Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 57

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  doping
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Plasmonic nanostructures of SnO2:Sb thin film under gamma radiation response
EN
This paper is a part of a natural dye solar cell project. Conductive transparent oxide (CTO) films have been deposited onto preheated glass substrates using a spray pyrolysis technique. The optical, electrical, structural properties as well as thermal annealing and gamma radiation response were studied. The average optical energy gap of doped films for direct allowed and direct forbidden transitions were found to be 3.92 and 3.68 eV, respectively. The plasmon frequency and plasmon energy after doping were found to be 3.48 x 1014 s-1 and 0.23 eV. The negative absorbance of the doped film was observed in UV-Vis range after applying both thermal annealing and ϒ-dose irradiation with 22 kGy. The negative refractive index of the doped film in UV range (220 – 300 nm) is promising for optical applications. The electron mobility μe reached a maximum of 27.4 cm2·V-1·s-1for Sb concentration of 10 %. The corresponding resistivity ρ and sheet resistance Rs reached their minimum values of 1.1 x 10-3 Ω·cm and 35 Ω·sq-1, respectively. The dopant concentration has been increased from 4.13 x 1019 to 2.1 x 1020cm-3. The doped film was found to exhibit three diffraction peaks associated with (2 2 2), (2 0 0), and (2 1 1) reflection planes, of which the peak of (2 2 2) of Sb2O3 and the peak of (2 0 0) were very close.
EN
Titanium dioxide (TiO2) is one of the most favored metal oxide semiconductors for the use as photoanode in photoelectrochemical cells (PEC) splitting the water into hydrogen and oxygen. However, the major impediment is its large bandgap that limits its utilization as photoanode. Doping has evolved as an effective strategy for tailoring optical and electronic properties of TiO2. This paper describes the synthesis of undoped as well as iron (Fe, cationic) and nitrogen (N, anionic) doped nanocrystalline titanium dioxide by sol-gel spin coating method for solar energy absorption in the visible region. All the prepared thin films were characterized by X-ray diffraction and UV-Vis spectroscopy. Doping of both Fe and N into TiO2 resulted in a shift of absorption band edge towards the visible region of solar spectrum.
EN
Ultrasonic pulse echo technique was used to study cupric oxide (CuO) thin films. CuO thin films were prepared using sol gel technique. They were doped with Lithium (Li) (1%, 2% and 4%). Thin films’ thickness (d) and band gap energy (Eg) were measured. In addition, elastic moduli (longitudinal (L), shear (G), bulk (K) and Young’s (E)) and Poisson’s ratio (v) were determined to estimate the microstructure properties of the prepared films. The study ameliorated the used transducers to overcome their dead zone and beam scattering; wedges were developed. The results showed the effectiveness of these wedges. They enhanced transducers’ sensitivity by changing the dead zone, beam diameter, beam directivity and waves’ transmission. Also, the study noted that Li doping caused the improvement of CuO thin films to be more useful in solar cell fabrication. Li-CuO thin films had narrower band gap. Thus, they acquired a high quantum yield for the excited carriers; also they gained more efficiency to absorb solar light.
4
Content available remote Doping w sporcie oraz metody jego wykrywania
PL
Od niepamiętnych czasów osoby uprawiające różnego rodzaju sporty chcieli stawać na najwyższym podium uczestnicząc w zawodach. Ludzie w wyniku bardzo ciężkich treningów, ogromnej determinacji i woli walki oraz mnóstwa wyrzeczeń zdobywają wielkie osiągnięcia w sporcie. Jednak niektórzy, aby stać się najlepszymi wybierają drogę na skróty, którą w świecie sportu jest doping. Najogólniej jest to sztuczne podnoszenie wydolności fizycznej i psychicznej zawodnika metodami wykraczającymi poza normalny trening. Doping w sporcie w dzisiejszych czasach jest zjawiskiem powszechnym jednak niedopuszczalnym. Obecność jakichkolwiek sterydów anaboliczno–androgennych w organizmie sportowca karane jest dyskwalifikacją, odebraniem medalu a nawet zakazem udziału w zawodach sportowych przez określony czas. Środki dopingujące zażywane przez sportowców uczestniczących w zawodach muszą być precyzyjnie wykrywane oraz identyfikowane, ze względu na zakaz stosowania dopingu w sporcie. Podstawowym kryterium dowodowym i diagnostycznym stosowania takich środków jest wykrycie określonego związku lub jego metabolitu w moczu sportowca. Jednak analiza moczu nie jest jedynym sposobem wykrycia dopingu. W laboratoriach antydopingowych przeprowadzane są również badania na próbkach krwi, a nawet włosach. W związku z tym bardzo ważny jest rozwój metod analitycznych, które umożliwią sprawne wykrywanie tego typu substancji. W analizach antydopingowych bardzo ważna jest wysoka czułość instrumentów analitycznych. Z tego względu najczęściej wykorzystywanymi metodami analitycznymi w analizie próbek zawodników są: Chromatografia cieczowa sprzężona z detektorem masowym LC/MS, Chromatografia gazowa ze spektrometrią masową izotopów spalania GC/C/IRMS, Chromatografia gazowa sprzężona z detektorem wysokiej rozdzielczości GC/HRMS.
EN
This paper outlines the recent studies on the application of photocatalysis using semiconductors, with modified titanium dioxide (TiO2) in the process of reducing chemical contamination of surface and ground waters. During the last forty years, an increasing interest in catalysts of this type is noticeable. Hence, a wide range of methods of TiO2 modifications have been proposed so far by using its various polymorphs, composites with metals and non-metals and polymer-coatings or impregnating it with dyes that effectively absorb sunlight.
PL
Przedmiotem badań były nowoczesne materiały polimerowe domieszkowane haloizytem, montmorylonitem oraz pochodną rodaminy B. W celu oceny ich biokompatybilności oraz wskazania materiału mającego potencjalne możliwości zastosowania w medycynie regeneracyjnej przeprowadzono testy cytotoksyczności w warunkach in vitro.
EN
Com. polycarbonate was filled with halloysite, montmorillonite and a rhodamine B (0.3% by mass) and processed to plates used then for studying cytotoxicity by using 3-(4,5-dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2H-tetra-sodium bromide assay. The filled polycarbonate showed low cytotoxicity except for addn. of rhodamine B.
7
EN
Analysis is performed of the contemporary views on the effect of ion etching (ion-beam milling and reactive ion etching) on physical properties of HgCdTe and on the mechanisms of the processes responsible for modification of these properties under the etching. Possibilities are discussed that ion etching opens for defect studies in HgCdTe, including detecting electrically neutral tellurium nanocomplexes, determining background donor concentration in the material of various origins, and understanding the mechanism of arsenic incorporation in molecular-beam epitaxy-grown films.
8
Content available remote Właściwości dielektryczne materiałów ceramicznych otrzymanych na bazie TiO2
PL
Domieszkowane jonami donorowymi (Nb5+, V5+) i akceptorowymi (In3+) próbki TiO2 (rutyl) otrzymano konwencjonalną metodą reakcji w stanie stałym. Strukturę badanych próbek scharakteryzowano przy pomocy analizy XRD. Właściwości dielektryczne próbek zbadano w zakresie temperatur od -100 stopni C do 200 stopni C przy pomocy szerokopasmowej spektroskopii dielektrycznej w zakresie częstotliwości pola elektrycznego od 0,1 Hz do 10 MHz. Analiza zależności temperaturowych przenikalności dielektrycznej, przewodnictwa i modułu elektrycznego dostarczyła nowych informacji na temat właściwości fizycznych badanych materiałów ceramicznych.
EN
Doped with donor (Nb5+, V5+) and acceptor (In3+) ions TiO2 (rutile) was obtained by the conventional solid state reaction method. The structure of the investigated samples was characterised by X-ray diffraction (XRD). The dielectric properties of the samples at the temperature ranging from -100 C to 200 C was studied by means of the broadband dielectric spectroscopy method at the frequency ranging from 0,1 Hz to 10 MHz. An analysis of the temperature dependences of dielectric permittivity, electric modulus and conductivity provided new details about the physical properties of the ceramic samples.
PL
Celem pracy było otrzymanie wieloskładnikowej ceramiki typu PZT domieszkowanej chromem, tantalem i manganem, wykorzystując mokrą metodę chemiczną zol-żelową. Proces technologiczny otrzymywania ceramiki składał się z kilku etapów. W pierwszym etapie ceramiczny proszek o składzie Pb(Zr0,75Ti0,25)O3 otrzymano w wyniku syntezy zol–żelowej, a następnie w drugim etapie do bazowego składu wprowadzono domieszki w postaci tlenków chromu (w ilości 0,15% wag.), tantalu (w ilości 0,03% wag.) oraz manganu (w ilościach 0,5% wag. lub 1,0% wag.). Syntezowanie poszczególnych składników przeprowadzono metodą reakcji w fazie stałej, natomiast spiekanie zsyntezowanego materiału przeprowadzono dwiema metodami zagęszczania: spiekaniem swobodnym (FS) i metodą jednoosiowego prasowania na gorąco (HUP). Przeprowadzono badania mikrostrukturalne, rentgenowskie, homogeniczności składu (EDS) oraz podstawowych właściwości ferroelektrycznych i dielektrycznych. Badania wykazały, że wielopierwiastkowe modyfikowanie podstawowego składu Pb(Zr0,75Ti0,25)O3 domieszkami tlenków chromu, tantalu i manganu poprawia parametry użytkowe otrzymanych materiałów. Natomiast zastosowanie w procesie technologicznym metody jednoosiowego prasowania na gorąco (HUP) pozwala uzyskać próbki o jednorodnej drobnoziarnistej mikrostrukturze z większymi wartościami maksymalnej przenikalności elektrycznej. Wieloskładnikowe materiały typu PZT o tego typu właściwościach mogą znaleźć zastosowania w mikroelektronice i mikromechatronice do budowy wysokoczęstotliwościowych przetworników piezoelektrycznych.
EN
The aim of this work was to obtain multicomponent PZT-type ceramics doped with chromium, tantalum and manganese oxides. A technological process of obtaining the ceramics consisted of several stages. In the first step, the Pb(Zr0.75Ti0.25)O3 ceramic powder was synthesized by a sol-gel method, and in the second one, an admixture of chromium (0.15 wt.%), tantalum (0.03 wt.%) and manganese (0.5 wt.% or 1.0 wt.%) oxides was introduced to the base composition. The synthesis of individual components was performed by a solid phase reaction, and the sintering process was carried out by two methods: free sintering (FS) and hot uniaxial pressing (HUP). Microstructural studies, X-ray diffraction phase analysis, studies of the material homogeneity (EDS), and the basic ferroelectric and dielectric properties were carried out. The studies have shown that the multi-elemental modification of the basic composition of Pb(Zr0.75Ti0.25)O3 by the admixtures of chromium, tantalum and manganese oxides improve the performance of the obtained ceramics. The application of the hot uniaxial pressing method (HUP) in the technological process allows obtaining a sample with the homogeneous fine-grained microstructure and higher values of the maximum dielectric permittivity. The multicomponent PZT-based materials with that type of properties can be used in microelectronics and micromechatronics to build high-frequency piezoelectric transducers.
PL
Niesterydowe leki przeciwzapalne są często stosowane w rywalizacji sportowej z udziałem koni w celu ukrycia problemu zdrowotnego zwierzęcia. Takie podejście jest sprzeczne z zasadami etyki w sportach konnych oraz dobrem koni.
EN
In the modern world, there is an increasing demand for implants, and technologies connected with their manufacturing. One of the possible paths of their development relates to the use of diamond-like carbon coatings (DLC) for the improvement of surface properties of the biomaterials used for implants. Further improvement of the mentioned properties can be induced by means of doping of the coating. Among the elements which are under current investigation of researchers, the following can be placed: Ag, Si, F, Cu, Ti, Ca and P. This paper reviews previously published experimental data concerning mechanical and physicochemical properties of DLC coatings doped with Ag, Si, Cu, Ti, Ca, F and P as candidates for biomedical applications. Although plenty of articles are published in the mentioned field, the differences of coatings’ synthesis techniques, various sources of dopants and substrates, as well as conducted experiments make no consistent view about a possible solution for their future implementation in medicine. Some of the selected dopants (Cu, Ca, P), still require better characterisation of mechanical properties. There is a necessity to conduct studies of mechanical and physicochemical properties of DLC coatings doped with these elements. This will enable adjustment of the necessary technological parameters to biomedical requirements.
12
EN
Rare earth niobates are a very interesting group of materials. These compounds have different properties which could be changed in a wide range by appropriate doping. X-Ray diffraction examinations for some compounds of RE3NbO7 group were shown. All peaks agree with diffraction patterns. Phases from other elements are not reported. These materials were divided into three space groups depending on ionic radius of RE3+. The most important from applicational point of view is defected-fluorite type structure which is reached for the smallest RE3+ cations. Surface morphology made by Scanning Electron Microscopy was shown. The microstructure of examined materials varies grain size what is connected with ionic radius RE3+. Electrical measurements made in dry argon atmosphere show that the highest values of ionic conductivity were reached for two last lanthanides rare earth niobates Yb3NbO7, Lu3NbO7 and for Y3NbO7. Contained optical properties measurements show that Spark Plasma Sintering enables to obtain Lu3NbO7 which is transparent for visible light.
13
Content available remote Synthesis and properties of doped ZnO ceramics
EN
In our work, we studied zinc oxide ceramic samples doped with aluminum and gallium. Structure peculiarities of ceramics depending on their synthesis regime were investigated by the SEM, EDX, XRD, and Raman spectroscopy methods. It was demonstrated that at some technological conditions the formation of indesirable phases of zinc aluminate or gallate may occur preventing an uniform material doping and reducing quality of samples. Single-phase ZnO ceramics were produced when the nanostructured alumina powders were used as a dopant source. The correlations between the synthesis regimes of ZnO ceramics and their electrophysical parameters essential for thermoelectric figure-of-merit (electrical conductivity and Seebeck coefficient) have been established. The best electrophysical characteristics were obtained when the nanostructured alumina produced by combustion in isopropyl alcohol was used as a dopant. Conductivity and Seebeck coefficient of such ceramics are equal to 3·103 S/m and -0.27 mV/K, respectively, corresponding to the power factor of 2.2·10-4 W/(m·K2).In our work, we studied zinc oxide ceramic samples doped with aluminum and gallium. Structure peculiarities of ceramics depending on their synthesis regime were investigated by the SEM, EDX, XRD, and Raman spectroscopy methods. It was demonstrated that at some technological conditions the formation of indesirable phases of zinc aluminate or gallate may occur preventing an uniform material doping and reducing quality of samples. Single-phase ZnO ceramics were produced when the nanostructured alumina powders were used as a dopant source. The correlations between the synthesis regimes of ZnO ceramics and their electrophysical parameters essential for thermoelectric figure-of-merit (electrical conductivity and Seebeck coefficient) have been established. The best electrophysical characteristics were obtained when the nanostructured alumina produced by combustion in isopropyl alcohol was used as a dopant. Conductivity and Seebeck coefficient of such ceramics are equal to 3·103 S/m and -0.27 mV/K, respectively, corresponding to the power factor of 2.2·10-4 W/(m·K2).
PL
W naszej pracy zbadaliśmy próbki ceramiki tlenku cynku domieszkowanej aluminium oraz galem. Specyfikę struktury ceramiki zależącą od warunków syntezy zbadano metodami SEM, EDX, XRD oraz spektroskopią Ramana. Zaprezentowano, że dla niektórych warunków technologicznych tworzą się niepożądane fazy glinianu cynku lub galusanu zapobiegając jednolitemu domieszkowaniu materiału oraz zmniejszając jakość próbek. Jednofazowa ceramika ZnO została uzyskana w czasie, gdy nanostrukturalny proszek tlenku aluminium był używany jako źródło domieszki. Określono powiązania pomiędzy warunkami otrzymywania ceramiki ZnO oraz jej elektro-fizycznymi parametrami niezbędnymi do termoelektrycznego współczynnika jakości (przewodnictwo elektryczne oraz współczynnik Seebeck`a). Najlepsze elektrofizyczne charakterystyki otrzymano, gdy używano jako domieszkę nanostrukturalny tlenek aluminium produkowany poprzez spalanie w alkoholu izopropylowym. Przewodność oraz współczynnik Seebeck`a tego typu ceramik wynosi odpowiednio 3·103 S/m oraz -0.27 mV/K, co odpowiada współczynnikowi mocy równemu 2.2·10-4 W/(m·K2).
EN
Synthesis and complex theoretical and experimental studies of Co/TiO2 anatase have been reported. The preparation of Co/TiO2 was carried out by sol-gel method. Distribution of cations among the two tetrahedral and octahedral sites was estimated by analyzing the powder X-ray diffraction patterns by employing Rietveld refinement technique, and the results revealed the existence of tetragonal structure. Band structure and density of states calculations were performed using the first-principles methods. The structural and electronic properties of Co/TiO2 were calculated in the general gradient approximation (GGA). An additional comparison with pure TiO2 anatase allowed us to clarify cobalt doping effect on the electronic structure and the band gap. The band gap of Co/TiO2 was decreased by broadening the valence band as a result of the overlap among Co 3d, Ti 3d, and O 2p states, which made it respond better to visible and solar light.
EN
Al and Cu doped ZnO nanoparticles are considered as appropriate for modulation of structural and optoelectronic properties. Al atoms are found to substitute the host Zn whereas Cu dopants mainly segregate in grain boundaries and thereby determine the optical properties. The undoped as well as Al and Cu doped ZnO exhibit spherical well defined particles. The spherical nanoparticles change to rod type structures on co-doping. The average particle size decreases on doping what consequently results in an increment in band gap. Blue shift in UV absorption is governed by the functional group of glucose; further blue shift occurring on metal doping may be attributed to Burstein-Moss effect. PL spectra of doped and undoped ZnO show a dominant near band gap UV emission along with visible emission owing to the defects. The PL peak intensity increases on doping with Cu and Al. The linear I-V characteristics indicate the ohmic behavior of ZnO nanostructures.
EN
Glycine doped potassium thiourea chloride (PTC) crystal has been grown by slow solution evaporation technique. The dielectric studies have been employed to examine substantial improvement in dielectric constant and dielectric loss of glycine doped PTC crystal. The etching studies have been performed to investigate the surface quality of this crystal. The z-scan studies have been carried out at 632.8 nm to explore the third order nonlinear optical nature. The negative nonlinear refraction of glycine doped PTC crystal was found to be of 7.27 × 10-12cm2/W. The origin of high magnitude of third order nonlinear optical susceptibility and reverse saturable nonlinear absorption have been investigated. The obtained results were explored to discuss the nonlinear optical applications of PTC crystal.
PL
Celem prac nad implantacyjnymi biomateriałami dotowanymi srebrem było opracowanie wstępnych założeń otrzymywania materiałów gipsowych i kalcytowych wykazujących działanie bakteriobójcze. Opis wyników prowadzonych prac podzielono na dwie części, które ukażą się w kolejnych numerach czasopisma. Istotą zadania opisanego w niniejszym artykule było dobranie sposobu dotowania materiałów gipsowych nanocząstkami srebra i przeprowadzenie badań skuteczności przeciwbakteryjnej otrzymanych materiałów. Do przygotowania materiałów gipsowych wykorzystano półwodny siarczan wapnia odmiany α oraz roztwory koloidalne srebra. Przygotowano pięć rodzajów próbek gipsowych i przeprowadzono badania ich właściwości fizycznych. Badania skuteczności przeciwbakteryjnej dla wybranych próbek przeprowadzono metodą rozcieńczeń z wykorzystaniem pałeczki ropy błękitnej Pseudomonas aeruginosa i gronkowca złocistego Staphylococcus aureus. Wyniki przeprowadzonych wstępnych badań wykazały, że zastosowana metoda otrzymywania materiałów gipsowych zawierających srebro daje szansę na uzyskanie materiałów wykazujących działanie przeciwbakteryjne w stosunku do użytych mikroorganizmów. Udowodniono również, że działanie przeciwbakteryjne badanych próbek zależy zarówno od ich składu chemicznego, jak i od rodzaju użytych bakterii.
EN
The aim of the work on implant biomaterials containing silver was to develop initial assumptions on the production of gypsum and calcite materials showing bactericidal effect. The description of results was divided into two parts, which will appear in consecutive issues of the magazine. The essence of the research described in this article consisted in choosing the method of adding of silver nanoparticles to gypsum material, as well as in testing antimicrobial efficacy of the materials obtained. Calcium sulfate hemihydrate and colloidal silver solutions were used for the preparation of gypsum implants. Five types of gypsum samples were prepared and their physical properties were tested. Antimicrobial activity studies of selected samples were performed by dilution method using Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus. The results of preliminary studies have shown that the method of silver doping of gypsum materials is a way of obtaining implants with antibacterial activity, in the case of microorganisms used in the research. It was also shown that the antibacterial effect of test samples depended on both the chemical composition and the type of bacteria applied.
PL
W pracy przedstawiono przegląd literatury dotyczący domieszkowania węglika krzemu (SiC) – materiału półprzewodnikowego perspektywicznego dla szeregu istotnych zastosowań w sensoryce, spintronice, optoelektronice oraz w przyrządach półprzewodnikowych dużej mocy, wielkiej częstotliwości i wysokich temperatur. Zaprezentowano podstawowe parametry domieszek oraz ich wpływ na właściwości elektryczne, magnetyczne i optyczne SiC. Na tle doniesień literaturowych pokazano własne wyniki badań właściwości optycznych domieszkowanych kryształów SiC otrzymanych metodą transportu fizycznego z fazy gazowej (PVT).
EN
The paper presents a review of the literature which concerns a doping of the silicon carbide (SiC) – a semiconductor material which is a prospective material for many of important applications in sensorics, spintronics, optoelectronics and for high-power, high-frequency and high-temperature semiconductor devices. Basic parameters of dopants and their influence on electrical, magnetic and optical properties of SiC have been presented. Own results of investigations of optical properties of doped SiC crystals, obtained by physical vapor transport method (PVT), have been shown on the background of the literature.
PL
W pracy omówiono wpływ domieszkowania poli(3-heksylotiofenu) (P3HT) czterema związkami organicznymi o różnej kwasowości na spowolnienie degradacji P3HT. Wyznaczono dla P3HT i mieszanin potencjał jonizacji i powinowactwo elektronowe stosując woltamperometrię cykliczną i na ich podstawie określono poziomy energetyczne HOMO-LUMO oraz przerwę energetyczną (spektroskopia UV-vis) oraz parametry fotowoltaiczne dla skonstruowanych objętościowych, polimerowych ogniw słonecznych. Jako akceptor zastosowano ester metylowy kwasu [6,6]-fenylo-C61-masłowego (PCBM). Przeprowadzone badania wykazały zależność stopnia degradacji P3HT od pKa. Ponadto domieszkowanie P3HT nie wpłynęło na zmianę właściwości elektrochromowych polimeru, aczkolwiek większe stężenia mogą wpłynąć na zmianę barwy. Przeprowadzone badania fotowoltaiczne wykazały, iż możliwe jest zastosowanie domieszkowanego P3HT jako donora w warstwie aktywnej. Najwyższą wartość sprawności fotowoltaicznej określono na poziomie 0,34% dla P3HT domieszkowanego kwasem p-aminobenzoesowym.
EN
In this paper were presented influence of poly(3-hexylthiophene) (P3HT) doping by four organic compounds with of varying acidity on the degradation of P3HT. Energy HOMO-LUMO levels, band gaps using electrochemical method and spectroscopy UV-vis and photovoltaic parameters of bulk heterojunction polymer solar cells were determined for P3HT and doped P3HT. The polymer solar cells were fabricated by spin coating the blend solution of the P3HT or doped P3HT as donor and [6,6]-phenyl C61 butyric acid methyl ester (PCBM) as acceptor. Our studies indicate pKa organic compounds dependence of the degree degradation P3HT. In addition, doping of P3HT did not change electrochromic properties of P3HT, although higher concentration of organic compound may affect color change. Photovoltaics studies have shown possibility to use doped P3HT as donor on active layer. The highest value of PCE equal 0.34 % were determined for the P3HT doped with p-aminobenzoic acid.
PL
Warstwy tlenku cynku domieszkowanego atomami glinu ZnO:Al były wzrastane metodą osadzania warstw atomowych (ALD, z ang. A-atomic, L-layer, D-deposition). Na szklanych podłożach osadzono warstwy ZnO:Al (tzw. warstwa AZO) o grubości 200 nm. Temperatura osadzania warstwy AZO była równa 160 oC. Najlepsze parametry elektryczne oraz krystalograficzne otrzymano używając dwóch wysoko reaktywnych prekursorów cynku i glinu. Użyto diethylzinc jako prekursor cynkowy oraz trimethylaluminum jako prekursor glinowy. Otrzymane struktury wykazały wysoką transmisję oraz niskie rezystywności rzędu 10-3 Ωcm. Po optymalizacji procesu wzrostu warstw ZnO:Al testowano je jako przezroczyste elektrody do zastosowań fotowoltaicznych.
EN
We achieved high conductivity of zinc oxide layers doped with aluminum atoms using atomic layer deposition (ALD) method. Their growth mode, electrical and optical properties have been investigated. We discuss how the growth temperature and doping affect resistivity and optical properties of the films. The obtained resistivities of ZnO:Al thin films ( 1.2x10-3 Ωcm) and high transparency make them suitable for the TCO applications in photovoltaics.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.