Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2559

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 128 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  projektowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 128 next fast forward last
1
Content available remote Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym
PL
W artykule przedstawiono obliczenia i analizy w zakresie projektowania złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym.
EN
The article presents calculations and analysis in the field of designing building joints heat and humidity aspect.
PL
Na pytanie o to, czy projektowanie zielonych przestrzeni w miastach jest proste, odpowiedź jest jedna – nie jest. Natomiast rozwinięcie problemu i próba odnalezienia przyczyn takiego stanu rzeczy wymagają przeanalizowania bardzo wielu czynników.
PL
Mnogość różnych gatunków i ich siedlisk w miastach jest niezwykle istotna dla ludzi w nich mieszkających, bo wspiera np. świadczenie tzw. usług ekosystemowych. Pozwala też na zachowanie kontaktu człowieka z dziką przyrodą. Natomiast nieuwzględnianie tego rodzaju relacji i zależności to duży błąd.
PL
Architektki krajobrazu przewodzą w działaniach na rzecz klimatu. Cornelia Hahn Oberlander – urodzona w Niemczech kanadyjska architektka krajobrazu i silnie wyróżniająca się postać – łączyła naturalistyczne projekty z modernistycznymi ideałami. Bardzo wcześnie dostrzegła pilną potrzebę dostosowania miasta do zmian klimatycznych, w związku z czym projektowała przestrzenie publiczne tak, aby złagodzić skutki tych zmian.
PL
Nie ma żadnej regulacji prawnej, która nakładałaby na inwestora obowiązek uregulowania kwestii praw autorskich w umowie o wykonanie projektu, ale z oczywistych względów trudno wyobrazić sobie umowę, która miałaby je pomijać. Omówmy więc podstawowe zasady, które rządzą prawami autorskimi w projektowaniu, i na co warto zwrócić szczególną uwagę.
PL
Instytut „Komel” wywodzi się z Centralnego Biura Konstrukcji Maszyn Elektrycznych (CBKME) w Katowicach, które zorganizował prof. Zygmunt Gogolewski w 1948 r. W 1958 r. CBKME połączono z ZWSME (Zakłady Wytwórcze Specjalnych Maszyn Elektrycznych) w Katowicach i utworzono Zakłady Konstrukcyjno-Doświadczalne Przemysłu Maszyn Elektrycznych (ZKDPME). W toku kilku dalszych przekształceń powstał obecny Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych „Komel”, który w 2019 r. włączono do Sieci Badawczej Łukasiewicz. Instytut „Komel” w 2023 r. będzie obchodził jubileusz 75-lecia.
EN
The "Komel" Institute is derived from the Central Bureau of Electrical Machines Design (CBKME) in Katowice, which was organized by prof. Zygmunt Gogolewski in 1948. In 1958 CBKME was merged with ZWSME (Zakłady Wytwórcze Specjalnych Maszyn Elektrycznych) in Katowice and the Design and Experimental Works of Electrical Machines Industry (Zakłady Konstrukcyjno-Doświadczalne Przemysłu Maszyn Elektrycznych ZKDPME) was established. In the course of several further transformations, the current Institute of Electric Drives and Machines "Komel" was established and included in the Łukasiewicz Research Network. The "Komel" Institute in 2023 will celebrate its 75th anniversary.
EN
Purpose: identification and quantification of the factors influencing success of the joint project carried out by a scientific and industrial consortium. Design/methodology/approach: this paper presents results of mixed research involving preliminary qualitative research in the form of unstructured interviews with project managers implemented as part of scientific and industrial consortia, and then quantitative research conducted with the use of a questionnaire among representatives of companies from the group of this type of consortia. Findings: the result of conducted research is the identification of key factors for the success of initiatives carried out by scientific and industrial consortia from the point of view of enterprises. Research limitations/implications: research results will be used to better understand the factors determining success of projects implemented as part of cooperation between private enterprises and public universities. The next stage of research should include assessment of factors from the point of view of public universities participating in the joint implementation of projects by scientific and industrial consortia. Practical implications: research results will contribute to an increase in the absorption capacity of consortia consisting of private enterprises and public universities, additionally will increase the percentage of successful projects and may result in the intensification of work aimed at obtaining funds and joint implementation of projects. Social implications: research results may contribute to greater interest in the implementation of research and development projects by scientific and industrial consortia, which will result in the transfer of modern solutions from the world of science to industry, allowing for specific economic and social benefits. Originality/value: developing a map of key success factors for projects implemented by scientific and industrial consortia from the point of view of companies participating in their implementation.
EN
Purpose: identification and quantification of the factors influencing success of the joint project carried out by a scientific and industrial consortium. Design/methodology/approach: this paper presents results of mixed research involving preliminary qualitative research in the form of unstructured interviews with project managers implemented as part of scientific and industrial consortia, and then quantitative research conducted with the use of a questionnaire among representatives of companies from the group of this type of consortia. Findings: the result of conducted research is the identification of key factors for the success of initiatives carried out by scientific and industrial consortia from the point of view of enterprises. Research limitations/implications: research results will be used to better understand the factors determining success of projects implemented as part of cooperation between private enterprises and public universities. The next stage of research should include assessment of factors from the point of view of public universities participating in the joint implementation of projects by scientific and industrial consortia. Practical implications: research results will contribute to an increase in the absorption capacity of consortia consisting of private enterprises and public universities, additionally will increase the percentage of successful projects and may result in the intensification of work aimed at obtaining funds and joint implementation of projects. Social implications: research results may contribute to greater interest in the implementation of research and development projects by scientific and industrial consortia, which will result in the transfer of modern solutions from the world of science to industry, allowing for specific economic and social benefits. Originality/value: developing a map of key success factors for projects implemented by scientific and industrial consortia from the point of view of companies participating in their implementation.
13
EN
At present, practically all areas of design activities are supported by computer technology, which can be effectively used in the design of gears, belts and chain transmissions, especially in the field of calculations, as well as graphics solutions. However, their use requires mastering the basic principles of computational procedures contained in the programs in question and, on that basis, critically evaluating computer-generated solutions. The presented paper deals with the design proposal and application of program for calculation and check of chain gears. Although there are currently various programs on the market that can design chain transmissions and perform strength analysis, there is still space for improvement and the creation of these programs. The computing program has been created as a spreadsheet in the working environment of the Microsoft Office program by the Excel application through defined sequences of the individual commands. The program serves for design proposal of a chain drive by means of inserted databases, graphs and tables. In the process of designing and checking the input values are entered such as performance, rotations, and number of wheels. Through calculation the software generates speed of a chain, circumferential speed, tensile force, number of chain links, axial distance, etc. At the same time the paper compares generated parameters with manual calculation of the chain gear.
PL
W artykule przedstawiono wskazówki na temat wykorzystania modelu pogorszenia właściwości mechanicznych stali sprężającej w wysokiej temperaturze, podanego w EC2‑1-2, przydatne do oszacowania zmniejszenia siły sprężającej w elementach narażonych na warunki pożarowe. Adekwatne oszacowanie tej siły ma kluczowe znaczenie podczas obliczeń nośności ogniowej elementów sprężonych. Przyjęcie do analiz wyłącznie obniżenia wytrzymałości stali określonego na podstawie modelu EC2-1-2 może być przyczyną znacznego niedoszacowania zmniejszenia siły sprężającej w warunkach pożaru. Do adekwatnego oszacowania tej siły konieczne jest zsumowanie odkształcenia cięgien sprężających powstałego na skutek pogorszenia ich właściwości mechanicznych pod wpływem wysokiej temperatury i swobodnego wydłużenia termicznego stali.
EN
The paper gives guidance on the use of the EC2 1-2 model of deterioration of the mechanical properties of prestressing steel at high temperature useful for estimating the loss of prestressing force in elements exposed to fire. Adequate estimation of this force is crucial when calculating the fire resistance of prestressed members. If only the reduction in steel strength determined on the basis of the EC2-1-2 model is considered for the analysis, it may cause a significant underestimation of the prestress loss under fire conditions. In order to adequately estimate this force, it is necessary to sum up the strain of the prestressing tendons resulting from the deterioration of their mechanical properties under the influence of high temperature and the free thermal elongation of the steel.
PL
W pracy omówiono przypadki oddziaływania geotechnicznego na zabudowę sąsiednią. Poprzez analizę omówionych przypadków wskazano na konieczność przeprowadzania każdorazowo oceny wpływów powstających obiektów na zabudowę sąsiednią. Wykazano, że konieczność ta wynika bezpośrednio z pakietu norm dotyczących zagadnień związanych z niezawodnością obiektów budowlanych w czasie całego okresu życia, tj. jego przygotowania, realizacji i eksploatacji, aż po jego rozbiórkę włącznie. Wykazano, że konieczne jest różnicowanie poziomu niezbędnej niezawodności obiektu budowlanego, prowadzące do równowagi pomiędzy konsekwencjami zniszczenia obiektu z wysokością koniecznych nakładów finansowych, również tych, które prowadzą do zabezpieczenia interesu i mienia osób trzecich znajdujących się w strefie wpływów (geotechnicznych S, wpływów drgań parasejsmicznych, wpływów oddziaływania akustycznego i innych). Wykazano konieczność prowadzenia monitoringu geodezyjnego, drganiowego i innego. Brak profesjonalizmu i ignorancja wymagań podanych w EC7 [1,2,3] to nadal obraz z naszego rynku budowlanego.
EN
The paper discusses cases of geotechnical impact on the neighboring buildings. Through the analysis of the discussed cases, it was indicated that it is necessary to assess the impact of the constructed objects on the neighboring buildings each time. It has been shown that this necessity results directly from the package of standards concerning issues related to the reliability of building objects during the entire life cycle, i.e. its preparation, implementation and operation, up to and including its demolition. It has been shown that it is necessary to differentiate the level of the necessary reliability of a building, leading to a balance between the consequences of the destruction of the structure from the amount of necessary financial outlays, including those that lead to securing the interests and property of third parties located in the zone of influence (geotechnical S, paraseismic, influences of acoustic impact and others). The need for geodetic, vibration and other monitoring was demonstrated. The lack of professionalism and ignorance of the requirements given in EC7 [1,2,3] is still an image from our construction market.
PL
W artykule opisano stan techniczny ceglanego muru oporowego wybudowanego w nieznanym okresie na ziemiach zachodnich województwa lubuskiego w miejscowości Gubin. Podano sposób naprawy/zabezpieczenia skarpy przed osuwaniem nowo zaprojektowanym murem żelbetowym. Mur oporowy zaprojektowano przy wykorzystaniu oprogramowania komputerowego Autodesk Expert. Projekt został zrealizowany, zastosowano prefabrykowane elementy żelbetowe o zaprojektowanych parametrach.
EN
The article describes the technical condition of a brick retaining wall built in an unknown period in the western territories of the Lubuskie Voivodeship in the town of Gubin. Given is the method of repairing/securing the slope against landslides with a newly designed reinforced concrete wall. The retaining wall was designed using Autodesk Expert computer software. The project was completed, prefabricated reinforced concrete elements with designed parameters were used.
18
Content available System stabilizacji piłki na ruchomej platformie
PL
W ostatnich latach nastąpił znaczny rozwój i wzrost zastosowań układów regulacji nadążnej. Ich wykorzystanie przestało ograniczać się do zastosowań przemysłowych, a zaczęto je używać w aplikacjach życia codziennego. Artykuł przedstawia proces projektowania i syntezy nadążnego układu stabilizacji piłki na ruchomej platformie. Opisano część mechaniczną oraz elektroniczną platformy. Przedstawiono model matematyczny, a także proces programowania platformy i syntezy sterowania. Na koniec przeprowadzono testy sprawdzające.
EN
In recent years, tracking systems have been significantly developed. A number of their possible applications have also increased. Their usage was no longer limited to the industrial applications and became more accessible to the everyday appliances. This article covers process of a design and synthesis of a ball stabilization system on a mobile platform. The mechanics and electronics of the platform have been described as well as a mathematical model of the platform and a process of a platform software development. Results of conducted tests of performance quality for step response, square and circle trajectories have been presented.
PL
Inwestorzy i zarządcy nieruchomości w wielu przypadkach nie mają dostatecznej wiedzy, jakie korzyści mogą mieć ze stosowania BIM. Inwestorzy, posiadając model trójwymiarowy, mogą usprawnić proces sprzedaży czy wynajmu poszczególnych mieszkań/biur, a zarządcy nieruchomości wspomagać się w codziennych obowiązkach, do których należy planowanie remontów i konserwacji, przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych, pilnowanie terminów oraz przeprowadzenie przeglądów itp. Celem artykułu było pokazanie zalet i korzyści stosowania BIM z perspektywy osoby, która zarządza obiektem, w tym przypadku budynkiem biurowym. Analogiczną wartość dodaną można obserwować podczas zarządzania innymi budowlami czy obiektami infrastrukturalnymi.
EN
Investors or property managers in many cases do not yet have enough knowledge about the benefits of using BIM. Investors with a three-dimensional model can use it to improve even the process of selling or renting individual flats/offices. On the other hand, property managers can support oneself in their daily duties, which include planning repairs and maintenance, conducting evacuation drills, keeping appointments and carrying out inspections, etc. The purpose of this article was to show these advantages and benefits of using BIM from the perspective of the person who manages the facility, in this case an office building. Similar added value can be observed in the case of the management of structures or infrastructure facilities.
PL
W artykule przedstawiono główne zasady prawidłowego projektowania i wykonywania konstrukcji spawanych. Wskazano korzyści wynikające z wdrażania nowych technologii spawalniczych, a także niebezpieczeństwa spowodowane nieznajomością lub niestosowaniem zasad obowiązujących podczas wytwarzania (na rożnych etapach) tego typu konstrukcji. Odniesiono się także do wcześniejszych publikacji dotyczących nakładek „wzmacniających” złącza spawane.
EN
The article presents the main principles of proper design and assembly of welded structures. The benefits of implementing new welding technologies are shown, as well as the dangers of not knowing or non-compliance with the rules applicable during the creation (at various stages) of structures of this type. Reference was also made to an earlier publication regarding "reinforcement" caps for welded joints.
first rewind previous Strona / 128 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.