Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  SQUID
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Współczesne rozwiązania i nowe trendy w automatyzacji magazynów
PL
Rozwój magazynów i wzrost zapotrzebowania na usługi logistyczne sprawiają, że technologia automatyzacji magazynów ciągle się zmienia. Powstają rozwiązania coraz bardziej efektywne, a robotyka magazynowa zaskakuje nowymi nietypowymi pomysłami przypominającymi filmy sci-fi. W niniejszym artykule przedstawiono wybrane systemy wspomagające proces kompletacji produktów w magazynie. Omawiane systemy mają zastosowanie w magazynach automatycznych tam, gdzie praca człowieka jest ograniczana ze względu na zbyt małą efektywność. Rola człowieka w tego typu magazynach jest najczęściej ograniczona do komisjonowania produktów na ostatnim etapie kompletowania zamówień i kontroli procesu kompletacji.
EN
Due to the development of warehouses and the growing demand for logistics services, the technology of warehouse automation is constantly changing. More and more effective solutions are being created, and warehouse robotics is surprising with new unusual ideas resembling sci-fi movies. This article presents selected systems supporting the process of picking products in a warehouse. The discussed systems are used in automated warehouses, where human work is limited due to its insufficient efficiency. The human role in this type of warehouses is most often limited to picking products at the last stage of order picking and to controlling the picking process.
2
Content available remote Reliability determination of nanoelectronic devices using semi-Marcov processes
EN
The main purpose of the article is to investigate the reliability process of nanoelectronics devices. Firstly, the research problem is presented based on foreign data source. Then, the analytical method has been chosen – semi-Marcov processes. Next, according to the adopted method and input data, the operating process has been analyzed. Finally, the probabilities of objects being in particular operating states, e.g. in the state of failure-free operation have been determined.
PL
W artykule badany jest proces niezawodności urządzeń nanoelektronicznych. Na początku przedstawiono problem badawczy, w oparciu o zagraniczne źródła danych. Następnie dobrano metodę analityczną – procesy półmarkowowskie. W kolejnej części, bazując na przyjętej metodzie i danych wejściowych, przeanalizowano proces eksploatacji, wyznaczając prawdopodobieństwa przebywania obiektów w poszczególnych stanach eksploatacyjnych, np. w stanie bezawaryjnej pracy.
PL
Opracowanie, niewymagających chłodzenia, fazowych przetworników atomowych, o parametrach pozwalających na badanie pól magnetycznych wytwarzanych przez narządy człowieka, spowodowało powrót do badań mających na celu wykorzystanie tej metody w diagnostyce medycznej. Stosowane dotąd nadprzewodzące przetworniki typu SQUID wymagały kosztownego chłodzenia płynnym helem. W Laboratorium sensorów, metod ultradźwiękowych i słabych sygnałów biologicznych Politechniki Warszawskiej przygotowano stanowisko pomiarowe i wykonano wstępne pomiary pola magnetycznego czynności serca.
EN
Introduction of non cryogenic atomic sensors for assessment of magnetic fields of human organs gains clinical interest of its diagnostic applications. So far applied superconductive SQUID sensors were equipped in expensive helium cooling system. In the laboratory of sensors, ultrasound techniques and low amplitude biosignals of Warsaw University of Technology the examinations stand were designed and preliminary study of magnetic field of the heart action were performed.
EN
SQUIDs (Superconducting QUantum Interference Devices) are the most sensitive known sensors of magnetic field. Measurements with SQUID-based magnetometers are though expensive, which leads to attempts at replacing them with magnetometers cheaper in use. Research on atomic sensors CSAMs (Chip-Scale Atomic Magnetometers), that can be used in room-temperature, seems promising. Measuring method and possible applications of CSAMs are presented.
PL
SQUIDy, czyli nadprzewodzące interferometry kwantowe (ang. Superconducting QUantum Interference Devices), są aktualnie najczulszymi znanymi czujnikami pola magnetycznego. Magnetometry oparte na detektorach SQUID są jednak drogie w eksploatacji, co doprowadziło w ostatnich latach do próby zastąpienia interferometrów kwantowych magnetometrami tańszymi w obsłudze. Obiecujące wydają się być badania nad atomowymi sensorami CSAMS (ang. Chip-Scale Atomic Magnetometers), które mogą być stosowane w temperaturze pokojowej. W artykule przybliżono zasadę działania oraz możliwości aplikacji magnetometrów atomowych do badania czynności różnych narządów.
5
Content available remote Modern magnetic field sensors – a review
EN
The paper presents a review on modern magnetic field sensors. After general remarks describing performances of magnetic field sensors the most important sensors are presented. In all cases the principle of operation, advantages and drawbacks and properties are discussed. Following sensors are presented – induction sensors, fluxgate sensors, magnetoresistive sensors (AMR sensors, spin valve sensors, magnetic tunnel junction sensors), Hall effect sensors, SQUID sensors, resonance sensors (NMR resonance, ESR resonance, Overhauser resonance). Other sensors as giant magnetoimpedance sensors, extraordinary MR sensors, magnetooptical sensors, MEMS sensor are also briefly described.
PL
Artykuł przedstawia przegląd najczęściej używanych czujników pola magnetycznego. W każdym przypadku przedstawiona zasadę działania, wady i zalety oraz właściwości. Następujące czujniki są analizowane: czujniki indukcyjne, czujniki transduktorowe, czujniki magnetorezystancyjne (AMR, GMR i tunelowe), hallotrony, SQUID, czujniki rezonansowe (NMR, ESR i Overhauser). Dodatkowo krótko opisano czujniki magnetoimpedancyjne, czujniki EMR (extraordinary magnetoresistance, czujniki magnetooptyczne i czujniki MEMS.
6
Content available remote Investigation on multiferroic properties of BiFeO3 ceramics
EN
BiFeO3 polycrystalline ceramics was prepared by solid-state reaction method and its structural, optical and magnetic properties were investigated. BiFeO3 was synthesized in a wide range of temperature (825 – 880 °C) and a well crystalline phase was obtained at a sintering temperature of 870 °C. X-ray diffraction patterns of the samples were recorded and analyzed for the confirmation of crystal structure and the determination of the lattice parameters. The average grain size of the samples was found to be between 1 – 2 μm. The determined value of direct bandgap of BiFeO3 ceramics was found to be 2.72 eV. The linear behavior of M-H curve at room temperature confirmed antiferromagetic properties of the BiFeO3 (BFO). S shaped M-H curve was obtained at a temperature of 5 K. In the whole temperature measurement range (5 – 300 K) of M-T, no anomalies were observed due to high Curie temperature and Neel temperature of the BiFeO3.
PL
SQUIDy, czyli nadprzewodzące interferometry kwantowe (ang. Superconducting QUantum Interference Devices), stanowią najbardziej czułe znane aktualnie czujniki pola magnetycznego. Ze względu na możliwość pomiaru niezwykle małych wartości indukcji magnetycznej wykorzystywane są między innymi w pomiarach biomagnetyzmu. W artykule przedstawiono możliwość aplikacji oraz metody pomiarów magnetycznych przy użyciu czujników SQUID do badania czynności różnych narządów organizmu.
EN
SQUIDs (Superconducting QUantum Interference Devices) are the most sensitive known sensors of magnetic field. The possibility to detect extremely subtle magnetic fields makes them suitable for biomagnetism measurements. Measuring methods and possible applications using SQUIDs are presented.
PL
Dokument opisuje podstawowe rodzaje urządzeń georadarowych, ich zasadę działania. Prezentuje także założenia zastosowania nadprzewodników w celu poprawy parametrów układu antenowego urządzenia.
EN
The paper describes the basic kinds of georadar devices and their principle of working. It presents also aim of improvement of parameters arrangement in antenna's achived by appling the superconducting technology.
9
Content available remote Squid system for meg and low field magnetic resonance
EN
A SQUID magnetometer system was developed for measuring sustained brain activity by magnetoencephalography (DC-MEG) and to record the free precession decay of protons (FPD) of the human brain at very low fields. The SQUID system has a white noise level of about 4 fT/√Hz. To generate the MR signal, two magnetic fields are used: a static polarisation field of a few mT and a static detection field of a few microtesla. To test the spectral resolution of the system, we measured the FPD of protons in distilled water having a spectral line width of about 156 mHz with an instrumental resolution of 2 mHz. The proton resonance line width of the human brain was found to be about 3.0 Hz. Using the same SQUID system we recorded a DC-MEG signal with an amplitude of about 1.5 pT upon motor stimulation. On the basis of these data, we discuss the possibility of detecting a shift of the resonance line due to the superposition of the neuromagnetic field generated by sustained brain activity.
10
Content available remote Wykorzystanie zjawisk kwantowych w pomiarach napięcia elektrycznego i rezystancji
PL
Artykuł przedstawia wykorzystanie zjawisk kwantowych do odtwarzania i przenoszenia jednostek miar napięcia elektrycznego oraz rezystancji. Zawiera on opis zjawisk kwantowych wykorzystywanych we wzorcach pierwotnych Laboratorium Wzorców Wielkości Elektrycznych Głównego Urzędu Miar. Artykuł opisuje stanowiska pomiarowe wzorców napięcia i rezystancji, jak również system przekazywania jednostek tych wielkości.
EN
The article introduces using quantum phenomena in reproduction and transfer of voltage and resistance units. It contains quantum phenomena description used in primary standards utilized in Central Office’s of Measures (GUM) Laboratory of Electric Quantities. The article describes measurement systems of voltage and resistance standards and unit measurement transfer system of this quantities.
EN
In order to establish a Czech national quantum standard of electrical resistance, commercial Quantum Hall measuring system (Cryogenic QHR 2010) has been operated in CMI since 2003. In the years 2003-2007, the built-in reference standard resistor (TINSLEY 100 Ω) had been successfully linked twice a year to the Quantum Hall Device using the CCC and/or a room temperature resistance bridge (MI 6010C). Recently, a new method based on the Quant Ω Bridge MI 6010Q has been developed, that seems to be quite comparable to the CCC as to both the uncertainty and absolute precision. This room temperature bridge therefore offers a simpler and more user-friendly alternative to CCC as a part of the quantum primary resistance standard.
PL
W celu ustanowienia państwowego kwantowego wzorca oporu elektrycznego w Czeskim Instytucie Metrologicznym (CMI) od 2003 r. stosowano w CMI komercyjne stanowisko pomiarowe z kwantowym wzorcem Halla (Cryogenic QHR 2010). W latach 2003-2007 dokonywano dwa razy w roku porównania wzorcowego opornika odniesienia (TINSLEY 100 Ω) z kwantowym wzorcem Halla za pomocą kriogenicznego komparatora prądowego CCC i/lub mostka oporowego (MI 6010C) działającego w temperaturze pokojowej. Ostatnio opracowano nową metodę z kwantowym mostkiem oporowym Ouant Ω Bridge MI 6010Q, która daje podobne wyniki w dokładności i rozdzielczości pomiarów jak metoda z użyciem CCC. Mostek pracujący w temperaturze pokojowej może być częścią składową kwantowego, pierwotnego wzorca oporu elektrycznego, a jego użycie stanowi zatem alternatywę dla komparatora kriogenicznego CCC, prostszą w budowie i w obsłudze.
PL
Rozwój technologii małych struktur oraz odkrycie nowych nadprzewodników spowodowały znaczny postęp w opracowaniu nowych generacji SQUID-ów, zarówno z nadprzewodników niskotemperaturowych jak i wysoko temperaturowych. Magnetometry ze SQUID-ami wysokotemperaturowymi pracujące w temperaturze ciekłego azotu, 77 K, osiągnęły czułość większą niż 10 fT/√Hz . Wysokotemperaturowe SQUID-y mogą być łączone w konfiguracje przestrzenne przeznaczone do pomiaru pól magnetycznych o gradiencie 1 fT/ √Hz cm, gdy pomiary prowadzone są w pomieszczeniu ekranowanym magnetycznie. Bardzo obiecującym nowym materiałem do budowy SQUID-ów, magnetometrów i elektroniki nadprzewodnikowej jest odkryty w 2001 roku nadprzewodnik z MgB2, mający temperaturę krytyczną około 39 K. Może on być stosowany do budowy elementów w skali nano co ma istotne znaczenie w konstrukcji układów elektronicznych o małych szumach.
EN
SQUIDs (Superconducting Quantum lnterference Device) and magnetic flux transformers are used in investigations of magnetic fields originating in a human body. The third generation of SQUID sensors based on conventional superconductors, operating at temperatures far below 4.2 K, is currently being developed. The applications include: integrated miniature magnetometers and SQUIDs arrays for the cryogenic detectors. The sensors are stable in time. Magnetometers based on high-Tc SQUID have achieved field resolutions better than 10 fT/√Hz at an operating temperature of liquid nitrogen 77 K. High-Tc SQUIDS can be incorporated into electronic gradiometer systems with gradient resolution of 1 fT/√Hz cm when measurements are performed in magnetically shielded room. Discovery of superconductivity in MgB2, having the critical temperature Tc of the bulk material 39 K, gives new perspective for application in electronics and SQUIDs.
13
Content available Nuclear magnetic precession measured with SQUIDs
EN
We have developed a superconducting quantum interference devices (SQUID) system measuring nuclear magnetic precession at very low magnetic fields with a spectral resolution beyond the natural line width of liquids. A coil system applies a magnetic polarization field and a perpendicular static detection field to the sample. The detection system for the very weak magnetic field generated by the processing nuclei consists of LTc-SQUID sensors in a liquid helium cryostat. We measured the 'H precession signal of benzene, distilled water and chloroform samples at various detection fields. With our set-up. broad band detection of the nuclear magnetic resonance of the investigated liquids with a very high resolution is possible. Benzene showed the narrowest natural resonance line width of 0.12 Hz followed by chloroform of about 0.17 Hz. The observed line widths increased linearly with the detection field with a slope independent of the investigated sample. This increase is attributed to the inhomogeneity of the detection field, rather than to intrinsic properties of the investigated liquids, and thus describes the properties of our measurement system. Reliable low field NMR and MRI depend strongly on field homogeneity of the detection field coils and the residual field inside the agnetically shielded room. At such low fields, high demands on the absolute homogeneity of the static field correspond to very moderate requirements on its relative homogeneity 111. Reduction of these system parameters and its influence is the prerequisite for a good frequency and spatial resolution. Here, we investigated our SQUID measurement system and estimated all main system parameters at very low fields below a microtesla.
15
Content available remote In-plane uniaxial anisotropy rotations in (Ga,Mn)As thin films
EN
Using SQUID magnetometry we find that in (Ga,Mn)As films the in-plane uniaxial magnetic easy axis is consistently associated with particular crystallographic directions. It can be rotated from the [-110] direction to the [110] direction by low temperature annealing and we show that this change is hole density related. We demonstrate that the magnitude of uniaxial anisotropy as well its dependence on the hole-concentration and temperature can be explained in terms of the p-d Zener model of the ferromagnetism assuming a small trigonal-like distortion.
16
Content available remote Biomagnetic recording as a tool to analyse bioelectric currents
EN
Many processes in the human body are associated with bioelectric currents. Examples are activation of muscles, stimulus propagation in nerves and signal processing in the brain. These currents create magnetic fields which can be measured non-invasively. These biomagnetic fields are very weak and can be measured only with extremely sensitive magnetic sensors. Superconducting Quantum Interference Devices (SQUID) are able to record magnetic fields down to the fT-range and with a time resolution of 1 ms and better. To exclude external magnetic disturbances which are some orders larger than biomagnetic fields, magnetically shielded rooms consisting of mumetal layers can be used. The paper will give an introduction into the equipment necessary for biomagnetic recording as well as into the tools for signal processing to estimate the parameters of the current flowing in the body. The utility of the biomagnetic method will be demonstrated by the example of the detection of action currents propagating in peripheral nerves.
PL
Prądy bioelektryczne towarzyszą wielu procesom zachodzącym w ciele człowieka, jak np. aktywacja mięśni, propagacja pobudzenia w nerwach czy przetwarzanie sygnałów w mózgu. Prądy te generują bardzo słabe pola elektromagnetyczne, które mogą być mierzone nieinwazyjnie jedynie za pomocą wysoce czułych sensorów magnetycznych. Czujniki SQUID są zdolne do rejestracji pól magnetycznych w zakresie do fT i z rozdzielczością 1 ms lub lepszą. Zewnętrzne zakłócenia magnetyczne, przewyższające pola biomagnetyczne o kilka rzędów, są tłumione w pomieszczeniach ekranowanych magnetycznie za pomocą warstw mu-metalu. W artykule przedstawiono aparaturę, która jest konieczna podczas rejestracji sygnałów biomagnetycznych, jak również narzędzia przetwarzania tych sygnałów pozwalające na estymację parametrów prądów płynących w ciele człowieka. Praktyczne zastosowanie omówionych metod zademonstrowano na przykładzie detekcji prądów pobudzenia rozprzestrzeniających się w nerwach peryferyjnych.
EN
This paper presents a developed system designed for fetal magnetocardiography in magnetically unshielded environment. The SQUID based system, equipped with a third order flux transformer, has a capability for recording fetal magnetocardiogram in a hospital setting. The incorporation of the optimally designed third order flux transformer enhances the signal to noise ratio of the magnetometer. An algorithm for optimal configuration of the third order flux transformer is outlines. Spatial characteristics of the third order gradiometer are discussed. Description of the maeasuring system as well as the signal processing procedure for fetal magnetocardiogram recordings are also presented.
PL
Przedstawiono tu system skonstruowany i opracowany w celu pomiaru magnetokardiogramów serca płodu w środowisku nieekranowanym magnetycznie. Oparty o SQUID (Superconducting QUantum Interference Device - Nadprzewodzący Interferometr Kwantowy) i transformator strumienia magnetycznego trzeciego rzędu magnetometr umożliwia pomiar sygnałów magnetycznych pochodzących od aktywności serca płodu w warunkach szpitalnych. Optymalnie zaprojektowany transformator strumienia wydatnie polepsza stosunek sygnału do szumu magnetometru. Opisane zostały więc wytyczne umożliwiające optymalną konfigurację transformatora strumienia magnetycznego trzeciego rzędu. Następnie przedyskutowana została charakterystyka przestrzenna gradiometru trzeciego rzędu. Ponadto przedstawiono system pomiarowy wraz z procesem przetwarzania sygnałów pochodzących z pomiarów magnetokardiogramów serca płodu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.