i innowacje rynkowe mają pozytywny związek z kreatywnością biznesową przemysłu elektrycznego i elektronicznego w Malezji. Odkrycia ujawniły również, że uczenie się organizacji znacząco pośredniczy w splocie innowacji kulturowych, innowacji produktowych, innowacji rynkowych i kreatywności biznesowej przemysłu elektrycznego i elektronicznego w Malezji. Niniejszy dokument jest odpowiedni dla organów opracowujących regulacje, które powinny sformułować skuteczną politykę związaną z przyjęciem innowacji, która zwiększy kreatywność i wydajność przedsiębiorstw.
EN
The study aims to identify the innovations used and the conditions for their implementation, considering the role of risk management in this process by housing developers in Poland. The survey was conducted using the CATI and focused on developers carrying out residential projects characterized by constructing multi-storey and multi-family buildings in Poland. The paper is based on the results of a survey, where the ꭓ2 test was used to validate the survey questionnaire. The analysis of the results of the present research confirmed the validity of the thesis and emphasized the role of the risk of innovative activities in the residential real estate market, which, as demonstrated, is still not very transparent in Poland, often not measured, and not managed by developers. The paper also points to renewable energy sources as one of the innovations that are very important from the point of view of the situation of high prices of energy resources caused by Russian aggression in Ukraine. It has also been shown that developers do not undertake to identify the risks of implementation of innovations and point to problems in managing such projects. Therefore, it was concluded that risk management is necessary for implementing innovative housing projects. The present research allowed the author to propose using one of the methods of multi-criteria decision support in the real estate market (the DEMATEL method) as a tool for identifying cause-and-effect relationships between the various risks associated with the implementation of innovations.
PL
Celem badania jest identyfikacja stosowanych innowacji oraz uwarunkowań ich implementacji z uwzględnieniem roli zarzadzania ryzykiem w tym procesie przez deweloperów mieszkaniowych w Polsce. Badanie zostało przeprowadzone metodą CATI i koncentrowało się na deweloperach realizujących projekty mieszkaniowe charakteryzujące się budową wielokondygnacyjnych budynków wielorodzinnych w Polsce. W pracy oparto się na wynikach badań ankietowych, gdzie uwiarygodnienie ankiety nastąpiło w wyniku przeprowadzenia testu ꭓ2. Analiza wyników przedstawionych badań potwierdziła słuszność postawionej tezy oraz eksponuje znaczenie roli ryzyka działalności innowacyjnej na rynku nieruchomości mieszkaniowych które, jak wykazano, do dziś jest w Polsce mało przejrzyste, często nie mierzone oraz nie zarządzane przez deweloperów. W pracy wskazano również na odnawialne źródła energii jako jedną z innowacji tak istotną z punktu widzenia obecnej sytuacji związanej z wysokimi cenami źródeł energii wywołanych agresją rosyjską na Ukrainie. Wykazano także, że deweloperzy nie podejmują się identyfikacji ryzyka wprowadzania innowacji, a jednocześnie wskazują na problemy w zarządzaniu takimi projektami. Wnioskowano zatem, iż zarządzanie ryzykiem jest koniecznością w realizacji innowacyjnych projektów mieszkaniowych. Prezentowane badania pozwoliły na zaproponowanie zastosowania jednej z metod wielokryterialnej wspomagania decyzji na rynku nieruchomości - metody DEMATEL jako narzędzia do identyfikacji związków przyczynowo - skutkowych pomiędzy poszczególnymi rodzajami ryzyka związanego z wdrażaniem innowacji.
EN
The study was conducted to assess the impact of ownership concentration on the innovation of Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) in Vietnam. Furthermore, innovation is seen as an important element in creating competitiveness to achieve long-term development for a company. This topic has been reported in many previous pieces of research where innovation is often measured through the number of patents. However, this study measures the innovation of SMEs through whether these businesses introduce products/services or introduce a new production process or new technology in 3 years. By Logit Bayes regression method, the research results show that ownership concentration harms the innovation of SMEs in Vietnam. The authors explain this result through channels like "access to capital" and the "Risk aversion" channels.
PL
Badanie przeprowadzono w celu oceny wpływu koncentracji własności na innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Wietnamie. Ponadto innowacyjność postrzegana jest jako ważny element tworzenia konkurencyjności w celu osiągnięcia długoterminowego rozwoju firmy. Ten temat został poruszony w wielu poprzednich badaniach, w których innowacyjność jest często mierzona liczbą patentów. Jednak badanie to mierzy innowacyjność MŚP poprzez to, czy te firmy wprowadzają produkty/usługi lub wprowadzają nowy proces produkcyjny lub nową technologię w ciągu 3 lat. Wyniki badań metodą regresji Logit Bayes pokazują, że koncentracja własności szkodzi innowacyjności MŚP w Wietnamie. Autorzy wyjaśniają ten wynik kanałami, takimi jak „dostęp do kapitału” i „niechęć do ryzyka”.
20
Content available remote Nowa architektura mieszkaniowa. Zastosowanie betonu w nowoczesnym domu
PL
Współczesne mieszkanie ukształtowały pojęcia i standardy wypracowane na początku XX w. wprowadzające do istniejącego systemu nowe wartości, jak funkcjonalizm czy innowacyjna typologia układów. Użycie betonu, standaryzacja i prefabrykacja usprawniają proces realizacji. W artykule zaprezentowano rozwiązania projektowe, w których użycie betonu uzasadnione jest względami użytkowymi, estetycznymi i środowiskowymi.
EN
Contemporary dwelling was shaped by the concepts and standards developed at the beginning of the 20th century, introducing new values into the existing system, such as functionalism or innovative typology of layouts. The use of concrete, standardization and prefabrication improve the implementation process. In this article we look at design solutions where the use of concrete is justified for functional, aesthetic and environmental reasons.
first rewind previous Strona / 47 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.